nacos-server-1.2.1.zip
下载
Java 微服务 阿里巴巴
查看(10)

所属分类:开发技术 > Java
文件大小:50.55 MB
上传日期:2023-05-26 11:16
MD5:e11c0f3afd************b2c592ecf2
资源说明:nacos-server-1.2.1,windows版本,Nacos 致力于帮助您发现、配置和管理微服务。Nacos 提供了一组简单易用的特性集,帮助您快速实现动态服务发现、服务配置、服务元数据及流量管理。Nacos 帮助您更敏捷和容易地构建、交付和管理微服务平台。 Nacos 是构建以“服务”为中心的现代应用架构 (例如微服务范式、云原生范式) 的服务基础设施。

[资源合计] 文件夹:4,文件:13

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 nacos 0 Bytes 2020/5/16 14:42:56
2 nacos\target 0 Bytes 2020/5/16 14:42:56
3 nacos\conf 0 Bytes 2020/5/16 14:12:24
4 nacos\bin 0 Bytes 2020/5/16 14:42:56
5 nacos\LICENSE 16.93 KB 2020/5/15 18:35:24
6 nacos\bin\startup.sh 4.62 KB 2020/5/16 14:12:24
7 nacos\NOTICE 1.27 KB 2020/5/15 18:35:24
8 nacos\bin\shutdown.sh 949 Bytes 2020/5/15 18:35:24
9 nacos\target\nacos-server.jar 55.65 MB 2020/5/16 14:42:52
10 nacos\conf\schema.sql 7.28 KB 2020/5/15 18:35:24
11 nacos\bin\startup.cmd 2.77 KB 2020/5/15 18:35:24
12 nacos\conf\nacos-mysql.sql 9.81 KB 2020/5/15 18:35:24
13 nacos\conf\application.properties 4.13 KB 2020/5/16 14:12:24
14 nacos\conf\application.properties.example 504 Bytes 2020/5/16 14:12:24
15 nacos\bin\shutdown.cmd 954 Bytes 2020/5/15 18:35:24
16 nacos\conf\nacos-logback.xml 20.58 KB 2020/5/16 14:12:24
17 nacos\conf\cluster.conf.example 58 Bytes 2020/5/16 14:12:24

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!