WPF 文件操作.7z
下载
WPF 源码 应用
查看(24)

所属分类:开发技术 > C#
文件大小:1.57 MB
上传日期:2023-03-07 10:22
MD5:35b4665d1b************e5bd3bb1ba
资源说明:WPF 文件操作,用来修改文件名和复制文件到制定目录,windows桌面应用小程序。用来录入文档。

[资源合计] 文件夹:11,文件:49

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 222 0 Bytes 2023/3/7 9:44:43
2 222\Application Files 0 Bytes 2023/3/7 9:43:34
3 222\Application Files\FileCheck_1_0_0_2 0 Bytes 2023/3/6 11:09:36
4 222\Application Files\FileCheck_1_0_0_3 0 Bytes 2023/3/6 14:27:29
5 222\Application Files\FileCheck_1_0_0_4 0 Bytes 2023/3/6 14:31:41
6 222\Application Files\FileCheck_1_0_0_5 0 Bytes 2023/3/6 14:36:56
7 222\Application Files\文件重命名_1_0_0_10 0 Bytes 2023/3/7 9:43:34
8 222\Application Files\文件重命名_1_0_0_6 0 Bytes 2023/3/7 8:33:26
9 222\Application Files\文件重命名_1_0_0_7 0 Bytes 2023/3/7 8:51:06
10 222\Application Files\文件重命名_1_0_0_8 0 Bytes 2023/3/7 9:41:26
11 222\Application Files\文件重命名_1_0_0_9 0 Bytes 2023/3/7 9:43:06
12 222\Application Files\FileCheck_1_0_0_2\FileCheck.application 5.59 KB 2023/3/6 11:09:36
13 222\Application Files\FileCheck_1_0_0_2\FileCheck.exe.config.deploy 187 Bytes 2023/3/2 9:41:35
14 222\Application Files\FileCheck_1_0_0_2\FileCheck.exe.deploy 20.5 KB 2023/3/6 11:09:35
15 222\Application Files\FileCheck_1_0_0_2\FileCheck.exe.manifest 7.73 KB 2023/3/6 11:09:36
16 222\Application Files\FileCheck_1_0_0_2\log4net.dll.deploy 264 KB 2022/7/25 9:40:06
17 222\Application Files\FileCheck_1_0_0_3\FileCheck.application 5.59 KB 2023/3/6 14:27:28
18 222\Application Files\FileCheck_1_0_0_3\FileCheck.exe.config.deploy 187 Bytes 2023/3/2 9:41:35
19 222\Application Files\FileCheck_1_0_0_3\FileCheck.exe.deploy 21 KB 2023/3/6 14:27:27
20 222\Application Files\FileCheck_1_0_0_3\FileCheck.exe.manifest 7.73 KB 2023/3/6 14:27:28
21 222\Application Files\FileCheck_1_0_0_3\log4net.dll.deploy 264 KB 2022/7/25 9:40:06
22 222\Application Files\FileCheck_1_0_0_4\FileCheck.application 5.59 KB 2023/3/6 14:31:41
23 222\Application Files\FileCheck_1_0_0_4\FileCheck.exe.config.deploy 187 Bytes 2023/3/2 9:41:35
24 222\Application Files\FileCheck_1_0_0_4\FileCheck.exe.deploy 21 KB 2023/3/6 14:31:40
25 222\Application Files\FileCheck_1_0_0_4\FileCheck.exe.manifest 7.73 KB 2023/3/6 14:31:41
26 222\Application Files\FileCheck_1_0_0_4\log4net.dll.deploy 264 KB 2022/7/25 9:40:06
27 222\Application Files\FileCheck_1_0_0_5\FileCheck.application 5.59 KB 2023/3/6 14:36:56
28 222\Application Files\FileCheck_1_0_0_5\FileCheck.exe.config.deploy 187 Bytes 2023/3/2 9:41:35
29 222\Application Files\FileCheck_1_0_0_5\FileCheck.exe.deploy 21 KB 2023/3/6 14:36:56
30 222\Application Files\FileCheck_1_0_0_5\FileCheck.exe.manifest 7.73 KB 2023/3/6 14:36:56
31 222\Application Files\FileCheck_1_0_0_5\log4net.dll.deploy 264 KB 2022/7/25 9:40:06
32 222\Application Files\文件重命名_1_0_0_10\Computer.ico.deploy 354.73 KB 2023/3/7 8:32:47
33 222\Application Files\文件重命名_1_0_0_10\log4net.dll.deploy 264 KB 2022/7/25 9:40:06
34 222\Application Files\文件重命名_1_0_0_10\文件重命名.application 5.63 KB 2023/3/7 9:43:34
35 222\Application Files\文件重命名_1_0_0_10\文件重命名.exe.deploy 729 KB 2023/3/7 9:43:33
36 222\Application Files\文件重命名_1_0_0_10\文件重命名.exe.manifest 7.85 KB 2023/3/7 9:43:34
37 222\Application Files\文件重命名_1_0_0_6\Computer.ico.deploy 354.73 KB 2023/3/7 8:32:47
38 222\Application Files\文件重命名_1_0_0_6\log4net.dll.deploy 264 KB 2022/7/25 9:40:06
39 222\Application Files\文件重命名_1_0_0_6\文件重命名.application 5.62 KB 2023/3/7 8:33:25
40 222\Application Files\文件重命名_1_0_0_6\文件重命名.exe.config.deploy 187 Bytes 2023/3/2 9:41:35
41 222\Application Files\文件重命名_1_0_0_6\文件重命名.exe.deploy 731 KB 2023/3/7 8:33:22
42 222\Application Files\文件重命名_1_0_0_6\文件重命名.exe.manifest 8.24 KB 2023/3/7 8:33:25
43 222\Application Files\文件重命名_1_0_0_7\Computer.ico.deploy 354.73 KB 2023/3/7 8:32:47
44 222\Application Files\文件重命名_1_0_0_7\log4net.dll.deploy 264 KB 2022/7/25 9:40:06
45 222\Application Files\文件重命名_1_0_0_7\文件重命名.application 5.62 KB 2023/3/7 8:51:05
46 222\Application Files\文件重命名_1_0_0_7\文件重命名.exe.deploy 731.5 KB 2023/3/7 8:51:05
47 222\Application Files\文件重命名_1_0_0_7\文件重命名.exe.manifest 7.85 KB 2023/3/7 8:51:05
48 222\Application Files\文件重命名_1_0_0_8\Computer.ico.deploy 354.73 KB 2023/3/7 8:32:47
49 222\Application Files\文件重命名_1_0_0_8\log4net.dll.deploy 264 KB 2022/7/25 9:40:06
50 222\Application Files\文件重命名_1_0_0_8\文件重命名.application 5.62 KB 2023/3/7 9:41:25
51 222\Application Files\文件重命名_1_0_0_8\文件重命名.exe.deploy 729 KB 2023/3/7 9:41:25
52 222\Application Files\文件重命名_1_0_0_8\文件重命名.exe.manifest 7.85 KB 2023/3/7 9:41:25
53 222\Application Files\文件重命名_1_0_0_9\Computer.ico.deploy 354.73 KB 2023/3/7 8:32:47
54 222\Application Files\文件重命名_1_0_0_9\log4net.dll.deploy 264 KB 2022/7/25 9:40:06
55 222\Application Files\文件重命名_1_0_0_9\文件重命名.application 5.62 KB 2023/3/7 9:43:06
56 222\Application Files\文件重命名_1_0_0_9\文件重命名.exe.deploy 729 KB 2023/3/7 9:43:05
57 222\Application Files\文件重命名_1_0_0_9\文件重命名.exe.manifest 7.85 KB 2023/3/7 9:43:06
58 222\FileCheck.application 5.59 KB 2023/3/6 14:36:56
59 222\文件重命名.application 5.63 KB 2023/3/7 9:43:34
60 222\setup.exe 422.02 KB 2023/3/7 9:43:34

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!