CodeCraft-code-2019.tar.gz
下载
华为 sdk 竞赛
查看(20)

所属分类:课程资源 > C/C++
文件大小:9.78 MB
上传日期:2019/4/24 21:31:03
MD5:c00f145723************cfaec63a8c
资源说明:华为2019年的软件挑战赛程序包,内含所有sdk,能直接运行操作,华为软件精英挑战赛是华为公司面向在校大学生举办的大型软件竞赛,从2015年至今已成功举办四届。在软件精英挑战赛的舞台上,我们相信您可以充分展示软件设计与编程的能力、享受coding解决问题的乐趣、感受软件改变世界的魅力。 2019届华为软件精英挑战赛赛题为“智能世界•纵横”!
移动页面: MIP AMP

[资源合计] 文件夹:12,文件:69

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 CodeCraft-2019 0 Bytes 2019/4/11 20:21:01
2 CodeCraft-2019\config 0 Bytes 2019/4/11 19:57:37
3 CodeCraft-2019\config\presetAnswer.txt 1.18 MB 2019/3/31 10:05:16
4 CodeCraft-2019\config\answer.txt 5.92 MB 2019/4/11 20:12:11
5 CodeCraft-2019\config\car.txt 1.9 MB 2019/3/31 10:03:38
6 CodeCraft-2019\config\cross.txt 4.01 KB 2019/3/31 10:03:38
7 CodeCraft-2019\config\road.txt 7.04 KB 2019/3/31 10:03:38
8 CodeCraft-2019\Cross.cpp 4.19 KB 2019/4/11 19:23:47
9 CodeCraft-2019\Road.cpp 10.29 KB 2019/4/11 19:23:47
10 CodeCraft-2019\Car.cpp 2.1 KB 2019/4/11 19:23:47
11 CodeCraft-2019\CodeCraft-2019.cpp 601 Bytes 2019/4/11 19:23:47
12 CodeCraft-2019\time_seq_map.cpp 37.96 KB 2019/4/11 23:14:00
13 CodeCraft-2019\rawcar.cpp 4.03 KB 2019/4/11 19:45:41
14 CodeCraft-2019\CMakeLists.txt 720 Bytes 2019/1/21 15:33:20
15 CodeCraft-2019\rawcross.cpp 4.58 KB 2019/4/11 19:23:47
16 CodeCraft-2019\lib 0 Bytes 2019/4/11 19:47:27
17 CodeCraft-2019\lib\time_seq_map.h 6.54 KB 2019/4/11 22:44:13
18 CodeCraft-2019\lib\timer.h 1.26 KB 2019/4/11 19:23:47
19 CodeCraft-2019\lib\baseset.h 703 Bytes 2019/4/11 19:23:47
20 CodeCraft-2019\lib\rawroad.h 1.44 KB 2019/4/11 19:23:47
21 CodeCraft-2019\lib\rawcar.h 859 Bytes 2019/4/11 19:23:47
22 CodeCraft-2019\lib\rawmap.h 278 Bytes 2019/4/11 19:25:59
23 CodeCraft-2019\lib\rawcross.h 1.06 KB 2019/4/11 19:25:38
24 CodeCraft-2019\rawmap.cpp 555 Bytes 2019/4/11 19:26:06
25 CodeCraft-2019\rawroad.cpp 5.86 KB 2019/4/11 19:23:47
26 bin 0 Bytes 2019/4/11 23:30:59
27 bin\CodeCraft-2019 159.97 KB 2019/4/11 23:30:59
28 build 0 Bytes 2019/4/11 23:30:50
29 build\cmake_install.cmake 1.36 KB 2019/4/11 23:30:50
30 build\CMakeCache.txt 11.41 KB 2019/4/11 23:30:50
31 build\CMakeFiles 0 Bytes 2019/4/11 23:30:59
32 build\CMakeFiles\CMakeTmp 0 Bytes 2019/4/11 23:30:50
33 build\CMakeFiles\feature_tests.bin 12.4 KB 2019/4/11 23:30:50
34 build\CMakeFiles\Makefile2 3.23 KB 2019/4/11 23:30:50
35 build\CMakeFiles\Makefile.cmake 6.19 KB 2019/4/11 23:30:50
36 build\CMakeFiles\progress.marks 3 Bytes 2019/4/11 23:30:50
37 build\CMakeFiles\feature_tests.c 688 Bytes 2019/4/11 23:30:50
38 build\CMakeFiles\3.5.1 0 Bytes 2019/4/11 23:30:50
39 build\CMakeFiles\3.5.1\CMakeDetermineCompilerABI_C.bin 8.44 KB 2019/4/11 23:30:49
40 build\CMakeFiles\3.5.1\CMakeCXXCompiler.cmake 4.45 KB 2019/4/11 23:30:50
41 build\CMakeFiles\3.5.1\CMakeCCompiler.cmake 1.96 KB 2019/4/11 23:30:50
42 build\CMakeFiles\3.5.1\CMakeDetermineCompilerABI_CXX.bin 8.45 KB 2019/4/11 23:30:50
43 build\CMakeFiles\3.5.1\CMakeSystem.cmake 402 Bytes 2019/4/11 23:30:49
44 build\CMakeFiles\3.5.1\CompilerIdC 0 Bytes 2019/4/11 23:30:49
45 build\CMakeFiles\3.5.1\CompilerIdC\a.out 8.59 KB 2019/4/11 23:30:49
46 build\CMakeFiles\3.5.1\CompilerIdC\CMakeCCompilerId.c 16.04 KB 2019/4/11 23:30:49
47 build\CMakeFiles\3.5.1\CompilerIdCXX 0 Bytes 2019/4/11 23:30:49
48 build\CMakeFiles\3.5.1\CompilerIdCXX\CMakeCXXCompilerId.cpp 16.02 KB 2019/4/11 23:30:49
49 build\CMakeFiles\3.5.1\CompilerIdCXX\a.out 8.6 KB 2019/4/11 23:30:49
50 build\CMakeFiles\CMakeDirectoryInformation.cmake 652 Bytes 2019/4/11 23:30:50
51 build\CMakeFiles\cmake.check_cache 85 Bytes 2019/4/11 23:30:50
52 build\CMakeFiles\TargetDirectories.txt 190 Bytes 2019/4/11 23:30:50
53 build\CMakeFiles\CMakeOutput.log 40.09 KB 2019/4/11 23:30:50
54 build\CMakeFiles\feature_tests.cxx 9.78 KB 2019/4/11 23:30:50
55 build\CMakeFiles\CodeCraft-2019.dir 0 Bytes 2019/4/11 23:30:59
56 build\CMakeFiles\CodeCraft-2019.dir\CXX.includecache 2.92 KB 2019/4/11 23:30:50
57 build\CMakeFiles\CodeCraft-2019.dir\build.make 20.98 KB 2019/4/11 23:30:50
58 build\CMakeFiles\CodeCraft-2019.dir\flags.make 251 Bytes 2019/4/11 23:30:50
59 build\CMakeFiles\CodeCraft-2019.dir\Car.cpp.o 3.89 KB 2019/4/11 23:30:52
60 build\CMakeFiles\CodeCraft-2019.dir\rawcar.cpp.o 39.85 KB 2019/4/11 23:30:56
61 build\CMakeFiles\CodeCraft-2019.dir\DependInfo.cmake 1.74 KB 2019/4/11 23:30:50
62 build\CMakeFiles\CodeCraft-2019.dir\rawroad.cpp.o 31.9 KB 2019/4/11 23:30:59
63 build\CMakeFiles\CodeCraft-2019.dir\rawcross.cpp.o 25.88 KB 2019/4/11 23:30:58
64 build\CMakeFiles\CodeCraft-2019.dir\Cross.cpp.o 7.07 KB 2019/4/11 23:30:51
65 build\CMakeFiles\CodeCraft-2019.dir\depend.internal 4.22 KB 2019/4/11 23:30:50
66 build\CMakeFiles\CodeCraft-2019.dir\Road.cpp.o 17.7 KB 2019/4/11 23:30:51
67 build\CMakeFiles\CodeCraft-2019.dir\progress.make 213 Bytes 2019/4/11 23:30:50
68 build\CMakeFiles\CodeCraft-2019.dir\link.txt 500 Bytes 2019/4/11 23:30:50
69 build\CMakeFiles\CodeCraft-2019.dir\rawmap.cpp.o 5.91 KB 2019/4/11 23:30:58
70 build\CMakeFiles\CodeCraft-2019.dir\CodeCraft-2019.cpp.o 7.45 KB 2019/4/11 23:30:52
71 build\CMakeFiles\CodeCraft-2019.dir\time_seq_map.cpp.o 118.7 KB 2019/4/11 23:30:55
72 build\CMakeFiles\CodeCraft-2019.dir\cmake_clean.cmake 725 Bytes 2019/4/11 23:30:50
73 build\CMakeFiles\CodeCraft-2019.dir\depend.make 6.65 KB 2019/4/11 23:30:50
74 build\Makefile 10.53 KB 2019/4/11 23:30:50
75 build.sh 890 Bytes 2019/1/21 15:33:20
76 build_and_run.sh 152 Bytes 2019/1/28 11:34:00
77 config 0 Bytes 2019/4/11 20:20:48
78 config\answer.txt 1 KB 2019/4/11 23:16:43
79 config\car.txt 1.16 KB 2019/4/11 22:36:08
80 config\cross.txt 144 Bytes 2019/4/11 22:34:53
81 config\road.txt 206 Bytes 2019/4/11 22:33:41

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!


上一资源: STM32 E32模块.rar