C#图片对比高速找图源码20131021.zip
下载
c# 算法 图片
查看(70)

所属分类:开发技术 > C#
文件大小:3.05 MB
上传日期:2019-04-04 19:07
MD5:c128996169************205311566d
资源说明:C#图片对比高速找图源码,源码描述: C#高速找图程序,比较图片的细节处有何异同,像素级的图片比较器,大图找小图,模糊找图,透明找图,在大图里找小图。能以三种方式的图片查找,返回找到几个相似结果。
移动页面: MIP AMP

[资源合计] 文件夹:8,文件:35

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b 0 Bytes 2016/5/7 17:29:00
2 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\app.config 117 Bytes 2013/5/6 12:03:25
3 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\bin 0 Bytes 2013/5/6 9:22:12
4 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\bin\Debug 0 Bytes 2013/10/18 14:58:13
5 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\bin\Debug\FindPic.exe 17.5 KB 2013/10/18 14:58:12
6 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\bin\Debug\FindPic.exe.config 117 Bytes 2013/5/6 12:03:25
7 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\bin\Debug\FindPic.pdb 33.5 KB 2013/10/18 14:58:12
8 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\bin\Debug\FindPic.vshost.exe 11.34 KB 2013/10/18 14:58:01
9 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\bin\Debug\FindPic.vshost.exe.config 117 Bytes 2013/5/6 12:03:25
10 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\bin\Debug\FindPic.vshost.exe.manifest 490 Bytes 2012/6/2 22:34:36
11 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\bin\Debug\完全对比.bmp 2.9 KB 2012/10/6 23:54:50
12 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\bin\Debug\无标题.bmp 3.71 MB 2012/10/7 22:18:32
13 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\bin\Debug\相似度.bmp 2.9 KB 2013/5/6 13:23:56
14 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\bin\Debug\透明.bmp 8.06 KB 2013/6/21 22:26:40
15 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\FindPic.csproj 4 KB 2013/5/6 12:07:08
16 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\FindPic.csproj.user 227 Bytes 2013/6/21 21:53:00
17 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\FindPic.sln 855 Bytes 2013/10/18 15:05:35
18 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\FindPic.suo 15 KB 2013/10/18 15:05:37
19 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\Form1.cs 16.28 KB 2013/10/18 15:01:00
20 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\Form1.Designer.cs 11.62 KB 2013/6/21 22:45:44
21 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\Form1.resx 5.68 KB 2013/6/21 22:45:44
22 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\obj 0 Bytes 2013/10/18 14:57:59
23 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\obj\x86 0 Bytes 2013/10/18 14:57:59
24 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\obj\x86\Debug 0 Bytes 2013/10/18 14:58:12
25 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\obj\x86\Debug\DesignTimeResolveAssemblyReferencesInput.cache 6 KB 2013/10/18 14:58:13
26 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\obj\x86\Debug\FindPic.csproj.FileListAbsolute.txt 1.61 KB 2013/10/18 15:00:23
27 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\obj\x86\Debug\FindPic.csproj.GenerateResource.Cache 847 Bytes 2013/10/18 14:58:12
28 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\obj\x86\Debug\FindPic.exe 17.5 KB 2013/10/18 14:58:12
29 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\obj\x86\Debug\FindPic.Form1.resources 180 Bytes 2013/10/18 14:58:12
30 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\obj\x86\Debug\FindPic.pdb 33.5 KB 2013/10/18 14:58:12
31 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\obj\x86\Debug\FindPic.Properties.Resources.resources 180 Bytes 2013/10/18 14:58:12
32 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\obj\x86\Debug\TempPE 0 Bytes 2013/10/18 14:57:59
33 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\Program.cs 433 Bytes 2013/5/6 12:02:04
34 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\Properties 0 Bytes 2012/10/5 22:53:58
35 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\Properties\AssemblyInfo.cs 1.35 KB 2013/10/18 15:00:57
36 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\Properties\Resources.Designer.cs 2.78 KB 2013/5/6 12:03:26
37 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\Properties\Resources.resx 5.48 KB 2012/10/5 22:53:58
38 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\Properties\Settings.Designer.cs 1.08 KB 2013/5/6 12:03:26
39 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\Properties\Settings.settings 249 Bytes 2012/10/5 22:53:58
40 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\完全对比.bmp 2.9 KB 2012/10/6 23:54:50
41 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\无标题.bmp 3.71 MB 2012/10/7 22:18:32
42 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\相似度.bmp 2.9 KB 2013/5/6 13:23:56
43 ImgContrast_9bd536d0-1823-49ad-a09c-cc6f780b1c1b\透明.bmp 8.06 KB 2013/6/21 22:26:40

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!