bestro白色简约干净完全响应现代设计网站模板.zip
下载
源码 网站 模板
查看(14)

所属分类:课程资源 > 网页制作
文件大小:3 MB
上传日期:2023-03-30 22:30
MD5:ce94372874************02211c7a70
资源说明:bestro白色简约干净完全响应现代设计网站模板,关键词信息:bestro、白色、简约、干净、完全、现代、设计、响应式、网站、模板、web、网站模板等。

[资源合计] 文件夹:14,文件:89

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 syt-13-bestro 0 Bytes 2021/1/28 19:18:12
2 syt-13-bestro\syt-13-bestro 0 Bytes 2023/3/30 22:24:51
3 syt-13-bestro\syt-13-bestro\about.html 13.31 KB 2020/6/6 15:49:14
4 syt-13-bestro\syt-13-bestro\b.jpg 81.97 KB 2020/6/6 15:53:15
5 syt-13-bestro\syt-13-bestro\contact.html 8.04 KB 2020/6/6 15:48:44
6 syt-13-bestro\syt-13-bestro\contact.php 2.03 KB 2015/5/1 10:38:40
7 syt-13-bestro\syt-13-bestro\css 0 Bytes 2020/6/6 15:59:17
8 syt-13-bestro\syt-13-bestro\css\animate.css 59.69 KB 2013/3/12 6:00:34
9 syt-13-bestro\syt-13-bestro\css\bootstrap.min.css 99.21 KB 2014/2/14 3:27:56
10 syt-13-bestro\syt-13-bestro\css\custom-fonts.css 19.36 KB 2014/2/14 3:38:38
11 syt-13-bestro\syt-13-bestro\css\fancybox 0 Bytes 2020/6/6 15:59:17
12 syt-13-bestro\syt-13-bestro\css\fancybox\blank.gif 43 Bytes 2013/1/16 3:10:42
13 syt-13-bestro\syt-13-bestro\css\fancybox\fancybox_loading.gif 3.78 KB 2013/1/16 3:10:42
14 syt-13-bestro\syt-13-bestro\css\fancybox\fancybox_overlay.png 1003 Bytes 2013/1/16 3:10:42
15 syt-13-bestro\syt-13-bestro\css\fancybox\fancybox_sprite.png 1.33 KB 2013/1/16 3:10:42
16 syt-13-bestro\syt-13-bestro\css\fancybox\jquery.fancybox.css 5.52 KB 2014/11/30 14:02:00
17 syt-13-bestro\syt-13-bestro\css\flexslider.css 3.7 KB 2015/2/2 0:31:24
18 syt-13-bestro\syt-13-bestro\css\font-awesome.css 21.15 KB 2014/2/14 0:07:28
19 syt-13-bestro\syt-13-bestro\css\style.css 32.03 KB 2015/7/27 21:15:08
20 syt-13-bestro\syt-13-bestro\fonts 0 Bytes 2020/6/6 15:59:17
21 syt-13-bestro\syt-13-bestro\fonts\customicon 0 Bytes 2020/6/6 15:59:17
22 syt-13-bestro\syt-13-bestro\fonts\customicon\Icons.eot 32.29 KB 2013/4/23 16:36:44
23 syt-13-bestro\syt-13-bestro\fonts\customicon\Icons.svg 158.99 KB 2013/4/23 16:36:44
24 syt-13-bestro\syt-13-bestro\fonts\customicon\Icons.ttf 32.14 KB 2013/4/23 16:36:44
25 syt-13-bestro\syt-13-bestro\fonts\customicon\Icons.woff 50.26 KB 2013/4/23 16:36:44
26 syt-13-bestro\syt-13-bestro\fonts\fontawesome-webfont.eot 37.31 KB 2013/11/5 8:07:12
27 syt-13-bestro\syt-13-bestro\fonts\fontawesome-webfont.svg 197.41 KB 2013/11/5 8:07:12
28 syt-13-bestro\syt-13-bestro\fonts\fontawesome-webfont.ttf 78.76 KB 2013/11/5 8:07:12
29 syt-13-bestro\syt-13-bestro\fonts\fontawesome-webfont.woff 43.39 KB 2013/11/5 8:07:12
30 syt-13-bestro\syt-13-bestro\fonts\FontAwesome.otf 61.38 KB 2013/11/5 8:07:12
31 syt-13-bestro\syt-13-bestro\gallery.html 10.55 KB 2020/6/6 15:49:48
32 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img 0 Bytes 2020/6/6 15:59:18
33 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\1.png 1.33 KB 2015/7/26 18:45:46
34 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\2.png 2.33 KB 2015/7/26 18:45:46
35 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\3.png 1.49 KB 2015/7/26 18:45:46
36 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\4.png 1.28 KB 2015/7/26 18:45:46
37 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\5.png 1.21 KB 2015/7/26 18:45:46
38 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\6.png 1.73 KB 2015/7/26 18:45:46
39 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\7.png 1.51 KB 2015/7/26 18:45:46
40 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\8.png 2.23 KB 2015/7/26 18:45:46
41 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\9.png 1.91 KB 2015/7/26 18:45:46
42 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\avatar.png 1.08 KB 2013/3/6 14:46:24
43 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\bg_direction_nav.png 657 Bytes 2013/3/5 0:01:22
44 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\border-bg.jpg 11.43 KB 2015/3/12 0:25:48
45 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\client1.png 20.48 KB 2015/2/2 7:25:38
46 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\client2.png 19.28 KB 2015/2/2 7:16:12
47 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\client3.png 20.5 KB 2015/2/2 7:24:10
48 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\e1.png 194.72 KB 2015/7/27 10:15:30
49 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\e2.png 169.14 KB 2015/3/12 1:04:18
50 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\e3.png 138.15 KB 2015/7/27 10:15:02
51 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\glyphicons-halflings-white.png 8.57 KB 2012/12/17 10:03:24
52 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\glyphicons-halflings.png 12.5 KB 2012/12/17 10:03:24
53 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\img1.png 82.8 KB 2015/7/26 22:26:42
54 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\logo.png 19.32 KB 2015/7/26 23:03:46
55 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\nivo-bullets.png 1.25 KB 2011/11/15 15:59:48
56 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\service1.jpg 154.87 KB 2015/7/27 10:18:30
57 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\service2.jpg 79.52 KB 2015/7/27 10:17:46
58 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\service3.jpg 107.15 KB 2015/7/27 10:17:12
59 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\slides 0 Bytes 2020/6/6 15:59:18
60 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\slides\1.jpg 157.44 KB 2015/7/26 22:37:42
61 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\slides\2.jpg 106.07 KB 2015/7/26 22:32:10
62 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\team1.jpg 32.82 KB 2014/11/30 12:57:36
63 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\team2.jpg 45.66 KB 2014/11/30 12:59:54
64 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\team3.jpg 44.61 KB 2014/11/30 13:01:00
65 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\team4.jpg 33.22 KB 2014/11/30 13:01:24
66 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\works 0 Bytes 2020/6/6 15:59:18
67 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\works\1.jpg 180 KB 2015/4/30 11:24:20
68 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\works\2.jpg 194.13 KB 2015/4/30 11:24:42
69 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\works\3.jpg 86.28 KB 2015/4/30 11:24:48
70 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\works\4.jpg 186.35 KB 2015/4/30 11:24:58
71 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\works\5.jpg 99.48 KB 2015/4/30 11:25:08
72 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\works\6.jpg 198.24 KB 2015/4/30 11:25:22
73 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\works\7.jpg 124.47 KB 2015/4/30 11:25:34
74 syt-13-bestro\syt-13-bestro\img\works\8.jpg 103.24 KB 2015/4/30 11:25:42
75 syt-13-bestro\syt-13-bestro\index.html 15.69 KB 2021/1/28 19:18:12
76 syt-13-bestro\syt-13-bestro\js 0 Bytes 2020/6/6 15:59:18
77 syt-13-bestro\syt-13-bestro\js\animate.js 9.77 KB 2013/4/9 16:26:58
78 syt-13-bestro\syt-13-bestro\js\bootstrap.min.js 28.42 KB 2014/1/30 8:45:50
79 syt-13-bestro\syt-13-bestro\js\contact.js 2.22 KB 2014/9/10 17:23:42
80 syt-13-bestro\syt-13-bestro\js\custom.js 8.91 KB 2014/2/14 13:48:38
81 syt-13-bestro\syt-13-bestro\js\flexslider 0 Bytes 2020/6/6 15:59:18
82 syt-13-bestro\syt-13-bestro\js\flexslider\jquery.flexslider.js 25.74 KB 2012/8/10 3:58:46
83 syt-13-bestro\syt-13-bestro\js\flexslider\setting.js 71 Bytes 2012/8/8 0:53:08
84 syt-13-bestro\syt-13-bestro\js\google-code-prettify 0 Bytes 2020/6/6 15:59:18
85 syt-13-bestro\syt-13-bestro\js\google-code-prettify\prettify.css 817 Bytes 2012/12/11 16:24:56
86 syt-13-bestro\syt-13-bestro\js\google-code-prettify\prettify.js 13.37 KB 2013/4/26 12:06:18
87 syt-13-bestro\syt-13-bestro\js\jquery.easing.1.3.js 7.91 KB 2012/3/24 19:00:04
88 syt-13-bestro\syt-13-bestro\js\jquery.fancybox-media.js 5.05 KB 2013/1/16 3:10:42
89 syt-13-bestro\syt-13-bestro\js\jquery.fancybox.pack.js 22.18 KB 2013/4/20 15:15:08
90 syt-13-bestro\syt-13-bestro\js\jquery.flexslider.js 40.15 KB 2012/11/15 11:31:30
91 syt-13-bestro\syt-13-bestro\js\jquery.js 90.68 KB 2013/4/26 12:14:46
92 syt-13-bestro\syt-13-bestro\js\portfolio 0 Bytes 2020/6/6 15:59:18
93 syt-13-bestro\syt-13-bestro\js\portfolio\jquery.quicksand.js 14.35 KB 2011/7/22 12:46:36
94 syt-13-bestro\syt-13-bestro\js\portfolio\setting.js 1.23 KB 2013/5/17 2:25:48
95 syt-13-bestro\syt-13-bestro\js\quicksand 0 Bytes 2020/6/6 15:59:18
96 syt-13-bestro\syt-13-bestro\js\quicksand\jquery.quicksand.js 14.35 KB 2013/5/6 1:15:42
97 syt-13-bestro\syt-13-bestro\js\quicksand\setting.js 919 Bytes 2013/5/17 2:20:02
98 syt-13-bestro\syt-13-bestro\js\validate.js 2.67 KB 2013/5/6 22:03:16
99 syt-13-bestro\syt-13-bestro\LICENSE.txt 3.51 KB 2016/2/24 11:02:00
100 syt-13-bestro\syt-13-bestro\pricing.html 8.55 KB 2020/6/6 15:50:16
101 syt-13-bestro\syt-13-bestro\README.txt 1.06 KB 2016/2/27 12:39:00
102 syt-13-bestro\syt-13-bestro\s.jpg 62.01 KB 2020/6/6 15:55:43
103 syt-13-bestro\syt-13-bestro\services.html 9.53 KB 2020/6/6 15:50:47

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!