c#草稿纸(记事本).zip
下载
源码 记事本
查看(216)

所属分类:课程资源 > .Net
文件大小:6.29 MB
上传日期:2020-04-15 21:26
MD5:18d74effde************80d24888ec
资源说明:c#草稿纸,已经实现所有的的基础功能,包含,打开,保存,复制,粘贴,剪切,打印,删除,全选,字体,颜色,主题,日期,时间,查找和替换。
移动页面: MIP AMP

[资源合计] 文件夹:14,文件:80

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 草稿纸5.5 0 Bytes 2019/5/4 21:16:03
2 草稿纸5.5\.vs 0 Bytes 2019/5/4 21:15:26
3 草稿纸5.5\.vs\MDI 0 Bytes 2019/5/4 21:15:26
4 草稿纸5.5\.vs\MDI\v15 0 Bytes 2019/5/4 21:15:26
5 草稿纸5.5\.vs\MDI\v15\.suo 57 KB 2019/5/6 21:38:31
6 草稿纸5.5\.vs\MDI\v15\Server 0 Bytes 2019/5/4 21:15:26
7 草稿纸5.5\.vs\MDI\v15\Server\sqlite3 0 Bytes 2019/5/4 21:15:26
8 草稿纸5.5\.vs\MDI\v15\Server\sqlite3\db.lock 0 Bytes 2019/4/16 20:15:46
9 草稿纸5.5\.vs\MDI\v15\Server\sqlite3\storage.ide 652 KB 2019/5/6 21:28:15
10 草稿纸5.5\.vs\MDI\v15\Server\sqlite3\storage.ide-shm 32 KB 2019/5/6 19:34:52
11 草稿纸5.5\.vs\MDI\v15\Server\sqlite3\storage.ide-wal 3.94 MB 2019/5/6 21:38:55
12 草稿纸5.5\MDI 0 Bytes 2019/5/6 21:31:26
13 草稿纸5.5\MDI\App.config 189 Bytes 2019/4/16 20:15:36
14 草稿纸5.5\MDI\Form1.Designer.cs 50.38 KB 2019/5/6 20:29:33
15 草稿纸5.5\MDI\Form1.cs 15.2 KB 2019/5/6 20:43:02
16 草稿纸5.5\MDI\Form1.resx 50.41 KB 2019/5/6 20:29:33
17 草稿纸5.5\MDI\Form2.Designer.cs 9.43 KB 2019/5/6 21:06:48
18 草稿纸5.5\MDI\Form2.cs 7.12 KB 2019/5/6 21:31:26
19 草稿纸5.5\MDI\Form2.resx 5.68 KB 2019/5/6 21:06:48
20 草稿纸5.5\MDI\Program.cs 515 Bytes 2019/4/16 20:15:36
21 草稿纸5.5\MDI\Properties 0 Bytes 2019/5/4 21:16:03
22 草稿纸5.5\MDI\Properties\AssemblyInfo.cs 1.27 KB 2019/4/16 20:15:36
23 草稿纸5.5\MDI\Properties\Resources.Designer.cs 13.59 KB 2019/4/17 19:11:16
24 草稿纸5.5\MDI\Properties\Resources.resx 12.88 KB 2019/4/17 19:11:16
25 草稿纸5.5\MDI\Properties\Settings.Designer.cs 1.06 KB 2019/4/16 20:15:36
26 草稿纸5.5\MDI\Properties\Settings.settings 249 Bytes 2019/4/16 20:15:36
27 草稿纸5.5\MDI\ReplaceDialog.Designer.cs 1.09 KB 2019/5/5 18:00:18
28 草稿纸5.5\MDI\ReplaceDialog.cs 508 Bytes 2019/5/5 18:00:18
29 草稿纸5.5\MDI\ReplaceDialog.resx 6.05 KB 2019/5/5 18:00:18
30 草稿纸5.5\MDI\Resources 0 Bytes 2019/5/4 21:16:03
31 草稿纸5.5\MDI\Resources\2.jpg 17.73 KB 2019/4/17 19:09:48
32 草稿纸5.5\MDI\Resources\23.jpg 190.75 KB 2019/4/17 19:10:04
33 草稿纸5.5\MDI\Resources\6.jpg 956.6 KB 2019/4/17 19:10:48
34 草稿纸5.5\MDI\Resources\psb.jpg 79.22 KB 2019/4/17 19:10:27
35 草稿纸5.5\MDI\Resources\一个.jpg 30.54 KB 2019/4/17 19:11:15
36 草稿纸5.5\MDI\Resources\主题.ico 56.78 KB 2019/4/16 21:07:32
37 草稿纸5.5\MDI\Resources\保存.ico 66.06 KB 2019/4/16 20:55:49
38 草稿纸5.5\MDI\Resources\全选.ico 66.06 KB 2019/4/16 21:03:18
39 草稿纸5.5\MDI\Resources\全选1.ico 66.06 KB 2019/4/16 21:00:13
40 草稿纸5.5\MDI\Resources\关于.ico 48.56 KB 2019/4/16 21:07:46
41 草稿纸5.5\MDI\Resources\删除.ico 66.06 KB 2019/4/16 21:02:53
42 草稿纸5.5\MDI\Resources\剪切.ico 66.06 KB 2019/4/16 21:02:24
43 草稿纸5.5\MDI\Resources\复制.ico 66.06 KB 2019/4/16 21:02:32
44 草稿纸5.5\MDI\Resources\字体.ico 40.79 KB 2019/4/16 21:07:09
45 草稿纸5.5\MDI\Resources\打印.ico 66.06 KB 2019/4/16 20:56:53
46 草稿纸5.5\MDI\Resources\打开.png 2.06 KB 2019/4/16 20:54:56
47 草稿纸5.5\MDI\Resources\换行.ico 66.06 KB 2019/4/16 21:06:59
48 草稿纸5.5\MDI\Resources\撤销.png 2.05 KB 2019/4/16 20:58:12
49 草稿纸5.5\MDI\Resources\新建.ico 66.06 KB 2019/4/16 20:53:42
50 草稿纸5.5\MDI\Resources\日期.ico 66.06 KB 2019/4/16 21:04:16
51 草稿纸5.5\MDI\Resources\时间.ico 66.06 KB 2019/4/16 21:04:25
52 草稿纸5.5\MDI\Resources\查找.ico 66.06 KB 2019/4/16 21:03:00
53 草稿纸5.5\MDI\Resources\粘贴.ico 62.06 KB 2019/4/16 21:02:43
54 草稿纸5.5\MDI\Resources\花儿.jpg 18.55 KB 2019/4/17 19:02:20
55 草稿纸5.5\MDI\Resources\转到.ico 66.06 KB 2019/4/16 21:04:07
56 草稿纸5.5\MDI\Resources\转换.ico 44.92 KB 2019/4/16 21:03:10
57 草稿纸5.5\MDI\Resources\退出.ico 66.06 KB 2019/4/16 20:57:39
58 草稿纸5.5\MDI\Resources\页面.ico 54.2 KB 2019/4/16 20:56:19
59 草稿纸5.5\MDI\Resources\预览.ico 66.06 KB 2019/4/16 23:41:36
60 草稿纸5.5\MDI\Resources\颜色.ico 66.06 KB 2019/4/16 21:07:18
61 草稿纸5.5\MDI\bin 0 Bytes 2019/5/4 21:16:03
62 草稿纸5.5\MDI\bin\Debug 0 Bytes 2019/5/4 21:16:03
63 草稿纸5.5\MDI\bin\Debug\MDI.exe 1.41 MB 2019/5/6 21:27:31
64 草稿纸5.5\MDI\bin\Debug\MDI.exe.config 189 Bytes 2019/4/16 20:15:36
65 草稿纸5.5\MDI\bin\Debug\MDI.pdb 91.5 KB 2019/5/6 21:27:31
66 草稿纸5.5\MDI\findandreplace.Designer.cs 1.02 KB 2019/5/5 23:19:00
67 草稿纸5.5\MDI\findandreplace.cs 511 Bytes 2019/5/5 23:18:57
68 草稿纸5.5\MDI\findandreplace.resx 5.68 KB 2019/5/5 23:18:17
69 草稿纸5.5\MDI\obj 0 Bytes 2019/5/4 21:16:03
70 草稿纸5.5\MDI\obj\Debug 0 Bytes 2019/5/6 21:06:53
71 草稿纸5.5\MDI\obj\Debug\DesignTimeResolveAssemblyReferences.cache 1.41 KB 2019/4/17 18:28:04
72 草稿纸5.5\MDI\obj\Debug\DesignTimeResolveAssemblyReferencesInput.cache 8.75 KB 2019/5/5 23:23:19
73 草稿纸5.5\MDI\obj\Debug\MDI.Form1.resources 28.82 KB 2019/5/6 20:29:43
74 草稿纸5.5\MDI\obj\Debug\MDI.Form2.resources 180 Bytes 2019/5/6 21:06:53
75 草稿纸5.5\MDI\obj\Debug\MDI.Properties.Resources.resources 1.34 MB 2019/5/6 1:06:09
76 草稿纸5.5\MDI\obj\Debug\MDI.ReplaceDialog.resources 180 Bytes 2019/5/6 1:06:09
77 草稿纸5.5\MDI\obj\Debug\MDI.csproj.CoreCompileInputs.cache 42 Bytes 2019/4/16 20:15:37
78 草稿纸5.5\MDI\obj\Debug\MDI.csproj.FileListAbsolute.txt 575 Bytes 2019/4/17 19:07:36
79 草稿纸5.5\MDI\obj\Debug\MDI.csproj.GenerateResource.cache 2.14 KB 2019/4/17 19:29:34
80 草稿纸5.5\MDI\obj\Debug\MDI.csprojAssemblyReference.cache 11.22 KB 2019/4/17 19:02:22
81 草稿纸5.5\MDI\obj\Debug\MDI.exe 1.41 MB 2019/5/6 21:27:31
82 草稿纸5.5\MDI\obj\Debug\MDI.findandreplace.resources 180 Bytes 2019/5/6 1:06:07
83 草稿纸5.5\MDI\obj\Debug\MDI.pdb 91.5 KB 2019/5/6 21:27:31
84 草稿纸5.5\MDI\obj\Debug\TempPE 0 Bytes 2019/5/4 21:16:03
85 草稿纸5.5\MDI\obj\Debug\TempPE\Properties.Resources.Designer.cs.dll 6 KB 2019/4/17 19:11:16
86 草稿纸5.5\MDI\obj\Debug\TemporaryGeneratedFile_036C0B5B-1481-4323-8D20-8F5ADCB23D92.cs 0 Bytes 2019/4/16 20:15:37
87 草稿纸5.5\MDI\obj\Debug\TemporaryGeneratedFile_5937a670-0e60-4077-877b-f7221da3dda1.cs 0 Bytes 2019/4/16 20:15:37
88 草稿纸5.5\MDI\obj\Debug\TemporaryGeneratedFile_E7A71F73-0F8D-4B9B-B56E-8E70B10BC5D3.cs 0 Bytes 2019/4/16 20:15:37
89 草稿纸5.5\MDI\obj\Debug\绿色草稿纸.csproj.CoreCompileInputs.cache 42 Bytes 2019/5/5 23:23:14
90 草稿纸5.5\MDI\obj\Debug\绿色草稿纸.csproj.FileListAbsolute.txt 1.49 KB 2019/5/6 1:06:22
91 草稿纸5.5\MDI\obj\Debug\绿色草稿纸.csproj.GenerateResource.cache 2.33 KB 2019/5/6 21:06:53
92 草稿纸5.5\MDI\obj\Debug\绿色草稿纸.csprojAssemblyReference.cache 17.8 KB 2019/5/5 16:08:51
93 草稿纸5.5\MDI\绿色草稿纸.csproj 6.75 KB 2019/5/6 1:05:56
94 草稿纸5.5\MDI.sln 1.1 KB 2019/4/17 19:38:30

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!