MCSGUI 1.4.2.zip
下载
游戏 工具
查看(7)

所属分类:游戏开发 > 其他
文件大小:45.68 MB
上传日期:2020-11-10 23:22
MD5:c530ad38b7************6d2c339f00
资源说明:我的世界,一键开服,让开服变得轻松,短短几步就可以开服。

[资源合计] 文件夹:22,文件:58

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 MCSGUI 1.4.2\config.ini 178 Bytes 2020/11/10 17:56:38
2 MCSGUI 1.4.2\ICSharpCode.SharpZipLib.dll 220 KB 2014/7/3 9:03:08
3 MCSGUI 1.4.2\MCSGUI.exe 755 KB 2015/3/20 21:08:08
4 MCSGUI 1.4.2\mcsgui_manager.plus 4.54 KB 2014/12/9 19:06:56
5 MCSGUI 1.4.2\server 0 Bytes 2020/11/9 21:55:24
6 MCSGUI 1.4.2\server\banned-ips.json 2 Bytes 2020/11/9 21:54:58
7 MCSGUI 1.4.2\server\banned-players.json 2 Bytes 2020/11/9 21:54:58
8 MCSGUI 1.4.2\server\bukkit.yml 1.03 KB 2020/11/9 21:54:58
9 MCSGUI 1.4.2\server\commands.yml 598 Bytes 2020/11/9 21:54:58
10 MCSGUI 1.4.2\server\eula.txt 9 Bytes 2020/11/9 21:54:42
11 MCSGUI 1.4.2\server\help.yml 2.52 KB 2020/11/9 21:54:58
12 MCSGUI 1.4.2\server\logs 0 Bytes 2020/11/9 21:54:46
13 MCSGUI 1.4.2\server\logs\latest.log 8.93 KB 2020/11/9 22:12:00
14 MCSGUI 1.4.2\server\ops.json 2 Bytes 2020/11/9 21:54:58
15 MCSGUI 1.4.2\server\paper.yml 5.4 KB 2020/11/9 21:55:24
16 MCSGUI 1.4.2\server\permissions.yml 0 Bytes 2020/11/9 21:55:12
17 MCSGUI 1.4.2\server\plugins 0 Bytes 2020/11/9 21:54:58
18 MCSGUI 1.4.2\server\plugins\bStats 0 Bytes 2020/11/9 21:54:58
19 MCSGUI 1.4.2\server\plugins\bStats\config.yml 336 Bytes 2020/11/9 21:54:58
20 MCSGUI 1.4.2\server\server.properties 800 Bytes 2020/11/9 22:12:00
21 MCSGUI 1.4.2\server\spigot.yml 3.36 KB 2020/11/9 21:55:24
22 MCSGUI 1.4.2\server\Start.jar 47.14 MB 2020/11/9 21:54:18
23 MCSGUI 1.4.2\server\usercache.json 2 Bytes 2020/11/9 21:55:12
24 MCSGUI 1.4.2\server\version_history.json 56 Bytes 2020/11/9 21:54:58
25 MCSGUI 1.4.2\server\whitelist.json 2 Bytes 2020/11/9 21:54:58
26 MCSGUI 1.4.2\server\world 0 Bytes 2020/11/9 22:12:00
27 MCSGUI 1.4.2\server\world\data 0 Bytes 2020/11/9 22:00:36
28 MCSGUI 1.4.2\server\world\data\EndCity_index.dat 71 Bytes 2020/11/9 22:00:36
29 MCSGUI 1.4.2\server\world\data\Fortress_index.dat 71 Bytes 2020/11/9 22:00:36
30 MCSGUI 1.4.2\server\world\data\Mansion_index.dat 71 Bytes 2020/11/9 22:00:36
31 MCSGUI 1.4.2\server\world\data\Monument_index.dat 71 Bytes 2020/11/9 22:00:36
32 MCSGUI 1.4.2\server\world\data\Stronghold_index.dat 71 Bytes 2020/11/9 22:00:36
33 MCSGUI 1.4.2\server\world\data\Temple_index.dat 71 Bytes 2020/11/9 22:00:36
34 MCSGUI 1.4.2\server\world\data\Village_index.dat 71 Bytes 2020/11/9 22:00:36
35 MCSGUI 1.4.2\server\world\data\villages.dat 72 Bytes 2020/11/9 22:12:00
36 MCSGUI 1.4.2\server\world\data\villages_end.dat 72 Bytes 2020/11/9 22:12:00
37 MCSGUI 1.4.2\server\world\data\villages_nether.dat 72 Bytes 2020/11/9 22:12:00
38 MCSGUI 1.4.2\server\world\datapacks 0 Bytes 2020/11/9 21:55:12
39 MCSGUI 1.4.2\server\world\datapacks\bukkit 0 Bytes 2020/11/9 21:55:12
40 MCSGUI 1.4.2\server\world\datapacks\bukkit\pack.mcmeta 125 Bytes 2020/11/9 21:55:12
41 MCSGUI 1.4.2\server\world\DIM1 0 Bytes 2020/11/9 21:55:16
42 MCSGUI 1.4.2\server\world\DIM-1 0 Bytes 2020/11/9 21:55:16
43 MCSGUI 1.4.2\server\world\DIM1\data 0 Bytes 2020/11/9 21:55:16
44 MCSGUI 1.4.2\server\world\DIM-1\data 0 Bytes 2020/11/9 21:55:16
45 MCSGUI 1.4.2\server\world\level.dat 923 Bytes 2020/11/9 22:12:00
46 MCSGUI 1.4.2\server\world\level.dat_old 920 Bytes 2020/11/9 22:10:46
47 MCSGUI 1.4.2\server\world\playerdata 0 Bytes 2020/11/9 21:55:12
48 MCSGUI 1.4.2\server\world\region 0 Bytes 2020/11/9 21:56:10
49 MCSGUI 1.4.2\server\world\region\r.0.0.mca 816 KB 2020/11/9 22:12:00
50 MCSGUI 1.4.2\server\world\region\r.0.-1.mca 1.14 MB 2020/11/9 22:12:00
51 MCSGUI 1.4.2\server\world\region\r.1.0.mca 8 KB 2020/11/9 21:56:10
52 MCSGUI 1.4.2\server\world\region\r.-1.0.mca 8 KB 2020/11/9 21:55:52
53 MCSGUI 1.4.2\server\world\region\r.1.-1.mca 8 KB 2020/11/9 21:56:10
54 MCSGUI 1.4.2\server\world\region\r.-1.-1.mca 8 KB 2020/11/9 21:55:52
55 MCSGUI 1.4.2\server\world\session.lock 8 Bytes 2020/11/9 21:55:12
56 MCSGUI 1.4.2\server\world\uid.dat 16 Bytes 2020/11/9 21:55:16
57 MCSGUI 1.4.2\server\world_nether 0 Bytes 2020/11/9 22:12:00
58 MCSGUI 1.4.2\server\world_nether\DIM-1 0 Bytes 2020/11/9 21:55:26
59 MCSGUI 1.4.2\server\world_nether\DIM-1\region 0 Bytes 2020/11/9 21:55:26
60 MCSGUI 1.4.2\server\world_nether\DIM-1\region\r.0.0.mca 416 KB 2020/11/9 22:01:06
61 MCSGUI 1.4.2\server\world_nether\DIM-1\region\r.0.-1.mca 344 KB 2020/11/9 22:01:08
62 MCSGUI 1.4.2\server\world_nether\DIM-1\region\r.-1.0.mca 340 KB 2020/11/9 22:01:10
63 MCSGUI 1.4.2\server\world_nether\DIM-1\region\r.-1.-1.mca 308 KB 2020/11/9 22:01:08
64 MCSGUI 1.4.2\server\world_nether\level.dat 892 Bytes 2020/11/9 22:12:00
65 MCSGUI 1.4.2\server\world_nether\level.dat_old 891 Bytes 2020/11/9 22:10:46
66 MCSGUI 1.4.2\server\world_nether\playerdata 0 Bytes 2020/11/9 21:55:24
67 MCSGUI 1.4.2\server\world_nether\session.lock 8 Bytes 2020/11/9 21:55:24
68 MCSGUI 1.4.2\server\world_nether\uid.dat 16 Bytes 2020/11/9 21:55:24
69 MCSGUI 1.4.2\server\world_the_end 0 Bytes 2020/11/9 22:12:00
70 MCSGUI 1.4.2\server\world_the_end\DIM1 0 Bytes 2020/11/9 21:55:26
71 MCSGUI 1.4.2\server\world_the_end\DIM1\region 0 Bytes 2020/11/9 21:55:26
72 MCSGUI 1.4.2\server\world_the_end\DIM1\region\r.0.0.mca 336 KB 2020/11/9 22:12:00
73 MCSGUI 1.4.2\server\world_the_end\DIM1\region\r.0.-1.mca 300 KB 2020/11/9 22:12:00
74 MCSGUI 1.4.2\server\world_the_end\DIM1\region\r.-1.0.mca 300 KB 2020/11/9 22:12:00
75 MCSGUI 1.4.2\server\world_the_end\DIM1\region\r.-1.-1.mca 268 KB 2020/11/9 22:12:00
76 MCSGUI 1.4.2\server\world_the_end\level.dat 979 Bytes 2020/11/9 22:12:00
77 MCSGUI 1.4.2\server\world_the_end\level.dat_old 978 Bytes 2020/11/9 22:10:46
78 MCSGUI 1.4.2\server\world_the_end\playerdata 0 Bytes 2020/11/9 21:55:24
79 MCSGUI 1.4.2\server\world_the_end\session.lock 8 Bytes 2020/11/9 21:55:24
80 MCSGUI 1.4.2\server\world_the_end\uid.dat 16 Bytes 2020/11/9 21:55:24

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!