C#实现坐标转换,七参数之间进行数据转换.rar
下载
源码 编码 地理
查看(29)

所属分类:开发技术 > C#
文件大小:801.17 KB
上传日期:2019-07-13 16:57
MD5:ad6e982d37************6e6eb6d912
资源说明:C#实现坐标转换,七参数之间进行数据转换,地理编码,实现各个坐标系统之间的转换并实现数据导入与导出。解决因为各大坐标系的因参考椭球几何中心不同而产生的定位误差。
移动页面: MIP AMP

[资源合计] 文件夹:14,文件:56

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 CoordTOGPX\.vs\CoordTOGPX\DesignTimeBuild\.dtbcache 182 Bytes 2018/10/28 14:45:56
2 CoordTOGPX\.vs\CoordTOGPX\v15\.suo 56 KB 2018/10/28 14:45:56
3 CoordTOGPX\.vs\CoordTOGPX\v15\Server\sqlite3\db.lock 0 Bytes 2018/10/25 23:39:18
4 CoordTOGPX\.vs\CoordTOGPX\v15\Server\sqlite3\storage.ide 608 KB 2018/10/28 14:41:52
5 CoordTOGPX\.vs\CoordTOGPX\v15\Server\sqlite3\storage.ide-shm 32 KB 2018/10/28 14:41:50
6 CoordTOGPX\.vs\CoordTOGPX\v15\Server\sqlite3\storage.ide-wal 3.94 MB 2018/10/28 14:46:07
7 CoordTOGPX\CoordTOGPX\App.config 187 Bytes 2016/12/26 21:34:41
8 CoordTOGPX\CoordTOGPX\bin\Debug\CoordTOGPX.exe 109 KB 2018/10/28 14:41:49
9 CoordTOGPX\CoordTOGPX\bin\Debug\CoordTOGPX.exe.config 187 Bytes 2016/12/26 21:34:41
10 CoordTOGPX\CoordTOGPX\bin\Debug\CoordTOGPX.pdb 77.5 KB 2018/10/28 14:41:49
11 CoordTOGPX\CoordTOGPX\bin\Debug\CoordTOGPX.vshost.exe 22.63 KB 2017/4/21 14:26:28
12 CoordTOGPX\CoordTOGPX\bin\Debug\CoordTOGPX.vshost.exe.config 187 Bytes 2016/12/26 21:34:41
13 CoordTOGPX\CoordTOGPX\bin\Debug\CoordTOGPX.vshost.exe.manifest 490 Bytes 2016/7/16 19:44:20
14 CoordTOGPX\CoordTOGPX\bin\Debug\IrisSkin4.dll 544 KB 2010/9/12 13:09:44
15 CoordTOGPX\CoordTOGPX\bin\Debug\RealOne.ssk 12.1 KB 2010/4/4 21:03:52
16 CoordTOGPX\CoordTOGPX\bin\Debug\WGS84_UTM_BLH2018-10-25_23-49-15.txt 2.05 KB 2018/10/25 23:49:15
17 CoordTOGPX\CoordTOGPX\bin\Debug\WGS84_UTM_BLH2018-10-26_0-10-1.txt 27 Bytes 2018/10/26 0:10:01
18 CoordTOGPX\CoordTOGPX\bin\Debug\WGS84_UTM_BLH2018-10-26_0-18-1.txt 368 Bytes 2018/10/26 0:18:01
19 CoordTOGPX\CoordTOGPX\bin\Debug\WGS84_UTM_BLH2018-10-26_0-19-23.txt 368 Bytes 2018/10/26 0:19:23
20 CoordTOGPX\CoordTOGPX\bin\Debug\WGS84_UTM_xyH2018-10-25_23-55-34.txt 2.57 KB 2018/10/25 23:55:34
21 CoordTOGPX\CoordTOGPX\bin\Debug\WGS84_UTM_xyH2018-10-26_0-20-4.txt 452 Bytes 2018/10/26 0:20:04
22 CoordTOGPX\CoordTOGPX\bin\Debug\WGS84_UTM_xyH2018-10-26_0-20-6.txt 881 Bytes 2018/10/26 0:20:06
23 CoordTOGPX\CoordTOGPX\bin\Debug\西安80_UTM_BLH2018-10-26_0-22-25.txt 368 Bytes 2018/10/26 0:22:25
24 CoordTOGPX\CoordTOGPX\BufferArea.cs 13.61 KB 2017/2/22 15:11:34
25 CoordTOGPX\CoordTOGPX\Class1.cs 1.6 KB 2017/1/5 10:13:36
26 CoordTOGPX\CoordTOGPX\CoordTOGPX.csproj 4.19 KB 2017/2/7 16:56:48
27 CoordTOGPX\CoordTOGPX\CoordTran.cs 12.52 KB 2017/4/21 12:10:35
28 CoordTOGPX\CoordTOGPX\Form1.cs 53.07 KB 2018/10/26 1:11:49
29 CoordTOGPX\CoordTOGPX\Form1.Designer.cs 22.09 KB 2018/10/26 0:17:14
30 CoordTOGPX\CoordTOGPX\Form1.resx 105.26 KB 2018/10/26 0:17:14
31 CoordTOGPX\CoordTOGPX\GpxWriter.cs 4.79 KB 2017/2/7 16:56:48
32 CoordTOGPX\CoordTOGPX\obj\Debug\CoordTOGPX.csproj.CopyComplete 0 Bytes 2018/10/28 14:41:49
33 CoordTOGPX\CoordTOGPX\obj\Debug\CoordTOGPX.csproj.CoreCompileInputs.cache 42 Bytes 2018/10/28 14:41:19
34 CoordTOGPX\CoordTOGPX\obj\Debug\CoordTOGPX.csproj.FileListAbsolute.txt 4.41 KB 2018/10/28 14:41:49
35 CoordTOGPX\CoordTOGPX\obj\Debug\CoordTOGPX.csproj.GenerateResource.cache 1012 Bytes 2018/10/26 0:17:15
36 CoordTOGPX\CoordTOGPX\obj\Debug\CoordTOGPX.csprojAssemblyReference.cache 36.1 KB 2018/10/28 14:41:19
37 CoordTOGPX\CoordTOGPX\obj\Debug\CoordTOGPX.exe 109 KB 2018/10/28 14:41:49
38 CoordTOGPX\CoordTOGPX\obj\Debug\CoordTOGPX.Form1.resources 66.74 KB 2018/10/26 0:17:15
39 CoordTOGPX\CoordTOGPX\obj\Debug\CoordTOGPX.pdb 77.5 KB 2018/10/28 14:41:49
40 CoordTOGPX\CoordTOGPX\obj\Debug\CoordTOGPX.Properties.Resources.resources 180 Bytes 2018/10/25 23:55:20
41 CoordTOGPX\CoordTOGPX\obj\Debug\DesignTimeResolveAssemblyReferences.cache 827 Bytes 2018/10/25 23:39:42
42 CoordTOGPX\CoordTOGPX\obj\Debug\DesignTimeResolveAssemblyReferencesInput.cache 7.17 KB 2018/10/25 23:39:42
43 CoordTOGPX\CoordTOGPX\obj\Debug\TemporaryGeneratedFile_036C0B5B-1481-4323-8D20-8F5ADCB23D92.cs 0 Bytes 2016/12/26 21:34:42
44 CoordTOGPX\CoordTOGPX\obj\Debug\TemporaryGeneratedFile_5937a670-0e60-4077-877b-f7221da3dda1.cs 0 Bytes 2016/12/26 21:34:42
45 CoordTOGPX\CoordTOGPX\obj\Debug\TemporaryGeneratedFile_E7A71F73-0F8D-4B9B-B56E-8E70B10BC5D3.cs 0 Bytes 2016/12/26 21:34:42
46 CoordTOGPX\CoordTOGPX\PointProcess.cs 3.03 KB 2017/2/9 10:02:00
47 CoordTOGPX\CoordTOGPX\Program.cs 533 Bytes 2016/12/26 21:34:41
48 CoordTOGPX\CoordTOGPX\Properties\AssemblyInfo.cs 1.4 KB 2016/12/26 21:34:41
49 CoordTOGPX\CoordTOGPX\Properties\Resources.Designer.cs 2.78 KB 2016/12/26 21:34:41
50 CoordTOGPX\CoordTOGPX\Properties\Resources.resx 5.48 KB 2016/12/26 21:34:41
51 CoordTOGPX\CoordTOGPX\Properties\Settings.Designer.cs 1.07 KB 2016/12/26 21:34:41
52 CoordTOGPX\CoordTOGPX\Properties\Settings.settings 249 Bytes 2016/12/26 21:34:41
53 CoordTOGPX\CoordTOGPX.sln 999 Bytes 2016/12/26 21:34:43
54 CoordTOGPX\CoordTOGPX.v12.suo 50.5 KB 2017/4/21 14:20:52
55 CoordTOGPX\数据.txt 362 Bytes 2018/10/26 0:17:06
56 CoordTOGPX\说明文档.txt 306 Bytes 2017/1/11 10:30:19
57 CoordTOGPX\.vs\CoordTOGPX\v15\Server\sqlite3 0 Bytes 2018/10/25 23:39:18
58 CoordTOGPX\.vs\CoordTOGPX\v15\Server 0 Bytes 2018/10/25 23:39:18
59 CoordTOGPX\CoordTOGPX\obj\Debug\TempPE 0 Bytes 2016/12/26 21:34:41
60 CoordTOGPX\.vs\CoordTOGPX\DesignTimeBuild 0 Bytes 2018/10/26 1:11:51
61 CoordTOGPX\.vs\CoordTOGPX\v15 0 Bytes 2018/10/25 23:39:18
62 CoordTOGPX\CoordTOGPX\bin\Debug 0 Bytes 2018/10/26 0:22:25
63 CoordTOGPX\CoordTOGPX\obj\Debug 0 Bytes 2018/10/28 14:41:19
64 CoordTOGPX\.vs\CoordTOGPX 0 Bytes 2018/10/25 23:39:04
65 CoordTOGPX\CoordTOGPX\bin 0 Bytes 2017/1/5 11:14:53
66 CoordTOGPX\CoordTOGPX\obj 0 Bytes 2016/12/26 21:34:41
67 CoordTOGPX\CoordTOGPX\Properties 0 Bytes 2016/12/26 21:34:41
68 CoordTOGPX\.vs 0 Bytes 2018/10/25 23:39:04
69 CoordTOGPX\CoordTOGPX 0 Bytes 2018/10/26 1:11:49
70 CoordTOGPX 0 Bytes 2018/10/28 14:45:28

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!