C# 短信群发系统.zip
下载
c# 短信
查看(70)

所属分类:开发技术 > C#
文件大小:1.61 MB
上传日期:2020-04-14 20:38
MD5:a27cea4f48************ebcfbba06e
资源说明:C# 短信群发系统基于C#编程,程序员在编程的过程中可以参考学习使用,希望对IT程序员有用,此源码程序简单易懂、方便阅读,有很好的学习价值!
移动页面: MIP AMP

[资源合计] 文件夹:16,文件:114

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 8 短信群发系统 0 Bytes 2018/8/8 9:27:58
2 8 短信群发系统\8 0 Bytes 2018/8/8 9:27:58
3 8 短信群发系统\8\SMS 0 Bytes 2018/8/8 9:27:58
4 8 短信群发系统\8\SMS\SMS 0 Bytes 2018/8/8 9:27:58
5 8 短信群发系统\8\SMS\SMS.sln 898 Bytes 2007/10/30 17:05:34
6 8 短信群发系统\8\SMS\SMS.suo 38 KB 2010/9/18 11:40:56
7 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\AboutBox1.cs 5.26 KB 2007/11/9 8:30:30
8 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\AboutBox1.Designer.cs 10.57 KB 2007/11/9 8:30:30
9 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\AboutBox1.resx 48.55 KB 2007/11/9 8:30:30
10 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\AddDy.cs 1.32 KB 2010/9/18 11:20:22
11 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\AddDy.Designer.cs 5.29 KB 2010/9/18 11:20:22
12 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\AddDy.resx 5.68 KB 2007/11/12 10:35:18
13 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\AddUser.cs 1.97 KB 2010/9/18 11:20:28
14 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\AddUser.Designer.cs 7.46 KB 2010/9/18 11:20:28
15 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\AddUser.resx 5.68 KB 2007/11/9 16:32:06
16 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\BaseClass 0 Bytes 2018/8/8 9:27:58
17 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\BaseClass\ConnClass.cs 648 Bytes 2007/11/9 16:12:18
18 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\BaseClass\GSM.cs 2.82 KB 2007/10/30 15:32:46
19 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\bin 0 Bytes 2013/2/9 20:40:40
20 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\bin\Debug 0 Bytes 2018/8/8 9:27:58
21 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\bin\Debug\AxInterop.WMPLib.dll 52 KB 2007/10/30 17:04:48
22 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\bin\Debug\DataBase 0 Bytes 2018/8/8 9:27:58
23 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\bin\Debug\DataBase\db_SMS.mdb 512 KB 2010/9/18 11:19:58
24 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\bin\Debug\Interop.WMPLib.dll 284 KB 2010/9/18 11:06:02
25 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\bin\Debug\SMS.exe 424 KB 2010/9/18 11:26:02
26 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\bin\Debug\SMS.pdb 235.5 KB 2010/9/18 11:26:02
27 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\bin\Debug\SMS.vshost.exe 5.5 KB 2005/11/11 22:25:14
28 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\ChangePwd.cs 1.75 KB 2010/9/18 11:20:32
29 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\ChangePwd.Designer.cs 6.43 KB 2010/9/18 11:20:32
30 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\ChangePwd.resx 5.68 KB 2007/10/30 15:28:04
31 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Cydy.cs 2.19 KB 2010/9/18 11:20:44
32 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Cydy.Designer.cs 8.12 KB 2010/9/18 11:20:36
33 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Cydy.resx 6.04 KB 2007/12/1 11:13:10
34 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\DataBase 0 Bytes 2018/8/8 9:27:58
35 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\DataBase\db_SMS.mdb 512 KB 2010/9/18 11:19:58
36 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Dy.cs 1.42 KB 2010/9/18 11:21:08
37 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Dy.Designer.cs 7.33 KB 2010/9/18 11:20:40
38 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Dy.resx 6.22 KB 2007/12/1 10:52:46
39 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\DyChange.cs 1.29 KB 2010/9/18 11:20:44
40 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\DyChange.Designer.cs 5.68 KB 2010/9/18 11:20:44
41 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\DyChange.resx 5.68 KB 2007/11/17 8:17:26
42 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Image 0 Bytes 2018/8/8 9:27:58
43 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Image\an_1.gif 1.78 KB 2010/9/17 18:46:22
44 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Image\an_2.gif 1.79 KB 2010/9/17 18:46:14
45 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Image\b1.gif 1.69 KB 2010/9/17 18:45:52
46 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Image\b2.gif 1.73 KB 2010/9/17 18:45:42
47 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Image\bg.jpg 208.4 KB 2010/9/17 18:47:52
48 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Image\bg_1.gif 1.79 KB 2010/9/17 18:45:22
49 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Image\bg_2.gif 1.81 KB 2010/9/17 18:45:14
50 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Image\j_1.gif 1.82 KB 2010/9/17 18:45:02
51 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Image\login.jpg 35.89 KB 2010/9/17 18:44:40
52 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Image\login_1.gif 1.75 KB 2010/9/17 18:46:48
53 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Image\login_2.gif 1.8 KB 2010/9/17 18:46:40
54 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Lock.cs 1.58 KB 2010/9/18 11:20:50
55 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Lock.Designer.cs 3.93 KB 2010/9/18 11:20:50
56 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Lock.resx 5.68 KB 2007/10/29 11:09:02
57 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Login.cs 2.32 KB 2010/9/18 11:20:58
58 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Login.Designer.cs 5.48 KB 2010/9/18 11:20:54
59 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Login.resx 5.68 KB 2007/11/15 17:04:24
60 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Main.cs 4.2 KB 2010/9/18 11:21:28
61 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Main.Designer.cs 19.18 KB 2010/9/18 11:20:58
62 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Main.resx 6.26 KB 2007/11/8 16:42:30
63 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\obj 0 Bytes 2018/8/8 9:27:58
64 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\obj\Debug 0 Bytes 2018/8/8 9:27:58
65 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\obj\Debug\AxInterop.WMPLib.dll 52 KB 2007/10/30 17:04:48
66 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\obj\Debug\Interop.WMPLib.dll 284 KB 2010/9/18 11:06:02
67 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\obj\Debug\Refactor 0 Bytes 2011/4/25 9:46:14
68 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\obj\Debug\SMS.AboutBox1.resources 28.87 KB 2010/9/18 11:19:28
69 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\obj\Debug\SMS.AddDy.resources 180 Bytes 2010/9/18 11:26:00
70 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\obj\Debug\SMS.AddUser.resources 180 Bytes 2010/9/18 11:26:00
71 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\obj\Debug\SMS.ChangePwd.resources 180 Bytes 2010/9/18 11:26:00
72 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\obj\Debug\SMS.csproj.GenerateResource.Cache 3.39 KB 2010/9/18 11:26:00
73 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\obj\Debug\SMS.csproj.ResolveComReference.cache 535 Bytes 2010/9/18 11:06:02
74 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\obj\Debug\SMS.Cydy.resources 180 Bytes 2010/9/18 11:26:00
75 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\obj\Debug\SMS.Dy.resources 180 Bytes 2010/9/18 11:26:00
76 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\obj\Debug\SMS.DyChange.resources 180 Bytes 2010/9/18 11:26:00
77 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\obj\Debug\SMS.exe 424 KB 2010/9/18 11:26:02
78 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\obj\Debug\SMS.Lock.resources 180 Bytes 2010/9/18 11:26:00
79 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\obj\Debug\SMS.Login.resources 180 Bytes 2010/9/18 11:26:00
80 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\obj\Debug\SMS.Main.resources 180 Bytes 2010/9/18 11:26:00
81 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\obj\Debug\SMS.pdb 235.5 KB 2010/9/18 11:26:02
82 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\obj\Debug\SMS.Properties.Resources.resources 315.74 KB 2010/9/18 11:19:28
83 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\obj\Debug\SMS.Resvice.resources 180 Bytes 2010/9/18 11:26:00
84 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\obj\Debug\SMS.SendSMS.resources 180 Bytes 2010/9/18 11:26:00
85 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\obj\Debug\SMS.SmsXX.resources 180 Bytes 2010/9/18 11:26:00
86 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\obj\Debug\SMS.Tel.resources 180 Bytes 2010/9/18 11:26:00
87 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\obj\Debug\SMS.TelNote.resources 180 Bytes 2010/9/18 11:26:00
88 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\obj\Debug\SMS.Yfxx.resources 180 Bytes 2010/9/18 11:26:00
89 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\obj\Debug\TempPE 0 Bytes 2018/8/8 9:27:58
90 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\obj\Debug\TempPE\DataBase.db_SMSDataSet.Designer.cs.dll 8.5 KB 2007/10/23 9:46:14
91 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\obj\Debug\TempPE\DataBase.db_SMSDataSet1.Designer.cs.dll 32 KB 2007/10/23 9:46:14
92 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\obj\Debug\TempPE\Properties.Resources.Designer.cs.dll 7.5 KB 2010/9/18 11:20:18
93 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\obj\SMS.csproj.FileList.txt 918 Bytes 2010/9/18 11:29:42
94 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Program.cs 462 Bytes 2010/9/18 11:20:54
95 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Properties 0 Bytes 2018/8/8 9:27:58
96 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Properties\AssemblyInfo.cs 1.13 KB 2007/10/23 9:01:36
97 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Properties\Resources.Designer.cs 8.16 KB 2010/9/18 11:20:18
98 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Properties\Resources.resx 10.97 KB 2007/11/8 13:36:58
99 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Properties\Settings.Designer.cs 1.7 KB 2010/9/18 11:20:18
100 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Properties\Settings.settings 1.02 KB 2007/10/23 9:45:58
101 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Resources 0 Bytes 2018/8/8 9:27:58
102 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Resources\bg10.gif 78 Bytes 2007/10/24 14:46:14
103 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Resources\login.jpg 32.15 KB 2007/10/31 15:25:52
104 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Resources\mb_08.gif 2.94 KB 2007/10/24 14:47:04
105 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Resources\menu_top_r1_c2.gif 672 Bytes 2007/10/24 14:49:06
106 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Resources\new_nav_r1_c1.gif 212 Bytes 2007/10/24 14:49:56
107 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Resources\plyer_r5_c2.jpg 6.26 KB 2007/10/24 14:47:04
108 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Resources\search_bg.jpg 195 Bytes 2007/10/24 14:47:48
109 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Resources\sort_bg_02.gif 181 Bytes 2007/10/24 14:48:14
110 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Resources\vod_mf_r21_c7.jpg 3.33 KB 2007/10/24 14:47:04
111 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Resvice.cs 4.58 KB 2010/9/18 11:21:14
112 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Resvice.Designer.cs 4.77 KB 2010/9/18 11:21:04
113 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Resvice.resx 6.22 KB 2007/12/1 10:44:38
114 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\SendSMS.cs 6.07 KB 2010/9/18 11:21:24
115 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\SendSMS.Designer.cs 10.39 KB 2010/9/18 11:21:08
116 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\SendSMS.resx 5.68 KB 2007/12/1 11:02:18
117 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\SMS.csproj 9.9 KB 2010/9/18 11:26:00
118 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\SMS.csproj.user 168 Bytes 2007/11/9 9:34:56
119 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\SmsXX.cs 2.72 KB 2010/9/18 11:21:14
120 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\SmsXX.Designer.cs 7.01 KB 2010/9/18 11:21:14
121 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\SmsXX.resx 5.68 KB 2007/11/9 11:05:50
122 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Tel.cs 1.56 KB 2010/9/18 11:21:20
123 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Tel.Designer.cs 7.39 KB 2010/9/18 11:21:20
124 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Tel.resx 6.57 KB 2007/11/9 16:53:56
125 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\TelNote.cs 3.18 KB 2010/9/18 11:21:24
126 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\TelNote.Designer.cs 5.89 KB 2010/9/18 11:21:24
127 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\TelNote.resx 5.68 KB 2007/11/9 8:45:04
128 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Yfxx.cs 3.52 KB 2010/9/18 11:21:30
129 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Yfxx.Designer.cs 10.53 KB 2010/9/18 11:21:28
130 8 短信群发系统\8\SMS\SMS\Yfxx.resx 6.4 KB 2007/10/29 11:04:24

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!