FPGA驱动DS18B20_Verilog.zip
下载
驱动 LED
查看(32)

所属分类:开发技术 > 硬件开发
文件大小:9.18 MB
上传日期:2020-02-25 18:54
MD5:83e270990b************8ecdd9d9e5
资源说明:在Verilog语言下用FPGA驱动DS18B20,带数码管显示,带LED报警,有报警值调整功能。这个是本人调过的,原版调通代码没改的,绝对能跑通。建议用QuatusII全编译后看一下RTL图就能理解程序是怎么工作的。
移动页面: MIP AMP

[资源合计] 文件夹:6,文件:373

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 ds_test12\db\led.tiscmp.slow_1200mv_85c.ddb 1.14 MB 2013/5/29 16:31:12
2 ds_test12\db\led.tiscmp.slow_1200mv_0c.ddb 1.14 MB 2013/5/29 16:31:19
3 ds_test12\db\led.tiscmp.fast_1200mv_0c.ddb 1.13 MB 2013/5/29 16:31:21
4 ds_test12\led.sta.rpt 813.65 KB 2013/5/29 16:31:22
5 ds_test12\db\led.cycloneive_io_sim_cache.45um_ff_1200mv_0c_fast.hsd 729.33 KB 2013/5/29 16:31:22
6 ds_test12\db\led.cycloneive_io_sim_cache.45um_ss_1200mv_0c_slow.hsd 728.53 KB 2013/5/29 16:31:22
7 ds_test12\db\led.cycloneive_io_sim_cache.45um_ss_1200mv_85c_slow.hsd 723.34 KB 2013/5/29 16:31:22
8 ds_test12\led.sof 687.21 KB 2013/5/29 16:31:17
9 ds_test12\led.fit.rpt 553.86 KB 2013/5/29 16:31:13
10 ds_test12\db\led.sta_cmp.8_slow_1200mv_85c.tdb 438.93 KB 2013/5/29 16:31:16
11 ds_test12\db\led.cmp.cdb 404.29 KB 2013/5/29 16:31:12
12 ds_test12\led.map.rpt 223.28 KB 2013/5/29 16:30:58
13 ds_test12\incremental_db\compiled_partitions\led.root_partition.cmp.rcfdb 214.99 KB 2013/5/29 16:31:13
14 ds_test12\db\led.tiscmp.fastest_slow_1200mv_85c.ddb 199.07 KB 2013/5/29 16:31:12
15 ds_test12\db\led.tiscmp.fastest_slow_1200mv_0c.ddb 198.76 KB 2013/5/29 16:31:19
16 ds_test12\db\logic_util_heursitic.dat 139.18 KB 2013/5/29 16:31:05
17 ds_test12\db\led.hif 138.46 KB 2013/5/29 16:30:53
18 ds_test12\db\prev_cmp_led.qmsg 130.27 KB 2013/5/29 16:30:42
19 ds_test12\db\led.sgdiff.hdb 104.11 KB 2013/5/29 16:30:53
20 ds_test12\db\led.map.cdb 104.06 KB 2013/5/29 16:30:58
21 ds_test12\incremental_db\compiled_partitions\led.root_partition.cmp.cdb 101.49 KB 2013/5/29 16:31:13
22 ds_test12\incremental_db\compiled_partitions\led.root_partition.cmp.hdb 88.54 KB 2013/5/29 16:31:13
23 ds_test12\db\led.cmp.hdb 88.33 KB 2013/5/29 16:31:16
24 ds_test12\db\led.map.hdb 86.43 KB 2013/5/29 16:30:58
25 ds_test12\incremental_db\compiled_partitions\led.root_partition.map.hbdb.hdb 86.01 KB 2013/5/29 16:30:57
26 ds_test12\db\led.sgdiff.cdb 83.19 KB 2013/5/29 16:30:53
27 ds_test12\db\led.map.qmsg 68.67 KB 2013/5/29 16:30:58
28 ds_test12\incremental_db\compiled_partitions\led.autoh_e4eb1.map.hdb 65.68 KB 2013/5/29 9:59:21
29 ds_test12\incremental_db\compiled_partitions\led.autos_3e921.map.hdb 65.51 KB 2013/5/29 10:40:52
30 ds_test12\incremental_db\compiled_partitions\led.root_partition.map.hdb 64.72 KB 2013/5/29 16:30:56
31 ds_test12\db\led.pre_map.cdb 63.69 KB 2013/5/29 16:30:44
32 ds_test12\incremental_db\compiled_partitions\led.root_partition.map.cdb 62.91 KB 2013/5/29 16:30:56
33 ds_test12\db\led.rtlv_sg.cdb 61.29 KB 2013/5/29 16:30:44
34 ds_test12\db\led.asm_labs.ddb 47.72 KB 2013/5/29 16:31:17
35 ds_test12\db\altsyncram_iu14.tdf 42.94 KB 2013/5/29 10:40:39
36 ds_test12\db\led.idb.cdb 42.89 KB 2013/5/29 16:31:13
37 ds_test12\db\led.cmp.rdb 41.15 KB 2013/5/29 16:31:22
38 ds_test12\db\altsyncram_eu14.tdf 40.84 KB 2013/5/29 10:28:38
39 ds_test12\db\altsyncram_au14.tdf 38.75 KB 2013/5/29 9:59:03
40 ds_test12\incremental_db\compiled_partitions\led.autos_3e921.map.cdb 36.2 KB 2013/5/29 10:40:52
41 ds_test12\db\led.(3).cnf.cdb 35.84 KB 2013/5/29 10:21:48
42 ds_test12\db\led.fit.qmsg 35.25 KB 2013/5/29 16:31:13
43 ds_test12\db\led.sgate.rvd 34.72 KB 2013/5/29 11:38:35
44 ds_test12\db\alt_u_div_o9f.tdf 33.88 KB 2013/5/29 9:59:11
45 ds_test12\led.pin 32.14 KB 2013/5/29 16:31:12
46 ds_test12\db\led.map.kpt 31.49 KB 2013/5/29 16:30:57
47 ds_test12\db\led.sgate_sm.rvd 27.06 KB 2013/5/29 11:38:35
48 ds_test12\db\led.sta.rdb 26.03 KB 2013/5/29 16:31:22
49 ds_test12\db\led.(68).cnf.cdb 25.27 KB 2013/5/29 9:59:12
50 ds_test12\db\led.map_bb.hdb 24.42 KB 2013/5/29 16:30:57
51 ds_test12\db\led.sta.qmsg 24.22 KB 2013/5/29 16:31:22
52 ds_test12\stp1.stp 23.77 KB 2013/5/29 10:44:38
53 ds_test12\db\led.pre_map.hdb 21.2 KB 2013/5/29 16:30:44
54 ds_test12\db\led.rtlv.hdb 21.03 KB 2013/5/29 16:30:44
55 ds_test12\db\led.(57).cnf.cdb 19.42 KB 2013/5/29 9:59:10
56 ds_test12\db\led.(83).cnf.cdb 19.32 KB 2013/5/29 10:40:38
57 ds_test12\db\led.(70).cnf.cdb 18.87 KB 2013/5/29 10:28:37
58 ds_test12\db\led.(7).cnf.cdb 18.51 KB 2013/5/29 9:59:02
59 ds_test12\db\led.cmp.logdb 17.69 KB 2013/5/29 16:31:12
60 ds_test12\led.qsf 16.91 KB 2013/6/3 18:00:33
61 ds_test12\db\led.(68).cnf.hdb 16.86 KB 2013/5/29 9:59:12
62 ds_test12\incremental_db\compiled_partitions\led.autos_3e921.map.kpt 16.77 KB 2013/5/29 10:40:52
63 ds_test12\db\alt_u_div_67f.tdf 16.53 KB 2013/5/29 9:59:08
64 ds_test12\led.flow.rpt 14.86 KB 2013/5/29 16:31:22
65 ds_test12\db\alt_u_div_07f.tdf 14.39 KB 2013/5/29 9:59:09
66 ds_test12\db\led.(47).cnf.cdb 13.94 KB 2013/5/29 9:59:08
67 ds_test12\DS18B20_Down.v 13.77 KB 2013/5/27 10:07:08
68 ds_test12\db\led.hier_info 12.73 KB 2013/5/29 16:30:44
69 ds_test12\db\led.(41).cnf.cdb 12.52 KB 2013/5/29 9:59:05
70 ds_test12\DS18B20_test.v 11.87 KB 2013/5/29 10:21:30
71 ds_test12\db\led.(53).cnf.cdb 11.18 KB 2013/5/29 9:59:09
72 ds_test12\incremental_db\compiled_partitions\led.root_partition.map.kpt 10.88 KB 2013/5/29 16:30:56
73 ds_test12\incremental_db\compiled_partitions\led.autoh_e4eb1.map.cdb 10.37 KB 2013/5/29 9:59:21
74 ds_test12\db\led.(86).cnf.cdb 9.79 KB 2013/5/29 10:40:38
75 ds_test12\ram2x.v 9.41 KB 2013/5/20 19:07:40
76 ds_test12\db\led.(73).cnf.cdb 9.37 KB 2013/5/29 10:28:38
77 ds_test12\db\led.(83).cnf.hdb 9.07 KB 2013/5/29 10:40:38
78 ds_test12\incremental_db\compiled_partitions\led.autos_3e921.map.dpi 9.01 KB 2013/5/29 10:40:42
79 ds_test12\db\led.(70).cnf.hdb 8.91 KB 2013/5/29 10:28:37
80 ds_test12\db\led.(11).cnf.cdb 8.89 KB 2013/5/29 9:59:02
81 ds_test12\db\led.map.bpm 8.81 KB 2013/5/29 16:30:58
82 ds_test12\db\led.(16).cnf.cdb 8.78 KB 2013/5/29 9:59:02
83 ds_test12\db\led.(7).cnf.hdb 8.69 KB 2013/5/29 9:59:02
84 ds_test12\db\led.cmp.bpm 8.08 KB 2013/5/29 16:31:13
85 ds_test12\db\led.(95).cnf.cdb 7.74 KB 2013/5/29 15:55:42
86 ds_test12\ram2x_bb.v 7.73 KB 2013/5/20 19:07:40
87 ds_test12\db\led.(47).cnf.hdb 7.71 KB 2013/5/29 9:59:08
88 ds_test12\led.asm.rpt 7.15 KB 2013/5/29 16:31:18
89 ds_test12\db\led.(5).cnf.cdb 6.87 KB 2013/5/29 11:37:54
90 ds_test12\db\led.(53).cnf.hdb 6.38 KB 2013/5/29 9:59:09
91 ds_test12\db\led.(4).cnf.cdb 5.55 KB 2013/5/29 16:30:44
92 ds_test12\db\led.(87).cnf.cdb 5.49 KB 2013/5/29 10:40:39
93 ds_test12\db\led.(74).cnf.cdb 5.34 KB 2013/5/29 10:28:38
94 ds_test12\db\led.(3).cnf.hdb 5.24 KB 2013/5/29 10:21:48
95 ds_test12\db\led.(94).cnf.cdb 5.19 KB 2013/5/29 10:40:41
96 ds_test12\db\led.(82).cnf.cdb 5.11 KB 2013/5/29 10:40:38
97 ds_test12\db\led.(12).cnf.cdb 5.09 KB 2013/5/29 9:59:02
98 ds_test12\db\led.(69).cnf.cdb 5 KB 2013/5/29 10:28:37
99 ds_test12\db\led.(81).cnf.cdb 4.98 KB 2013/5/29 10:28:40
100 ds_test12\db\led.(6).cnf.cdb 4.92 KB 2013/5/29 9:59:01
101 ds_test12\db\led.(30).cnf.cdb 4.85 KB 2013/5/29 9:59:04
102 ds_test12\ram2x.bsf 4.84 KB 2013/5/20 19:07:40
103 ds_test12\db\led.(43).cnf.cdb 4.81 KB 2013/5/29 9:59:06
104 ds_test12\db\led.(90).cnf.cdb 4.61 KB 2013/5/29 10:40:40
105 ds_test12\db\led.(77).cnf.cdb 4.59 KB 2013/5/29 10:28:39
106 ds_test12\db\led.(25).cnf.cdb 4.53 KB 2013/5/29 9:59:04
107 ds_test12\led.jdi 4.07 KB 2013/5/29 16:31:18
108 ds_test12\db\led.(39).cnf.cdb 3.93 KB 2013/5/29 9:59:05
109 ds_test12\db\cntr_hgi.tdf 3.9 KB 2013/5/29 10:28:39
110 ds_test12\db\cntr_jgi.tdf 3.9 KB 2013/5/29 10:40:40
111 ds_test12\db\cntr_fgi.tdf 3.65 KB 2013/5/29 9:59:04
112 ds_test12\db\led.(84).cnf.cdb 3.62 KB 2013/5/29 10:40:38
113 ds_test12\db\led.smp_dump.txt 3.62 KB 2013/5/29 16:30:50
114 ds_test12\led_show.v 3.59 KB 2013/5/29 15:55:38
115 ds_test12\db\led.(71).cnf.cdb 3.59 KB 2013/5/29 10:28:37
116 ds_test12\db\led.(92).cnf.cdb 3.56 KB 2013/5/29 10:40:40
117 ds_test12\db\led.(8).cnf.cdb 3.56 KB 2013/5/29 9:59:02
118 ds_test12\db\led.(79).cnf.cdb 3.55 KB 2013/5/29 10:28:39
119 ds_test12\db\led.(20).cnf.cdb 3.51 KB 2013/5/29 9:59:03
120 ds_test12\db\cntr_i6j.tdf 3.49 KB 2013/5/29 9:59:04
121 ds_test12\db\mux_ssc.tdf 3.46 KB 2013/5/29 9:59:03
122 ds_test12\db\led.lpc.html 3.39 KB 2013/5/29 16:30:44
123 ds_test12\db\led.(85).cnf.cdb 3.37 KB 2013/5/29 10:40:38
124 ds_test12\db\led.(40).cnf.cdb 3.34 KB 2013/5/29 9:59:05
125 ds_test12\db\led.(31).cnf.cdb 3.29 KB 2013/5/29 9:59:04
126 ds_test12\db\led.(38).cnf.cdb 3.28 KB 2013/5/29 9:59:05
127 ds_test12\db\led.(72).cnf.cdb 3.28 KB 2013/5/29 10:28:37
128 ds_test12\db\led.cbx.xml 3.27 KB 2013/5/29 16:30:53
129 ds_test12\db\cntr_egi.tdf 3.24 KB 2013/5/29 9:59:04
130 ds_test12\db\cntr_23j.tdf 3.22 KB 2013/5/29 9:59:05
131 ds_test12\db\led.(10).cnf.cdb 3.17 KB 2013/5/29 9:59:02
132 ds_test12\db\led.(0).cnf.cdb 3.13 KB 2013/5/29 16:26:43
133 ds_test12\db\led.(87).cnf.hdb 3.1 KB 2013/5/29 10:40:39
134 ds_test12\incremental_db\compiled_partitions\led.root_partition.map.dpi 3.09 KB 2013/5/29 16:30:48
135 ds_test12\myds18b20.v 3.06 KB 2013/5/28 10:03:53
136 ds_test12\db\led.(33).cnf.cdb 2.99 KB 2013/5/29 9:59:04
137 ds_test12\db\led.(74).cnf.hdb 2.99 KB 2013/5/29 10:28:38
138 ds_test12\db\led.(41).cnf.hdb 2.92 KB 2013/5/29 9:59:05
139 ds_test12\db\led.lpc.txt 2.9 KB 2013/5/29 16:30:44
140 ds_test12\db\led.(12).cnf.hdb 2.85 KB 2013/5/29 9:59:02
141 ds_test12\db\led.(29).cnf.cdb 2.81 KB 2013/5/29 9:59:04
142 ds_test12\db\led.(90).cnf.hdb 2.8 KB 2013/5/29 10:40:40
143 ds_test12\db\led.(42).cnf.cdb 2.79 KB 2013/5/29 9:59:06
144 ds_test12\key.v 2.79 KB 2013/5/29 11:30:22
145 ds_test12\myds18b20.v.bak 2.79 KB 2013/5/28 9:33:15
146 ds_test12\db\led.(89).cnf.cdb 2.79 KB 2013/5/29 10:40:40
147 ds_test12\db\led.(25).cnf.hdb 2.78 KB 2013/5/29 9:59:04
148 ds_test12\db\led.(77).cnf.hdb 2.78 KB 2013/5/29 10:28:39
149 ds_test12\db\led.(58).cnf.cdb 2.75 KB 2013/5/29 9:59:10
150 ds_test12\db\led.(76).cnf.cdb 2.7 KB 2013/5/29 10:28:39
151 ds_test12\db\led.(19).cnf.cdb 2.63 KB 2013/5/29 9:59:03
152 ds_test12\db\led.(97).cnf.cdb 2.51 KB 2013/5/29 16:26:43
153 ds_test12\db\led.(2).cnf.cdb 2.49 KB 2013/5/29 9:59:00
154 ds_test12\db\led.(88).cnf.cdb 2.45 KB 2013/5/29 10:40:39
155 ds_test12\db\led.(27).cnf.cdb 2.42 KB 2013/5/29 9:59:04
156 ds_test12\db\led.(15).cnf.cdb 2.41 KB 2013/5/29 9:59:02
157 ds_test12\db\led.(75).cnf.cdb 2.37 KB 2013/5/29 10:28:38
158 ds_test12\db\led.(84).cnf.hdb 2.37 KB 2013/5/29 10:40:38
159 ds_test12\db\led.(71).cnf.hdb 2.37 KB 2013/5/29 10:28:37
160 ds_test12\db\led.(8).cnf.hdb 2.36 KB 2013/5/29 9:59:02
161 ds_test12\db\led.(95).cnf.hdb 2.35 KB 2013/5/29 15:55:42
162 ds_test12\db\led.(16).cnf.hdb 2.33 KB 2013/5/29 9:59:02
163 ds_test12\db\led.(18).cnf.cdb 2.32 KB 2013/5/29 9:59:03
164 ds_test12\db\led.(82).cnf.hdb 2.19 KB 2013/5/29 10:40:38
165 ds_test12\db\led.asm.qmsg 2.16 KB 2013/5/29 16:31:18
166 ds_test12\db\led.(69).cnf.hdb 2.15 KB 2013/5/29 10:28:37
167 ds_test12\db\led.(17).cnf.cdb 2.15 KB 2013/5/29 9:59:03
168 ds_test12\db\led.(6).cnf.hdb 2.08 KB 2013/5/29 9:59:01
169 ds_test12\incremental_db\compiled_partitions\led.autoh_e4eb1.map.kpt 2.05 KB 2013/5/29 9:59:21
170 ds_test12\db\cmpr_sgc.tdf 2.03 KB 2013/5/29 10:28:39
171 ds_test12\db\led.(36).cnf.cdb 2.02 KB 2013/5/29 9:59:05
172 ds_test12\db\led.(61).cnf.cdb 2.02 KB 2013/5/29 9:59:10
173 ds_test12\db\sign_div_unsign_2nh.tdf 2.02 KB 2013/5/29 9:59:11
174 ds_test12\db\sign_div_unsign_mlh.tdf 2.01 KB 2013/5/29 9:59:09
175 ds_test12\db\sign_div_unsign_plh.tdf 2.01 KB 2013/5/29 9:59:08
176 ds_test12\db\led.(98).cnf.cdb 1.97 KB 2013/5/29 16:26:43
177 ds_test12\led_ss.v 1.9 KB 2013/5/20 19:07:40
178 ds_test12\db\lpm_divide_akm.tdf 1.9 KB 2013/5/29 9:59:11
179 ds_test12\db\lpm_divide_1jm.tdf 1.9 KB 2013/5/29 9:59:08
180 ds_test12\db\lpm_divide_uim.tdf 1.9 KB 2013/5/29 9:59:09
181 ds_test12\db\lpm_divide_1bm.tdf 1.89 KB 2013/5/29 9:59:09
182 ds_test12\db\led.rtlv_sg_swap.cdb 1.88 KB 2013/5/29 16:30:44
183 ds_test12\db\cmpr_qgc.tdf 1.87 KB 2013/5/29 9:59:04
184 ds_test12\db\led.(56).cnf.cdb 1.87 KB 2013/5/29 9:59:10
185 ds_test12\db\led.amm.cdb 1.86 KB 2013/5/29 16:31:02
186 ds_test12\db\add_sub_8pc.tdf 1.84 KB 2013/5/29 9:59:08
187 ds_test12\db\led.(22).cnf.cdb 1.83 KB 2013/5/29 9:59:03
188 ds_test12\db\led.rpp.qmsg 1.79 KB 2013/5/29 11:38:35
189 ds_test12\db\led.(67).cnf.cdb 1.73 KB 2013/5/29 9:59:11
190 ds_test12\db\led.(85).cnf.hdb 1.73 KB 2013/5/29 10:40:38
191 ds_test12\db\led.(72).cnf.hdb 1.71 KB 2013/5/29 10:28:37
192 ds_test12\db\led.(9).cnf.cdb 1.7 KB 2013/5/29 9:59:02
193 ds_test12\Tempreture.v 1.7 KB 2013/5/29 16:26:27
194 ds_test12\db\add_sub_7pc.tdf 1.7 KB 2013/5/29 9:59:08
195 ds_test12\db\led.(1).cnf.cdb 1.68 KB 2013/5/29 9:59:00
196 ds_test12\db\led.(10).cnf.hdb 1.68 KB 2013/5/29 9:59:02
197 ds_test12\db\cmpr_ngc.tdf 1.65 KB 2013/5/29 9:59:05
198 ds_test12\led_show.v.bak 1.63 KB 2013/5/28 20:47:48
199 ds_test12\db\led.(14).cnf.cdb 1.63 KB 2013/5/29 9:59:02
200 ds_test12\led.sta.summary 1.6 KB 2013/5/29 16:31:22

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!