QQ机器人2.0源码.zip
下载
QQ 机器人
查看(102)

所属分类:开发技术 > 易语言
文件大小:4.23 MB
上传日期:2020-04-01 21:45
MD5:d2a2e79ece************965bc254f8
资源说明:QQ机器人,给大家研究学习用,可以建立具有自动应答功能的机器人。可以方便、快捷的回复用户所咨询的问题。

[资源合计] 文件夹:18,文件:187

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 skin数据库\VJskn.exe 1.13 MB 2017/6/25 19:16:38
2 BIN\res\index.skn 1012.51 KB 2017/6/29 21:33:36
3 QQ.e 990.42 KB 2018/11/12 11:08:49
4 VJlibrary.ec 838.95 KB 2017/6/29 22:09:48
5 VJlibrary.dll 746.5 KB 2017/6/27 19:10:38
6 BIN\res\4K地图壁纸.jpg 511.78 KB 2017/6/29 22:05:30
7 skin数据库\资源数据\icons\favicon.ico 306.05 KB 2017/3/14 7:01:58
8 AddIn\cod_aac.dll 147.87 KB 2009/3/11 15:52:50
9 skin数据库\资源数据\QQ\loading.gif 117.07 KB 2017/3/14 23:37:54
10 skin数据库\资源数据\icons\logo.png 110 KB 2017/3/14 6:59:36
11 AddIn\bass.dll 105.06 KB 2013/7/9 14:56:56
12 AddIn\cod_spx.dll 46.81 KB 2008/3/10 18:25:04
13 skin数据库\资源数据\icons\qq.png 46.4 KB 2017/3/14 6:15:48
14 AddIn\cod_fx.dll 33.59 KB 2014/8/30 12:06:18
15 AddIn\cod_ape.dll 32.84 KB 2009/8/15 12:17:44
16 skin数据库\资源数据\QQ\lo.png 32.3 KB 2014/10/16 2:39:12
17 skin数据库\资源数据\QQ\res\camera.png 28.34 KB 2017/3/16 23:04:28
18 AddIn\cod_wv.dll 27.56 KB 2010/3/28 13:52:28
19 AddIn\cod_midi.dll 26.56 KB 2010/2/20 14:18:14
20 AddIn\cod_flac.dll 24.56 KB 2009/12/21 12:40:04
21 skin数据库\资源数据\QQ\res\lovi.png 22.77 KB 2017/3/16 23:03:36
22 skin数据库\资源数据\QQ\res\music.png 21.49 KB 2017/3/16 23:05:52
23 skin数据库\资源数据\QQ\res\rec.png 21.22 KB 2017/3/16 23:07:36
24 AddIn\cod_mpc.dll 20.82 KB 2009/6/3 15:55:56
25 skin数据库\资源数据\QQ\res\QQ.png 19.15 KB 2017/3/16 23:02:28
26 skin数据库\资源数据\QQ\res\sc.png 18.5 KB 2017/3/16 23:02:00
27 skin数据库\资源数据\QQ\res\Plug.png 18.38 KB 2017/3/16 23:07:10
28 AddIn\cod_cd.dll 17.56 KB 2010/11/8 13:06:50
29 skin数据库\资源数据\QQ\res\Phone.png 17.55 KB 2017/3/16 23:04:40
30 skin数据库\资源数据\QQ\res\Sina.png 17.42 KB 2017/3/16 23:02:14
31 skin数据库\资源数据\QQ\res\safe.png 17.18 KB 2017/3/16 23:01:24
32 AddIn\cod_wma.dll 17.06 KB 2010/9/29 13:28:26
33 skin数据库\资源数据\QQ\res\Photo.png 16.8 KB 2017/3/16 23:05:40
34 AddIn\cod_ac3.dll 16.34 KB 2009/8/16 13:08:26
35 skin数据库\资源数据\music\cd_disk.png 16.19 KB 2017/3/16 5:32:34
36 skin数据库\资源数据\music\vcd.png 15.88 KB 2017/3/16 5:41:30
37 skin数据库\资源数据\QQ\res\weixin.png 15.76 KB 2017/3/16 23:02:42
38 skin数据库\资源数据\QQ\res\am.png 14.92 KB 2017/3/16 23:05:04
39 skin数据库\资源数据\QQ\res\Notepad.png 14.06 KB 2017/3/16 23:08:56
40 skin数据库\资源数据\QQ\res\game.png 13.99 KB 2017/3/16 23:02:56
41 skin数据库\资源数据\QQ\res\Contact.png 13.98 KB 2017/3/16 23:04:52
42 skin数据库\资源数据\QQ\res\nc.png 13.92 KB 2017/3/16 23:08:12
43 skin数据库\资源数据\QQ\res\dd.png 13.72 KB 2017/3/16 23:06:18
44 skin数据库\资源数据\QQ\res\Tape.png 13.49 KB 2017/3/16 23:07:24
45 skin数据库\资源数据\QQ\res\vf.png 13.35 KB 2017/3/16 23:06:04
46 skin数据库\资源数据\QQ\res\m3.png 13.2 KB 2017/3/16 23:05:26
47 AddIn\cod_aix.dll 13 KB 2009/11/17 10:34:00
48 skin数据库\资源数据\QQ\res\Map.png 12.85 KB 2017/3/16 23:07:58
49 skin数据库\资源数据\QQ\res\m1.png 12.8 KB 2017/3/16 23:03:08
50 skin数据库\资源数据\QQ\res\m2.png 12.53 KB 2017/3/16 23:03:22
51 skin数据库\资源数据\QQ\res\vd.png 12.46 KB 2017/3/16 23:07:48
52 AddIn\cod_alac.dll 12.2 KB 2009/11/9 14:03:50
53 skin数据库\资源数据\QQ\res\web.png 12.09 KB 2017/3/16 23:03:48
54 skin数据库\资源数据\QQ\res\day.png 12 KB 2017/3/16 23:04:14
55 skin数据库\资源数据\QQ\res\fm.png 11.75 KB 2017/3/16 23:08:28
56 skin数据库\资源数据\QQ\res\love.png 11.67 KB 2017/3/16 23:05:16
57 skin数据库\资源数据\QQ\res\pay.png 11.23 KB 2017/3/16 23:01:46
58 skin数据库\资源数据\QQ\res\1s1.png 10.29 KB 2017/3/16 23:04:02
59 AddIn\cod_tta.dll 8.34 KB 2008/3/10 21:49:50
60 skin数据库\资源数据\QQ\load.jpg 8.29 KB 2017/3/15 2:24:08
61 skin数据库\资源数据\QQ\16207_100.png 7.97 KB 2017/3/22 4:35:58
62 skin数据库\资源数据\QQ\res\s1.png 7.75 KB 2017/3/16 23:09:16
63 AddIn\cod_ofr.dll 5.82 KB 2009/5/6 12:20:48
64 skin数据库\资源数据\QQ\edcheck.png 4.54 KB 2017/6/29 21:31:18
65 skin数据库\资源数据\icons\icon_32.ico 4.19 KB 2017/3/14 7:02:32
66 skin数据库\资源数据\QQ\res\s2.png 3.95 KB 2017/3/16 23:09:32
67 BIN\Picture\7337942.jpg 3.48 KB 2017/4/19 22:33:24
68 skin数据库\资源数据\win\Style\Setting_2.png 3.39 KB 2017/6/18 1:03:32
69 skin数据库\资源数据\QQ\keyboard.png 3.37 KB 2017/3/14 6:54:54
70 skin数据库\资源数据\win\Style\Setting_3.png 3.35 KB 2017/6/18 1:03:52
71 skin数据库\资源数据\win\Style\skn_3.png 3.2 KB 2017/6/18 1:06:14
72 skin数据库\资源数据\win\Style\skn_2.png 3.19 KB 2017/6/18 1:05:52
73 skin数据库\资源数据\win\Style\max_3.png 3.19 KB 2017/6/18 1:00:08
74 skin数据库\资源数据\win\Style\reduction_3.png 3.19 KB 2017/6/18 1:02:34
75 skin数据库\资源数据\win\Style\max_2.png 3.13 KB 2017/6/18 0:59:36
76 skin数据库\资源数据\win\Style\reduction_2.png 3.13 KB 2017/6/18 1:02:10
77 skin数据库\资源数据\win\Style\close_3.png 3.12 KB 2017/6/18 0:58:34
78 skin数据库\资源数据\win\Style\close_2.png 3.11 KB 2017/6/18 0:57:30
79 skin数据库\资源数据\win\Style\Setting_1.png 2.99 KB 2017/6/18 1:03:02
80 skin数据库\资源数据\win\Style\skn_1.png 2.99 KB 2017/6/18 1:04:12
81 skin数据库\资源数据\win\Style\min_3.png 2.98 KB 2017/6/18 1:01:18
82 skin数据库\资源数据\win\Style\max_1.png 2.98 KB 2017/6/18 0:59:02
83 skin数据库\资源数据\win\Style\min_2.png 2.98 KB 2017/6/18 1:00:50
84 skin数据库\资源数据\win\Style\reduction_1.png 2.97 KB 2017/6/18 1:01:48
85 skin数据库\资源数据\win\Style\min_1.png 2.95 KB 2017/6/18 1:00:24
86 skin数据库\资源数据\win\Style\close_1.png 2.95 KB 2017/6/18 0:56:44
87 skin数据库\资源数据\QQ\preview.jpg 2.83 KB 2017/3/15 5:47:02
88 skin数据库\资源数据\message\back.png 2.76 KB 2017/3/9 8:17:48
89 BIN\Picture\4662001.jpg 2.56 KB 2017/6/29 23:55:18
90 skin数据库\资源数据\QQ\mms.png 2.46 KB 2017/3/21 18:12:30
91 skin数据库\资源数据\QQ\00858[131x154x8BPP].png 2.43 KB 2014/9/10 1:31:04
92 skin数据库\资源数据\list\s1.png 2.31 KB 2017/2/7 5:05:56
93 skin数据库\资源数据\icons\out.TXT 2.07 KB 2017/1/23 21:17:52
94 BIN\Picture\784810011.jpg 2.06 KB 2017/4/19 22:25:46
95 skin数据库\资源数据\music\logo2.png 1.97 KB 2017/2/9 17:36:56
96 skin数据库\资源数据\QQ\mms_z.png 1.66 KB 2017/3/21 18:12:42
97 skin数据库\资源数据\QQ\s1.png 1.46 KB 2017/3/21 18:13:40
98 skin数据库\资源数据\list\t.png 1.22 KB 2017/2/7 5:05:58
99 skin数据库\资源数据\list\fx.png 1.22 KB 2017/2/7 5:05:58
100 skin数据库\资源数据\list\xh2.png 1.2 KB 2017/2/7 5:05:58
101 skin数据库\资源数据\QQ\s2.png 1.18 KB 2017/3/21 18:13:50
102 skin数据库\资源数据\QQ\chat_bub_left.9.png 1.17 KB 2017/1/22 18:19:12
103 源码使用说明.txt 1.09 KB 2018/11/12 11:08:49
104 skin数据库\资源数据\list\s.png 1.07 KB 2017/2/7 5:05:58
105 skin数据库\资源数据\list\m.png 1.02 KB 2017/2/7 5:05:58
106 skin数据库\资源数据\QQ\cog.png 972 Bytes 2017/3/15 7:29:40
107 skin数据库\资源数据\QQ\refresh.png 965 Bytes 2017/3/15 7:18:30
108 skin数据库\资源数据\win\ar7.png 955 Bytes 2016/12/23 14:06:56
109 skin数据库\资源数据\list\qk.png 880 Bytes 2017/3/16 7:24:34
110 skin数据库\资源数据\list\dw.png 873 Bytes 2017/3/16 7:15:58
111 skin数据库\资源数据\list\tj.png 848 Bytes 2017/3/16 7:14:52
112 skin数据库\资源数据\message\close_01.png 785 Bytes 2017/3/9 8:09:12
113 skin数据库\资源数据\message\close_02.png 765 Bytes 2017/3/9 8:12:36
114 skin数据库\资源数据\win\备用02\visual_3.png 712 Bytes 2017/3/7 1:35:08
115 skin数据库\资源数据\win\备用02\visual_2.png 707 Bytes 2017/3/7 1:34:58
116 skin数据库\资源数据\message\32.png 679 Bytes 2014/11/25 5:27:36
117 skin数据库\资源数据\list\ax_0.png 650 Bytes 2014/7/18 23:03:46
118 skin数据库\资源数据\win\Str_HotKeyString.txt 640 Bytes 2017/6/16 18:34:16
119 skin数据库\资源数据\win\备用02\Setting_2.png 604 Bytes 2017/3/7 1:34:58
120 skin数据库\资源数据\list\cw.png 603 Bytes 2014/9/8 18:23:32
121 skin数据库\资源数据\win\备用02\Setting_3.png 575 Bytes 2017/3/7 1:35:08
122 skin数据库\资源数据\win\备用02\search_2.png 541 Bytes 2017/3/7 1:34:58
123 skin数据库\资源数据\win\备用02\search_3.png 519 Bytes 2017/3/7 1:35:08
124 skin数据库\资源数据\message\64.png 514 Bytes 2014/11/25 5:27:36
125 skin数据库\资源数据\list\ax_5.png 506 Bytes 2014/6/12 20:07:18
126 skin数据库\资源数据\win\备用02\visual_1.png 504 Bytes 2017/3/7 1:34:50
127 skin数据库\资源数据\win\备用1\skn_3.png 495 Bytes 2017/2/1 5:53:28
128 skin数据库\资源数据\win\备用02\skin_2.png 493 Bytes 2017/3/7 1:34:58
129 skin数据库\资源数据\win\备用02\feedback_2.png 491 Bytes 2017/3/7 1:34:58
130 skin数据库\资源数据\win\备用1\skn_2.png 491 Bytes 2017/2/1 5:53:28
131 skin数据库\资源数据\win\备用02\feedback_3.png 483 Bytes 2017/3/7 1:35:08
132 skin数据库\资源数据\win\ar6.png 476 Bytes 2016/12/23 14:06:56
133 skin数据库\资源数据\win\备用02\skin_3.png 472 Bytes 2017/3/7 1:35:08
134 skin数据库\资源数据\win\04\Setting.png 452 Bytes 2017/5/20 19:45:40
135 skin数据库\资源数据\message\16.png 440 Bytes 2014/11/25 5:27:36
136 skin数据库\资源数据\win\04\close.png 435 Bytes 2017/5/20 19:44:24
137 skin数据库\资源数据\win\备用1\reduction_3.png 434 Bytes 2017/2/1 5:55:02
138 skin数据库\资源数据\win\备用02\Setting_1.png 431 Bytes 2017/3/7 1:34:50
139 skin数据库\资源数据\win\备用1\reduction_2.png 424 Bytes 2017/2/1 5:55:02
140 skin数据库\资源数据\win\备用02\skin_1.png 423 Bytes 2017/3/7 1:34:50
141 skin数据库\资源数据\win\备用1\max_3.png 420 Bytes 2017/2/1 5:54:26
142 skin数据库\资源数据\message\48.png 416 Bytes 2014/11/25 5:27:36
143 skin数据库\资源数据\list\xh1.png 405 Bytes 2017/3/1 3:01:50
144 skin数据库\资源数据\win\备用1\max_2.png 403 Bytes 2017/2/1 5:54:26
145 skin数据库\资源数据\win\备用02\search_1.png 398 Bytes 2017/3/7 1:34:50
146 skin数据库\资源数据\list\Play_normal.png 392 Bytes 2017/3/16 6:32:10
147 skin数据库\资源数据\win\备用02\feedback_1.png 372 Bytes 2017/3/7 1:34:50
148 skin数据库\资源数据\win\备用1\min_3.png 370 Bytes 2017/2/1 5:54:44
149 skin数据库\资源数据\win\备用1\close_3.png 369 Bytes 2017/2/1 5:54:06
150 skin数据库\资源数据\win\备用1\close_2.png 361 Bytes 2017/2/1 5:54:06
151 skin数据库\资源数据\win\备用1\min_2.png 357 Bytes 2017/2/1 5:54:44
152 skin数据库\资源数据\win\Internetst 340 Bytes 2017/1/31 23:11:22
153 skin数据库\资源数据\list\met.png 336 Bytes 2017/3/16 6:52:30
154 skin数据库\资源数据\list\Back_normal.png 319 Bytes 2017/3/16 6:31:34
155 skin数据库\资源数据\win\Internet 314 Bytes 2017/1/31 23:11:16
156 skin数据库\资源数据\win\备用1\skn_1.png 313 Bytes 2017/2/1 5:53:28
157 skin数据库\资源数据\list\Forward_normal.png 311 Bytes 2017/3/16 6:31:46
158 skin数据库\资源数据\win\备用02\max_2.png 310 Bytes 2017/3/7 1:34:58
159 skin数据库\资源数据\win\arl.png 304 Bytes 2016/12/23 14:06:56
160 skin数据库\资源数据\win\备用02\max_3.png 295 Bytes 2017/3/7 1:35:08
161 skin数据库\资源数据\win\备用02\close_2.png 287 Bytes 2017/3/7 1:34:58
162 skin数据库\资源数据\win\备用02\icon_002_009.png 281 Bytes 2017/3/7 1:34:58
163 skin数据库\资源数据\win\备用02\icon_003_008.png 281 Bytes 2017/3/7 1:35:08
164 skin数据库\资源数据\win\备用02\icon_002_008.png 279 Bytes 2017/3/7 1:34:58
165 skin数据库\资源数据\win\备用02\icon_003_009.png 279 Bytes 2017/3/7 1:35:08
166 skin数据库\资源数据\win\备用02\close_3.png 273 Bytes 2017/3/7 1:35:08
167 skin数据库\资源数据\win\备用1\reduction_1.png 270 Bytes 2017/2/1 5:55:02
168 skin数据库\资源数据\win\备用02\close_1.png 267 Bytes 2017/3/7 1:34:50
169 skin数据库\资源数据\win\备用02\max_1.png 252 Bytes 2017/3/7 1:34:50
170 skin数据库\资源数据\win\备用02\icon_001_008.png 251 Bytes 2017/3/7 1:34:50
171 skin数据库\资源数据\list\1b.png 249 Bytes 2017/3/1 2:57:22
172 skin数据库\资源数据\win\备用02\icon_001_009.png 249 Bytes 2017/3/7 1:34:50
173 skin数据库\资源数据\win\备用1\max_1.png 236 Bytes 2017/2/1 5:54:26
174 skin数据库\资源数据\win\备用1\close_1.png 229 Bytes 2017/2/1 5:54:06
175 skin数据库\资源数据\list\sc.png 225 Bytes 2017/3/1 2:57:58
176 skin数据库\资源数据\win\04\min.png 223 Bytes 2017/5/20 19:45:22
177 skin数据库\资源数据\list\Pause_normal.png 217 Bytes 2017/3/16 6:32:00
178 skin数据库\资源数据\win\备用1\min_1.png 205 Bytes 2017/2/1 5:54:44
179 skin数据库\资源数据\win\备用02\min_2.png 199 Bytes 2017/3/7 1:34:58
180 skin数据库\资源数据\win\备用02\min_3.png 192 Bytes 2017/3/7 1:35:08
181 skin数据库\资源数据\win\备用02\min_1.png 183 Bytes 2017/3/7 1:34:50
182 skin数据库\资源数据\list\1t.png 178 Bytes 2017/3/1 2:57:34
183 skin数据库\资源数据\list\j.png 155 Bytes 2017/3/1 2:58:56
184 skin数据库\资源数据\list\j2.png 155 Bytes 2017/2/27 4:20:44
185 skin数据库\sys.ini 149 Bytes 2017/6/29 21:33:36
186 skin数据库\资源数据\list\mo.png 144 Bytes 2017/2/27 4:59:26
187 skin数据库\资源数据\list\mo_.png 142 Bytes 2017/2/28 21:05:30

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!