Ultra Profile简约个人设计师工作室响应式网站模板.zip
下载
源码 网站 模板
查看(1)

所属分类:课程资源 > 网页制作
文件大小:3.66 MB
上传日期:2023-03-13 21:07
MD5:a0a758a89b************7e3b7b6db8
资源说明:Ultra Profile简约个人设计师工作室响应式网站模板,关键词信息:简约、个人、设计、设计师、工作、工作室、眼睛、耳机、电脑、灰色ui、web模板、大气宽屏、前端开发、Ultra Profile等。

[资源合计] 文件夹:11,文件:58

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 dgfp_47_ultra 0 Bytes 2021/1/28 18:44:35
2 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra 0 Bytes 2023/3/13 20:52:00
3 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\b.jpg 42.58 KB 2020/5/26 14:26:11
4 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\css 0 Bytes 2020/5/26 14:25:04
5 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\css\bootstrap.min.css 114.56 KB 2015/3/16 9:42:10
6 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\css\font-awesome.min.css 23.18 KB 2015/1/22 14:52:32
7 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\css\templatemo-style.css 8.8 KB 2018/11/14 18:09:16
8 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\fonts 0 Bytes 2020/5/26 14:25:04
9 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\fonts\fontawesome-webfont.eot 59.34 KB 2015/1/22 14:52:32
10 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\fonts\fontawesome-webfont.svg 306.05 KB 2015/1/22 14:52:32
11 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\fonts\fontawesome-webfont.ttf 119.23 KB 2015/1/22 14:52:32
12 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\fonts\fontawesome-webfont.woff 69.83 KB 2015/1/22 14:52:32
13 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\fonts\fontawesome-webfont.woff2 55.45 KB 2015/1/22 14:52:32
14 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\fonts\FontAwesome.otf 91.69 KB 2015/1/22 14:52:32
15 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\images 0 Bytes 2020/5/26 14:25:04
16 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\images\about-bg.jpg 396.81 KB 2014/3/26 23:42:44
17 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\images\home-bg.jpg 381.64 KB 2015/5/23 22:39:26
18 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\images\loading.gif 18.58 KB 2014/5/24 23:22:00
19 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\images\portfolio-img1.jpg 110.95 KB 2015/6/20 21:49:50
20 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\images\portfolio-img2.jpg 66.51 KB 2015/6/20 21:49:40
21 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\images\portfolio-img3.jpg 80.65 KB 2015/6/20 21:49:26
22 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\images\portfolio-img4.jpg 99.65 KB 2015/6/20 21:49:10
23 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\images\portfolio-img5.jpg 73.78 KB 2015/6/20 21:48:54
24 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\images\portfolio-img6.jpg 60.64 KB 2015/5/1 0:33:06
25 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\images\portfolio-img7.jpg 56.47 KB 2015/5/1 0:42:34
26 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\images\portfolio-img8.jpg 79.33 KB 2015/5/1 0:42:34
27 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\index.html 14.72 KB 2021/1/28 18:44:35
28 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\js 0 Bytes 2020/5/26 14:25:04
29 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\js\bootstrap.min.js 35.11 KB 2015/3/16 9:42:10
30 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\js\custom.js 1.94 KB 2015/5/26 8:17:36
31 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\js\imagesloaded.min.js 3.41 KB 2014/5/21 6:05:50
32 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\js\isotope.js 36.81 KB 2014/11/25 10:13:00
33 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\js\jquery.js 90.92 KB 2013/11/23 1:16:40
34 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\js\jquery.nav.js 5.02 KB 2014/3/18 21:37:30
35 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\js\smoothscroll.js 6.54 KB 2018/10/26 11:32:53
36 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\s.jpg 34.11 KB 2020/5/26 14:28:17
37 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\templatemo_464_ultra_profile 0 Bytes 2023/3/13 20:52:00
38 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\templatemo_464_ultra_profile\css 0 Bytes 2020/5/26 14:21:13
39 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\templatemo_464_ultra_profile\css\bootstrap.min.css 114.56 KB 2015/3/16 9:42:10
40 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\templatemo_464_ultra_profile\css\font-awesome.min.css 23.18 KB 2015/1/22 14:52:32
41 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\templatemo_464_ultra_profile\css\templatemo-style.css 8.8 KB 2018/11/14 18:09:16
42 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\templatemo_464_ultra_profile\fonts 0 Bytes 2020/5/26 14:21:13
43 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\templatemo_464_ultra_profile\fonts\fontawesome-webfont.eot 59.34 KB 2015/1/22 14:52:32
44 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\templatemo_464_ultra_profile\fonts\fontawesome-webfont.svg 306.05 KB 2015/1/22 14:52:32
45 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\templatemo_464_ultra_profile\fonts\fontawesome-webfont.ttf 119.23 KB 2015/1/22 14:52:32
46 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\templatemo_464_ultra_profile\fonts\fontawesome-webfont.woff 69.83 KB 2015/1/22 14:52:32
47 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\templatemo_464_ultra_profile\fonts\fontawesome-webfont.woff2 55.45 KB 2015/1/22 14:52:32
48 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\templatemo_464_ultra_profile\fonts\FontAwesome.otf 91.69 KB 2015/1/22 14:52:32
49 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\templatemo_464_ultra_profile\images 0 Bytes 2020/5/26 14:21:13
50 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\templatemo_464_ultra_profile\images\about-bg.jpg 396.81 KB 2014/3/26 23:42:44
51 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\templatemo_464_ultra_profile\images\home-bg.jpg 381.64 KB 2015/5/23 22:39:26
52 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\templatemo_464_ultra_profile\images\loading.gif 18.58 KB 2014/5/24 23:22:00
53 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\templatemo_464_ultra_profile\images\portfolio-img1.jpg 110.95 KB 2015/6/20 21:49:50
54 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\templatemo_464_ultra_profile\images\portfolio-img2.jpg 66.51 KB 2015/6/20 21:49:40
55 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\templatemo_464_ultra_profile\images\portfolio-img3.jpg 80.65 KB 2015/6/20 21:49:26
56 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\templatemo_464_ultra_profile\images\portfolio-img4.jpg 99.65 KB 2015/6/20 21:49:10
57 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\templatemo_464_ultra_profile\images\portfolio-img5.jpg 73.78 KB 2015/6/20 21:48:54
58 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\templatemo_464_ultra_profile\images\portfolio-img6.jpg 60.64 KB 2015/5/1 0:33:06
59 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\templatemo_464_ultra_profile\images\portfolio-img7.jpg 56.47 KB 2015/5/1 0:42:34
60 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\templatemo_464_ultra_profile\images\portfolio-img8.jpg 79.33 KB 2015/5/1 0:42:34
61 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\templatemo_464_ultra_profile\index.html 14.42 KB 2020/5/26 14:24:47
62 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\templatemo_464_ultra_profile\js 0 Bytes 2020/5/26 14:21:13
63 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\templatemo_464_ultra_profile\js\bootstrap.min.js 35.11 KB 2015/3/16 9:42:10
64 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\templatemo_464_ultra_profile\js\custom.js 1.94 KB 2015/5/26 8:17:36
65 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\templatemo_464_ultra_profile\js\imagesloaded.min.js 3.41 KB 2014/5/21 6:05:50
66 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\templatemo_464_ultra_profile\js\isotope.js 36.81 KB 2014/11/25 10:13:00
67 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\templatemo_464_ultra_profile\js\jquery.js 90.92 KB 2013/11/23 1:16:40
68 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\templatemo_464_ultra_profile\js\jquery.nav.js 5.02 KB 2014/3/18 21:37:30
69 dgfp_47_ultra\dgfp_47_ultra\templatemo_464_ultra_profile\js\smoothscroll.js 6.54 KB 2018/10/26 11:32:53

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!