HTML5新年庆祝活动网站模板下载.zip
下载
源码 网站 模板
查看(9)

所属分类:课程资源 > 网页制作
文件大小:3.21 MB
上传日期:2023-03-30 22:33
MD5:eb2a1758d7************b8c08a3858
资源说明:HTML5新年庆祝活动网站模板下载,关键词信息:新年、HTML5、派对、庆祝、活动等。

[资源合计] 文件夹:7,文件:51

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 dfj-2021106-1 0 Bytes 2021/1/28 18:42:49
2 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1 0 Bytes 2023/3/30 22:26:55
3 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\about.html 32.78 KB 2021/1/6 9:38:45
4 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets 0 Bytes 2021/1/4 11:54:46
5 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\css 0 Bytes 2021/1/4 11:54:46
6 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\css\style-starter.css 287.88 KB 2020/12/31 14:15:12
7 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\fonts 0 Bytes 2021/1/4 11:54:46
8 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\fonts\fontawesome-webfont.eot 161.86 KB 2020/12/31 13:51:55
9 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\fonts\fontawesome-webfont.svg 433.96 KB 2020/12/31 13:51:55
10 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\fonts\fontawesome-webfont.ttf 161.67 KB 2020/12/31 13:51:55
11 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\fonts\fontawesome-webfont.woff 95.73 KB 2020/12/31 13:51:55
12 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\fonts\fontawesome-webfont.woff2 75.35 KB 2020/12/31 13:51:55
13 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\fonts\FontAwesome.otf 131.65 KB 2020/12/31 13:51:55
14 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\images 0 Bytes 2021/1/4 11:54:46
15 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\images\a1.png 5.57 KB 2020/12/31 13:51:55
16 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\images\banner1.jpg 267.7 KB 2020/12/31 13:51:55
17 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\images\banner2.jpg 344.06 KB 2020/12/31 13:51:55
18 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\images\banner3.jpg 169.19 KB 2020/12/31 13:51:55
19 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\images\banner4.jpg 288.96 KB 2020/12/31 13:51:55
20 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\images\banner5.jpg 377.54 KB 2020/12/31 13:51:55
21 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\images\banner6.jpg 202.36 KB 2020/12/31 13:51:55
22 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\images\bg.jpg 360.44 KB 2020/12/31 13:51:55
23 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\images\blog1.jpg 48.73 KB 2020/12/31 13:51:55
24 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\images\blog2.jpg 80.8 KB 2020/12/31 13:51:55
25 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\images\blog3.jpg 56.68 KB 2020/12/31 13:51:55
26 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\images\icon.png 7.53 KB 2020/12/31 13:51:55
27 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\images\icon1.png 11.46 KB 2020/12/31 13:51:55
28 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\images\icon2.png 5.1 KB 2020/12/31 13:51:55
29 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\images\icon3.png 7.47 KB 2020/12/31 13:51:55
30 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\images\icon4.png 7.47 KB 2020/12/31 13:51:55
31 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\images\p1.jpg 44.9 KB 2020/12/31 13:51:55
32 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\images\p2.jpg 48.43 KB 2020/12/31 13:51:55
33 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\images\p3.jpg 56.29 KB 2020/12/31 13:51:55
34 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\images\s1.png 8.51 KB 2020/12/31 13:51:55
35 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\images\s2.png 4.55 KB 2020/12/31 13:51:55
36 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\images\s3.png 9.09 KB 2020/12/31 13:51:55
37 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\images\s4.png 8.37 KB 2020/12/31 13:51:55
38 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\images\team1.jpg 25.4 KB 2020/12/31 13:51:55
39 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\images\team2.jpg 31.55 KB 2020/12/31 13:51:55
40 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\images\team3.jpg 17.73 KB 2020/12/31 13:51:55
41 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\images\team4.jpg 23.83 KB 2020/12/31 13:51:55
42 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\images\testi1.jpg 2.92 KB 2020/12/31 13:51:55
43 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\images\testi2.jpg 2.18 KB 2020/12/31 13:51:55
44 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\images\testi3.jpg 3.38 KB 2020/12/31 13:51:55
45 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\js 0 Bytes 2021/1/4 11:54:46
46 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\js\bootstrap.min.js 56.71 KB 2020/12/31 13:51:55
47 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\js\counter.js 3.02 KB 2020/12/31 13:51:55
48 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\js\jquery-3.3.1.min.js 68.28 KB 2020/12/31 13:51:55
49 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\js\jquery.min.js 93.68 KB 2020/12/31 13:51:55
50 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\js\jquery.zoomslider.min.js 4.65 KB 2020/12/31 13:51:55
51 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\js\modernizr-2.6.2.min.js 15.05 KB 2020/12/31 13:51:55
52 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\js\owl.carousel.js 87.95 KB 2020/12/31 13:51:55
53 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\assets\js\theme-change.js 692 Bytes 2020/12/31 13:51:55
54 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\contact.html 16.11 KB 2021/1/6 9:43:10
55 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\index.html 63.59 KB 2021/1/28 18:42:49
56 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\services.html 21.28 KB 2021/1/6 9:38:45
57 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\_menu.json 233 Bytes 2021/1/6 14:50:22
58 dfj-2021106-1\dfj-2021106-1\_tree.json 5.85 KB 2021/1/6 14:50:22

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!