ICP备案查询系统 v1.3.zip
下载
系统 源码 ICP
查看(24)

所属分类:开发技术 > PHP
文件大小:5.1 MB
上传日期:2022-05-03 11:34
MD5:7fa2baef38************d499a8b56a
资源说明:本系统致力于实时对接工信部ICP备案查询数据,快速高效,演示站点:https://icp.mgtv.xyz。安装说明:放到网站网站根目录,访问:http://你的网址/install.php,然后配置网站服务器伪静态,警告必须配置伪静态不然无法访问。

[资源合计] 文件夹:153,文件:824

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 Lib\ThinkPHP\Library\Think\Verify\zhttfs\1.ttf 2.08 MB 2022/4/11 14:55:03
2 Runtime\Data\_bak\20200401_7715_1.sql 873.54 KB 2022/4/11 14:55:13
3 Public\del\js\three.min.js 559.32 KB 2022/4/11 14:55:11
4 layui\font\iconfont.svg 299.38 KB 2022/4/11 14:54:58
5 Public\del\img\layout.css 291.19 KB 2022/4/11 14:55:11
6 layui\layui.js 284.46 KB 2022/4/11 14:54:58
7 Public\del\css\style.css 283.62 KB 2022/4/11 14:55:09
8 Public\js\jquery-2.0.2.js 237.22 KB 2022/4/11 14:55:12
9 kan\css\basezb.css 179.11 KB 2022/4/11 14:54:55
10 kan\1-full.jpg 159.23 KB 2022/4/11 14:54:55
11 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\Smarty\sysplugins\smarty_internal_templateparser.php 157.25 KB 2022/4/11 14:55:07
12 kan\js\down.js 147.25 KB 2022/4/11 14:54:57
13 Public\del\images\new_lc.png 137.24 KB 2022/4/11 14:55:09
14 Public\del\css\bootstrap.min.css 128.93 KB 2022/4/11 14:55:08
15 Public\css\style.default.css 118.21 KB 2022/4/11 14:55:08
16 static\cropper\cropper.js 104.33 KB 2022/4/11 14:55:14
17 Public\del\fonts\icons.eot 103.52 KB 2022/4/11 14:55:09
18 Public\del\fonts\icons.ttf 103.3 KB 2022/4/11 14:55:09
19 kan\js\jquery-1.12.2.min.js 94.96 KB 2022/4/11 14:54:57
20 Public\jquery\jquery-1.7.2.min.js 92.62 KB 2022/4/11 14:55:12
21 kan\js\jquery-1.8.3.min.js 92.54 KB 2022/4/11 14:54:57
22 kan\js\jquery.js 91.82 KB 2022/4/11 14:54:57
23 Public\del\js\jquery-1.8.3.min.js 91.44 KB 2022/4/11 14:55:11
24 Public\del\js\jquery.min.js 90.92 KB 2022/4/11 14:55:11
25 Public\js\jquery.js 82.38 KB 2022/4/11 14:55:12
26 layui\css\layui.css 78 KB 2022/4/11 14:54:58
27 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\Email\class.phpmailer.php 75.03 KB 2022/4/11 14:55:03
28 Public\del\css\index.css 74.02 KB 2022/4/11 14:55:08
29 Public\del\css\images\O1CN019fcY9d1uKkU75QAHP_!!46466019.jpg 73.84 KB 2022/4/11 14:55:09
30 Public\del\img\tingshu.jpg 72.7 KB 2022/4/11 14:55:11
31 Lib\ThinkPHP\Library\Behavior\FireShowPageTraceBehavior.class.php 69.95 KB 2022/4/11 14:54:59
32 Public\del\css\all.css 69.61 KB 2022/4/11 14:55:08
33 Lib\ThinkPHP\Library\Think\Model.class.php 60.27 KB 2022/4/11 14:55:00
34 Lib\ThinkPHP\Library\Think\Verify\ttfs\1.ttf 56.17 KB 2022/4/11 14:55:02
35 Public\system\admin\js\jquery.js 55.98 KB 2022/4/11 14:55:13
36 Public\del\css\6d3ca27ddbc0aa8a03b46888217b0c51.css 55.08 KB 2022/4/11 14:55:08
37 Lib\Conf\pinyin.dat 53.4 KB 2022/4/11 14:54:59
38 kan\fonts\iconfont.js 51.89 KB 2022/4/11 14:54:56
39 Lib\ThinkPHP\Common\functions.php 51.85 KB 2022/4/11 14:54:59
40 Public\del\css\list.css 49.82 KB 2022/4/11 14:55:08
41 Lib\Common\Common\function.php 49.72 KB 2022/4/11 16:06:56
42 Public\del\fonts\icons.woff 49.34 KB 2022/4/11 14:55:09
43 kan\fonts\iconfont.svg 48.95 KB 2022/4/11 14:54:56
44 Lib\ThinkPHP\Library\Think\Upload\Driver\Bcs\bcs.class.php 48.83 KB 2022/4/11 14:55:02
45 layui\font\iconfont.eot 45.59 KB 2022/4/11 14:54:58
46 layui\font\iconfont.ttf 45.42 KB 2022/4/11 14:54:58
47 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\Smarty\Smarty.class.php 43.88 KB 2022/4/11 14:55:04
48 kan\fonts\demo_index.html 40.12 KB 2022/4/11 14:54:56
49 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\phpRPC\dhparams\768.dhp 39.67 KB 2022/4/11 14:55:04
50 Public\del\css\images\mallFacia_popupCatz_lv1.bg.png 39.45 KB 2022/4/11 14:55:09
51 Public\del\fonts\icons.woff2 39.21 KB 2022/4/11 14:55:09
52 kan\css\index.css 38.76 KB 2022/4/11 14:54:55
53 Lib\ThinkPHP\Library\Think\Verify\ttfs\3.ttf 38.39 KB 2022/4/11 14:55:02
54 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\Smarty\sysplugins\smarty_internal_templatelexer.php 37.24 KB 2022/4/11 14:55:07
55 Public\css\admin.css 36.7 KB 2022/4/11 14:55:08
56 kan\js\v256.js 36.56 KB 2022/4/11 14:54:58
57 Lib\ThinkPHP\Mode\Api\functions.php 35.63 KB 2022/4/11 14:55:08
58 Public\del\js\bootstrap.min.js 35.11 KB 2022/4/11 14:55:11
59 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\spyc\Spyc.php 34.94 KB 2022/4/11 14:55:07
60 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\phpRPC\dhparams\512.dhp 34.52 KB 2022/4/11 14:55:04
61 Lib\ThinkPHP\Library\Think\Verify\ttfs\4.ttf 34.04 KB 2022/4/11 14:55:02
62 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\Smarty\sysplugins\smarty_internal_configfileparser.php 33.73 KB 2022/4/11 14:55:06
63 Public\del\img\index.css 33.57 KB 2022/4/11 14:55:11
64 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\Smarty\sysplugins\smarty_internal_utility.php 33.4 KB 2022/4/11 14:55:07
65 Lib\ThinkPHP\Library\Think\Db.class.php 32.51 KB 2022/4/11 14:55:00
66 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\phpRPC\dhparams\1024.dhp 32.32 KB 2022/4/11 14:55:03
67 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\Smarty\sysplugins\smarty_internal_templatebase.php 31.94 KB 2022/4/11 14:55:07
68 Lib\ThinkPHP\Library\Think\Verify\ttfs\5.ttf 31.9 KB 2022/4/11 14:55:02
69 Public\js\calendar\calendar.js 31.76 KB 2022/4/11 14:55:12
70 Lib\ThinkPHP\Library\Think\Verify\bgs\3.jpg 31.36 KB 2022/4/11 14:55:02
71 Public\del\js\show.js 31.29 KB 2022/4/11 14:55:11
72 Public\del\css\images\brokerbg.png 31.19 KB 2022/4/11 14:55:09
73 kan\js\ad.js 30.88 KB 2022/4/11 14:54:57
74 Public\del\images\icosprit_1.png 30.84 KB 2022/4/11 14:55:09
75 kan\css\layui.css 30.79 KB 2022/4/11 14:54:55
76 Lib\ThinkPHP\Library\Think\Verify\bgs\6.jpg 30.65 KB 2022/4/11 14:55:02
77 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\TemplateLite\class.compiler.php 30.37 KB 2022/4/11 14:55:07
78 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\spyc\php4\spyc.php4 30.32 KB 2022/4/11 14:55:07
79 Lib\ThinkPHP\Library\Think\Upload\Driver\Bcs\requestcore.class.php 30 KB 2022/4/11 14:55:02
80 layui\font\iconfont.woff 29.91 KB 2022/4/11 14:54:58
81 Public\del\js\foot.js 29.86 KB 2022/4/11 14:55:11
82 Lib\ThinkPHP\Library\Think\Verify\bgs\1.jpg 29.71 KB 2022/4/11 14:55:02
83 Lib\ThinkPHP\Library\Think\Verify\bgs\7.jpg 29.53 KB 2022/4/11 14:55:02
84 Lib\ThinkPHP\Library\Think\Verify\bgs\8.jpg 29.48 KB 2022/4/11 14:55:02
85 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\Hprose\HproseCommon.php 29.03 KB 2022/4/11 14:55:03
86 Lib\Common\Common\con_common.php 28.99 KB 2022/4/11 14:54:59
87 Lib\ThinkPHP\Library\Think\Verify\bgs\2.jpg 28.98 KB 2022/4/11 14:55:02
88 Public\del\img\index\use_one.png 28.63 KB 2022/4/11 14:55:11
89 Public\del\css\global.css 28.62 KB 2022/4/11 14:55:08
90 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\phpRPC\dhparams\1536.dhp 28.43 KB 2022/4/11 14:55:03
91 Lib\ThinkPHP\Library\Think\Verify\bgs\4.jpg 28.4 KB 2022/4/11 14:55:02
92 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\Smarty\sysplugins\smarty_internal_templatecompilerbase.php 28.26 KB 2022/4/11 14:55:07
93 kan\js\layer.js 28.23 KB 2022/4/11 14:54:57
94 Lib\ThinkPHP\Library\Think\Template.class.php 28.22 KB 2022/4/11 14:55:00
95 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\phpRPC\dhparams\3072.dhp 27.75 KB 2022/4/11 14:55:04
96 Lib\ThinkPHP\Library\Think\Verify\ttfs\2.ttf 27.66 KB 2022/4/11 14:55:02
97 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\Smarty\sysplugins\smarty_internal_template.php 27.54 KB 2022/4/11 14:55:07
98 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\Smarty\sysplugins\smarty_resource.php 27.47 KB 2022/4/11 14:55:07
99 Lib\ThinkPHP\Library\Think\Verify\ttfs\6.ttf 27.38 KB 2022/4/11 14:55:02
100 Lib\ThinkPHP\Library\Think\Verify\bgs\5.jpg 27.29 KB 2022/4/11 14:55:02
101 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\EaseTemplate\template.core.php 26.5 KB 2022/4/11 14:55:03
102 Lib\ThinkPHP\Library\Think\Template\TagLib\Html.class.php 26.1 KB 2022/4/11 14:55:02
103 Public\del\images\icosprit.png 25.87 KB 2022/4/11 14:55:09
104 Lib\ThinkPHP\Library\Think\Db\Driver\Mongo.class.php 25.86 KB 2022/4/11 14:55:01
105 kan\js\foot_js.js 25.6 KB 2022/4/11 14:54:57
106 layui\font\iconfont.woff2 25.36 KB 2022/4/11 14:54:58
107 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\Email\class.smtp.php 25.01 KB 2022/4/11 14:55:03
108 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\phpRPC\dhparams\2048.dhp 24.97 KB 2022/4/11 14:55:04
109 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\Hprose\HproseReader.php 24.76 KB 2022/4/11 14:55:03
110 Public\js\calendar\city.js 24.64 KB 2022/4/11 14:55:12
111 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\phpRPC\dhparams\4096.dhp 24.53 KB 2022/4/11 14:55:04
112 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\TemplateLite\class.template.php 24.08 KB 2022/4/11 14:55:07
113 Public\del\css\my.css 23.89 KB 2022/4/11 14:55:09
114 kan\font\iconfont.svg 22.88 KB 2022/4/11 14:54:55
115 Lib\ThinkPHP\Library\Org\Net\UploadFile.class.php 22.85 KB 2022/4/11 14:55:00
116 Lib\ThinkPHP\Library\Think\Model\AdvModel.class.php 22.78 KB 2022/4/11 14:55:02
117 Lib\ThinkPHP\Library\Think\Template\TagLib\Cx.class.php 22.71 KB 2022/4/11 14:55:02
118 Lib\ThinkPHP\Library\Think\Model\RelationModel.class.php 22.53 KB 2022/4/11 14:55:02
119 Lib\Common\Action\AllAction.class.php 22.49 KB 2022/4/11 14:54:58
120 Public\del\images\logo.png 21.94 KB 2022/4/11 14:55:09
121 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\Smarty\sysplugins\smarty_internal_configfilelexer.php 21.58 KB 2022/4/11 14:55:06
122 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\phpRPC\phprpc_client.php 21.34 KB 2022/4/11 14:55:03
123 Public\del\css\seo-v2.css 20.66 KB 2022/4/11 14:55:09
124 Public\del\js\pace.min.js 19.95 KB 2022/4/11 14:55:11
125 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\phpRPC\dhparams\96.dhp 19.82 KB 2022/4/11 14:55:04
126 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\Hprose\HproseHttpServer.php 19.76 KB 2022/4/11 14:55:03
127 kan\js\skin\default\layer.css 19.38 KB 2022/4/11 14:54:58
128 Lib\ThinkPHP\Library\Think\Image\Driver\Imagick.class.php 19.14 KB 2022/4/11 14:55:01
129 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\phpRPC\bigint.php 19.03 KB 2022/4/11 14:55:03
130 Public\del\images\icon.png 18.59 KB 2022/4/11 14:55:09
131 Public\del\css\all-base.css 18.37 KB 2022/4/11 14:55:08
132 Lib\ThinkPHP\Library\Think\Crypt\Driver\Des.class.php 18.34 KB 2022/4/11 14:55:01
133 Public\system\admin\js\formvalidator.js 18.24 KB 2022/4/11 14:55:13
134 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\phpRPC\dhparams\128.dhp 17.75 KB 2022/4/11 14:55:03
135 Lib\ThinkPHP\Library\Behavior\ChromeShowPageTraceBehavior.class.php 17.64 KB 2022/4/11 14:54:59
136 Lib\ThinkPHP\Library\Think\Image\Driver\Gd.class.php 17.63 KB 2022/4/11 14:55:01
137 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\phpRPC\phprpc_server.php 17.29 KB 2022/4/11 14:55:03
138 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\Smarty\sysplugins\smarty_internal_data.php 17.24 KB 2022/4/11 14:55:06
139 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\phpRPC\phprpc_date.php 17.17 KB 2022/4/11 14:55:03
140 Public\del\css\images\step3.png 17 KB 2022/4/11 14:55:09
141 kan\font\iconfont.eot 16.89 KB 2022/4/11 14:54:55
142 kan\font\iconfont.eot@ 16.89 KB 2022/4/11 14:54:55
143 Lib\ThinkPHP\Library\Think\Db\Driver\Pdo.class.php 16.78 KB 2022/4/11 14:55:01
144 kan\js\jquery.bookblock1.js 16.62 KB 2022/4/11 14:54:57
145 kan\font\iconfont.ttf 16.61 KB 2022/4/11 14:54:56
146 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\Smarty\sysplugins\smarty_cacheresource_keyvaluestore.php 16.52 KB 2022/4/11 14:55:05
147 Lib\ThinkPHP\Library\Think\Verify.class.php 15.8 KB 2022/4/11 14:55:01
148 kan\js\script.js 15.78 KB 2022/4/11 14:54:58
149 Lib\ThinkPHP\Library\Org\Util\Date.class.php 15.65 KB 2022/4/11 14:55:00
150 kan\js\script----.js 15.32 KB 2022/4/11 14:54:58
151 Public\images\admin\next.jpg 15.27 KB 2022/4/11 14:55:12
152 Lib\ThinkPHP\Library\Org\Net\Dir.class.php 15.2 KB 2022/4/11 14:55:00
153 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\Dir\Dir.class.php 15.17 KB 2022/4/11 14:55:03
154 Public\system\admin\js\dialog.js 15.13 KB 2022/4/11 14:55:13
155 Lib\ThinkPHP\Library\Think\Image\Driver\GIF.class.php 14.94 KB 2022/4/11 14:55:01
156 Lib\ThinkPHP\Library\Think\Dispatcher.class.php 14.84 KB 2022/4/11 14:55:00
157 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\Smarty\sysplugins\smarty_security.php 14.75 KB 2022/4/11 14:55:07
158 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\Smarty\plugins\function.html_select_date.php 14.61 KB 2022/4/11 14:55:04
159 Lib\ThinkPHP\Library\Think\Upload.class.php 14.55 KB 2022/4/11 14:55:01
160 kan\js\jquery.quicksand.js 14.35 KB 2022/4/11 14:54:57
161 Public\del\css\images\step1.png 14.27 KB 2022/4/11 14:55:09
162 layui\css\modules\layer\default\layer.css 13.94 KB 2022/4/11 14:54:58
163 Public\del\css\images\step0.png 13.86 KB 2022/4/11 14:55:09
164 Public\del\css\images\step2.png 13.81 KB 2022/4/11 14:55:09
165 Public\jquery\jquery.autocomplete-1.1.js 13.76 KB 2022/4/11 14:55:12
166 kan\js\jquery.qrcode.min.js 13.67 KB 2022/4/11 14:54:57
167 Public\del\js\jquery.qrcode.min.js 13.67 KB 2022/4/11 14:55:11
168 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\phpRPC\dhparams\160.dhp 13.63 KB 2022/4/11 14:55:03
169 Tpl\cat3\gxl_links.html 13.53 KB 2022/4/11 14:55:14
170 Lib\ThinkPHP\Library\Think\App.class.php 13.5 KB 2022/4/11 14:55:00
171 Lib\ThinkPHP\Library\Org\Util\String.class.php 13.38 KB 2022/4/11 14:55:00
172 Lib\ThinkPHP\Library\Think\Route.class.php 13.37 KB 2022/4/11 14:55:00
173 Public\del\images\downadr.gif 13.37 KB 2022/4/11 14:55:09
174 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\Smarty\plugins\function.html_select_time.php 13.29 KB 2022/4/11 14:55:04
175 Lib\Admin\Common\function.php 13.17 KB 2022/4/11 14:54:58
176 Public\del\img\alipay.png 13 KB 2022/4/11 14:55:10
177 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\spyc\tests\ParseTest.php 13 KB 2022/4/11 14:55:07
178 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\Hprose\HproseHttpClient.php 12.78 KB 2022/4/11 14:55:03
179 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\SmartTemplate\class.smarttemplatedebugger.php 12.72 KB 2022/4/11 14:55:04
180 kan\fonts\iconfont.eot 12.7 KB 2022/4/11 14:54:56
181 Lib\ThinkPHP\Library\Org\Util\Rbac.class.php 12.68 KB 2022/4/11 14:55:00
182 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\Smarty\SmartyBC.class.php 12.65 KB 2022/4/11 14:55:04
183 Public\del\images\tb_icos.png 12.6 KB 2022/4/11 14:55:09
184 kan\fonts\iconfont.ttf 12.54 KB 2022/4/11 14:54:56
185 Lib\ThinkPHP\Library\Org\Util\Ueditor.class.php 12.43 KB 2022/4/11 14:55:00
186 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\phpRPC\dhparams\192.dhp 12.42 KB 2022/4/11 14:55:04
187 Lib\ThinkPHP\Library\Think\Think.class.php 12.39 KB 2022/4/11 14:55:01
188 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\phpRPC\pecl\xxtea\php_xxtea.vcproj 12.3 KB 2022/4/11 14:55:04
189 kan\fonts\iconfont.css 11.9 KB 2022/4/11 14:54:56
190 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\Hprose\HproseWriter.php 11.51 KB 2022/4/11 14:55:03
191 Lib\ThinkPHP\Library\Vendor\Smarty\sysplugins\smarty_cacheresource.php 11.48 KB 2022/4/11 14:55:05
192 Lib\ThinkPHP\Library\Think\Model\MongoModel.class.php 11.37 KB 2022/4/11 14:55:02
193 kan\js\default-skin\default-skin.css 11.33 KB 2022/4/11 14:54:58
194 kan\js\skin\default\icon.png 11.22 KB 2022/4/11 14:54:58
195 layui\css\modules\layer\default\icon.png 11.22 KB 2022/4/11 14:54:58
196 Lib\ThinkPHP\Conf\convention.php 11.16 KB 2022/4/11 14:54:59
197 kan\js\jquery.SuperSlide.2.1.1.js 11.15 KB 2022/4/11 14:54:57
198 kan\js\js.js 11.15 KB 2022/4/11 14:54:57
199 kan\js\read.js 11.05 KB 2022/4/11 14:54:58
200 Lib\ThinkPHP\Library\Think\Db\Driver\Sqlsrv.class.php 11.03 KB 2022/4/11 14:55:01

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!