STM32F103C8T6+MPU6050六轴传感器.zip
下载
串口 STM32 传感器
查看(5)

所属分类:开发技术 > 硬件开发
文件大小:6.18 MB
上传日期:2020-02-01 08:53
MD5:90960e2b3e************99f38ec61a
资源说明:保证可以实时的从串口工具助手上显示六轴传感器采集到的信息,主芯片为STM32F103C8T6(开发板)、传感器为MPU6050六轴传感器。
移动页面: MIP AMP

[资源合计] 文件夹:20,文件:187

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 MPU6050\Libraries\CMSIS\stm32f10x.h 619.08 KB 2011/3/10 10:51:32
2 MPU6050\Output\stm32f10x_tim.o 404.9 KB 2019/3/22 14:15:12
3 MPU6050\Output\mpu6050.o 392.36 KB 2019/3/22 14:15:18
4 MPU6050\Output\main.o 391.84 KB 2019/3/22 14:15:16
5 MPU6050\Output\stm32f10x_adc.o 384.87 KB 2019/3/22 14:14:50
6 MPU6050\Output\stm32f10x_i2c.o 382.54 KB 2019/3/22 14:15:04
7 MPU6050\Output\stm32f10x_can.o 382.12 KB 2019/3/22 14:14:52
8 MPU6050\Output\stm32f10x_rcc.o 381.79 KB 2019/3/22 14:15:06
9 MPU6050\Output\stm32f10x_usart.o 381.47 KB 2019/3/22 14:15:12
10 MPU6050\Output\stm32f10x_flash.o 381.41 KB 2019/3/22 14:15:00
11 MPU6050\Output\stm32f10x_sdio.o 378.98 KB 2019/3/22 14:15:10
12 MPU6050\Output\stm32f10x_spi.o 378.72 KB 2019/3/22 14:15:10
13 MPU6050\Output\bsp_i2c.o 377.88 KB 2019/3/22 14:15:20
14 MPU6050\Output\stm32f10x_fsmc.o 377.55 KB 2019/3/22 14:15:00
15 MPU6050\Output\stm32f10x_gpio.o 377.43 KB 2019/3/22 14:15:02
16 MPU6050\Output\stm32f10x_dma.o 374.75 KB 2019/3/22 14:14:58
17 MPU6050\Output\stm32f10x_dac.o 374.15 KB 2019/3/22 14:14:54
18 MPU6050\Output\bsp_usart.o 374.05 KB 2019/3/22 14:15:22
19 MPU6050\Output\stm32f10x_cec.o 374 KB 2019/3/22 14:14:52
20 MPU6050\Output\stm32f10x_bkp.o 373.58 KB 2019/3/22 14:14:50
21 MPU6050\Output\stm32f10x_rtc.o 373.46 KB 2019/3/22 14:15:08
22 MPU6050\Output\stm32f10x_it.o 372.6 KB 2019/3/22 14:15:16
23 MPU6050\Output\stm32f10x_pwr.o 372.58 KB 2019/3/22 14:15:06
24 MPU6050\Output\stm32f10x_exti.o 372.05 KB 2019/3/22 14:14:58
25 MPU6050\Output\stm32f10x_wwdg.o 371.96 KB 2019/3/22 14:15:14
26 MPU6050\Output\system_stm32f10x.o 371.71 KB 2019/3/22 14:14:46
27 MPU6050\Output\misc.o 371.22 KB 2019/3/22 14:14:48
28 MPU6050\Output\stm32f10x_crc.o 371.12 KB 2019/3/22 14:14:54
29 MPU6050\Output\bsp_systick.o 371.04 KB 2019/3/22 14:15:18
30 MPU6050\Output\stm32f10x_iwdg.o 371.04 KB 2019/3/22 14:15:04
31 MPU6050\Output\stm32f10x_dbgmcu.o 370.38 KB 2019/3/22 14:14:56
32 MPU6050\Output\mpu6050.crf 364.69 KB 2019/3/22 14:15:18
33 MPU6050\Output\main.crf 364.57 KB 2019/3/22 14:15:16
34 MPU6050\Output\stm32f10x_tim.crf 360.81 KB 2019/3/22 14:15:12
35 MPU6050\Output\stm32f10x_can.crf 347.81 KB 2019/3/22 14:14:52
36 MPU6050\Output\bsp_i2c.crf 346.44 KB 2019/3/22 14:15:20
37 MPU6050\Output\stm32f10x_adc.crf 346.24 KB 2019/3/22 14:14:48
38 MPU6050\Output\stm32f10x_rcc.crf 346.15 KB 2019/3/22 14:15:06
39 MPU6050\Output\stm32f10x_flash.crf 346.08 KB 2019/3/22 14:15:00
40 MPU6050\Output\stm32f10x_i2c.crf 345.03 KB 2019/3/22 14:15:04
41 MPU6050\Output\stm32f10x_usart.crf 344.72 KB 2019/3/22 14:15:12
42 MPU6050\Output\stm32f10x_fsmc.crf 344.62 KB 2019/3/22 14:15:00
43 MPU6050\Output\bsp_usart.crf 343.63 KB 2019/3/22 14:15:22
44 MPU6050\Output\stm32f10x_sdio.crf 343.25 KB 2019/3/22 14:15:08
45 MPU6050\Output\stm32f10x_spi.crf 343.12 KB 2019/3/22 14:15:10
46 MPU6050\Output\stm32f10x_gpio.crf 342.65 KB 2019/3/22 14:15:02
47 MPU6050\Output\stm32f10x_dma.crf 342.27 KB 2019/3/22 14:14:58
48 MPU6050\Output\stm32f10x_dac.crf 340.83 KB 2019/3/22 14:14:54
49 MPU6050\Output\stm32f10x_cec.crf 340.7 KB 2019/3/22 14:14:52
50 MPU6050\Output\system_stm32f10x.crf 340.37 KB 2019/3/22 14:14:46
51 MPU6050\Output\stm32f10x_bkp.crf 340.16 KB 2019/3/22 14:14:50
52 MPU6050\Output\stm32f10x_pwr.crf 340.07 KB 2019/3/22 14:15:06
53 MPU6050\Output\stm32f10x_rtc.crf 340.07 KB 2019/3/22 14:15:08
54 MPU6050\Output\stm32f10x_exti.crf 339.78 KB 2019/3/22 14:14:58
55 MPU6050\Output\stm32f10x_wwdg.crf 339.34 KB 2019/3/22 14:15:14
56 MPU6050\Output\misc.crf 339.24 KB 2019/3/22 14:14:48
57 MPU6050\Output\stm32f10x_iwdg.crf 338.9 KB 2019/3/22 14:15:04
58 MPU6050\Output\stm32f10x_it.crf 338.82 KB 2019/3/22 14:15:16
59 MPU6050\Output\stm32f10x_crc.crf 338.8 KB 2019/3/22 14:14:54
60 MPU6050\Output\stm32f10x_dbgmcu.crf 338.6 KB 2019/3/22 14:14:56
61 MPU6050\Output\bsp_systick.crf 338.42 KB 2019/3/22 14:15:18
62 MPU6050\Output\ShouBing.axf 316.07 KB 2019/3/22 14:15:22
63 MPU6050\Libraries\FWlib\src\stm32f10x_tim.c 106.6 KB 2011/3/10 10:47:16
64 MPU6050\Libraries\CMSIS\core_cm3.h 83.71 KB 2011/2/9 14:59:36
65 MPU6050\Listing\ShouBing.map 75.18 KB 2019/3/22 14:15:22
66 MPU6050\Project\RVMDK(uv4)\ShouBing.uvguix.nannan 69.88 KB 2019/3/22 13:51:04
67 MPU6050\Output\ShouBing_ShouBing.dep 64.57 KB 2019/3/22 14:15:22
68 MPU6050\Libraries\FWlib\src\stm32f10x_flash.c 61.08 KB 2011/3/10 10:47:16
69 MPU6050\Output\ShouBing.htm 54.91 KB 2019/3/22 14:15:22
70 MPU6050\Libraries\FWlib\inc\stm32f10x_tim.h 51.2 KB 2011/3/10 10:47:16
71 MPU6050\Libraries\FWlib\src\stm32f10x_rcc.c 50.07 KB 2011/3/10 10:47:16
72 MPU6050\Libraries\FWlib\src\stm32f10x_adc.c 46.09 KB 2011/3/10 10:47:16
73 MPU6050\Libraries\FWlib\src\stm32f10x_i2c.c 44.71 KB 2011/3/10 10:47:16
74 MPU6050\Libraries\FWlib\src\stm32f10x_can.c 44.05 KB 2011/3/10 10:47:16
75 MPU6050\Listing\startup_stm32f10x_md.lst 43.95 KB 2019/3/22 14:14:44
76 MPU6050\Libraries\FWlib\src\stm32f10x_usart.c 37.41 KB 2011/3/10 10:47:16
77 MPU6050\Libraries\CMSIS\system_stm32f10x.c 35.7 KB 2011/3/10 10:51:28
78 MPU6050\Libraries\FWlib\src\stm32f10x_fsmc.c 34.65 KB 2011/3/10 10:47:16
79 MPU6050\Libraries\FWlib\inc\stm32f10x_rcc.h 29.74 KB 2011/3/10 10:47:16
80 MPU6050\Libraries\FWlib\src\stm32f10x_spi.c 29.52 KB 2011/3/10 10:47:16
81 MPU6050\Libraries\FWlib\inc\stm32f10x_i2c.h 29.33 KB 2011/3/10 10:47:16
82 MPU6050\Libraries\FWlib\src\stm32f10x_dma.c 28.91 KB 2011/3/10 10:47:16
83 MPU6050\Libraries\FWlib\src\stm32f10x_sdio.c 28.25 KB 2011/3/10 10:47:16
84 MPU6050\Libraries\FWlib\inc\stm32f10x_can.h 26.91 KB 2011/3/10 10:47:16
85 MPU6050\Libraries\FWlib\inc\stm32f10x_fsmc.h 26.38 KB 2011/3/10 10:47:16
86 MPU6050\Output\ShouBing.hex 25.17 KB 2019/3/22 14:15:22
87 MPU6050\Libraries\FWlib\inc\stm32f10x_flash.h 24.85 KB 2011/3/10 10:47:16
88 MPU6050\Libraries\FWlib\src\stm32f10x_gpio.c 22.68 KB 2011/3/11 17:43:34
89 MPU6050\Project\RVMDK(uv4)\ShouBing.uvprojx 22.32 KB 2019/3/22 13:32:04
90 MPU6050\Project\RVMDK(uv4)\ShouBing.uvoptx 21.63 KB 2019/3/22 13:51:04
91 MPU6050\Libraries\FWlib\inc\stm32f10x_sdio.h 21.35 KB 2011/3/10 10:47:16
92 MPU6050\Libraries\FWlib\inc\stm32f10x_adc.h 21.18 KB 2011/3/10 10:47:16
93 MPU6050\Libraries\FWlib\inc\stm32f10x_dma.h 20.27 KB 2011/3/10 10:47:16
94 MPU6050\User\oled\oledfont.h 20.14 KB 2018/5/18 15:13:22
95 MPU6050\Libraries\FWlib\inc\stm32f10x_gpio.h 19.7 KB 2011/3/10 10:47:16
96 MPU6050\Libraries\FWlib\src\stm32f10x_dac.c 18.64 KB 2011/3/10 10:47:16
97 MPU6050\Libraries\FWlib\inc\stm32f10x_spi.h 17.31 KB 2011/3/10 10:47:16
98 MPU6050\Libraries\CMSIS\core_cm3.c 16.87 KB 2010/6/7 10:25:02
99 MPU6050\Libraries\FWlib\inc\stm32f10x_usart.h 16.16 KB 2011/3/10 10:47:16
100 MPU6050\Libraries\CMSIS\startup\startup_stm32f10x_xl.s 15.58 KB 2011/3/10 10:51:52
101 MPU6050\Libraries\CMSIS\startup\startup_stm32f10x_cl.s 15.4 KB 2011/3/10 10:52:16
102 MPU6050\Libraries\CMSIS\startup\startup_stm32f10x_hd_vl.s 15.32 KB 2011/3/10 10:52:10
103 MPU6050\Libraries\CMSIS\startup\startup_stm32f10x_hd.s 15.14 KB 2011/3/10 10:52:14
104 MPU6050\Libraries\FWlib\inc\stm32f10x_dac.h 14.88 KB 2011/3/10 10:47:16
105 MPU6050\User\mpu6050\mpu6050.h 14.67 KB 2019/3/22 13:37:22
106 MPU6050\Libraries\CMSIS\startup\startup_stm32f10x_md_vl.s 13.74 KB 2011/3/10 10:51:58
107 MPU6050\Libraries\CMSIS\startup\startup_stm32f10x_ld_vl.s 13.34 KB 2011/3/10 10:52:06
108 MPU6050\Libraries\CMSIS\startup\startup_stm32f10x_md.s 12.47 KB 2011/3/10 10:52:02
109 MPU6050\Libraries\CMSIS\startup\startup_stm32f10x_ld.s 12.09 KB 2011/3/10 10:52:08
110 MPU6050\Libraries\FWlib\src\stm32f10x_cec.c 11.38 KB 2011/3/10 10:47:16
111 MPU6050\Output\core_cm3.o 11.05 KB 2019/3/22 14:14:46
112 MPU6050\Libraries\FWlib\inc\misc.h 8.77 KB 2011/3/10 10:47:16
113 MPU6050\Libraries\FWlib\src\stm32f10x_pwr.c 8.55 KB 2011/3/10 10:47:16
114 MPU6050\Libraries\FWlib\src\stm32f10x_rtc.c 8.4 KB 2011/3/10 10:47:16
115 MPU6050\Libraries\FWlib\src\stm32f10x_bkp.c 8.26 KB 2011/3/10 10:47:16
116 MPU6050\User\i2c\bsp_i2c.c 7.83 KB 2019/3/22 13:46:00
117 MPU6050\Libraries\FWlib\inc\stm32f10x_bkp.h 7.38 KB 2011/3/10 10:47:16
118 MPU6050\User\oled\oled.c 7.37 KB 2019/3/22 14:56:37
119 MPU6050\Libraries\FWlib\src\misc.c 6.88 KB 2011/3/10 10:47:16
120 MPU6050\Libraries\FWlib\src\stm32f10x_exti.c 6.8 KB 2011/3/10 10:47:16
121 MPU6050\Project\RVMDK(uv4)\DebugConfig\ShouBing_STM32F103C8_1.0.0.dbgconf 6.79 KB 2015/12/10 17:06:02
122 MPU6050\Libraries\FWlib\inc\stm32f10x_exti.h 6.66 KB 2011/3/10 10:47:16
123 MPU6050\Output\startup_stm32f10x_hd.o 6.59 KB 2019/3/22 13:03:08
124 MPU6050\Libraries\FWlib\inc\stm32f10x_cec.h 6.42 KB 2011/3/10 10:47:16
125 MPU6050\Output\startup_stm32f10x_md.o 5.8 KB 2019/3/22 14:14:44
126 MPU6050\Libraries\FWlib\src\stm32f10x_wwdg.c 5.6 KB 2011/3/10 10:47:16
127 MPU6050\Libraries\FWlib\src\stm32f10x_dbgmcu.c 5.03 KB 2011/3/10 10:47:16
128 MPU6050\Libraries\FWlib\src\stm32f10x_iwdg.c 4.8 KB 2011/3/10 10:47:16
129 MPU6050\User\stm32f10x_it.c 4.46 KB 2014/5/26 20:21:36
130 MPU6050\Libraries\FWlib\inc\stm32f10x_pwr.h 4.28 KB 2011/3/10 10:47:16
131 MPU6050\User\usart\bsp_usart.h 3.97 KB 2019/3/22 13:39:10
132 MPU6050\Output\core_cm3.crf 3.86 KB 2019/3/22 14:14:46
133 MPU6050\Libraries\FWlib\inc\stm32f10x_rtc.h 3.77 KB 2011/3/10 10:47:16
134 MPU6050\Libraries\FWlib\inc\stm32f10x_iwdg.h 3.74 KB 2011/3/10 10:47:16
135 MPU6050\Libraries\FWlib\inc\stm32f10x_dbgmcu.h 3.73 KB 2011/3/10 10:47:16
136 MPU6050\Libraries\FWlib\src\stm32f10x_crc.c 3.27 KB 2011/3/10 10:47:16
137 MPU6050\User\stm32f10x_conf.h 3.18 KB 2015/6/29 14:14:58
138 MPU6050\User\mpu6050\mpu6050.c 2.94 KB 2019/3/22 14:07:42
139 MPU6050\Libraries\FWlib\inc\stm32f10x_wwdg.h 2.9 KB 2011/3/10 10:47:16
140 MPU6050\Output\stm32f10x_dbgmcu.d 2.27 KB 2019/3/22 14:14:56
141 MPU6050\Output\ShouBing.build_log.htm 2.27 KB 2019/3/22 14:15:22
142 MPU6050\Output\stm32f10x_flash.d 2.24 KB 2019/3/22 14:15:00
143 MPU6050\Output\stm32f10x_usart.d 2.24 KB 2019/3/22 14:15:12
144 MPU6050\User\usart\bsp_usart.c 2.24 KB 2019/3/22 13:48:58
145 MPU6050\Output\mpu6050.d 2.21 KB 2019/3/22 14:15:18
146 MPU6050\Output\stm32f10x_exti.d 2.21 KB 2019/3/22 14:14:58
147 MPU6050\Output\stm32f10x_fsmc.d 2.21 KB 2019/3/22 14:15:00
148 MPU6050\Output\stm32f10x_gpio.d 2.21 KB 2019/3/22 14:15:02
149 MPU6050\Output\stm32f10x_iwdg.d 2.21 KB 2019/3/22 14:15:04
150 MPU6050\Output\stm32f10x_sdio.d 2.21 KB 2019/3/22 14:15:08
151 MPU6050\Output\stm32f10x_wwdg.d 2.21 KB 2019/3/22 14:15:14
152 MPU6050\Output\main.d 2.2 KB 2019/3/22 14:15:16
153 MPU6050\Output\system_stm32f10x.d 2.19 KB 2019/3/22 14:14:46
154 MPU6050\Output\stm32f10x_adc.d 2.18 KB 2019/3/22 14:14:48
155 MPU6050\Output\stm32f10x_bkp.d 2.18 KB 2019/3/22 14:14:50
156 MPU6050\Output\stm32f10x_can.d 2.18 KB 2019/3/22 14:14:52
157 MPU6050\Output\stm32f10x_cec.d 2.18 KB 2019/3/22 14:14:52
158 MPU6050\Output\stm32f10x_crc.d 2.18 KB 2019/3/22 14:14:54
159 MPU6050\Output\stm32f10x_dac.d 2.18 KB 2019/3/22 14:14:54
160 MPU6050\Output\stm32f10x_dma.d 2.18 KB 2019/3/22 14:14:58
161 MPU6050\Output\stm32f10x_i2c.d 2.18 KB 2019/3/22 14:15:04
162 MPU6050\Output\stm32f10x_pwr.d 2.18 KB 2019/3/22 14:15:06
163 MPU6050\Output\stm32f10x_rcc.d 2.18 KB 2019/3/22 14:15:06
164 MPU6050\Output\stm32f10x_rtc.d 2.18 KB 2019/3/22 14:15:08
165 MPU6050\Output\stm32f10x_spi.d 2.18 KB 2019/3/22 14:15:10
166 MPU6050\Output\stm32f10x_tim.d 2.18 KB 2019/3/22 14:15:12
167 MPU6050\Output\stm32f10x_it.d 2.12 KB 2019/3/22 14:15:16
168 MPU6050\Libraries\FWlib\inc\stm32f10x_crc.h 2.11 KB 2011/3/10 10:47:16
169 MPU6050\Output\bsp_systick.d 2.1 KB 2019/3/22 14:15:18
170 MPU6050\Output\bsp_usart.d 2.1 KB 2019/3/22 14:15:22
171 MPU6050\User\stm32f10x_it.h 2.06 KB 2016/11/18 11:44:22
172 MPU6050\Libraries\CMSIS\system_stm32f10x.h 2.04 KB 2011/3/10 10:51:22
173 MPU6050\Output\bsp_i2c.d 2.03 KB 2019/3/22 14:15:20
174 MPU6050\Output\misc.d 1.89 KB 2019/3/22 14:14:48
175 MPU6050\User\oled\oled.h 1.34 KB 2018/5/18 15:12:34
176 MPU6050\Output\ShouBing.lnp 1.26 KB 2019/3/22 14:15:22
177 MPU6050\User\main.c 1.11 KB 2019/3/22 23:23:33
178 MPU6050\User\SysTick\bsp_SysTick.c 971 Bytes 2019/3/22 13:48:36
179 MPU6050\Doc\readme.txt 729 Bytes 2019/3/22 14:10:18
180 MPU6050\Output\ShouBing.sct 479 Bytes 2019/3/22 13:34:18
181 MPU6050\User\i2c\bsp_i2c.h 411 Bytes 2016/11/18 13:50:46
182 MPU6050\keilkill.bat 399 Bytes 2011/5/9 18:17:48
183 MPU6050\Project\RVMDK(uv4)\RTE\RTE_Components.h 252 Bytes 2015/9/10 9:47:20
184 MPU6050\Output\core_cm3.d 129 Bytes 2019/3/22 14:14:46
185 MPU6050\User\SysTick\bsp_SysTick.h 124 Bytes 2014/4/22 12:56:38
186 MPU6050\Output\startup_stm32f10x_hd.d 91 Bytes 2019/3/22 13:03:08
187 MPU6050\Output\startup_stm32f10x_md.d 91 Bytes 2019/3/22 14:14:44

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!