Androidkiller动态调试smali代码插件.rar
下载
反编译 安卓 工具
查看(103)

所属分类:安全技术 > 其它
文件大小:20.63 KB
上传日期:2020-09-10 22:22
MD5:f5ab3f5979************63c43c9915
资源说明:安卓逆向工具,安卓逆向的常用工具androidkiller调试smali代码插件,学习安卓安全和逆向的必须学习的。

[资源合计] 文件夹:25,文件:21

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\Log 信息输出\code 125 Bytes 2016/2/20 19:19:35
2 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\Log 信息输出\files\smali\com\android\killer\Log.smali 3.74 KB 2014/12/24 11:15:12
3 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\Log 信息输出\info 71 Bytes 2015/4/28 11:31:16
4 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\LogBBB\code 191 Bytes 2015/10/19 17:05:47
5 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\LogBBB\files\smali\com\mtools\ArrayUtil.smali 38.79 KB 2015/9/11 12:37:25
6 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\LogBBB\files\smali\com\mtools\Logger.smali 31.8 KB 2015/9/11 12:37:25
7 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\LogBBB\files\smali\com\mtools\LogType.smali 2.09 KB 2015/9/11 12:37:25
8 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\LogBBB\files\smali\com\mtools\LogUtils.smali 2.49 KB 2015/9/11 12:37:25
9 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\LogBBB\files\smali\com\mtools\Printer.smali 433 Bytes 2015/9/11 12:37:25
10 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\LogBBB\files\smali\com\mtools\SystemUtil.smali 9.53 KB 2015/9/11 12:37:25
11 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\LogBBB\info 71 Bytes 2015/4/28 11:31:16
12 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\MethodTracing方法追踪\code 435 Bytes 2015/11/11 23:24:10
13 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\MethodTracing方法追踪\info 71 Bytes 2015/4/28 11:31:16
14 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\StackTrace栈跟踪\code 228 Bytes 2016/2/20 18:31:23
15 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\StackTrace栈跟踪\files\smali\com\android\killer\Log.smali 3.74 KB 2014/12/24 11:15:12
16 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\StackTrace栈跟踪\info 71 Bytes 2015/4/28 11:31:16
17 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\toast 输出\code 284 Bytes 2014/12/24 12:57:27
18 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\toast 输出\info 71 Bytes 2015/4/28 11:31:16
19 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\加载 so 库\code 104 Bytes 2014/12/24 12:56:44
20 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\加载 so 库\info 71 Bytes 2015/4/28 11:31:16
21 Androidkiller动态调试smali代码插件\使用方法.txt 29 Bytes 2016/2/20 22:44:14
22 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\Log 信息输出\files\smali\com\android\killer 0 Bytes 2016/2/20 22:43:45
23 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\StackTrace栈跟踪\files\smali\com\android\killer 0 Bytes 2016/2/20 22:43:45
24 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\Log 信息输出\files\smali\com\android 0 Bytes 2016/2/20 22:43:45
25 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\LogBBB\files\smali\com\mtools 0 Bytes 2016/2/20 22:43:45
26 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\StackTrace栈跟踪\files\smali\com\android 0 Bytes 2016/2/20 22:43:45
27 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\Log 信息输出\files\smali\com 0 Bytes 2016/2/20 22:43:45
28 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\LogBBB\files\smali\com 0 Bytes 2016/2/20 22:43:45
29 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\StackTrace栈跟踪\files\smali\com 0 Bytes 2016/2/20 22:43:45
30 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\Log 信息输出\files\smali 0 Bytes 2016/2/20 22:43:45
31 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\LogBBB\files\smali 0 Bytes 2016/2/20 22:43:45
32 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\StackTrace栈跟踪\files\smali 0 Bytes 2016/2/20 22:43:45
33 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\Log 信息输出\files 0 Bytes 2016/2/20 22:43:45
34 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\LogBBB\files 0 Bytes 2016/2/20 22:43:45
35 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\MethodTracing方法追踪\files 0 Bytes 2015/9/16 15:38:53
36 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\StackTrace栈跟踪\files 0 Bytes 2016/2/20 22:43:45
37 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\toast 输出\files 0 Bytes 2015/9/16 15:38:53
38 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\加载 so 库\files 0 Bytes 2015/9/16 15:38:53
39 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\Log 信息输出 0 Bytes 2016/2/20 22:43:45
40 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\LogBBB 0 Bytes 2016/2/20 22:43:45
41 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\MethodTracing方法追踪 0 Bytes 2016/2/20 22:43:45
42 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\StackTrace栈跟踪 0 Bytes 2016/2/20 22:43:45
43 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\toast 输出 0 Bytes 2016/2/20 22:43:45
44 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode\加载 so 库 0 Bytes 2016/2/20 22:43:45
45 Androidkiller动态调试smali代码插件\injectcode 0 Bytes 2016/2/20 22:43:45
46 Androidkiller动态调试smali代码插件 0 Bytes 2016/2/20 22:43:52

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!