de4dot-v3-1.zip
下载

所属分类:课程资源 > .Net
文件大小:982.39 KB
上传日期:2019/1/6 16:34:56
MD5:103156829a************b30fc48aef
资源说明:de4dot可脱壳大部分加密/混淆程序,让查源码更方便,de4dot反编译工具是一款万能的.net反编译神器,拥有非常强大的脱壳能力,新鲜出炉的能够完美去壳。
移动页面: MIP AMP


[资源合计] 文件夹:3,文件:32

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 de4dot-v3-1 0 Bytes 2019/1/4 19:32:56
2 de4dot-v3-1\LICENSES 0 Bytes 2019/1/4 19:32:56
3 de4dot-v3-1\LICENSES\COPYING 34.32 KB 2015/9/25 1:49:03
4 de4dot-v3-1\LICENSES\LICENSE.ICSharpCode.SharpZipLib.txt 1.74 KB 2015/9/25 1:49:03
5 de4dot-v3-1\LICENSES\LICENSE.QuickLZ.txt 460 Bytes 2015/9/25 1:49:03
6 de4dot-v3-1\LICENSES\LICENSE.de4dot.txt 823 Bytes 2015/9/25 1:49:03
7 de4dot-v3-1\LICENSES\LICENSE.dnlib.txt 1.17 KB 2015/9/25 1:49:03
8 de4dot-v3-1\LICENSES\LICENSE.lzmat.txt 1.13 KB 2015/9/25 1:49:03
9 de4dot-v3-1\LICENSES\LICENSE.randomc.txt 239 Bytes 2015/9/25 1:49:03
10 de4dot-v3-1\Test.Rename.Dll.dll 61.5 KB 2015/9/25 1:55:55
11 de4dot-v3-1\Test.Rename.exe 6 KB 2015/9/25 1:55:55
12 de4dot-v3-1\bin 0 Bytes 2019/1/4 19:32:56
13 de4dot-v3-1\bin\AssemblyData.dll 60 KB 2015/9/25 1:55:56
14 de4dot-v3-1\bin\AssemblyServer-CLR20-x64.exe 4.5 KB 2015/9/25 1:55:57
15 de4dot-v3-1\bin\AssemblyServer-CLR20-x64.exe.config 206 Bytes 2015/9/25 1:49:04
16 de4dot-v3-1\bin\AssemblyServer-CLR20.exe 5 KB 2015/9/25 1:55:57
17 de4dot-v3-1\bin\AssemblyServer-CLR20.exe.config 206 Bytes 2015/9/25 1:49:04
18 de4dot-v3-1\bin\AssemblyServer-CLR40-x64.exe 5 KB 2015/9/25 1:55:56
19 de4dot-v3-1\bin\AssemblyServer-CLR40-x64.exe.config 200 Bytes 2015/9/25 1:49:04
20 de4dot-v3-1\bin\AssemblyServer-CLR40.exe 5.5 KB 2015/9/25 1:55:57
21 de4dot-v3-1\bin\AssemblyServer-CLR40.exe.config 200 Bytes 2015/9/25 1:49:04
22 de4dot-v3-1\bin\AssemblyServer-x64.exe 4.5 KB 2015/9/25 1:55:57
23 de4dot-v3-1\bin\AssemblyServer-x64.exe.config 252 Bytes 2015/9/25 1:49:04
24 de4dot-v3-1\bin\AssemblyServer.exe 5 KB 2015/9/25 1:55:56
25 de4dot-v3-1\bin\AssemblyServer.exe.config 252 Bytes 2015/9/25 1:49:04
26 de4dot-v3-1\bin\de4dot.blocks.dll 138 KB 2015/9/25 1:55:55
27 de4dot-v3-1\bin\de4dot.code.dll 931 KB 2015/9/25 1:55:57
28 de4dot-v3-1\bin\de4dot.cui.dll 42.5 KB 2015/9/25 1:55:57
29 de4dot-v3-1\bin\de4dot.mdecrypt.dll 21 KB 2015/9/25 1:55:56
30 de4dot-v3-1\bin\dnlib.dll 929.5 KB 2015/9/25 1:55:55
31 de4dot-v3-1\bin\dnlib.xml 1.72 MB 2015/9/25 1:55:55
32 de4dot-v3-1\de4dot-x64.exe 4.5 KB 2015/9/25 1:55:58
33 de4dot-v3-1\de4dot-x64.exe.config 369 Bytes 2015/9/25 1:49:04
34 de4dot-v3-1\de4dot.exe 5 KB 2015/9/25 1:55:58
35 de4dot-v3-1\de4dot.exe.config 369 Bytes 2015/9/25 1:49:09

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!