STM32F103RCT6最小系统.rar
下载
系统 STM32
查看(261)

所属分类:开发技术 > 硬件开发
文件大小:3.97 MB
上传日期:2020-03-20 01:32
MD5:b0cf4faf8d************92a4a30124
资源说明:STM32F103RCT6最小系统,里面包含stm32f103rct6最小系统原理图、PCB及AD封装,亲测可用,里面有实物图,欢迎各位下载。

[资源合计] 文件夹:7,文件:28

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 STM32F103RCT6最小系统\1.原理图.png 391.68 KB 2019/3/9 17:38:56
2 STM32F103RCT6最小系统\2.PCB.png 127.44 KB 2019/3/9 17:39:58
3 STM32F103RCT6最小系统\3.正面.png 340.07 KB 2019/3/9 17:38:02
4 STM32F103RCT6最小系统\4.背面.png 237.72 KB 2019/3/9 17:37:42
5 STM32F103RCT6最小系统\History\STM32F103RCT6最小系统.~(1).PcbDoc.Zip 18.83 KB 2018/12/17 21:11:13
6 STM32F103RCT6最小系统\History\STM32F103RCT6最小系统.~(1).PrjPCB.Zip 4.41 KB 2018/12/18 0:17:52
7 STM32F103RCT6最小系统\History\STM32F103RCT6最小系统.~(1).SchDoc.Zip 18.39 KB 2018/12/17 21:11:13
8 STM32F103RCT6最小系统\History\STM32F103RCT6最小系统.~(2).PcbDoc.Zip 546.53 KB 2018/12/18 0:17:51
9 STM32F103RCT6最小系统\History\STM32F103RCT6最小系统.~(2).SchDoc.Zip 18.13 KB 2018/12/18 0:17:52
10 STM32F103RCT6最小系统\History\STM32F103RCT6最小系统.~(3).PcbDoc.Zip 1.07 MB 2018/12/18 0:26:44
11 STM32F103RCT6最小系统\History\STM32F103RCT6最小系统.~(3).PrjPCB.Zip 4.83 KB 2019/3/9 17:44:05
12 STM32F103RCT6最小系统\Project Logs for STM32F103RCT6最小系统\STM32F103RCT6最小系统 PCB ECO 2018-12-17 21-08-15.LOG 7.98 KB 2018/12/17 21:08:22
13 STM32F103RCT6最小系统\Project Logs for STM32F103RCT6最小系统\STM32F103RCT6最小系统 PCB ECO 2018-12-17 21-11-18.LOG 7.91 KB 2018/12/17 21:11:25
14 STM32F103RCT6最小系统\Project Logs for STM32F103RCT6最小系统\STM32F103RCT6最小系统 PCB ECO 2018-12-17 21-21-11.LOG 218 Bytes 2018/12/17 21:21:11
15 STM32F103RCT6最小系统\Project Logs for STM32F103RCT6最小系统\STM32F103RCT6最小系统 PCB ECO 2018-12-17 21-57-08.LOG 303 Bytes 2018/12/17 21:57:08
16 STM32F103RCT6最小系统\Project Outputs for STM32F103RCT6最小系统\Board Information - STM32F103RCT6最小系统.html 6.31 KB 2018/12/18 0:17:40
17 STM32F103RCT6最小系统\Project Outputs for STM32F103RCT6最小系统\Board Information - STM32F103RCT6最小系统.txt 338 Bytes 2018/12/18 0:17:40
18 STM32F103RCT6最小系统\STM32F103RCT6最小系统.IntLib 29.5 KB 2019/3/9 17:42:52
19 STM32F103RCT6最小系统\STM32F103RCT6最小系统.PcbDoc 1.7 MB 2018/12/18 0:26:45
20 STM32F103RCT6最小系统\STM32F103RCT6最小系统.PrjPCB 40.69 KB 2019/3/9 17:44:05
21 STM32F103RCT6最小系统\STM32F103RCT6最小系统.PrjPCBStructure 63 Bytes 2018/12/17 21:56:32
22 STM32F103RCT6最小系统\STM32F103RCT6最小系统.SchDoc 158.5 KB 2018/12/18 0:17:52
23 STM32F103RCT6最小系统\STM32F103RCT6最小系统1\History\STM32F103RCT6最小系统.~(1).SCHLIB.Zip 9.24 KB 2019/3/9 17:43:51
24 STM32F103RCT6最小系统\STM32F103RCT6最小系统1\STM32F103RCT6最小系统.LibPkg 38.68 KB 2019/3/9 17:44:05
25 STM32F103RCT6最小系统\STM32F103RCT6最小系统1\STM32F103RCT6最小系统.PcbLib 115 KB 2019/3/9 17:42:59
26 STM32F103RCT6最小系统\STM32F103RCT6最小系统1\STM32F103RCT6最小系统.SCHLIB 49 KB 2019/3/9 17:43:51
27 STM32F103RCT6最小系统\__Previews\STM32F103RCT6最小系统.PcbDocPreview 91.18 KB 2019/3/9 17:40:48
28 STM32F103RCT6最小系统\__Previews\STM32F103RCT6最小系统.SchDocPreview 85.53 KB 2019/3/9 17:40:40
29 STM32F103RCT6最小系统\STM32F103RCT6最小系统1\History 0 Bytes 2019/3/9 17:43:51
30 STM32F103RCT6最小系统\History 0 Bytes 2019/3/9 17:44:05
31 STM32F103RCT6最小系统\Project Logs for STM32F103RCT6最小系统 0 Bytes 2018/12/17 21:57:08
32 STM32F103RCT6最小系统\Project Outputs for STM32F103RCT6最小系统 0 Bytes 2018/12/18 0:17:40
33 STM32F103RCT6最小系统\STM32F103RCT6最小系统1 0 Bytes 2019/3/9 17:44:05
34 STM32F103RCT6最小系统\__Previews 0 Bytes 2018/12/17 21:06:39
35 STM32F103RCT6最小系统 0 Bytes 2019/3/9 17:44:41

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!