XH 补丁制作工具1.3.4.zip
下载
工具 补丁
查看(83)

所属分类:开发技术 > 其它
文件大小:16.52 MB
上传日期:2019/1/12 15:42:45
MD5:d2b8a17ff7************9cc065af6c
资源说明:XH内存补丁制作工具,用于绕过VMP壳的检测,根据基址,和机器代码制作内存补丁。更新功能:1.修复授权问题、2.优化补丁防偷数据、3.支持自定义标题 (修改 配置数据.ini 中的 自定义标题)、4.去掉补丁的状态条。
移动页面: MIP AMP

[资源合计] 文件夹:7,文件:80

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 XH 补丁制作工具1.3.4 0 Bytes 2017/11/19 21:07:48
2 XH 补丁制作工具1.3.4\dat 0 Bytes 2017/7/30 16:49:47
3 XH 补丁制作工具1.3.4\Inline Hook 0 Bytes 2017/7/30 16:49:53
4 XH 补丁制作工具1.3.4\Inline Hook\advpai32.dll.txt 17.4 KB 2017/7/30 13:05:52
5 XH 补丁制作工具1.3.4\Inline Hook\kernel32.dll.txt 27.67 KB 2017/7/30 13:05:47
6 XH 补丁制作工具1.3.4\Inline Hook\user32.dll.txt 14.53 KB 2017/7/30 12:42:34
7 XH 补丁制作工具1.3.4\Inline Hook\wininet.dll.txt 5.24 KB 2017/7/30 13:05:39
8 XH 补丁制作工具1.3.4\Inline Hook\winsock32.dll.txt 1.03 KB 2017/7/30 13:05:33
9 XH 补丁制作工具1.3.4\Inline Hook\ws2_32.dll.txt 2.97 KB 2017/7/30 13:05:28
10 XH 补丁制作工具1.3.4\Inline Hook\便捷HOOK.txt 96 Bytes 2017/7/30 17:19:21
11 XH 补丁制作工具1.3.4\OD插件 0 Bytes 2017/11/19 21:10:32
12 XH 补丁制作工具1.3.4\OD插件\A.dll 52 KB 2015/8/12 1:40:54
13 XH 补丁制作工具1.3.4\OD插件\Patch.ini 19 Bytes 2015/8/12 2:18:31
14 XH 补丁制作工具1.3.4\OD插件\TX.exe 20.5 KB 2015/8/12 1:27:16
15 XH 补丁制作工具1.3.4\OD插件\调用方法.txt 76 Bytes 2015/8/12 2:19:47
16 XH 补丁制作工具1.3.4\skin 0 Bytes 2017/7/30 16:49:53
17 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\ADAMANT.she 23.59 KB 2013/2/18 16:59:50
18 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\AERO.she 30.02 KB 2013/2/18 16:59:50
19 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\ANGEL.she 10.68 KB 2013/2/18 16:59:50
20 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\AQUANOX.she 22.73 KB 2013/2/18 16:59:50
21 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\ASUS.she 8.13 KB 2013/2/18 16:59:50
22 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\BLACK.she 12.88 KB 2013/2/18 16:59:50
23 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\CHINA.she 25.75 KB 2013/2/18 16:59:50
24 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\DOGMAX.she 16.35 KB 2013/2/18 16:59:50
25 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\ENJOY.she 17.58 KB 2013/2/18 16:59:50
26 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\ILLUMECG.she 23.94 KB 2013/2/18 16:59:50
27 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\INSOMNIA.she 33.71 KB 2013/2/18 16:59:50
28 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\ITUNES.she 44.14 KB 2013/2/18 16:59:50
29 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\KINGME.she 9.49 KB 2013/2/18 16:59:50
30 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\MSN.she 15.21 KB 2013/2/18 16:59:50
31 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\OUFRAME.she 28.28 KB 2013/2/18 16:59:50
32 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\QQ2008.she 9.31 KB 2013/2/18 16:59:50
33 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\QQ2011.she 20.2 KB 2013/2/18 16:59:50
34 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\QQGAME.she 15.2 KB 2013/2/18 16:59:50
35 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\QQMUSIC.she 11.1 KB 2013/2/18 16:59:50
36 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\QQ影音.she 18.49 KB 2013/2/18 16:59:50
37 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\QQ管家.she 17.51 KB 2013/2/18 16:59:50
38 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\SHWIN.she 11.99 KB 2013/2/18 16:59:50
39 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\Win10.she 6.88 KB 2015/6/19 1:33:45
40 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\WIN7.she 34.46 KB 2013/2/18 16:59:50
41 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\win8.she 7 KB 2014/5/10 18:24:02
42 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\XENES.she 43.08 KB 2013/2/18 16:59:50
43 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\XMP.she 19.8 KB 2013/2/18 16:59:50
44 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\七彩条幅.she 15.6 KB 2013/2/18 16:59:50
45 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\呵呵紫色.she 24.31 KB 2013/2/18 16:59:50
46 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\呵呵绿色.she 25.87 KB 2013/2/18 16:59:50
47 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\呵呵黑色.she 19.59 KB 2013/2/18 16:59:50
48 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\啄啄九号.she 18.54 KB 2013/2/18 16:59:50
49 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\啄啄二号.she 14.27 KB 2013/2/18 16:59:50
50 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\啄啄五号.she 17.26 KB 2013/2/18 16:59:50
51 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\啄啄八号.she 20.47 KB 2013/2/18 16:59:50
52 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\啄啄十号.she 8.07 KB 2013/2/18 16:59:50
53 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\啄啄四号.she 16.31 KB 2013/2/18 16:59:50
54 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\城中荷塘.she 19.47 KB 2013/2/18 16:59:50
55 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\夏天.she 23.16 KB 2013/2/18 16:59:50
56 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\天使之翼.she 18.64 KB 2015/2/8 16:05:02
57 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\天际蓝.she 16.16 KB 2013/2/18 16:59:50
58 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\小黑.she 16.13 KB 2013/2/18 16:59:50
59 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\幽光绿.she 18.93 KB 2013/2/18 16:59:50
60 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\彩虹风格.she 21.04 KB 2015/2/8 16:02:22
61 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\时空穿梭.she 10.86 KB 2013/2/18 16:59:50
62 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\永不言败.she 8.03 KB 2013/2/18 16:59:50
63 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\淡色世界.she 18.66 KB 2015/2/8 16:03:30
64 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\清爽蓝色.she 15.01 KB 2013/2/18 16:59:50
65 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\潮人之家.she 16.73 KB 2015/2/8 16:02:50
66 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\积木.she 40.13 KB 2015/2/8 16:04:06
67 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\空间红.she 8.29 KB 2013/2/18 16:59:50
68 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\紫定义.she 10.34 KB 2013/2/18 16:59:50
69 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\红墨水.she 25.88 KB 2013/2/18 16:59:50
70 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\红蓝渐变.she 45.95 KB 2013/2/18 16:59:50
71 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\花园风格.she 35.73 KB 2015/2/8 16:03:56
72 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\魔兽.she 57.07 KB 2015/2/8 16:04:54
73 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\黑条白板.she 4.17 KB 2013/2/18 16:59:50
74 XH 补丁制作工具1.3.4\skin\黑粉MM.she 4.97 KB 2013/2/18 16:59:50
75 XH 补丁制作工具1.3.4\tools 0 Bytes 2017/8/1 21:23:20
76 XH 补丁制作工具1.3.4\tools\ASPACK.EXE 784 KB 2017/1/29 23:26:18
77 XH 补丁制作工具1.3.4\tools\English.ini 4.53 KB 2009/4/1 18:07:10
78 XH 补丁制作工具1.3.4\tools\ResHacker.exe 858.52 KB 2013/1/13 12:40:06
79 XH 补丁制作工具1.3.4\tools\ResHacker.ini 348 Bytes 2015/3/1 13:31:34
80 XH 补丁制作工具1.3.4\tools\SAC.reg 234 Bytes 2002/1/20 16:27:26
81 XH 补丁制作工具1.3.4\tools\upx.exe 289 KB 2013/2/18 17:09:00
82 XH 补丁制作工具1.3.4\tools\VMProtect.key 526 Bytes 2012/11/17 23:11:36
83 XH 补丁制作工具1.3.4\tools\VMProtect_Con.exe 4.65 MB 2012/11/17 23:16:48
84 XH 补丁制作工具1.3.4\update 0 Bytes 2017/11/19 20:42:13
85 XH 补丁制作工具1.3.4\update\patch.dat 1.37 MB 2017/11/19 20:41:46
86 XH 补丁制作工具1.3.4\XH补丁制作工具 V1.3.4.exe 9.32 MB 2017/11/19 21:06:40
87 XH 补丁制作工具1.3.4\配置数据.ini 316 Bytes 2017/11/19 21:11:40

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!