Java 二维码生成和解析.rar
下载
Java 二维码
查看(72)

所属分类:开发技术 > Java
文件大小:2.02 MB
上传日期:2020-06-28 20:41
MD5:c7e47faf4d************82e4e9f005
资源说明:Java实现 QR Code 的方式,该压缩包包含生成二维码的案例,以及相关jar包,能够实现二维码嵌入图片的功能。

[资源合计] 文件夹:16,文件:29

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 二维码生成和解析\.git\COMMIT_EDITMSG 19 Bytes 2020/2/8 10:13:56
2 二维码生成和解析\.git\config 130 Bytes 2020/2/8 10:09:35
3 二维码生成和解析\.git\description 73 Bytes 2020/2/8 10:09:35
4 二维码生成和解析\.git\HEAD 23 Bytes 2020/2/8 10:09:35
5 二维码生成和解析\.git\hooks\applypatch-msg.sample 478 Bytes 2020/2/8 10:09:35
6 二维码生成和解析\.git\hooks\commit-msg.sample 896 Bytes 2020/2/8 10:09:35
7 二维码生成和解析\.git\hooks\fsmonitor-watchman.sample 3.25 KB 2020/2/8 10:09:35
8 二维码生成和解析\.git\hooks\post-update.sample 189 Bytes 2020/2/8 10:09:35
9 二维码生成和解析\.git\hooks\pre-applypatch.sample 424 Bytes 2020/2/8 10:09:35
10 二维码生成和解析\.git\hooks\pre-commit.sample 1.6 KB 2020/2/8 10:09:35
11 二维码生成和解析\.git\hooks\pre-merge-commit.sample 416 Bytes 2020/2/8 10:09:35
12 二维码生成和解析\.git\hooks\pre-push.sample 1.32 KB 2020/2/8 10:09:35
13 二维码生成和解析\.git\hooks\pre-rebase.sample 4.78 KB 2020/2/8 10:09:35
14 二维码生成和解析\.git\hooks\pre-receive.sample 544 Bytes 2020/2/8 10:09:35
15 二维码生成和解析\.git\hooks\prepare-commit-msg.sample 1.46 KB 2020/2/8 10:09:35
16 二维码生成和解析\.git\hooks\update.sample 3.53 KB 2020/2/8 10:09:35
17 二维码生成和解析\.git\index 137 Bytes 2020/2/8 10:13:56
18 二维码生成和解析\.git\info\exclude 240 Bytes 2020/2/8 10:09:35
19 二维码生成和解析\.git\logs\HEAD 168 Bytes 2020/2/8 10:13:56
20 二维码生成和解析\.git\logs\refs\heads\master 168 Bytes 2020/2/8 10:13:56
21 二维码生成和解析\.git\logs\refs\heads\v1.1.2 159 Bytes 2020/2/8 10:14:07
22 二维码生成和解析\.git\objects\17\0a75ed0ca51b0dfecfa83efd439a8b1e42d407 515.81 KB 2020/2/8 10:09:48
23 二维码生成和解析\.git\objects\57\b4f4db8ea87a030fe8eacf75ef2fc882bf8820 54 Bytes 2020/2/8 10:13:56
24 二维码生成和解析\.git\objects\e4\9bab76ec8b59e07680bd6757ed93cce044b41e 136 Bytes 2020/2/8 10:13:56
25 二维码生成和解析\.git\refs\heads\master 41 Bytes 2020/2/8 10:13:56
26 二维码生成和解析\.git\refs\heads\v1.1.2 41 Bytes 2020/2/8 10:14:07
27 二维码生成和解析\main.java 5.78 KB 2020/2/7 12:09:38
28 二维码生成和解析\zxing.jar 563.9 KB 2020/2/3 15:14:26
29 二维码生成和解析\zxing_1.1.2.jar 1.06 MB 2020/2/8 10:00:06
30 二维码生成和解析\.git\logs\refs\heads 0 Bytes 2020/2/8 10:14:07
31 二维码生成和解析\.git\logs\refs 0 Bytes 2020/2/8 10:13:56
32 二维码生成和解析\.git\objects\17 0 Bytes 2020/2/8 10:09:48
33 二维码生成和解析\.git\objects\57 0 Bytes 2020/2/8 10:13:56
34 二维码生成和解析\.git\objects\e4 0 Bytes 2020/2/8 10:13:56
35 二维码生成和解析\.git\objects\info 0 Bytes 2020/2/8 10:09:35
36 二维码生成和解析\.git\objects\pack 0 Bytes 2020/2/8 10:09:35
37 二维码生成和解析\.git\refs\heads 0 Bytes 2020/2/8 10:14:07
38 二维码生成和解析\.git\refs\tags 0 Bytes 2020/2/8 10:09:35
39 二维码生成和解析\.git\hooks 0 Bytes 2020/2/8 10:09:35
40 二维码生成和解析\.git\info 0 Bytes 2020/2/8 10:09:35
41 二维码生成和解析\.git\logs 0 Bytes 2020/2/8 10:13:56
42 二维码生成和解析\.git\objects 0 Bytes 2020/2/8 10:13:56
43 二维码生成和解析\.git\refs 0 Bytes 2020/2/8 10:09:35
44 二维码生成和解析\.git 0 Bytes 2020/2/8 10:13:56
45 二维码生成和解析 0 Bytes 2020/6/26 16:23:11

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!