eat restaurant爱心温馨轮播式响应单页网站模板.zip
下载
源码 网站 模板
查看(12)

所属分类:课程资源 > 网页制作
文件大小:3.35 MB
上传日期:2023-03-30 22:30
MD5:f21adc8e8e************9e1ac34754
资源说明:eat restaurant爱心温馨轮播式响应单页网站模板,关键词信息:eat restauran、爱心、温馨、轮播、响应、响应式、式样、网站、web、模板、网站模板等。

[资源合计] 文件夹:8,文件:52

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 syt-3-eat-restaurant 0 Bytes 2021/1/28 19:18:20
2 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant 0 Bytes 2023/3/30 22:24:55
3 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\b.jpg 49.63 KB 2020/6/6 14:41:13
4 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\contact.php 2.03 KB 2015/5/1 10:38:40
5 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\css 0 Bytes 2020/6/6 14:21:44
6 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\css\animate.css 71.21 KB 2014/9/26 0:06:48
7 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\css\bootstrap.css 106.95 KB 2014/10/1 20:30:44
8 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\css\font-awesome.css 21.47 KB 2014/9/26 0:05:46
9 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\css\styles.css 18.38 KB 2015/4/30 20:25:26
10 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\css\theme.css 19.91 KB 2015/4/30 0:02:02
11 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\fonts 0 Bytes 2020/6/6 14:21:44
12 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\fonts\fontawesome-webfont.eot 54.69 KB 2014/9/26 0:03:18
13 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\fonts\fontawesome-webfont.svg 280.28 KB 2014/9/26 0:03:18
14 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\fonts\fontawesome-webfont.ttf 109.53 KB 2014/9/26 0:03:18
15 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\fonts\fontawesome-webfont.woff 63.92 KB 2014/9/26 0:03:18
16 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\fonts\FontAwesome.otf 83.89 KB 2014/9/26 0:03:18
17 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\img 0 Bytes 2020/6/6 14:21:44
18 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\img\dummy1.jpg 252.28 KB 2015/4/25 21:01:08
19 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\img\gallery 0 Bytes 2020/6/6 14:21:44
20 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\img\gallery\img1.jpg 180 KB 2015/4/30 11:24:20
21 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\img\gallery\img2.jpg 194.13 KB 2015/4/30 11:24:42
22 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\img\gallery\img3.jpg 86.28 KB 2015/4/30 11:24:48
23 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\img\gallery\img4.jpg 186.35 KB 2015/4/30 11:24:58
24 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\img\gallery\img5.jpg 99.48 KB 2015/4/30 11:25:08
25 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\img\gallery\img6.jpg 198.24 KB 2015/4/30 11:25:22
26 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\img\gallery\img7.jpg 124.47 KB 2015/4/30 11:25:34
27 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\img\gallery\img8.jpg 103.24 KB 2015/4/30 11:25:42
28 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\img\img3.jpg 171.57 KB 2015/4/30 8:49:26
29 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\img\loading.gif 23.75 KB 2014/10/2 0:11:22
30 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\img\logo.png 25.95 KB 2015/4/30 8:46:14
31 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\img\New folder 0 Bytes 2020/6/6 14:21:44
32 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\img\pattern.png 2.73 KB 2014/9/26 2:06:10
33 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\img\sep.png 683 Bytes 2014/10/2 16:08:30
34 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\img\slide1.jpg 581.5 KB 2015/4/30 0:14:40
35 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\img\slide2.jpg 333.77 KB 2015/4/30 0:16:48
36 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\img\slide3.jpg 471.16 KB 2015/4/30 8:42:18
37 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\index.html 19.03 KB 2021/1/28 19:18:20
38 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\js 0 Bytes 2020/6/6 14:21:44
39 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\js\bootstrap.js 31.07 KB 2014/10/1 20:31:36
40 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\js\classie.js 1.79 KB 2014/10/2 0:05:52
41 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\js\colorfinder.js 3.51 KB 2014/10/2 0:06:24
42 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\js\contact.js 2.22 KB 2014/9/10 17:23:42
43 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\js\custom.js 1.67 KB 2015/4/30 20:21:54
44 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\js\easing.js 7.91 KB 2014/10/1 20:48:00
45 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\js\gallery.js 13.96 KB 2014/9/26 23:44:36
46 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\js\gridscroll.js 11.98 KB 2014/10/2 0:24:28
47 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\js\imgloaded.js 6.78 KB 2014/10/2 0:05:26
48 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\js\jquery-scrolltofixed.js 20.03 KB 2014/8/10 1:27:10
49 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\js\jquery.easing.1.3.js 8.11 KB 2010/4/29 4:58:24
50 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\js\jquery.js 93.54 KB 2014/9/26 0:01:10
51 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\js\jquery.nav.js 6.86 KB 2014/5/15 21:56:34
52 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\js\masonry.js 24.66 KB 2014/10/2 0:04:48
53 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\js\menustick.js 3.5 KB 2014/10/2 17:30:38
54 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\js\modernizr.js 8.09 KB 2014/10/1 23:03:36
55 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\js\parallax.js 1.73 KB 2014/9/26 1:07:04
56 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\js\smoothscroll.js 13.89 KB 2014/10/1 21:09:08
57 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\js\wow.js 6.9 KB 2014/9/26 0:09:12
58 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\LICENSE.txt 3.51 KB 2016/2/24 11:02:00
59 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\README.txt 1.06 KB 2016/2/27 12:39:00
60 syt-3-eat-restaurant\syt-3-eat-restaurant\s.jpg 40.16 KB 2020/6/6 14:42:06

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!