K金商城自助点餐优惠券使用程序源码下载.zip
下载
源码 网站 模板
查看(1)

所属分类:课程资源 > 网页制作
文件大小:133.91 KB
上传日期:2023-10-28 19:47
MD5:0cbb98d2ca************d42dd3dd92
资源说明:K金商城自助点餐优惠券使用程序源码下载,关键词信息:自助点餐、优惠券点餐、商城点餐、肯德基点餐、优惠券等。

[资源合计] 文件夹:15,文件:54

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 ZB2020121419 0 Bytes 2021/1/28 19:45:15
2 ZB2020121419\小程序KFC 0 Bytes 2018/7/22 20:45:22
3 ZB2020121419\小程序KFC\app.js 719 Bytes 2017/5/13 10:30:20
4 ZB2020121419\小程序KFC\app.json 1.13 KB 2017/5/13 10:30:20
5 ZB2020121419\小程序KFC\app.wxss 182 Bytes 2017/5/13 10:30:20
6 ZB2020121419\小程序KFC\image 0 Bytes 2017/9/30 10:34:56
7 ZB2020121419\小程序KFC\image\1.png 6.33 KB 2017/5/13 10:30:20
8 ZB2020121419\小程序KFC\image\active.png 3.89 KB 2017/5/13 10:30:20
9 ZB2020121419\小程序KFC\image\address.png 4.64 KB 2017/5/13 10:30:20
10 ZB2020121419\小程序KFC\image\cardbag.png 3.1 KB 2017/5/13 10:30:20
11 ZB2020121419\小程序KFC\image\cart.png 8.44 KB 2017/5/13 10:30:20
12 ZB2020121419\小程序KFC\image\coin.png 5.27 KB 2017/5/13 10:30:20
13 ZB2020121419\小程序KFC\image\confirm.png 5.63 KB 2017/5/13 10:30:20
14 ZB2020121419\小程序KFC\image\hall.png 6.08 KB 2017/5/13 10:30:20
15 ZB2020121419\小程序KFC\image\hall_active.png 6.49 KB 2017/5/13 10:30:20
16 ZB2020121419\小程序KFC\image\kcoin.png 5.11 KB 2017/5/13 10:30:20
17 ZB2020121419\小程序KFC\image\KFC.png 6.51 KB 2017/5/13 10:30:20
18 ZB2020121419\小程序KFC\image\KFC_active.png 6.98 KB 2017/5/13 10:30:20
19 ZB2020121419\小程序KFC\image\order.png 5.66 KB 2017/5/13 10:30:20
20 ZB2020121419\小程序KFC\image\position.png 5.55 KB 2017/5/13 10:30:20
21 ZB2020121419\小程序KFC\image\sanjiao.png 3.56 KB 2017/5/13 10:30:20
22 ZB2020121419\小程序KFC\image\shopcart.png 4.24 KB 2017/5/13 10:30:20
23 ZB2020121419\小程序KFC\image\takeout.png 4.28 KB 2017/5/13 10:30:20
24 ZB2020121419\小程序KFC\image\takeout_active.png 4.55 KB 2017/5/13 10:30:20
25 ZB2020121419\小程序KFC\pages 0 Bytes 2017/9/30 10:34:56
26 ZB2020121419\小程序KFC\pages\card 0 Bytes 2017/9/30 10:34:56
27 ZB2020121419\小程序KFC\pages\card\card.js 2.23 KB 2017/5/13 10:30:20
28 ZB2020121419\小程序KFC\pages\card\card.wxml 931 Bytes 2017/5/13 10:30:20
29 ZB2020121419\小程序KFC\pages\card\card.wxss 2.31 KB 2017/5/13 10:30:20
30 ZB2020121419\小程序KFC\pages\halladdress 0 Bytes 2017/9/30 10:34:56
31 ZB2020121419\小程序KFC\pages\halladdress\halladdress.js 3.5 KB 2017/5/13 10:30:20
32 ZB2020121419\小程序KFC\pages\halladdress\halladdress.wxml 2.65 KB 2017/5/13 10:30:20
33 ZB2020121419\小程序KFC\pages\halladdress\halladdress.wxss 2.35 KB 2017/5/13 10:30:20
34 ZB2020121419\小程序KFC\pages\index 0 Bytes 2017/9/30 10:34:56
35 ZB2020121419\小程序KFC\pages\index\index.js 1.17 KB 2017/5/13 10:30:20
36 ZB2020121419\小程序KFC\pages\index\index.wxml 1.49 KB 2017/5/13 10:30:20
37 ZB2020121419\小程序KFC\pages\index\index.wxss 1.56 KB 2017/5/13 10:30:20
38 ZB2020121419\小程序KFC\pages\KFC 0 Bytes 2017/9/30 10:34:56
39 ZB2020121419\小程序KFC\pages\KFC\KFC.js 2.99 KB 2017/5/13 10:30:20
40 ZB2020121419\小程序KFC\pages\KFC\KFC.wxml 3.3 KB 2017/5/13 10:30:20
41 ZB2020121419\小程序KFC\pages\KFC\KFC.wxss 3.45 KB 2017/5/13 10:30:20
42 ZB2020121419\小程序KFC\pages\logs 0 Bytes 2017/9/30 10:34:56
43 ZB2020121419\小程序KFC\pages\logs\logs.js 266 Bytes 2017/5/13 10:30:20
44 ZB2020121419\小程序KFC\pages\logs\logs.json 54 Bytes 2017/5/13 10:30:20
45 ZB2020121419\小程序KFC\pages\logs\logs.wxml 194 Bytes 2017/5/13 10:30:20
46 ZB2020121419\小程序KFC\pages\logs\logs.wxss 106 Bytes 2017/5/13 10:30:20
47 ZB2020121419\小程序KFC\pages\menu 0 Bytes 2017/9/30 10:34:56
48 ZB2020121419\小程序KFC\pages\menu\index.html 1.71 KB 2021/1/28 19:45:15
49 ZB2020121419\小程序KFC\pages\menu\menu.js 6.6 KB 2017/5/13 10:30:20
50 ZB2020121419\小程序KFC\pages\menu\menu.wxml 2.62 KB 2017/5/13 10:30:20
51 ZB2020121419\小程序KFC\pages\menu\menu.wxss 3.89 KB 2017/5/13 10:30:20
52 ZB2020121419\小程序KFC\pages\order 0 Bytes 2017/9/30 10:34:56
53 ZB2020121419\小程序KFC\pages\order\order.js 4.69 KB 2017/5/13 10:30:20
54 ZB2020121419\小程序KFC\pages\order\order.wxml 3.11 KB 2017/5/13 10:30:20
55 ZB2020121419\小程序KFC\pages\order\order.wxss 5.68 KB 2017/5/13 10:30:20
56 ZB2020121419\小程序KFC\pages\takeout 0 Bytes 2017/9/30 10:34:56
57 ZB2020121419\小程序KFC\pages\takeout\message 0 Bytes 2017/9/30 10:34:56
58 ZB2020121419\小程序KFC\pages\takeout\message\message.js 2.72 KB 2017/5/13 10:30:20
59 ZB2020121419\小程序KFC\pages\takeout\message\message.wxml 2.35 KB 2017/5/13 10:30:20
60 ZB2020121419\小程序KFC\pages\takeout\message\message.wxss 872 Bytes 2017/5/13 10:30:20
61 ZB2020121419\小程序KFC\pages\takeout\qqmap-wx-jssdk.min.js 5.72 KB 2017/5/13 10:30:20
62 ZB2020121419\小程序KFC\pages\takeout\takeout.js 3.32 KB 2017/5/13 10:30:20
63 ZB2020121419\小程序KFC\pages\takeout\takeout.wxml 2.64 KB 2017/5/13 10:30:20
64 ZB2020121419\小程序KFC\pages\takeout\takeout.wxss 1.91 KB 2017/5/13 10:30:20
65 ZB2020121419\小程序KFC\project.config.json 561 Bytes 2018/7/22 20:45:22
66 ZB2020121419\小程序KFC\style 0 Bytes 2017/5/13 10:30:20
67 ZB2020121419\小程序KFC\style\weui.wxss 22.3 KB 2017/5/13 10:30:20
68 ZB2020121419\小程序KFC\utils 0 Bytes 2017/5/13 10:30:20
69 ZB2020121419\小程序KFC\utils\util.js 460 Bytes 2017/5/13 10:30:20

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!