ffmpeg-6.0-essentials_build.7z
下载
音频 工具
查看(43)

所属分类:音视频 > 编解码
文件大小:24.68 MB
上传日期:2023-07-10 19:30
MD5:43a0c6033a************6cda3cd6dc
资源说明:ffmpeg 全部功能,欢迎下载使用,免费使用。一套可以用来记录、转换数字音频、视频,并能将其转化为流的开源计算机程序。

[资源合计] 文件夹:4,文件:43

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 ffmpeg-6.0-essentials_build 0 Bytes 2023/3/4 15:13:17
2 ffmpeg-6.0-essentials_build\bin 0 Bytes 2023/3/4 15:13:17
3 ffmpeg-6.0-essentials_build\doc 0 Bytes 2023/3/4 15:13:17
4 ffmpeg-6.0-essentials_build\presets 0 Bytes 2023/3/4 15:13:17
5 ffmpeg-6.0-essentials_build\doc\bootstrap.min.css 106.95 KB 2023/3/4 15:13:17
6 ffmpeg-6.0-essentials_build\doc\default.css 2.44 KB 2023/3/4 15:13:17
7 ffmpeg-6.0-essentials_build\doc\developer.html 45.41 KB 2023/3/4 15:13:17
8 ffmpeg-6.0-essentials_build\doc\faq.html 58.75 KB 2023/3/4 15:13:17
9 ffmpeg-6.0-essentials_build\doc\fate.html 14.66 KB 2023/3/4 15:13:17
10 ffmpeg-6.0-essentials_build\doc\ffmpeg-all.html 2.44 MB 2023/3/4 15:13:17
11 ffmpeg-6.0-essentials_build\doc\ffmpeg-bitstream-filters.html 48.19 KB 2023/3/4 15:13:17
12 ffmpeg-6.0-essentials_build\doc\ffmpeg-codecs.html 283.56 KB 2023/3/4 15:13:17
13 ffmpeg-6.0-essentials_build\doc\ffmpeg-devices.html 109.99 KB 2023/3/4 15:13:17
14 ffmpeg-6.0-essentials_build\doc\ffmpeg-filters.html 1.38 MB 2023/3/4 15:13:17
15 ffmpeg-6.0-essentials_build\doc\ffmpeg-formats.html 225 KB 2023/3/4 15:13:17
16 ffmpeg-6.0-essentials_build\doc\ffmpeg-protocols.html 100.95 KB 2023/3/4 15:13:17
17 ffmpeg-6.0-essentials_build\doc\ffmpeg-resampler.html 12.88 KB 2023/3/4 15:13:17
18 ffmpeg-6.0-essentials_build\doc\ffmpeg-scaler.html 8.1 KB 2023/3/4 15:13:17
19 ffmpeg-6.0-essentials_build\doc\ffmpeg-utils.html 50.8 KB 2023/3/4 15:13:17
20 ffmpeg-6.0-essentials_build\doc\ffmpeg.html 157.9 KB 2023/3/4 15:13:17
21 ffmpeg-6.0-essentials_build\doc\ffplay-all.html 1.94 MB 2023/3/4 15:13:17
22 ffmpeg-6.0-essentials_build\doc\ffplay.html 36.76 KB 2023/3/4 15:13:17
23 ffmpeg-6.0-essentials_build\doc\ffprobe-all.html 1.95 MB 2023/3/4 15:13:17
24 ffmpeg-6.0-essentials_build\doc\ffprobe.html 51.58 KB 2023/3/4 15:13:17
25 ffmpeg-6.0-essentials_build\doc\general.html 114.27 KB 2023/3/4 15:13:17
26 ffmpeg-6.0-essentials_build\doc\git-howto.html 24.75 KB 2023/3/4 15:13:17
27 ffmpeg-6.0-essentials_build\doc\libavcodec.html 2.6 KB 2023/3/4 15:13:17
28 ffmpeg-6.0-essentials_build\doc\libavdevice.html 2.49 KB 2023/3/4 15:13:17
29 ffmpeg-6.0-essentials_build\doc\libavfilter.html 2.55 KB 2023/3/4 15:13:17
30 ffmpeg-6.0-essentials_build\doc\libavformat.html 2.58 KB 2023/3/4 15:13:17
31 ffmpeg-6.0-essentials_build\doc\libavutil.html 3.07 KB 2023/3/4 15:13:17
32 ffmpeg-6.0-essentials_build\doc\libswresample.html 3.48 KB 2023/3/4 15:13:17
33 ffmpeg-6.0-essentials_build\doc\libswscale.html 3.1 KB 2023/3/4 15:13:17
34 ffmpeg-6.0-essentials_build\doc\mailing-list-faq.html 27.65 KB 2023/3/4 15:13:17
35 ffmpeg-6.0-essentials_build\doc\nut.html 9.93 KB 2023/3/4 15:13:17
36 ffmpeg-6.0-essentials_build\doc\platform.html 19.5 KB 2023/3/4 15:13:17
37 ffmpeg-6.0-essentials_build\doc\style.min.css 6.14 KB 2023/3/4 15:13:17
38 ffmpeg-6.0-essentials_build\LICENSE 34.32 KB 2023/3/4 15:13:17
39 ffmpeg-6.0-essentials_build\presets\libvpx-1080p.ffpreset 227 Bytes 2023/3/4 15:13:17
40 ffmpeg-6.0-essentials_build\presets\libvpx-1080p50_60.ffpreset 227 Bytes 2023/3/4 15:13:17
41 ffmpeg-6.0-essentials_build\presets\libvpx-360p.ffpreset 219 Bytes 2023/3/4 15:13:17
42 ffmpeg-6.0-essentials_build\presets\libvpx-720p.ffpreset 227 Bytes 2023/3/4 15:13:17
43 ffmpeg-6.0-essentials_build\presets\libvpx-720p50_60.ffpreset 227 Bytes 2023/3/4 15:13:17
44 ffmpeg-6.0-essentials_build\README.txt 37.27 KB 2023/3/4 15:13:17
45 ffmpeg-6.0-essentials_build\bin\ffmpeg.exe 77.36 MB 2023/3/4 15:13:17
46 ffmpeg-6.0-essentials_build\bin\ffplay.exe 77.2 MB 2023/3/4 15:13:17
47 ffmpeg-6.0-essentials_build\bin\ffprobe.exe 77.24 MB 2023/3/4 15:13:17

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!