harris和sift特征提取匹配.zip
下载
Python 特征
查看(41)

所属分类:人工智能 > 机器学习
文件大小:572.95 KB
上传日期:2019/4/3 16:50:03
MD5:7d75fd79e3************f5eb120ae6
资源说明:计算机视觉,局部图像描述子python实现harris角点检测,特征匹配,sift特征检测和匹配,可以直接运行,内附VLFeat工具包sift,立体图像的特征提取和匹配是机器人视觉定位的核心技术,立体图像的特征点的匹配精度直接影响视觉导航定位的精度。
移动页面: MIP AMP

[资源合计] 文件夹:3,文件:22

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 局部图像描述子harris和sift特征匹配 0 Bytes 2019/3/16 23:43:09
2 局部图像描述子harris和sift特征匹配\.idea 0 Bytes 2019/3/16 23:44:31
3 局部图像描述子harris和sift特征匹配\.idea\encodings.xml 138 Bytes 2019/3/16 9:22:24
4 局部图像描述子harris和sift特征匹配\.idea\misc.xml 294 Bytes 2019/3/16 15:11:58
5 局部图像描述子harris和sift特征匹配\.idea\modules.xml 301 Bytes 2019/3/16 9:22:24
6 局部图像描述子harris和sift特征匹配\.idea\workspace.xml 20.03 KB 2019/3/16 23:44:31
7 局部图像描述子harris和sift特征匹配\.idea\局部图像描述子.iml 441 Bytes 2019/3/16 15:11:58
8 局部图像描述子harris和sift特征匹配\__pycache__ 0 Bytes 2019/3/16 22:51:24
9 局部图像描述子harris和sift特征匹配\__pycache__\harris.cpython-37.pyc 4.1 KB 2019/3/16 13:07:45
10 局部图像描述子harris和sift特征匹配\__pycache__\sift.cpython-37.pyc 3.94 KB 2019/3/16 22:51:24
11 局部图像描述子harris和sift特征匹配\harris.py 4.27 KB 2019/3/16 22:21:38
12 局部图像描述子harris和sift特征匹配\harris_detection.py 299 Bytes 2019/3/16 13:06:09
13 局部图像描述子harris和sift特征匹配\harris_match.py 665 Bytes 2019/3/16 21:58:35
14 局部图像描述子harris和sift特征匹配\out_sift_1.txt 141.86 KB 2019/3/16 22:56:32
15 局部图像描述子harris和sift特征匹配\out_sift_2.txt 135.68 KB 2019/3/16 22:56:32
16 局部图像描述子harris和sift特征匹配\pipei1.jpg 82.55 KB 2019/3/16 22:55:06
17 局部图像描述子harris和sift特征匹配\pipei2.jpg 61.78 KB 2019/3/16 22:54:29
18 局部图像描述子harris和sift特征匹配\shangda.jpg 49.76 KB 2019/3/16 20:55:43
19 局部图像描述子harris和sift特征匹配\shangda.sift 327.05 KB 2019/3/16 22:01:39
20 局部图像描述子harris和sift特征匹配\sift.exe 22.5 KB 2015/1/16 2:36:06
21 局部图像描述子harris和sift特征匹配\sift.py 3.83 KB 2019/3/16 22:51:24
22 局部图像描述子harris和sift特征匹配\sift_feature.py 292 Bytes 2019/3/16 22:01:37
23 局部图像描述子harris和sift特征匹配\sift_match.py 699 Bytes 2019/3/16 22:52:41
24 局部图像描述子harris和sift特征匹配\tmp.pgm 78.82 KB 2019/3/16 22:56:32
25 局部图像描述子harris和sift特征匹配\vl.dll 296 KB 2015/1/16 2:36:06

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!