c#进程间通讯demo源码.rar
下载
源码 通讯 进程
查看(17)

所属分类:开发技术 > C#
文件大小:169.88 KB
上传日期:2019/2/28 15:18:59
MD5:077b157d9e************ce23aaafb9
资源说明:c#实现进程之间的通讯,进程间通讯的方式有很多,常用的有共享内存(内存映射文件、共享内存DLL、剪切板等)、命名管道和匿名管道、发送消息等几种方法来直接完成,另外还可以通过socket口、配置文件和注册表等来间接实现进程间数据通讯任务。以上这几种方法各有优缺点,具体到在进程间进行大数据量数据的快速交换问题上,则可以排除使用配置文件和注册表的方法;另外,由于管道和socket套接字的使用需要有网卡的支持,因此也可以不予考虑。这样,可供选择的通讯方式只剩下共享内存和发送消息两种。
移动页面: MIP AMP


[资源合计] 文件夹:37,文件:95

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 进程间通讯demo\SendMessageA\.vs\SendMessageA\v14\.suo 40 KB 2018/9/25 18:39:14
2 进程间通讯demo\SendMessageA\SendMessageA\App.config 189 Bytes 2018/4/26 10:16:56
3 进程间通讯demo\SendMessageA\SendMessageA\bin\Debug\SendMessageA.exe 9.5 KB 2018/8/24 13:54:59
4 进程间通讯demo\SendMessageA\SendMessageA\bin\Debug\SendMessageA.exe.config 189 Bytes 2018/4/26 10:16:56
5 进程间通讯demo\SendMessageA\SendMessageA\bin\Debug\SendMessageA.pdb 21.5 KB 2018/8/24 13:54:59
6 进程间通讯demo\SendMessageA\SendMessageA\bin\Debug\SendMessageA.vshost.exe 22.16 KB 2018/9/25 15:33:10
7 进程间通讯demo\SendMessageA\SendMessageA\bin\Debug\SendMessageA.vshost.exe.config 189 Bytes 2018/4/26 10:16:56
8 进程间通讯demo\SendMessageA\SendMessageA\bin\Debug\SendMessageA.vshost.exe.manifest 490 Bytes 2017/9/29 21:43:16
9 进程间通讯demo\SendMessageA\SendMessageA\bin\Debug\SendMessageB.exe 9 KB 2018/4/26 11:00:52
10 进程间通讯demo\SendMessageA\SendMessageA\FormA.cs 2.57 KB 2018/8/30 14:56:31
11 进程间通讯demo\SendMessageA\SendMessageA\FormA.Designer.cs 3.04 KB 2018/4/26 11:06:02
12 进程间通讯demo\SendMessageA\SendMessageA\FormA.resx 5.68 KB 2018/4/26 11:06:02
13 进程间通讯demo\SendMessageA\SendMessageA\obj\Debug\DesignTimeResolveAssemblyReferences.cache 868 Bytes 2018/4/26 10:16:57
14 进程间通讯demo\SendMessageA\SendMessageA\obj\Debug\DesignTimeResolveAssemblyReferencesInput.cache 7.08 KB 2018/7/31 11:33:37
15 进程间通讯demo\SendMessageA\SendMessageA\obj\Debug\SendMessageA.csproj.FileListAbsolute.txt 1.59 KB 2018/9/25 15:33:11
16 进程间通讯demo\SendMessageA\SendMessageA\obj\Debug\SendMessageA.csproj.GenerateResource.Cache 1012 Bytes 2018/4/26 11:25:00
17 进程间通讯demo\SendMessageA\SendMessageA\obj\Debug\SendMessageA.csprojResolveAssemblyReference.cache 2.33 KB 2018/7/31 11:34:26
18 进程间通讯demo\SendMessageA\SendMessageA\obj\Debug\SendMessageA.exe 9.5 KB 2018/8/24 13:54:59
19 进程间通讯demo\SendMessageA\SendMessageA\obj\Debug\SendMessageA.FormA.resources 180 Bytes 2018/4/26 11:25:00
20 进程间通讯demo\SendMessageA\SendMessageA\obj\Debug\SendMessageA.pdb 21.5 KB 2018/8/24 13:54:59
21 进程间通讯demo\SendMessageA\SendMessageA\obj\Debug\SendMessageA.Properties.Resources.resources 180 Bytes 2018/4/26 11:25:00
22 进程间通讯demo\SendMessageA\SendMessageA\obj\Debug\TemporaryGeneratedFile_036C0B5B-1481-4323-8D20-8F5ADCB23D92.cs 0 Bytes 2018/4/26 10:16:57
23 进程间通讯demo\SendMessageA\SendMessageA\obj\Debug\TemporaryGeneratedFile_5937a670-0e60-4077-877b-f7221da3dda1.cs 0 Bytes 2018/4/26 10:16:57
24 进程间通讯demo\SendMessageA\SendMessageA\obj\Debug\TemporaryGeneratedFile_E7A71F73-0F8D-4B9B-B56E-8E70B10BC5D3.cs 0 Bytes 2018/4/26 10:16:57
25 进程间通讯demo\SendMessageA\SendMessageA\Program.cs 524 Bytes 2018/4/26 10:45:07
26 进程间通讯demo\SendMessageA\SendMessageA\Properties\AssemblyInfo.cs 1.3 KB 2018/4/26 10:16:56
27 进程间通讯demo\SendMessageA\SendMessageA\Properties\Resources.Designer.cs 2.77 KB 2018/4/26 10:16:56
28 进程间通讯demo\SendMessageA\SendMessageA\Properties\Resources.resx 5.48 KB 2018/4/26 10:16:56
29 进程间通讯demo\SendMessageA\SendMessageA\Properties\Settings.Designer.cs 1.07 KB 2018/4/26 10:16:56
30 进程间通讯demo\SendMessageA\SendMessageA\Properties\Settings.settings 249 Bytes 2018/4/26 10:16:56
31 进程间通讯demo\SendMessageA\SendMessageA\SendMessageA.csproj 3.83 KB 2018/4/26 10:59:34
32 进程间通讯demo\SendMessageA\SendMessageA.sln 1003 Bytes 2018/4/26 10:16:58
33 进程间通讯demo\SendMessageB\.vs\SendMessageB\v14\.suo 44 KB 2018/9/25 15:32:56
34 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\.vs\SendMessageA\v14\.suo 40 KB 2018/9/25 18:39:14
35 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\SendMessageA\App.config 189 Bytes 2018/4/26 10:16:56
36 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\SendMessageA\bin\Debug\SendMessageA.exe 9.5 KB 2018/8/24 13:54:59
37 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\SendMessageA\bin\Debug\SendMessageA.exe.config 189 Bytes 2018/4/26 10:16:56
38 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\SendMessageA\bin\Debug\SendMessageA.pdb 21.5 KB 2018/8/24 13:54:59
39 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\SendMessageA\bin\Debug\SendMessageA.vshost.exe 22.16 KB 2018/9/25 15:33:10
40 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\SendMessageA\bin\Debug\SendMessageA.vshost.exe.config 189 Bytes 2018/4/26 10:16:56
41 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\SendMessageA\bin\Debug\SendMessageA.vshost.exe.manifest 490 Bytes 2017/9/29 21:43:16
42 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\SendMessageA\bin\Debug\SendMessageB.exe 9 KB 2018/4/26 11:00:52
43 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\SendMessageA\FormA.cs 2.57 KB 2018/8/30 14:56:31
44 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\SendMessageA\FormA.Designer.cs 3.04 KB 2018/4/26 11:06:02
45 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\SendMessageA\FormA.resx 5.68 KB 2018/4/26 11:06:02
46 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\SendMessageA\obj\Debug\DesignTimeResolveAssemblyReferences.cache 868 Bytes 2018/4/26 10:16:57
47 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\SendMessageA\obj\Debug\DesignTimeResolveAssemblyReferencesInput.cache 7.08 KB 2018/7/31 11:33:37
48 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\SendMessageA\obj\Debug\SendMessageA.csproj.FileListAbsolute.txt 1.59 KB 2018/9/25 15:33:11
49 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\SendMessageA\obj\Debug\SendMessageA.csproj.GenerateResource.Cache 1012 Bytes 2018/4/26 11:25:00
50 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\SendMessageA\obj\Debug\SendMessageA.csprojResolveAssemblyReference.cache 2.33 KB 2018/7/31 11:34:26
51 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\SendMessageA\obj\Debug\SendMessageA.exe 9.5 KB 2018/8/24 13:54:59
52 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\SendMessageA\obj\Debug\SendMessageA.FormA.resources 180 Bytes 2018/4/26 11:25:00
53 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\SendMessageA\obj\Debug\SendMessageA.pdb 21.5 KB 2018/8/24 13:54:59
54 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\SendMessageA\obj\Debug\SendMessageA.Properties.Resources.resources 180 Bytes 2018/4/26 11:25:00
55 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\SendMessageA\obj\Debug\TemporaryGeneratedFile_036C0B5B-1481-4323-8D20-8F5ADCB23D92.cs 0 Bytes 2018/4/26 10:16:57
56 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\SendMessageA\obj\Debug\TemporaryGeneratedFile_5937a670-0e60-4077-877b-f7221da3dda1.cs 0 Bytes 2018/4/26 10:16:57
57 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\SendMessageA\obj\Debug\TemporaryGeneratedFile_E7A71F73-0F8D-4B9B-B56E-8E70B10BC5D3.cs 0 Bytes 2018/4/26 10:16:57
58 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\SendMessageA\Program.cs 524 Bytes 2018/4/26 10:45:07
59 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\SendMessageA\Properties\AssemblyInfo.cs 1.3 KB 2018/4/26 10:16:56
60 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\SendMessageA\Properties\Resources.Designer.cs 2.77 KB 2018/4/26 10:16:56
61 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\SendMessageA\Properties\Resources.resx 5.48 KB 2018/4/26 10:16:56
62 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\SendMessageA\Properties\Settings.Designer.cs 1.07 KB 2018/4/26 10:16:56
63 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\SendMessageA\Properties\Settings.settings 249 Bytes 2018/4/26 10:16:56
64 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\SendMessageA\SendMessageA.csproj 3.83 KB 2018/4/26 10:59:34
65 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\SendMessageA.sln 1003 Bytes 2018/4/26 10:16:58
66 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageB\App.config 189 Bytes 2018/4/26 10:54:30
67 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageB\bin\Debug\SendMessageB.exe 9 KB 2018/9/25 15:16:02
68 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageB\bin\Debug\SendMessageB.exe.config 189 Bytes 2018/4/26 10:54:30
69 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageB\bin\Debug\SendMessageB.pdb 19.5 KB 2018/9/25 15:16:02
70 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageB\bin\Debug\SendMessageB.vshost.exe 22.16 KB 2018/9/25 15:16:39
71 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageB\bin\Debug\SendMessageB.vshost.exe.config 189 Bytes 2018/4/26 10:54:30
72 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageB\bin\Debug\SendMessageB.vshost.exe.manifest 490 Bytes 2017/9/29 21:43:16
73 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageB\FormB.cs 1.78 KB 2018/4/26 11:12:45
74 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageB\FormB.Designer.cs 3.04 KB 2018/4/26 11:00:44
75 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageB\FormB.resx 5.68 KB 2018/4/26 11:00:44
76 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageB\obj\Debug\DesignTimeResolveAssemblyReferences.cache 1.43 KB 2018/9/25 15:15:04
77 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageB\obj\Debug\DesignTimeResolveAssemblyReferencesInput.cache 7.08 KB 2018/7/31 11:34:10
78 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageB\obj\Debug\SendMessageB.csproj.FileListAbsolute.txt 1.59 KB 2018/9/25 15:23:06
79 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageB\obj\Debug\SendMessageB.csproj.GenerateResource.Cache 1012 Bytes 2018/4/26 11:00:52
80 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageB\obj\Debug\SendMessageB.csprojResolveAssemblyReference.cache 2.33 KB 2018/9/25 15:16:02
81 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageB\obj\Debug\SendMessageB.exe 9 KB 2018/9/25 15:16:02
82 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageB\obj\Debug\SendMessageB.FormB.resources 180 Bytes 2018/4/26 11:00:52
83 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageB\obj\Debug\SendMessageB.pdb 19.5 KB 2018/9/25 15:16:02
84 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageB\obj\Debug\SendMessageB.Properties.Resources.resources 180 Bytes 2018/4/26 11:00:52
85 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageB\obj\Debug\TemporaryGeneratedFile_036C0B5B-1481-4323-8D20-8F5ADCB23D92.cs 0 Bytes 2018/4/26 10:54:31
86 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageB\obj\Debug\TemporaryGeneratedFile_5937a670-0e60-4077-877b-f7221da3dda1.cs 0 Bytes 2018/4/26 10:54:31
87 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageB\obj\Debug\TemporaryGeneratedFile_E7A71F73-0F8D-4B9B-B56E-8E70B10BC5D3.cs 0 Bytes 2018/4/26 10:54:31
88 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageB\Program.cs 524 Bytes 2018/4/26 10:59:04
89 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageB\Properties\AssemblyInfo.cs 1.3 KB 2018/4/26 10:54:30
90 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageB\Properties\Resources.Designer.cs 2.77 KB 2018/4/26 10:54:31
91 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageB\Properties\Resources.resx 5.48 KB 2018/4/26 10:54:30
92 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageB\Properties\Settings.Designer.cs 1.07 KB 2018/4/26 10:54:31
93 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageB\Properties\Settings.settings 249 Bytes 2018/4/26 10:54:30
94 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageB\SendMessageB.csproj 3.83 KB 2018/4/26 10:59:04
95 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageB.sln 1003 Bytes 2018/4/26 10:54:32
96 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\SendMessageA\obj\Debug\TempPE 0 Bytes 2018/4/26 10:16:56
97 进程间通讯demo\SendMessageA\SendMessageA\obj\Debug\TempPE 0 Bytes 2018/4/26 10:16:56
98 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\.vs\SendMessageA\v14 0 Bytes 2018/9/27 23:06:04
99 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\SendMessageA\bin\Debug 0 Bytes 2018/9/27 23:06:04
100 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\SendMessageA\bin\Release 0 Bytes 2018/4/26 10:44:21
101 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\SendMessageA\obj\Debug 0 Bytes 2018/9/27 23:06:04
102 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageB\obj\Debug\TempPE 0 Bytes 2018/4/26 10:54:31
103 进程间通讯demo\SendMessageA\.vs\SendMessageA\v14 0 Bytes 2018/7/20 14:42:40
104 进程间通讯demo\SendMessageA\SendMessageA\bin\Debug 0 Bytes 2018/7/31 11:33:42
105 进程间通讯demo\SendMessageA\SendMessageA\bin\Release 0 Bytes 2018/4/26 10:44:21
106 进程间通讯demo\SendMessageA\SendMessageA\obj\Debug 0 Bytes 2018/7/31 11:34:26
107 进程间通讯demo\SendMessageB\.vs\SendMessageB\v14 0 Bytes 2018/7/20 14:42:40
108 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\.vs\SendMessageA 0 Bytes 2018/9/27 23:06:04
109 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\SendMessageA\bin 0 Bytes 2018/9/27 23:06:04
110 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\SendMessageA\obj 0 Bytes 2018/9/27 23:06:04
111 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\SendMessageA\Properties 0 Bytes 2018/9/27 23:06:04
112 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageB\bin\Debug 0 Bytes 2018/7/20 14:42:40
113 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageB\bin\Release 0 Bytes 2018/4/26 10:54:50
114 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageB\obj\Debug 0 Bytes 2018/9/25 15:16:02
115 进程间通讯demo\SendMessageA\.vs\SendMessageA 0 Bytes 2018/7/20 14:42:40
116 进程间通讯demo\SendMessageA\SendMessageA\bin 0 Bytes 2018/7/20 14:42:40
117 进程间通讯demo\SendMessageA\SendMessageA\obj 0 Bytes 2018/7/20 14:42:40
118 进程间通讯demo\SendMessageA\SendMessageA\Properties 0 Bytes 2018/7/20 14:42:40
119 进程间通讯demo\SendMessageB\.vs\SendMessageB 0 Bytes 2018/7/20 14:42:40
120 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\.vs 0 Bytes 2018/9/27 23:06:04
121 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA\SendMessageA 0 Bytes 2018/9/27 23:06:04
122 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageB\bin 0 Bytes 2018/7/20 14:42:40
123 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageB\obj 0 Bytes 2018/7/20 14:42:40
124 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageB\Properties 0 Bytes 2018/7/20 14:42:40
125 进程间通讯demo\SendMessageA\.vs 0 Bytes 2018/7/20 14:42:40
126 进程间通讯demo\SendMessageA\SendMessageA 0 Bytes 2018/8/30 14:56:31
127 进程间通讯demo\SendMessageB\.vs 0 Bytes 2018/7/20 14:42:40
128 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageA 0 Bytes 2018/9/27 23:06:04
129 进程间通讯demo\SendMessageB\SendMessageB 0 Bytes 2018/7/20 14:42:40
130 进程间通讯demo\SendMessageA 0 Bytes 2018/7/20 14:42:40
131 进程间通讯demo\SendMessageB 0 Bytes 2018/9/27 23:06:03
132 进程间通讯demo 0 Bytes 2019/2/28 15:16:09

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!