stm32f103 矩阵键盘.zip
下载
嵌入式 键盘
查看(10)

所属分类:课程资源 > 嵌入式
文件大小:3.05 MB
上传日期:2020-10-10 18:08
MD5:a1d261505c************47f90b8fd2
资源说明:stm32f103的矩阵按键嵌入式程序编写,通过测试实践,证明该驱动程序工作高效、稳定可靠。

[资源合计] 文件夹:15,文件:134

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 矩阵键盘\CORE 0 Bytes 2019/7/12 19:38:36
2 矩阵键盘\CORE\core_cm3.c 16.87 KB 2010/6/7 10:25:02
3 矩阵键盘\CORE\core_cm3.h 83.71 KB 2011/2/9 14:59:36
4 矩阵键盘\CORE\startup_stm32f10x_hd.s 15.14 KB 2011/3/10 10:52:14
5 矩阵键盘\HARDWARE 0 Bytes 2019/7/12 19:38:36
6 矩阵键盘\HARDWARE\BEEP 0 Bytes 2019/7/12 19:38:36
7 矩阵键盘\HARDWARE\BEEP\beep.c 1.02 KB 2015/3/23 22:25:30
8 矩阵键盘\HARDWARE\BEEP\beep.h 651 Bytes 2015/3/23 22:26:20
9 矩阵键盘\HARDWARE\KEY 0 Bytes 2019/7/13 20:59:58
10 矩阵键盘\HARDWARE\KEY\key.c 3.34 KB 2019/7/13 20:59:58
11 矩阵键盘\HARDWARE\KEY\key.h 1.1 KB 2019/7/13 15:49:00
12 矩阵键盘\HARDWARE\LED 0 Bytes 2019/7/12 19:38:36
13 矩阵键盘\HARDWARE\LED\led.c 1.27 KB 2015/3/23 22:25:44
14 矩阵键盘\HARDWARE\LED\led.h 638 Bytes 2015/3/23 22:26:06
15 矩阵键盘\HARDWARE\TIMER 0 Bytes 2019/7/12 19:38:36
16 矩阵键盘\HARDWARE\TIMER\beep.h 651 Bytes 2015/3/23 22:26:20
17 矩阵键盘\HARDWARE\TIMER\timer.c 7.23 KB 2019/3/29 20:28:40
18 矩阵键盘\HARDWARE\TIMER\timer.h 695 Bytes 2019/3/29 20:20:26
19 矩阵键盘\keilkilll.bat 399 Bytes 2011/4/23 10:24:48
20 矩阵键盘\OBJ 0 Bytes 2019/7/13 15:51:02
21 矩阵键盘\OBJ\beep.crf 341.2 KB 2019/7/12 19:57:52
22 矩阵键盘\OBJ\beep.d 1.6 KB 2019/7/12 19:57:52
23 矩阵键盘\OBJ\beep.o 373.96 KB 2019/7/12 19:57:52
24 矩阵键盘\OBJ\core_cm3.crf 3.85 KB 2019/7/12 19:57:54
25 矩阵键盘\OBJ\core_cm3.d 104 Bytes 2019/7/12 19:57:54
26 矩阵键盘\OBJ\core_cm3.o 11.03 KB 2019/7/12 19:57:54
27 矩阵键盘\OBJ\delay.crf 341.75 KB 2019/7/12 19:57:52
28 矩阵键盘\OBJ\delay.d 1.63 KB 2019/7/12 19:57:52
29 矩阵键盘\OBJ\delay.o 375.07 KB 2019/7/12 19:57:52
30 矩阵键盘\OBJ\KEY.axf 291.17 KB 2019/7/13 15:51:02
31 矩阵键盘\OBJ\KEY.build_log.htm 1.39 KB 2019/7/13 15:51:02
32 矩阵键盘\OBJ\key.crf 342.2 KB 2019/7/13 15:49:00
33 矩阵键盘\OBJ\key.d 1.6 KB 2019/7/13 15:49:00
34 矩阵键盘\OBJ\KEY.hex 14.71 KB 2019/7/13 15:51:02
35 矩阵键盘\OBJ\KEY.htm 54.22 KB 2019/7/13 15:51:02
36 矩阵键盘\OBJ\KEY.lnp 544 Bytes 2019/7/13 15:51:02
37 矩阵键盘\OBJ\key.o 376.08 KB 2019/7/13 15:49:00
38 矩阵键盘\OBJ\KEY.sct 479 Bytes 2019/3/29 21:34:52
39 矩阵键盘\OBJ\KEY_KEY.dep 28.14 KB 2019/7/13 15:51:02
40 矩阵键盘\OBJ\led.crf 341.31 KB 2019/7/12 19:57:52
41 矩阵键盘\OBJ\led.d 1.56 KB 2019/7/12 19:57:52
42 矩阵键盘\OBJ\led.o 374 KB 2019/7/12 19:57:52
43 矩阵键盘\OBJ\main.crf 342.44 KB 2019/7/13 15:51:02
44 矩阵键盘\OBJ\main.d 1.72 KB 2019/7/13 15:51:02
45 矩阵键盘\OBJ\main.o 377.73 KB 2019/7/13 15:51:02
46 矩阵键盘\OBJ\misc.crf 340.72 KB 2019/7/12 19:57:56
47 矩阵键盘\OBJ\misc.d 1.58 KB 2019/7/12 19:57:56
48 矩阵键盘\OBJ\misc.o 372.59 KB 2019/7/12 19:57:56
49 矩阵键盘\OBJ\startup_stm32f10x_hd.d 63 Bytes 2019/7/12 19:57:54
50 矩阵键盘\OBJ\startup_stm32f10x_hd.o 6.66 KB 2019/7/12 19:57:54
51 矩阵键盘\OBJ\stm32f10x_gpio.crf 344.14 KB 2019/7/12 19:57:56
52 矩阵键盘\OBJ\stm32f10x_gpio.d 1.9 KB 2019/7/12 19:57:56
53 矩阵键盘\OBJ\stm32f10x_gpio.o 378.79 KB 2019/7/12 19:57:56
54 矩阵键盘\OBJ\stm32f10x_it.crf 340.14 KB 2019/7/12 19:57:50
55 矩阵键盘\OBJ\stm32f10x_it.d 1.76 KB 2019/7/12 19:57:50
56 矩阵键盘\OBJ\stm32f10x_it.o 372.95 KB 2019/7/12 19:57:50
57 矩阵键盘\OBJ\stm32f10x_rcc.crf 347.63 KB 2019/7/12 19:57:56
58 矩阵键盘\OBJ\stm32f10x_rcc.d 1.87 KB 2019/7/12 19:57:56
59 矩阵键盘\OBJ\stm32f10x_rcc.o 383.17 KB 2019/7/12 19:57:56
60 矩阵键盘\OBJ\stm32f10x_usart.crf 346.2 KB 2019/7/12 19:57:56
61 矩阵键盘\OBJ\stm32f10x_usart.d 1.93 KB 2019/7/12 19:57:56
62 矩阵键盘\OBJ\stm32f10x_usart.o 382.82 KB 2019/7/12 19:57:56
63 矩阵键盘\OBJ\sys.crf 340.96 KB 2019/7/12 19:57:54
64 矩阵键盘\OBJ\sys.d 1.53 KB 2019/7/12 19:57:54
65 矩阵键盘\OBJ\sys.o 374.83 KB 2019/7/12 19:57:54
66 矩阵键盘\OBJ\system_stm32f10x.crf 341.83 KB 2019/7/12 19:57:50
67 矩阵键盘\OBJ\system_stm32f10x.d 1.85 KB 2019/7/12 19:57:50
68 矩阵键盘\OBJ\system_stm32f10x.o 372.85 KB 2019/7/12 19:57:50
69 矩阵键盘\OBJ\timer.crf 348.3 KB 2019/7/12 19:57:52
70 矩阵键盘\OBJ\timer.d 1.81 KB 2019/7/12 19:57:52
71 矩阵键盘\OBJ\timer.o 381.98 KB 2019/7/12 19:57:52
72 矩阵键盘\OBJ\usart.crf 346.29 KB 2019/7/12 19:57:54
73 矩阵键盘\OBJ\usart.d 1.69 KB 2019/7/12 19:57:54
74 矩阵键盘\OBJ\usart.o 378.43 KB 2019/7/12 19:57:54
75 矩阵键盘\README.TXT 1.38 KB 2015/4/29 12:30:46
76 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib 0 Bytes 2019/7/12 19:38:36
77 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\inc 0 Bytes 2019/7/12 19:38:36
78 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\inc\misc.h 8.77 KB 2011/3/10 10:47:16
79 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_adc.h 21.18 KB 2011/3/10 10:47:16
80 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_bkp.h 7.38 KB 2011/3/10 10:47:16
81 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_can.h 26.91 KB 2011/3/10 10:47:16
82 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_cec.h 6.42 KB 2011/3/10 10:47:16
83 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_crc.h 2.11 KB 2011/3/10 10:47:16
84 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_dac.h 14.88 KB 2011/3/10 10:47:16
85 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_dbgmcu.h 3.73 KB 2011/3/10 10:47:16
86 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_dma.h 20.27 KB 2011/3/10 10:47:16
87 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_exti.h 6.66 KB 2011/3/10 10:47:16
88 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_flash.h 24.85 KB 2011/3/10 10:47:16
89 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_fsmc.h 26.38 KB 2011/3/10 10:47:16
90 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_gpio.h 19.7 KB 2011/3/10 10:47:16
91 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_i2c.h 29.33 KB 2011/3/10 10:47:16
92 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_iwdg.h 3.74 KB 2011/3/10 10:47:16
93 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_pwr.h 4.28 KB 2011/3/10 10:47:16
94 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_rcc.h 29.74 KB 2011/3/10 10:47:16
95 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_rtc.h 3.77 KB 2011/3/10 10:47:16
96 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_sdio.h 21.35 KB 2011/3/10 10:47:16
97 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_spi.h 17.31 KB 2011/3/10 10:47:16
98 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_tim.h 51.2 KB 2011/3/10 10:47:16
99 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_usart.h 16.16 KB 2011/3/10 10:47:16
100 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_wwdg.h 2.9 KB 2011/3/10 10:47:16
101 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\src 0 Bytes 2019/7/12 19:38:36
102 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\src\misc.c 6.88 KB 2011/3/10 10:47:16
103 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_adc.c 46.09 KB 2011/3/10 10:47:16
104 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_bkp.c 8.26 KB 2011/3/10 10:47:16
105 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_can.c 44.05 KB 2011/3/10 10:47:16
106 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_cec.c 11.38 KB 2011/3/10 10:47:16
107 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_crc.c 3.27 KB 2011/3/10 10:47:16
108 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_dac.c 18.64 KB 2011/3/10 10:47:16
109 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_dbgmcu.c 5.03 KB 2011/3/10 10:47:16
110 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_dma.c 28.91 KB 2011/3/10 10:47:16
111 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_exti.c 6.8 KB 2011/3/10 10:47:16
112 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_flash.c 61.08 KB 2011/3/10 10:47:16
113 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_fsmc.c 34.65 KB 2011/3/10 10:47:16
114 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_gpio.c 22.68 KB 2011/3/11 17:43:34
115 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_i2c.c 44.71 KB 2011/3/10 10:47:16
116 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_iwdg.c 4.8 KB 2011/3/10 10:47:16
117 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_pwr.c 8.55 KB 2011/3/10 10:47:16
118 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_rcc.c 50.07 KB 2011/3/10 10:47:16
119 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_rtc.c 8.4 KB 2011/3/10 10:47:16
120 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_sdio.c 28.25 KB 2011/3/10 10:47:16
121 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_spi.c 29.52 KB 2011/3/10 10:47:16
122 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_tim.c 106.6 KB 2011/3/10 10:47:16
123 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_usart.c 37.41 KB 2011/3/10 10:47:16
124 矩阵键盘\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_wwdg.c 5.6 KB 2011/3/10 10:47:16
125 矩阵键盘\SYSTEM 0 Bytes 2019/7/12 19:38:36
126 矩阵键盘\SYSTEM\delay 0 Bytes 2019/7/12 19:38:36
127 矩阵键盘\SYSTEM\delay\delay.c 7.74 KB 2015/5/19 13:20:42
128 矩阵键盘\SYSTEM\delay\delay.h 1.94 KB 2015/5/19 13:20:44
129 矩阵键盘\SYSTEM\sys 0 Bytes 2019/7/12 19:38:36
130 矩阵键盘\SYSTEM\sys\sys.c 876 Bytes 2015/3/12 20:20:40
131 矩阵键盘\SYSTEM\sys\sys.h 2.74 KB 2015/3/23 12:22:52
132 矩阵键盘\SYSTEM\usart 0 Bytes 2019/7/12 19:38:36
133 矩阵键盘\SYSTEM\usart\usart.c 4.97 KB 2015/3/23 12:28:20
134 矩阵键盘\SYSTEM\usart\usart.h 1.25 KB 2012/9/13 14:17:38
135 矩阵键盘\USER 0 Bytes 2019/7/22 20:19:14
136 矩阵键盘\USER\JLinkSettings.ini 671 Bytes 2015/3/12 21:24:18
137 矩阵键盘\USER\KEY.map 69.48 KB 2019/7/13 15:51:02
138 矩阵键盘\USER\KEY.uvguix.87989 71.75 KB 2019/7/22 20:19:14
139 矩阵键盘\USER\KEY.uvoptx 12.86 KB 2019/7/13 16:05:50
140 矩阵键盘\USER\KEY.uvprojx 18.31 KB 2019/7/12 21:04:50
141 矩阵键盘\USER\main.c 1.09 KB 2019/7/13 15:51:00
142 矩阵键盘\USER\startup_stm32f10x_hd.lst 49.92 KB 2019/7/12 19:57:54
143 矩阵键盘\USER\stm32f10x.h 619.08 KB 2011/3/10 10:51:32
144 矩阵键盘\USER\stm32f10x_conf.h 3.16 KB 2015/3/12 21:09:30
145 矩阵键盘\USER\stm32f10x_it.c 2.36 KB 2011/11/13 1:28:16
146 矩阵键盘\USER\stm32f10x_it.h 1.94 KB 2011/4/4 18:57:42
147 矩阵键盘\USER\system_stm32f10x.c 35.72 KB 2011/4/4 18:57:42
148 矩阵键盘\USER\system_stm32f10x.h 2.04 KB 2011/3/10 10:51:22
149 矩阵键盘\USER\timer.h 695 Bytes 2019/3/29 20:20:26

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!