dux5.2主题模板优化(已破解).zip
下载
模板 WordPress
查看(21)

所属分类:课程资源 > 网页制作
文件大小:1.6 MB
上传日期:2019-05-22 11:38
MD5:c8835f8076************316d956043
资源说明:wordpress模板,dux大前端wordpress主题模板,已破解。喜欢用WordPress主题的朋友都应该知道DUX主题,这个主题真的很好,就是正版太贵了,所以每次DUX更新,都会有大量的小伙伴去搜索最新版的破解版!修改这个主题花了几天时间,今天博客终于使用了DUX5.2。
移动页面: MIP AMP

[资源合计] 文件夹:26,文件:631

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 bdidq\ip2c\ip-to-country.bin 611.59 KB 2018/11/24 19:18:49
2 bdidq\fonts\fontawesome-webfont.svg 433.97 KB 2018/11/6 23:38:24
3 bdidq\img\logo.psd 241.69 KB 2018/11/6 23:38:24
4 bdidq\fonts\fontawesome-webfont.eot 161.86 KB 2018/11/6 23:38:24
5 bdidq\fonts\fontawesome-webfont.ttf 161.67 KB 2018/11/6 23:38:24
6 bdidq\css\main.css 109.59 KB 2018/11/24 23:10:09
7 bdidq\css\bootstrap.min.css 97.89 KB 2018/11/6 23:38:24
8 bdidq\fonts\fontawesome-webfont.woff 95.73 KB 2018/11/6 23:38:24
9 bdidq\js\libs\jquery.min.js 90.43 KB 2018/11/6 23:38:24
10 bdidq\img\browsers\ie9.png 56 KB 2018/11/24 19:16:29
11 bdidq\img\hs-xiu.jpg 52.95 KB 2018/11/6 23:38:24
12 bdidq\options.php 47.75 KB 2018/11/24 20:13:23
13 bdidq\functions-theme.php 39.55 KB 2018/11/6 23:38:24
14 bdidq\ua-show.php 37.21 KB 2018/11/24 19:12:15
15 bdidq\highslide\highslide.js 36.91 KB 2018/11/24 19:19:01
16 bdidq\js\main.js 31.79 KB 2018/11/6 23:38:24
17 bdidq\js\libs\bootstrap.min.js 31.07 KB 2018/11/6 23:38:24
18 bdidq\css\font-awesome.min.css 30.21 KB 2018/11/6 23:38:24
19 bdidq\img\404.png 19.09 KB 2018/11/6 23:38:24
20 bdidq\functions-admin.php 18.43 KB 2018/11/6 23:38:24
21 bdidq\js\libs\hammer.min.js 17.94 KB 2018/11/6 23:38:24
22 bdidq\settings\includes\class-options-interface.php 16.41 KB 2018/11/6 23:38:24
23 bdidq\functions.php 16.27 KB 2018/11/24 21:54:22
24 bdidq\js\loader.js 15.39 KB 2018/11/6 23:38:24
25 bdidq\js\user.js 15.14 KB 2018/11/6 23:38:24
26 bdidq\js\libs\jsrender.min.js 14.39 KB 2018/11/6 23:38:24
27 bdidq\action\user.php 13.01 KB 2018/11/6 23:38:24
28 bdidq\settings\includes\class-options-sanitization.php 11.93 KB 2018/11/6 23:38:24
29 bdidq\js\libs\prettyprint.js 11.81 KB 2018/11/6 23:38:24
30 bdidq\pages\resetpassword.php 10.01 KB 2018/11/6 23:38:24
31 bdidq\js\libs\router.min.js 9.76 KB 2018/11/6 23:38:24
32 bdidq\settings\includes\class-options-framework-admin.php 9.39 KB 2018/11/6 23:38:24
33 bdidq\diy\activate-power-mode.js 8.29 KB 2018/11/24 19:12:21
34 bdidq\highslide\highslide.css 8.04 KB 2018/11/24 19:19:02
35 bdidq\ip2c\ip2c.php 7.94 KB 2018/11/24 19:18:49
36 bdidq\js\comment.js 7.74 KB 2018/11/6 23:38:24
37 bdidq\css\user.css 7.71 KB 2018/11/6 23:38:24
38 bdidq\img\thumbnail.png 7.53 KB 2018/11/6 23:38:24
39 bdidq\footer.php 7.03 KB 2018/11/24 22:20:41
40 bdidq\action\log.php 6.92 KB 2018/11/6 23:38:24
41 bdidq\img\share.png 6.77 KB 2018/11/6 23:38:24
42 bdidq\img\qrcode.png 6.26 KB 2018/11/6 23:38:24
43 bdidq\settings\css\optionsframework.css 5.83 KB 2018/11/6 23:38:24
44 bdidq\highslide\graphics\outlines\outer-glow.png 5.79 KB 2018/11/24 19:19:14
45 bdidq\highslide\graphics\outlines\rounded-black.png 5.63 KB 2018/11/24 19:19:13
46 bdidq\highslide\graphics\outlines\glossy-dark.png 5.44 KB 2018/11/24 19:19:16
47 bdidq\pages\user.php 5.42 KB 2018/11/6 23:38:24
48 bdidq\js\signpop.js 5.39 KB 2018/11/6 23:38:24
49 bdidq\widgets\widget-statistics.php 5.04 KB 2018/11/6 23:38:24
50 bdidq\highslide\graphics\controlbar-black-border.gif 4.99 KB 2018/11/24 19:19:04
51 bdidq\action\comment.php 4.98 KB 2018/11/6 23:38:24
52 bdidq\js\libs\ias.min.js 4.93 KB 2018/11/6 23:38:24
53 bdidq\img\smilies\icon_question.gif 4.89 KB 2018/11/6 23:38:24
54 bdidq\highslide\graphics\controlbar-white.gif 4.88 KB 2018/11/24 19:19:08
55 bdidq\widgets\widget-posts.php 4.61 KB 2018/11/6 23:38:24
56 bdidq\screenshot.png 4.5 KB 2018/11/6 23:38:24
57 bdidq\single.php 4.47 KB 2018/11/6 23:38:24
58 bdidq\comments.php 4.36 KB 2018/11/6 23:38:24
59 bdidq\functions-xzh.php 4.36 KB 2018/11/6 23:38:24
60 bdidq\header.php 4.07 KB 2018/11/24 19:40:00
61 bdidq\diy\img\vip.png 4.03 KB 2018/11/24 19:12:31
62 bdidq\js\libs\lazyload.min.js 3.98 KB 2018/11/6 23:38:24
63 bdidq\settings\update.php 3.76 KB 2018/11/6 23:38:24
64 bdidq\img\smilies\icon_mad.gif 3.67 KB 2018/11/6 23:38:24
65 bdidq\css\vertical_timeline.css 3.6 KB 2018/11/24 19:18:30
66 bdidq\img\browsers\crios.png 3.6 KB 2018/11/24 19:16:54
67 bdidq\settings\includes\class-options-media-uploader.php 3.58 KB 2018/11/6 23:38:24
68 bdidq\widgets\widget-readers.php 3.56 KB 2018/11/6 23:38:24
69 bdidq\widgets\widget-textads.php 3.56 KB 2018/11/6 23:38:24
70 bdidq\js\libs\html5.min.js 3.52 KB 2018/11/6 23:38:24
71 bdidq\img\browsers\Thumbs.db 3.5 KB 2018/11/24 19:16:26
72 bdidq\img\flags\wordpress.png 3.33 KB 2018/11/24 19:15:10
73 bdidq\widgets\widget-comments.php 3.32 KB 2018/11/6 23:38:24
74 bdidq\modules\mo_comments_list.php 3.23 KB 2018/11/24 19:57:57
75 bdidq\img\browsers\kindle.png 3.11 KB 2018/11/24 19:17:29
76 bdidq\modules\qgg_recent_posts_most.php 3.1 KB 2018/11/24 19:18:59
77 bdidq\highslide\graphics\controlbar-white-small.gif 3.08 KB 2018/11/24 19:19:05
78 bdidq\img\flags\zz.png 3.05 KB 2018/11/24 19:15:59
79 bdidq\img\smilies\icon_wink.gif 3.03 KB 2018/11/6 23:38:24
80 bdidq\diy\Thumbs.db 3 KB 2018/11/24 19:12:20
81 bdidq\excerpt.php 3 KB 2018/11/24 20:12:06
82 bdidq\widgets\widget-sticky.php 3 KB 2018/11/6 23:38:24
83 bdidq\settings\js\media-uploader.js 2.85 KB 2018/11/6 23:38:24
84 bdidq\image.php 2.75 KB 2018/11/6 23:38:24
85 bdidq\highslide\graphics\geckodimmer.png 2.75 KB 2018/11/24 19:19:11
86 bdidq\index.php 2.74 KB 2018/11/24 20:04:06
87 bdidq\sitemap.php 2.73 KB 2018/11/24 19:12:09
88 bdidq\widgets\widget-topics.php 2.62 KB 2018/11/24 19:18:44
89 bdidq\settings\options-framework.php 2.59 KB 2018/11/6 23:38:24
90 bdidq\loop-product.php 2.52 KB 2018/11/6 23:38:24
91 bdidq\img\smilies\icon_biggrin.gif 2.49 KB 2018/11/6 23:38:24
92 bdidq\modules\mo_notice.php 2.45 KB 2018/11/6 23:38:24
93 bdidq\loop-default.php 2.44 KB 2018/11/6 23:38:24
94 bdidq\img\logo.png 2.43 KB 2018/11/6 23:38:24
95 bdidq\img\loading.gif 2.36 KB 2018/11/6 23:38:24
96 bdidq\highslide\graphics\controlbar4-hover.gif 2.35 KB 2018/11/24 19:19:06
97 bdidq\modules\mo_posts_related.php 2.29 KB 2018/11/24 20:21:50
98 bdidq\js\libs\jquery.cookie.min.js 2.27 KB 2018/11/6 23:38:24
99 bdidq\settings\includes\class-options-framework.php 2.2 KB 2018/11/6 23:38:24
100 bdidq\pages\readers.php 2.17 KB 2018/11/6 23:38:24
101 bdidq\pages\archives.php 2.13 KB 2018/11/6 23:38:24
102 bdidq\img\smilies\icon_cry.gif 2.06 KB 2018/11/6 23:38:24
103 bdidq\highslide\graphics\outlines\drop-shadow.png 2.04 KB 2018/11/24 19:19:14
104 bdidq\ip2c\README 2.04 KB 2018/11/24 19:18:47
105 bdidq\widgets\widget-tags.php 1.99 KB 2018/11/6 23:38:24
106 bdidq\img\smilies\icon_redface.gif 1.98 KB 2018/11/6 23:38:24
107 bdidq\highslide\graphics\outlines\rounded-white.png 1.96 KB 2018/11/24 19:19:15
108 bdidq\highslide\graphics\close.png 1.87 KB 2018/11/24 19:19:09
109 bdidq\highslide\graphics\outlines\beveled.png 1.85 KB 2018/11/24 19:19:15
110 bdidq\css\user-editor-style.css 1.81 KB 2018/11/6 23:38:24
111 bdidq\img\browsers\firefox4.png 1.79 KB 2018/11/24 19:17:11
112 bdidq\action\load.php 1.73 KB 2018/11/6 23:38:24
113 bdidq\css\share.css 1.7 KB 2018/11/6 23:38:24
114 bdidq\css\editor-style.css 1.68 KB 2018/11/6 23:38:24
115 bdidq\settings\js\options-custom.js 1.65 KB 2018/11/6 23:38:24
116 bdidq\img\smilies\icon_exclaim.gif 1.65 KB 2018/11/6 23:38:24
117 bdidq\css\nav.css 1.51 KB 2018/11/6 23:38:24
118 bdidq\widgets\widget-ads.php 1.48 KB 2018/11/6 23:38:24
119 bdidq\action\like.php 1.43 KB 2018/11/6 23:38:24
120 bdidq\img\smilies\icon_evil.gif 1.41 KB 2018/11/6 23:38:24
121 bdidq\modules\mo_slider.php 1.39 KB 2018/11/24 19:50:10
122 bdidq\pages\navs.php 1.39 KB 2018/11/6 23:38:24
123 bdidq\img\smilies\icon_confused.gif 1.31 KB 2018/11/6 23:38:24
124 bdidq\modules\mo_paging.php 1.31 KB 2018/11/6 23:38:24
125 bdidq\page_shuoshuo.php 1.23 KB 2018/11/24 19:12:15
126 bdidq\img\browsers\icab.png 1.14 KB 2018/11/24 19:16:45
127 bdidq\img\smilies\icon_razz.gif 1.14 KB 2018/11/6 23:38:24
128 bdidq\img\favicon.ico 1.12 KB 2018/11/6 23:38:24
129 bdidq\pages\links.php 1.1 KB 2018/11/6 23:38:24
130 bdidq\img\browsers\universe.png 1.09 KB 2018/11/24 19:17:40
131 bdidq\img\browsers\ipad.png 1.02 KB 2018/11/24 19:17:15
132 bdidq\img\browsers\shiira.png 1.02 KB 2018/11/24 19:17:16
133 bdidq\img\browsers\freebsd.png 1.01 KB 2018/11/24 19:17:15
134 bdidq\modules\mo_share.php 1.01 KB 2018/11/6 23:38:24
135 bdidq\img\browsers\netsurf.png 1 KB 2018/11/24 19:16:34
136 bdidq\img\browsers\omniweb.png 1020 Bytes 2018/11/24 19:17:00
137 bdidq\img\browsers\granparadiso.png 1016 Bytes 2018/11/24 19:18:04
138 bdidq\img\browsers\shiretoko.png 1016 Bytes 2018/11/24 19:17:42
139 bdidq\img\browsers\safari.png 1007 Bytes 2018/11/24 19:18:19
140 bdidq\img\browsers\firefox.png 1004 Bytes 2018/11/24 19:16:35
141 bdidq\img\browsers\meneame.png 998 Bytes 2018/11/24 19:17:59
142 bdidq\img\browsers\seamonkey.png 998 Bytes 2018/11/24 19:18:16
143 bdidq\img\browsers\galeon.png 997 Bytes 2018/11/24 19:17:43
144 bdidq\img\browsers\slackware.png 996 Bytes 2018/11/24 19:17:45
145 bdidq\img\browsers\konqueror.png 990 Bytes 2018/11/24 19:17:33
146 bdidq\img\browsers\iceape.png 988 Bytes 2018/11/24 19:16:29
147 bdidq\img\browsers\dillo.png 985 Bytes 2018/11/24 19:18:15
148 bdidq\img\browsers\fluid.png 985 Bytes 2018/11/24 19:16:27
149 bdidq\img\browsers\netnewswire.png 984 Bytes 2018/11/24 19:17:46
150 bdidq\img\browsers\srwareiron.png 983 Bytes 2018/11/24 19:17:37
151 bdidq\modules\mo_get_post_from.php 983 Bytes 2018/11/6 23:38:24
152 bdidq\img\browsers\chrome.png 979 Bytes 2018/11/24 19:18:04
153 bdidq\img\browsers\chromeos.png 979 Bytes 2018/11/24 19:17:59
154 bdidq\img\browsers\phoenix.png 977 Bytes 2018/11/24 19:18:21
155 bdidq\img\browsers\acoobrowser.png 976 Bytes 2018/11/24 19:16:49
156 bdidq\img\browsers\hana.png 975 Bytes 2018/11/24 19:18:10
157 bdidq\img\browsers\cruz.png 969 Bytes 2018/11/24 19:18:26
158 bdidq\img\browsers\qqbrowser.png 969 Bytes 2018/11/24 19:16:49
159 bdidq\img\browsers\gentoo.png 967 Bytes 2018/11/24 19:16:55
160 bdidq\img\browsers\thunderbird.png 967 Bytes 2018/11/24 19:16:57
161 bdidq\img\browsers\enigmabrowser.png 965 Bytes 2018/11/24 19:16:25
162 bdidq\img\browsers\blazer.png 964 Bytes 2018/11/24 19:16:55
163 bdidq\img\browsers\vista.png 963 Bytes 2018/11/24 19:18:07
164 bdidq\img\browsers\windows_vista.png 963 Bytes 2018/11/24 19:16:28
165 bdidq\img\browsers\windows.png 958 Bytes 2018/11/24 19:16:31
166 bdidq\img\browsers\icecat.png 957 Bytes 2018/11/24 19:18:11
167 bdidq\img\browsers\lobo.png 957 Bytes 2018/11/24 19:17:49
168 bdidq\img\browsers\midori.png 956 Bytes 2018/11/24 19:17:07
169 bdidq\img\browsers\qtwebinternetbrowser.png 953 Bytes 2018/11/24 19:18:13
170 bdidq\img\browsers\360se.png 946 Bytes 2018/11/24 19:16:40
171 bdidq\img\browsers\opera-1.png 945 Bytes 2018/11/24 19:18:26
172 bdidq\img\browsers\swiftfox.png 942 Bytes 2018/11/24 19:16:48
173 bdidq\img\browsers\orca.png 940 Bytes 2018/11/24 19:16:50
174 bdidq\img\browsers\null.png 935 Bytes 2018/11/24 19:17:03
175 bdidq\img\browsers\samsung.png 934 Bytes 2018/11/24 19:17:36
176 bdidq\img\browsers\cometbird.png 932 Bytes 2018/11/24 19:18:13
177 bdidq\img\browsers\flock.png 927 Bytes 2018/11/24 19:18:09
178 bdidq\img\browsers\caymanbrowser.png 926 Bytes 2018/11/24 19:16:56
179 bdidq\img\browsers\symbian.png 926 Bytes 2018/11/24 19:17:01
180 bdidq\img\browsers\iceweasel.png 923 Bytes 2018/11/24 19:16:52
181 bdidq\img\browsers\opera.png 923 Bytes 2018/11/24 19:16:39
182 bdidq\img\browsers\theworld.png 920 Bytes 2018/11/24 19:17:36
183 bdidq\img\browsers\beonex.png 917 Bytes 2018/11/24 19:17:00
184 bdidq\img\browsers\kazehakase.png 915 Bytes 2018/11/24 19:16:45
185 bdidq\img\browsers\slimbrowser.png 911 Bytes 2018/11/24 19:17:08
186 bdidq\img\browsers\sogou.png 910 Bytes 2018/11/24 19:17:13
187 bdidq\img\browsers\netpositive.png 908 Bytes 2018/11/24 19:18:25
188 bdidq\img\browsers\vbseo.png 903 Bytes 2018/11/24 19:17:54
189 bdidq\img\browsers\myie2.png 899 Bytes 2018/11/24 19:16:25
190 bdidq\img\browsers\maemo.png 898 Bytes 2018/11/24 19:16:53
191 bdidq\img\browsers\amigavoyager.png 897 Bytes 2018/11/24 19:17:17
192 bdidq\img\browsers\bolt.png 897 Bytes 2018/11/24 19:18:20
193 bdidq\img\browsers\gosurf.png 896 Bytes 2018/11/24 19:16:41
194 bdidq\img\browsers\abrowse.png 895 Bytes 2018/11/24 19:16:40
195 bdidq\modules\mo_minicat.php 894 Bytes 2018/11/6 23:38:24
196 bdidq\img\browsers\tencenttraveler.png 891 Bytes 2018/11/24 19:17:23
197 bdidq\img\browsers\epiphany.png 888 Bytes 2018/11/24 19:18:01
198 bdidq\img\browsers\ie8.png 887 Bytes 2018/11/24 19:18:02
199 bdidq\img\browsers\windows_win7.png 885 Bytes 2018/11/24 19:17:28
200 bdidq\highslide\graphics\controlbar2.gif 884 Bytes 2018/11/24 19:19:03

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!