python计算机视觉标定相机内外参数.zip
下载
Python 相机
查看(91)

所属分类:开发技术 > Python
文件大小:9.86 MB
上传日期:2020-02-21 10:26
MD5:a60ba6309e************de5db0a58b
资源说明:采用张正友相机标定的方法,通过对黑白棋盘格角点计算相机内外参数,传入所有图片各自角点的三维、二维坐标,相机标定。使用cv2.calibrateCamera()这个函数。它返回相机矩阵、畸变系数、旋转和平移向量等。
移动页面: MIP AMP

[资源合计] 文件夹:0,文件:22

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 img\1.jpg 209.4 KB 2019/4/10 8:38:48
2 img\10.jpg 407.42 KB 2019/4/10 8:46:40
3 img\11.jpg 217.47 KB 2019/4/10 8:47:06
4 img\12.jpg 859.49 KB 2019/4/10 8:47:44
5 img\13.jpg 90.92 KB 2019/4/10 8:48:32
6 img\14.jpg 733.3 KB 2019/4/10 8:49:38
7 img\15.jpg 473.25 KB 2019/4/10 8:50:18
8 img\16.jpg 1.3 MB 2019/4/9 21:06:02
9 img\17.jpg 748.56 KB 2019/4/9 21:06:10
10 img\18.jpg 116.5 KB 2019/4/10 8:51:44
11 img\19.jpg 473.01 KB 2019/4/10 8:52:04
12 img\2.jpg 173.32 KB 2019/4/10 8:40:32
13 img\20.jpg 238.37 KB 2019/4/10 8:52:28
14 img\21.jpg 464.77 KB 2019/4/10 8:52:52
15 img\3.jpg 699.3 KB 2019/4/10 8:41:12
16 img\4.jpg 654.82 KB 2019/4/10 8:41:50
17 img\5.jpg 512.82 KB 2019/4/10 8:53:22
18 img\6.jpg 226.03 KB 2019/4/10 8:44:10
19 img\7.jpg 549.58 KB 2019/4/10 8:44:44
20 img\8.jpg 824.43 KB 2019/4/10 8:45:28
21 img\9.jpg 464.56 KB 2019/4/10 8:46:10
22 img\a4.py 1.52 KB 2019/4/10 10:23:22

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!