2-LED流水灯.rar
下载
STM32 LED
查看(97)

所属分类:开发技术 > C
文件大小:1.98 MB
上传日期:2021-06-14 18:17
MD5:825ba1165b************ebf05858f8
资源说明:2-LED流水灯,led流水灯!LED流水灯这篇采用最简单的就是点亮一个灯延时一定时间,然后关闭,接下去点亮下一个灯,依次类推形成流水灯的效果。

[资源合计] 文件夹:13,文件:114

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 2-LED流水灯\CORE\core_cm3.c 16.87 KB 2010/6/7 10:25:02
2 2-LED流水灯\CORE\core_cm3.h 83.71 KB 2011/2/9 14:59:36
3 2-LED流水灯\CORE\startup_stm32f10x_md.s 12.47 KB 2012/3/8 12:29:48
4 2-LED流水灯\CORE\stm32f10x.h 619.08 KB 2018/7/2 10:28:54
5 2-LED流水灯\CORE\stm32f10x_conf.h 3.18 KB 2011/4/4 19:03:58
6 2-LED流水灯\CORE\system_stm32f10x.c 35.7 KB 2015/11/22 16:53:44
7 2-LED流水灯\CORE\system_stm32f10x.h 2.04 KB 2011/3/10 10:51:22
8 2-LED流水灯\HARDWARE\inc\delay.h 639 Bytes 2018/9/21 12:21:20
9 2-LED流水灯\HARDWARE\inc\led.h 2.24 KB 2018/11/8 20:24:34
10 2-LED流水灯\HARDWARE\scr\delay.c 4.53 KB 2018/10/5 22:03:34
11 2-LED流水灯\HARDWARE\scr\led.c 2.59 KB 2018/11/8 20:24:54
12 2-LED流水灯\OBJ\core_cm3.crf 3.85 KB 2021/5/30 23:50:45
13 2-LED流水灯\OBJ\core_cm3.d 102 Bytes 2021/5/30 23:50:45
14 2-LED流水灯\OBJ\core_cm3.o 10.88 KB 2021/5/30 23:50:45
15 2-LED流水灯\OBJ\delay.crf 338.65 KB 2021/5/30 23:50:46
16 2-LED流水灯\OBJ\delay.d 1.33 KB 2021/5/30 23:50:46
17 2-LED流水灯\OBJ\delay.o 372.49 KB 2021/5/30 23:50:46
18 2-LED流水灯\OBJ\led.crf 339.08 KB 2021/5/30 23:50:46
19 2-LED流水灯\OBJ\led.d 1.3 KB 2021/5/30 23:50:46
20 2-LED流水灯\OBJ\led.o 373.97 KB 2021/5/30 23:50:46
21 2-LED流水灯\OBJ\main.crf 338.81 KB 2021/5/31 0:06:18
22 2-LED流水灯\OBJ\main.d 1.38 KB 2021/5/31 0:06:18
23 2-LED流水灯\OBJ\main.o 372.79 KB 2021/5/31 0:06:18
24 2-LED流水灯\OBJ\misc.crf 338.86 KB 2021/5/30 23:50:46
25 2-LED流水灯\OBJ\misc.d 1.33 KB 2021/5/30 23:50:46
26 2-LED流水灯\OBJ\misc.o 375.08 KB 2021/5/30 23:50:46
27 2-LED流水灯\OBJ\startup_stm32f10x_md.d 63 Bytes 2021/5/30 23:50:45
28 2-LED流水灯\OBJ\startup_stm32f10x_md.o 5.89 KB 2021/5/30 23:50:45
29 2-LED流水灯\OBJ\stm32f10x_gpio.crf 342.28 KB 2021/5/30 23:50:46
30 2-LED流水灯\OBJ\stm32f10x_gpio.d 1.65 KB 2021/5/30 23:50:46
31 2-LED流水灯\OBJ\stm32f10x_gpio.o 395.17 KB 2021/5/30 23:50:46
32 2-LED流水灯\OBJ\stm32f10x_it.crf 345.65 KB 2018/9/21 15:35:02
33 2-LED流水灯\OBJ\stm32f10x_it.d 1.94 KB 2018/9/21 15:35:02
34 2-LED流水灯\OBJ\stm32f10x_it.o 390.23 KB 2018/9/21 15:35:02
35 2-LED流水灯\OBJ\stm32f10x_rcc.crf 345.77 KB 2021/5/30 23:50:46
36 2-LED流水灯\OBJ\stm32f10x_rcc.d 1.62 KB 2021/5/30 23:50:46
37 2-LED流水灯\OBJ\stm32f10x_rcc.o 414.75 KB 2021/5/30 23:50:46
38 2-LED流水灯\OBJ\stm32f10x_tim.crf 360.43 KB 2018/9/21 15:33:08
39 2-LED流水灯\OBJ\stm32f10x_tim.d 1.62 KB 2018/9/21 15:33:08
40 2-LED流水灯\OBJ\stm32f10x_tim.o 499.21 KB 2018/9/21 15:33:08
41 2-LED流水灯\OBJ\stm32f10x_usart.crf 344.34 KB 2018/9/21 15:33:08
42 2-LED流水灯\OBJ\stm32f10x_usart.d 1.69 KB 2018/9/21 15:33:08
43 2-LED流水灯\OBJ\stm32f10x_usart.o 410.68 KB 2018/9/21 15:33:08
44 2-LED流水灯\OBJ\system_stm32f10x.crf 340.01 KB 2021/5/30 23:50:46
45 2-LED流水灯\OBJ\system_stm32f10x.d 1.65 KB 2021/5/30 23:50:46
46 2-LED流水灯\OBJ\system_stm32f10x.o 374.4 KB 2021/5/30 23:50:46
47 2-LED流水灯\OBJ\timer4.crf 338.34 KB 2018/9/21 15:35:00
48 2-LED流水灯\OBJ\timer4.d 1.36 KB 2018/9/21 15:35:00
49 2-LED流水灯\OBJ\timer4.o 369.96 KB 2018/9/21 15:35:00
50 2-LED流水灯\OBJ\usart1.crf 345.52 KB 2018/9/21 15:35:54
51 2-LED流水灯\OBJ\usart1.d 1.58 KB 2018/9/21 15:35:54
52 2-LED流水灯\OBJ\usart1.o 377.82 KB 2018/9/21 15:35:54
53 2-LED流水灯\OBJ\工程文件.axf 235.91 KB 2021/5/31 0:06:18
54 2-LED流水灯\OBJ\工程文件.build_log.htm 1.72 KB 2021/5/31 0:06:18
55 2-LED流水灯\OBJ\工程文件.hex 4.71 KB 2021/5/31 0:06:18
56 2-LED流水灯\OBJ\工程文件.htm 36.5 KB 2021/5/31 0:06:18
57 2-LED流水灯\OBJ\工程文件.lnp 528 Bytes 2021/5/31 0:06:18
58 2-LED流水灯\OBJ\工程文件_工程.dep 12.54 KB 2021/5/31 0:06:18
59 2-LED流水灯\STLIB\inc\misc.h 8.77 KB 2011/3/10 10:47:16
60 2-LED流水灯\STLIB\inc\stm32f10x_adc.h 21.18 KB 2011/3/10 10:47:16
61 2-LED流水灯\STLIB\inc\stm32f10x_bkp.h 7.38 KB 2011/3/10 10:47:16
62 2-LED流水灯\STLIB\inc\stm32f10x_can.h 26.91 KB 2011/3/10 10:47:16
63 2-LED流水灯\STLIB\inc\stm32f10x_cec.h 6.42 KB 2011/3/10 10:47:16
64 2-LED流水灯\STLIB\inc\stm32f10x_crc.h 2.11 KB 2011/3/10 10:47:16
65 2-LED流水灯\STLIB\inc\stm32f10x_dac.h 14.88 KB 2011/3/10 10:47:16
66 2-LED流水灯\STLIB\inc\stm32f10x_dbgmcu.h 3.73 KB 2011/3/10 10:47:16
67 2-LED流水灯\STLIB\inc\stm32f10x_dma.h 20.27 KB 2011/3/10 10:47:16
68 2-LED流水灯\STLIB\inc\stm32f10x_exti.h 6.66 KB 2011/3/10 10:47:16
69 2-LED流水灯\STLIB\inc\stm32f10x_flash.h 24.85 KB 2011/3/10 10:47:16
70 2-LED流水灯\STLIB\inc\stm32f10x_fsmc.h 26.38 KB 2011/3/10 10:47:16
71 2-LED流水灯\STLIB\inc\stm32f10x_gpio.h 19.7 KB 2011/3/10 10:47:16
72 2-LED流水灯\STLIB\inc\stm32f10x_i2c.h 29.33 KB 2011/3/10 10:47:16
73 2-LED流水灯\STLIB\inc\stm32f10x_iwdg.h 3.74 KB 2011/3/10 10:47:16
74 2-LED流水灯\STLIB\inc\stm32f10x_pwr.h 4.28 KB 2011/3/10 10:47:16
75 2-LED流水灯\STLIB\inc\stm32f10x_rcc.h 29.74 KB 2011/3/10 10:47:16
76 2-LED流水灯\STLIB\inc\stm32f10x_rtc.h 3.77 KB 2011/3/10 10:47:16
77 2-LED流水灯\STLIB\inc\stm32f10x_sdio.h 21.35 KB 2011/3/10 10:47:16
78 2-LED流水灯\STLIB\inc\stm32f10x_spi.h 17.31 KB 2011/3/10 10:47:16
79 2-LED流水灯\STLIB\inc\stm32f10x_tim.h 51.2 KB 2011/3/10 10:47:16
80 2-LED流水灯\STLIB\inc\stm32f10x_usart.h 16.16 KB 2011/3/10 10:47:16
81 2-LED流水灯\STLIB\inc\stm32f10x_wwdg.h 2.9 KB 2011/3/10 10:47:16
82 2-LED流水灯\STLIB\src\misc.c 6.88 KB 2011/3/10 10:47:16
83 2-LED流水灯\STLIB\src\stm32f10x_adc.c 46.09 KB 2011/3/10 10:47:16
84 2-LED流水灯\STLIB\src\stm32f10x_bkp.c 8.26 KB 2011/3/10 10:47:16
85 2-LED流水灯\STLIB\src\stm32f10x_can.c 44.05 KB 2011/3/10 10:47:16
86 2-LED流水灯\STLIB\src\stm32f10x_cec.c 11.38 KB 2011/3/10 10:47:16
87 2-LED流水灯\STLIB\src\stm32f10x_crc.c 3.27 KB 2011/3/10 10:47:16
88 2-LED流水灯\STLIB\src\stm32f10x_dac.c 18.64 KB 2011/3/10 10:47:16
89 2-LED流水灯\STLIB\src\stm32f10x_dbgmcu.c 5.03 KB 2011/3/10 10:47:16
90 2-LED流水灯\STLIB\src\stm32f10x_dma.c 28.91 KB 2011/3/10 10:47:16
91 2-LED流水灯\STLIB\src\stm32f10x_exti.c 6.8 KB 2011/3/10 10:47:16
92 2-LED流水灯\STLIB\src\stm32f10x_flash.c 61.08 KB 2011/3/10 10:47:16
93 2-LED流水灯\STLIB\src\stm32f10x_fsmc.c 34.65 KB 2011/3/10 10:47:16
94 2-LED流水灯\STLIB\src\stm32f10x_gpio.c 22.68 KB 2011/3/11 17:43:34
95 2-LED流水灯\STLIB\src\stm32f10x_i2c.c 44.71 KB 2011/3/10 10:47:16
96 2-LED流水灯\STLIB\src\stm32f10x_iwdg.c 4.8 KB 2011/3/10 10:47:16
97 2-LED流水灯\STLIB\src\stm32f10x_pwr.c 8.55 KB 2011/3/10 10:47:16
98 2-LED流水灯\STLIB\src\stm32f10x_rcc.c 50.07 KB 2011/3/10 10:47:16
99 2-LED流水灯\STLIB\src\stm32f10x_rtc.c 8.4 KB 2011/3/10 10:47:16
100 2-LED流水灯\STLIB\src\stm32f10x_sdio.c 28.25 KB 2011/3/10 10:47:16
101 2-LED流水灯\STLIB\src\stm32f10x_spi.c 29.52 KB 2011/3/10 10:47:16
102 2-LED流水灯\STLIB\src\stm32f10x_tim.c 106.6 KB 2011/3/10 10:47:16
103 2-LED流水灯\STLIB\src\stm32f10x_usart.c 37.41 KB 2011/3/10 10:47:16
104 2-LED流水灯\STLIB\src\stm32f10x_wwdg.c 5.6 KB 2011/3/10 10:47:16
105 2-LED流水灯\USER\DebugConfig\_____STM32F103C8_1.0.0.dbgconf 2.35 KB 2017/11/23 15:41:30
106 2-LED流水灯\USER\JLinkLog.txt 40.99 KB 2018/11/8 20:24:56
107 2-LED流水灯\USER\JLinkSettings.ini 671 Bytes 2018/5/21 15:11:20
108 2-LED流水灯\USER\main.c 1.56 KB 2021/5/31 0:06:51
109 2-LED流水灯\USER\main.h 898 Bytes 2018/9/21 12:15:04
110 2-LED流水灯\USER\startup_stm32f10x_md.lst 40.84 KB 2021/5/30 23:50:45
111 2-LED流水灯\USER\工程文件.map 61.45 KB 2021/5/31 0:06:18
112 2-LED流水灯\USER\工程文件.uvguix.Administrator 89.45 KB 2021/5/31 0:07:38
113 2-LED流水灯\USER\工程文件.uvoptx 11.17 KB 2021/5/30 23:45:28
114 2-LED流水灯\USER\工程文件.uvprojx 15.47 KB 2021/5/30 23:45:28
115 2-LED流水灯\HARDWARE\inc 0 Bytes 2021/5/30 23:44:10
116 2-LED流水灯\HARDWARE\scr 0 Bytes 2021/5/30 23:44:10
117 2-LED流水灯\STLIB\inc 0 Bytes 2021/5/30 23:44:10
118 2-LED流水灯\STLIB\src 0 Bytes 2021/5/30 23:44:10
119 2-LED流水灯\USER\DebugConfig 0 Bytes 2021/5/30 23:45:10
120 2-LED流水灯\USER\Listings 0 Bytes 2018/11/24 15:14:24
121 2-LED流水灯\USER\Objects 0 Bytes 2018/11/24 15:14:24
122 2-LED流水灯\CORE 0 Bytes 2021/5/30 23:44:10
123 2-LED流水灯\HARDWARE 0 Bytes 2021/5/30 23:44:10
124 2-LED流水灯\OBJ 0 Bytes 2021/5/31 0:06:18
125 2-LED流水灯\STLIB 0 Bytes 2021/5/30 23:44:10
126 2-LED流水灯\USER 0 Bytes 2021/5/31 0:07:38
127 2-LED流水灯 0 Bytes 2021/5/30 23:44:10

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!