JitBit Macro Recorder.2.2.rar
下载
软件 键盘 工具
查看(27)

所属分类:信息化 > 管理软件
文件大小:2.3 MB
上传日期:2020-09-21 13:15
MD5:f6041d079b************24786d0833
资源说明:JitBit Macro Recorder 一款免费的键盘鼠标录制工具,可以帮助你轻松的记录下所有键盘的击键动作和鼠标运动记录,录制之后可以进行回放或者编辑等操作。

[资源合计] 文件夹:3,文件:80

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 Auto Macro Recorder\AutoMacroRecorder.exe 2.38 MB 2019/9/20 10:22:08
2 Auto Macro Recorder\libcurl.dll 348 KB 2019/5/28 15:27:58
3 Auto Macro Recorder\libeay32.dll 1.21 MB 2019/5/28 14:43:56
4 Auto Macro Recorder\msvcr90.dll 640.5 KB 2014/2/19 22:54:18
5 Auto Macro Recorder\sqlite3.dll 533.4 KB 2019/5/23 18:34:16
6 Auto Macro Recorder\ssleay32.dll 270.5 KB 2019/5/28 14:43:56
7 Auto Macro Recorder\images\check.bmp 574 Bytes 2019/5/23 18:34:18
8 Auto Macro Recorder\images\check_sel.bmp 574 Bytes 2019/5/23 18:34:18
9 Auto Macro Recorder\images\expan.bmp 3.39 KB 2019/5/23 18:34:18
10 Auto Macro Recorder\images\h.bmp 236 Bytes 2019/5/23 18:34:18
11 Auto Macro Recorder\images\l.bmp 318 Bytes 2019/5/23 18:34:18
12 Auto Macro Recorder\images\l_expand.bmp 306 Bytes 2019/5/23 18:34:18
13 Auto Macro Recorder\images\l_shrink.bmp 306 Bytes 2019/5/23 18:34:16
14 Auto Macro Recorder\images\list_header.bmp 134 Bytes 2019/5/23 18:34:18
15 Auto Macro Recorder\images\list_header_left.bmp 134 Bytes 2019/5/23 18:34:18
16 Auto Macro Recorder\images\list_header_right.bmp 134 Bytes 2019/5/23 18:34:18
17 Auto Macro Recorder\images\page_cur_left.bmp 1.07 KB 2019/5/23 18:34:18
18 Auto Macro Recorder\images\page_cur_mid.bmp 158 Bytes 2019/5/23 18:34:18
19 Auto Macro Recorder\images\page_cur_right.bmp 990 Bytes 2019/5/23 18:34:18
20 Auto Macro Recorder\images\page_left.bmp 1.07 KB 2019/5/23 18:34:18
21 Auto Macro Recorder\images\page_mid.bmp 158 Bytes 2019/5/23 18:34:18
22 Auto Macro Recorder\images\page_right.bmp 990 Bytes 2019/5/23 18:34:18
23 Auto Macro Recorder\images\shrink.bmp 3.39 KB 2019/5/23 18:34:18
24 Auto Macro Recorder\images\tool_bk.bmp 4.1 KB 2019/5/23 18:34:18
25 Auto Macro Recorder\images\tool_bk_eye.bmp 15.23 KB 2019/5/23 18:34:18
26 Auto Macro Recorder\images\tool_bk_l.bmp 3.55 KB 2019/5/23 18:34:18
27 Auto Macro Recorder\images\tool_bk_play.bmp 9.16 KB 2019/5/23 18:34:18
28 Auto Macro Recorder\images\tool_bk_rec.bmp 11.76 KB 2019/5/23 18:34:18
29 Auto Macro Recorder\images\tool_menu_bk.bmp 4.1 KB 2019/5/23 18:34:18
30 Auto Macro Recorder\images\tool_menu_bk_l.bmp 3.55 KB 2019/5/23 18:34:18
31 Auto Macro Recorder\images\tool_more_bk.bmp 1.5 KB 2019/5/23 18:34:18
32 Auto Macro Recorder\images\tool_more_down_bk.bmp 1.5 KB 2019/5/23 18:34:16
33 Auto Macro Recorder\images\uncheck.bmp 574 Bytes 2019/5/23 18:34:18
34 Auto Macro Recorder\images\uncheck_sel.bmp 574 Bytes 2019/5/23 18:34:18
35 Auto Macro Recorder\app.dat 2.3 MB 2019/9/21 17:18:41
36 Auto Macro Recorder\appl.dat 11.3 MB 2019/6/15 16:20:40
37 Auto Macro Recorder\appm.dat 6.3 MB 2019/6/15 16:22:42
38 Auto Macro Recorder\Templates\CommandHandler.dat 868 Bytes 2019/5/23 18:34:16
39 Auto Macro Recorder\Templates\MessageHandler.dat 1.08 KB 2019/5/23 18:34:16
40 Auto Macro Recorder\Templates\MessageHandler_XYPos.dat 1.6 KB 2019/5/23 18:34:16
41 Auto Macro Recorder\Templates\Thread.dat 492 Bytes 2019/5/23 18:34:16
42 大眼仔~旭.url 178 Bytes 2017/6/2 11:08:21
43 点击导航支持网站发展,谢谢.url 181 Bytes 2017/6/2 11:08:34
44 Auto Macro Recorder\images\add.png 3.41 KB 2019/5/23 18:34:18
45 Auto Macro Recorder\images\del.png 2.92 KB 2019/5/23 18:34:18
46 Auto Macro Recorder\images\down.png 2.86 KB 2019/5/23 18:34:18
47 Auto Macro Recorder\images\edit.png 4.35 KB 2019/5/23 18:34:18
48 Auto Macro Recorder\images\erase.png 4.04 KB 2019/5/23 18:34:16
49 Auto Macro Recorder\images\eye.png 2.24 KB 2019/9/18 14:44:16
50 Auto Macro Recorder\images\eye_s.png 3.96 KB 2019/5/23 18:34:18
51 Auto Macro Recorder\images\file.png 3.67 KB 2019/5/23 18:34:18
52 Auto Macro Recorder\images\go_down.png 3.51 KB 2019/5/23 18:34:16
53 Auto Macro Recorder\images\go_up.png 3.47 KB 2019/5/23 18:34:18
54 Auto Macro Recorder\images\help.png 5.34 KB 2019/5/23 18:34:18
55 Auto Macro Recorder\images\if.png 3.15 KB 2019/5/23 18:34:18
56 Auto Macro Recorder\images\keyboard.png 3.72 KB 2019/5/23 18:34:18
57 Auto Macro Recorder\images\keyboard_s.png 4.07 KB 2019/5/23 18:34:18
58 Auto Macro Recorder\images\loop.png 4.18 KB 2019/5/23 18:34:18
59 Auto Macro Recorder\images\mouse_left.png 4.15 KB 2019/5/23 18:34:18
60 Auto Macro Recorder\images\mouse_left_s.png 3.97 KB 2019/5/23 18:34:18
61 Auto Macro Recorder\images\mouse_right.png 4.16 KB 2019/5/23 18:34:18
62 Auto Macro Recorder\images\move.png 4.47 KB 2019/5/23 18:34:18
63 Auto Macro Recorder\images\move_down.png 4.27 KB 2019/5/23 18:34:18
64 Auto Macro Recorder\images\move_up.png 3.77 KB 2019/5/23 18:34:18
65 Auto Macro Recorder\images\open.png 4.07 KB 2019/5/23 18:34:18
66 Auto Macro Recorder\images\press.png 3.86 KB 2019/5/23 18:34:18
67 Auto Macro Recorder\images\record.png 2.49 KB 2019/9/18 14:45:42
68 Auto Macro Recorder\images\ruler.png 3.71 KB 2019/5/23 18:34:18
69 Auto Macro Recorder\images\save.png 3.28 KB 2019/5/23 18:34:18
70 Auto Macro Recorder\images\script.png 3.68 KB 2019/5/23 18:34:18
71 Auto Macro Recorder\images\split.PNG 2.76 KB 2019/5/23 18:34:16
72 Auto Macro Recorder\images\start.png 2.37 KB 2019/9/18 14:40:27
73 Auto Macro Recorder\images\start_gray.png 3.98 KB 2019/5/23 18:34:18
74 Auto Macro Recorder\images\toolbox.png 4.03 KB 2019/5/23 18:34:18
75 Auto Macro Recorder\images\twitter.png 4.71 KB 2019/5/23 18:34:18
76 Auto Macro Recorder\images\var.png 3.16 KB 2019/5/23 18:34:18
77 Auto Macro Recorder\images\view_pos.png 2.8 KB 2019/5/23 18:34:16
78 Auto Macro Recorder\images\view_pos_dis.png 2.8 KB 2019/5/23 18:34:18
79 Auto Macro Recorder\images\wait.png 4.38 KB 2019/5/23 18:34:18
80 Auto Macro Recorder\images\windows.png 3.57 KB 2019/5/23 18:34:18
81 Auto Macro Recorder\images 0 Bytes 2019/9/18 14:45:42
82 Auto Macro Recorder\Templates 0 Bytes 2019/9/16 10:45:19
83 Auto Macro Recorder 0 Bytes 2019/9/21 17:19:50

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!