jsp网上订餐系统_适合毕业设计.zip
下载
系统 毕业设计
查看(186)

所属分类:课程资源 > Java
文件大小:1.37 MB
上传日期:2020-05-02 21:26
MD5:2b9a921ae4************27ec56d617
资源说明:jsp网上订餐系统,适合毕业设计,jsp网上订餐系统,适合毕业设计。
移动页面: MIP AMP

[资源合计] 文件夹:13,文件:71

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 jsp网上订餐系统 0 Bytes 2012/9/24 20:23:30
2 jsp网上订餐系统\源代码 0 Bytes 2012/9/24 20:23:54
3 jsp网上订餐系统\源代码\BOOKLIST.JSP 7.22 KB 2007/5/23 16:47:38
4 jsp网上订餐系统\源代码\BOOKS.CSS 54 Bytes 2005/4/17 22:47:46
5 jsp网上订餐系统\源代码\DOCS 0 Bytes 2012/9/24 20:23:16
6 jsp网上订餐系统\源代码\DOCS\Readme.txt 536 Bytes 2005/4/17 23:19:18
7 jsp网上订餐系统\源代码\ERRORPGE.JSP 322 Bytes 2003/2/18 10:26:48
8 jsp网上订餐系统\源代码\IMAGES 0 Bytes 2012/9/24 20:23:16
9 jsp网上订餐系统\源代码\IMAGES\BANERS.GIF 24.85 KB 2007/5/19 16:13:58
10 jsp网上订餐系统\源代码\IMAGES\BANERS2.GIF 38.51 KB 2007/5/19 10:41:00
11 jsp网上订餐系统\源代码\IMAGES\baobei[1].gif 7.79 KB 2007/5/19 16:07:04
12 jsp网上订餐系统\源代码\IMAGES\hjh_120x60[1].gif 3.3 KB 2005/4/17 22:26:30
13 jsp网上订餐系统\源代码\IMAGES\Img20625.jpg 17.05 KB 2007/5/19 15:58:04
14 jsp网上订餐系统\源代码\IMAGES\it_button_3.gif 3.5 KB 2007/5/19 8:44:42
15 jsp网上订餐系统\源代码\IMAGES\javabeans.gif 7.89 KB 2007/5/19 16:01:12
16 jsp网上订餐系统\源代码\IMAGES\NBA12060.GIF 9.95 KB 2007/5/19 15:41:38
17 jsp网上订餐系统\源代码\IMAGES\qrjbutton.gif 8.6 KB 2007/5/19 15:29:38
18 jsp网上订餐系统\源代码\IMAGES\v3_sun_logo.gif 8.66 KB 2007/5/19 16:09:10
19 jsp网上订餐系统\源代码\INDEX.JSP 4.93 KB 2007/5/24 9:09:50
20 jsp网上订餐系统\源代码\LOGIN.JSP 3.44 KB 2007/5/23 15:33:48
21 jsp网上订餐系统\源代码\MANAGE 0 Bytes 2012/9/24 20:23:16
22 jsp网上订餐系统\源代码\MANAGE\ADDBOOK.JSP 5.5 KB 2007/5/23 12:44:34
23 jsp网上订餐系统\源代码\MANAGE\BOOKLIST.JSP 5.04 KB 2007/5/24 9:37:20
24 jsp网上订餐系统\源代码\MANAGE\BOOKS.CSS 54 Bytes 2003/2/19 15:38:48
25 jsp网上订餐系统\源代码\MANAGE\ERROR.HTM 992 Bytes 2007/5/19 16:20:32
26 jsp网上订餐系统\源代码\MANAGE\indentlist.jsp 5.54 KB 2007/5/19 11:08:18
27 jsp网上订餐系统\源代码\MANAGE\LOGIN.JSP 2.79 KB 2007/5/19 11:00:58
28 jsp网上订餐系统\源代码\MANAGE\LOGOUT.JSP 91 Bytes 2003/2/23 16:54:54
29 jsp网上订餐系统\源代码\MANAGE\MAIN.JSP 4.01 KB 2007/5/23 16:39:06
30 jsp网上订餐系统\源代码\MANAGE\MODIBOOK.JSP 6.43 KB 2007/5/24 9:24:34
31 jsp网上订餐系统\源代码\MANAGE\MODIUSER.JSP 4.26 KB 2007/5/19 11:08:28
32 jsp网上订餐系统\源代码\MANAGE\orderlist.jsp 5.69 KB 2007/5/23 16:46:14
33 jsp网上订餐系统\源代码\MANAGE\SHOWBOOK.JSP 2.92 KB 2007/5/19 11:10:34
34 jsp网上订餐系统\源代码\MANAGE\SHOWUSER.JSP 2.98 KB 2007/5/19 11:11:34
35 jsp网上订餐系统\源代码\MANAGE\USERLIST.JSP 5.15 KB 2007/5/19 11:13:00
36 jsp网上订餐系统\源代码\MODIMY.JSP 6.01 KB 2007/5/24 8:19:04
37 jsp网上订餐系统\源代码\PURCHASE.JSP 2.99 KB 2007/5/28 15:07:54
38 jsp网上订餐系统\源代码\REG.JSP 5.03 KB 2007/5/22 17:43:28
39 jsp网上订餐系统\源代码\shoperlist.jsp 7.6 KB 2007/5/23 16:16:14
40 jsp网上订餐系统\源代码\SHOWBOOK.JSP 3.23 KB 2007/5/23 15:55:20
41 jsp网上订餐系统\源代码\showindent.jsp 2.67 KB 2007/5/24 9:50:12
42 jsp网上订餐系统\源代码\USERINFO.JSP 4.54 KB 2007/5/23 16:24:04
43 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF 0 Bytes 2012/9/24 20:23:14
44 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\CLASSES 0 Bytes 2012/9/24 20:23:14
45 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\CLASSES\ORG 0 Bytes 2012/9/24 20:23:14
46 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\CLASSES\ORG\PAN 0 Bytes 2012/9/24 20:23:15
47 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\CLASSES\ORG\PAN\UTIL 0 Bytes 2012/9/24 20:23:15
48 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\CLASSES\ORG\PAN\UTIL\DBConnectionManager.class 2.21 KB 2007/5/19 9:57:46
49 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\CLASSES\ORG\PAN\UTIL\DBConnectionManager.java 1.83 KB 2007/5/19 10:11:54
50 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\CLASSES\ORG\PAN\UTIL\strFormat.class 1.29 KB 2005/2/4 1:40:36
51 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\CLASSES\ORG\PAN\UTIL\strFormat.java 2.67 KB 2007/5/19 10:13:22
52 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\CLASSES\ORG\PAN\WEB 0 Bytes 2012/9/24 20:23:15
53 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\CLASSES\ORG\PAN\WEB\BOOK 0 Bytes 2012/9/24 20:23:15
54 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\CLASSES\ORG\PAN\WEB\bookclasslist.class 1.55 KB 2005/2/4 20:18:54
55 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\CLASSES\ORG\PAN\WEB\bookclasslist.java 1.19 KB 2005/2/4 20:19:10
56 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\CLASSES\ORG\PAN\WEB\booksmn.class 9.69 KB 2005/2/4 21:02:04
57 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\CLASSES\ORG\PAN\WEB\booksmn.java 11.3 KB 2007/5/23 15:27:38
58 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\CLASSES\ORG\PAN\WEB\BOOK\bookclass.class 694 Bytes 2003/2/18 16:41:12
59 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\CLASSES\ORG\PAN\WEB\BOOK\bookclass.java 697 Bytes 2003/2/18 16:41:02
60 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\CLASSES\ORG\PAN\WEB\BOOK\bookclass1.class 696 Bytes 2007/5/23 12:04:20
61 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\CLASSES\ORG\PAN\WEB\BOOK\books.class 2.13 KB 2003/2/19 14:36:44
62 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\CLASSES\ORG\PAN\WEB\BOOK\books.java 2.47 KB 2007/5/23 11:56:24
63 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\CLASSES\ORG\PAN\WEB\BOOK\indent.class 1.87 KB 2003/2/23 15:14:00
64 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\CLASSES\ORG\PAN\WEB\BOOK\indent.java 2.22 KB 2003/2/23 15:13:56
65 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\CLASSES\ORG\PAN\WEB\BOOK\indentlist.class 847 Bytes 2003/2/20 16:32:46
66 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\CLASSES\ORG\PAN\WEB\BOOK\indentlist.java 797 Bytes 2007/5/21 9:50:44
67 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\CLASSES\ORG\PAN\WEB\BOOK\shopercar.class 549 Bytes 2003/2/17 22:08:20
68 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\CLASSES\ORG\PAN\WEB\BOOK\shopercar.java 448 Bytes 2007/5/21 16:08:54
69 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\CLASSES\ORG\PAN\WEB\BOOK\shopuser.class 1.93 KB 2003/2/17 22:08:08
70 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\CLASSES\ORG\PAN\WEB\BOOK\shopuser.java 2.12 KB 2007/5/21 16:09:40
71 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\CLASSES\ORG\PAN\WEB\DataBase.class 1.77 KB 2003/2/22 20:43:18
72 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\CLASSES\ORG\PAN\WEB\DataBase.java 1.46 KB 2007/5/21 9:24:48
73 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\CLASSES\ORG\PAN\WEB\login.class 1.96 KB 2005/2/4 21:27:00
74 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\CLASSES\ORG\PAN\WEB\login.java 1.5 KB 2007/5/19 10:14:06
75 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\CLASSES\ORG\PAN\WEB\purchase.class 10.96 KB 2005/2/4 21:59:22
76 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\CLASSES\ORG\PAN\WEB\purchase.java 13.76 KB 2007/5/21 16:08:10
77 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\CLASSES\ORG\PAN\WEB\usermn.class 8.34 KB 2005/2/4 21:33:44
78 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\CLASSES\ORG\PAN\WEB\usermn.java 9.34 KB 2005/2/4 21:33:38
79 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\LIB 0 Bytes 2012/9/24 20:23:14
80 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\LIB\classes12.jar 1.07 MB 2001/8/18 12:02:00
81 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\LIB\jdbc-mysql.jar 64.99 KB 2003/6/18 11:42:50
82 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\LIB\mm.mysql-2.0.4-bin.jar 107.35 KB 2003/11/11 14:20:34
83 jsp网上订餐系统\源代码\WEB-INF\WEB.XML 345 Bytes 2003/7/29 14:07:48
84 jsp网上订餐系统\源代码\安装说明.txt 124 Bytes 2012/9/24 20:26:02

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!