C# OPC同步读写.rar
下载
源码 协议 OPC
查看(28)

所属分类:开发技术 > C#
文件大小:88.6 KB
上传日期:2020-09-23 09:14
MD5:6215fca652************7903679d05
资源说明:OPC学习好帮手,C#源码,OPC规范包括OPC服务器和OPC客户两个部分。其实质是在硬件供应商和软件开发商之间建立一套完整的“规则”。只要遵循这套规则,数据交互对两者来说都是透明的,硬件供应商只需考虑应用程序的多种需求和传输协议,软件开发商也不必了解硬件的实质和操作过程。

[资源合计] 文件夹:16,文件:42

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\Backup\WindowsFormsApplication1\Form1.cs 14.78 KB 2014/12/30 15:33:47
2 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\Backup\WindowsFormsApplication1\Form1.Designer.cs 9 KB 2014/12/30 15:32:53
3 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\Backup\WindowsFormsApplication1\Form1.resx 5.68 KB 2014/12/30 15:32:53
4 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\Backup\WindowsFormsApplication1\Program.cs 505 Bytes 2014/12/27 14:49:13
5 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\Backup\WindowsFormsApplication1\Properties\AssemblyInfo.cs 1.36 KB 2014/12/27 14:49:13
6 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\Backup\WindowsFormsApplication1\Properties\Resources.Designer.cs 2.83 KB 2014/12/27 14:49:13
7 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\Backup\WindowsFormsApplication1\Properties\Resources.resx 5.48 KB 2014/12/27 14:49:12
8 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\Backup\WindowsFormsApplication1\Properties\Settings.Designer.cs 1.08 KB 2014/12/27 14:49:13
9 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\Backup\WindowsFormsApplication1\Properties\Settings.settings 249 Bytes 2014/12/27 14:49:12
10 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\Backup\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1.csproj 4.02 KB 2014/12/27 15:39:47
11 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\Backup\WindowsFormsApplication1.sln 962 Bytes 2014/12/27 14:49:16
12 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\Backup\WindowsFormsApplication1.suo 15.5 KB 2014/12/31 11:26:13
13 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\UpgradeLog.XML 4.4 KB 2016/3/11 17:05:05
14 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1\bin\Debug\WindowsFormsApplication1.exe 3.21 MB 2016/11/22 13:49:36
15 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1\bin\Debug\WindowsFormsApplication1.pdb 31.5 KB 2014/12/30 15:33:47
16 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1\bin\Debug\WindowsFormsApplication1.vshost.exe 1.08 MB 2016/10/10 16:39:04
17 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1\Form1.cs 14.78 KB 2014/12/30 15:33:47
18 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1\Form1.Designer.cs 9 KB 2014/12/30 15:32:53
19 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1\Form1.resx 5.68 KB 2014/12/30 15:32:53
20 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1\obj\Debug\DesignTimeResolveAssemblyReferences.cache 789 Bytes 2016/3/11 17:05:10
21 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1\obj\Debug\DesignTimeResolveAssemblyReferencesInput.cache 6.02 KB 2016/3/11 17:05:44
22 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1\obj\Debug\ResolveAssemblyReference.cache 23.14 KB 2014/12/27 15:38:22
23 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1\obj\Debug\TempPE\Properties.Resources.Designer.cs.dll 4.5 KB 2016/3/11 17:05:04
24 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1\obj\Debug\WindowsFormsApplication1.csproj.FileListAbsolute.txt 1.16 KB 2016/3/11 17:05:09
25 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1\obj\Debug\WindowsFormsApplication1.csproj.GenerateResource.Cache 847 Bytes 2014/12/30 15:32:55
26 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1\obj\Debug\WindowsFormsApplication1.exe 1.08 MB 2016/10/12 8:07:12
27 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1\obj\Debug\WindowsFormsApplication1.Form1.resources 180 Bytes 2014/12/30 15:32:55
28 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1\obj\Debug\WindowsFormsApplication1.pdb 31.5 KB 2014/12/30 15:33:47
29 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1\obj\Debug\WindowsFormsApplication1.Properties.Resources.resources 180 Bytes 2014/12/27 15:39:53
30 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1\Program.cs 505 Bytes 2014/12/27 14:49:13
31 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1\Properties\AssemblyInfo.cs 1.36 KB 2014/12/27 14:49:13
32 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1\Properties\Resources.Designer.cs 2.82 KB 2016/3/11 17:05:04
33 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1\Properties\Resources.resx 5.48 KB 2014/12/27 14:49:12
34 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1\Properties\Settings.Designer.cs 1.1 KB 2016/3/11 17:05:04
35 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1\Properties\Settings.settings 249 Bytes 2014/12/27 14:49:12
36 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1.csproj 4.33 KB 2016/3/11 17:05:04
37 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1.sln 962 Bytes 2016/3/11 17:05:06
38 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1.suo 17.5 KB 2016/3/11 17:06:32
39 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\_UpgradeReport_Files\UpgradeReport.css 3.27 KB 2016/3/11 17:05:05
40 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\_UpgradeReport_Files\UpgradeReport.xslt 12.21 KB 2010/5/4 1:19:36
41 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\_UpgradeReport_Files\UpgradeReport_Minus.gif 69 Bytes 2016/3/11 17:05:05
42 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\_UpgradeReport_Files\UpgradeReport_Plus.gif 71 Bytes 2016/3/11 17:05:05
43 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1\obj\Debug\Refactor 0 Bytes 2014/12/29 8:54:10
44 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1\obj\Debug\TempPE 0 Bytes 2016/6/11 10:24:24
45 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\Backup\WindowsFormsApplication1\Properties 0 Bytes 2016/6/11 10:24:23
46 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1\bin\Debug 0 Bytes 2016/6/11 10:24:24
47 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1\bin\Release 0 Bytes 2016/3/11 17:05:04
48 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1\obj\Debug 0 Bytes 2016/6/11 10:24:24
49 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\Backup\WindowsFormsApplication1 0 Bytes 2016/6/11 10:24:23
50 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1\bin 0 Bytes 2016/6/11 10:24:24
51 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1\obj 0 Bytes 2016/6/11 10:24:24
52 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1\Properties 0 Bytes 2016/6/11 10:24:24
53 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1\Service References 0 Bytes 2014/12/27 15:34:34
54 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\Backup 0 Bytes 2016/6/11 10:24:23
55 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1 0 Bytes 2016/6/11 10:24:24
56 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1\_UpgradeReport_Files 0 Bytes 2016/6/11 10:24:25
57 C#OPC同步读写\WindowsFormsApplication1 0 Bytes 2016/6/11 10:24:24
58 C#OPC同步读写 0 Bytes 2016/6/11 10:24:21

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!