gflags.rar
下载
源码 开源
查看(80)

所属分类:开发技术 > C++
文件大小:124.66 KB
上传日期:2020-07-12 12:56
MD5:a4a956f88b************de6474d458
资源说明:gflsgs源代码,工程可直接编译,亲测可用。GFlags是Google开源的一套命令行参数处理的开源库,包括C++的版本和python 版本。
移动页面: MIP AMP

[资源合计] 文件夹:9,文件:63

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 gflags\.gitattributes 113 Bytes 2019/12/25 10:05:40
2 gflags\.gitignore 407 Bytes 2019/12/25 10:05:40
3 gflags\.gitmodules 93 Bytes 2019/12/25 10:05:40
4 gflags\.travis.yml 409 Bytes 2019/12/25 10:05:40
5 gflags\appveyor.yml 1.41 KB 2019/12/25 10:05:40
6 gflags\AUTHORS.txt 32 Bytes 2019/12/25 10:05:40
7 gflags\bazel\gflags.bzl 3.52 KB 2019/12/25 10:05:40
8 gflags\BUILD 513 Bytes 2019/12/25 10:05:40
9 gflags\ChangeLog.txt 12.74 KB 2019/12/25 10:05:40
10 gflags\cmake\cmake_uninstall.cmake.in 1.14 KB 2019/12/25 10:05:40
11 gflags\cmake\config.cmake.in 7.45 KB 2019/12/25 10:05:40
12 gflags\cmake\execute_test.cmake 1.74 KB 2019/12/25 10:05:40
13 gflags\cmake\package.cmake.in 2.03 KB 2019/12/25 10:05:40
14 gflags\cmake\package.pc.in 362 Bytes 2019/12/25 10:05:40
15 gflags\cmake\README_runtime.txt 238 Bytes 2019/12/25 10:05:40
16 gflags\cmake\utils.cmake 7.74 KB 2019/12/25 10:05:40
17 gflags\cmake\version.cmake.in 724 Bytes 2019/12/25 10:05:40
18 gflags\CMakeLists.txt 28.9 KB 2019/12/25 10:05:40
19 gflags\cmake_install.cmake 6.67 KB 2019/12/25 10:05:40
20 gflags\cmake_uninstall.cmake 1.19 KB 2019/12/25 10:05:40
21 gflags\COPYING.txt 1.44 KB 2019/12/25 10:05:40
22 gflags\gflags-config-install.cmake 6.07 KB 2019/12/25 10:05:40
23 gflags\gflags-config-version.cmake 668 Bytes 2019/12/25 10:05:40
24 gflags\gflags-config.cmake 6.06 KB 2019/12/25 10:05:40
25 gflags\gflags-nonamespace-targets.cmake 2.86 KB 2019/12/25 10:05:40
26 gflags\gflags-registry-entry 27 Bytes 2019/12/25 10:05:40
27 gflags\gflags-targets.cmake 2.97 KB 2019/12/25 10:05:40
28 gflags\gflags.pc 338 Bytes 2019/12/25 10:05:40
29 gflags\include\gflags\defines.h 1.31 KB 2019/12/25 10:05:40
30 gflags\include\gflags\gflags_gflags.h 3.98 KB 2019/12/25 10:05:40
31 gflags\INSTALL.md 3.97 KB 2019/12/25 10:05:40
32 gflags\install_manifest.txt 704 Bytes 2019/12/25 10:05:40
33 gflags\README.md 13.34 KB 2019/12/25 10:05:40
34 gflags\src\config.h 1.73 KB 2019/12/25 10:05:40
35 gflags\src\defines.h.in 1.36 KB 2019/12/25 10:05:40
36 gflags\src\gflags.cc 74.02 KB 2019/12/25 10:05:40
37 gflags\src\gflags.h.in 29.85 KB 2019/12/25 10:05:40
38 gflags\src\gflags_completions.cc 26.96 KB 2019/12/25 10:05:40
39 gflags\src\gflags_completions.h.in 5.64 KB 2019/12/25 10:05:40
40 gflags\src\gflags_completions.sh 5.01 KB 2019/12/25 10:05:40
41 gflags\src\gflags_declare.h.in 5.39 KB 2019/12/25 10:05:40
42 gflags\src\gflags_ns.h.in 3.96 KB 2019/12/25 10:05:40
43 gflags\src\gflags_reporting.cc 16.9 KB 2019/12/25 10:05:40
44 gflags\src\mutex.h 14.13 KB 2019/12/25 10:05:40
45 gflags\src\util.h 13.76 KB 2019/12/25 10:05:40
46 gflags\src\windows_port.cc 2.79 KB 2019/12/25 10:05:40
47 gflags\src\windows_port.h 5.21 KB 2019/12/25 10:05:40
48 gflags\test\CMakeLists.txt 11.2 KB 2019/12/25 10:05:40
49 gflags\test\config\CMakeLists.txt 227 Bytes 2019/12/25 10:05:40
50 gflags\test\config\main.cc 579 Bytes 2019/12/25 10:05:40
51 gflags\test\flagfile.1 9 Bytes 2019/12/25 10:05:40
52 gflags\test\flagfile.2 25 Bytes 2019/12/25 10:05:40
53 gflags\test\flagfile.3 21 Bytes 2019/12/25 10:05:40
54 gflags\test\gflags_build.py.in 1.45 KB 2019/12/25 10:05:40
55 gflags\test\gflags_declare_flags.cc 234 Bytes 2019/12/25 10:05:40
56 gflags\test\gflags_declare_test.cc 348 Bytes 2019/12/25 10:05:40
57 gflags\test\gflags_strip_flags_test.cc 2.43 KB 2019/12/25 10:05:40
58 gflags\test\gflags_strip_flags_test.cmake 270 Bytes 2019/12/25 10:05:40
59 gflags\test\gflags_unittest.cc 51.78 KB 2019/12/25 10:05:40
60 gflags\test\gflags_unittest_flagfile 28 Bytes 2019/12/25 10:05:40
61 gflags\test\nc\CMakeLists.txt 482 Bytes 2019/12/25 10:05:40
62 gflags\test\nc\gflags_nc.cc 2.41 KB 2019/12/25 10:05:40
63 gflags\WORKSPACE 255 Bytes 2019/12/25 10:05:40
64 gflags\include\gflags 0 Bytes 2020/1/15 20:56:39
65 gflags\test\config 0 Bytes 2020/1/15 20:56:39
66 gflags\test\nc 0 Bytes 2020/1/15 20:56:39
67 gflags\bazel 0 Bytes 2020/1/15 20:56:38
68 gflags\cmake 0 Bytes 2020/1/15 20:56:39
69 gflags\include 0 Bytes 2020/1/15 20:56:39
70 gflags\src 0 Bytes 2020/1/15 20:56:39
71 gflags\test 0 Bytes 2020/1/15 20:56:39
72 gflags 0 Bytes 2020/1/15 20:56:39

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!


上一资源: ffmpeg.rar
下一资源: jsoncpp.rar