DiskGenius 4.9.6 海外注册版.zip
下载
资料 文件 磁盘
查看(20)

所属分类:操作系统 > Windows Server
文件大小:30.46 MB
上传日期:2020-12-06 16:19
MD5:4d15032d85************1aab5a71c3
资源说明:DiskGenius4.9.6海外注册版,找到了一个可恢复大文件的单文件PE版本,虽然显示是免费版本,但是能恢复大文件,实测如图(其他功能未测试,同时32位未测试。本人只用64位的)

[资源合计] 文件夹:2,文件:29

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 DiskGenius 0 Bytes 2018/9/9 18:39:20
2 DiskGenius\avcodec-54.dll 6.43 MB 2016/11/11 16:23:11
3 DiskGenius\avformat-54.dll 705.92 KB 2016/11/11 16:23:12
4 DiskGenius\avutil-52.dll 200.42 KB 2016/11/11 16:23:15
5 DiskGenius\Disk2Part1142528-975630588.dgrp 262.27 KB 2018/9/9 18:41:29
6 DiskGenius\DiskGen.exe 1.02 MB 2018/6/1 22:44:31
7 DiskGenius\DiskGenius.exe 24.52 MB 2018/5/29 10:52:06
8 DiskGenius\dos 0 Bytes 2018/6/4 14:58:58
9 DiskGenius\dos\command.com 65.38 KB 2006/9/3 0:11:10
10 DiskGenius\dos\CTMOUSE.EXE 5.59 KB 2003/6/1 1:09:00
11 DiskGenius\dos\diskgen.exe 1.36 MB 2018/4/13 11:17:10
12 DiskGenius\dos\fdapm.com 7.17 KB 2007/12/20 2:03:00
13 DiskGenius\dos\fdauto.bat 55 Bytes 2014/4/9 11:40:46
14 DiskGenius\dos\fdconfig.sys 194 Bytes 2014/4/9 11:38:50
15 DiskGenius\dos\himem.exe 7.87 KB 2006/9/3 0:11:10
16 DiskGenius\dos\kernel.sys 44.28 KB 2006/9/3 0:10:46
17 DiskGenius\dos\license.txt 4.62 KB 2011/10/21 12:53:17
18 DiskGenius\dos\shsucdx.com 5.48 KB 2006/9/3 0:11:10
19 DiskGenius\dos\xcdrom.sys 3.66 KB 2006/9/3 0:11:10
20 DiskGenius\dsoframer.ocx 212.92 KB 2017/5/10 17:11:55
21 DiskGenius\HdrwVdi.dll 113.15 KB 2018/5/28 14:02:36
22 DiskGenius\HdrwVhd.dll 116.65 KB 2018/5/28 14:02:38
23 DiskGenius\HdrwVhdx.dll 115.15 KB 2018/5/28 14:02:40
24 DiskGenius\Hdrwvm.dll 145.15 KB 2018/5/28 14:02:34
25 DiskGenius\OfflineReg.exe 1.89 MB 2017/8/3 22:35:58
26 DiskGenius\Options.ini 381 Bytes 2016/6/6 12:53:42
27 DiskGenius\releasenote.txt 54.86 KB 2018/6/1 15:47:39
28 DiskGenius\SDL.dll 313.92 KB 2016/11/11 16:23:09
29 DiskGenius\swresample-0.dll 102.42 KB 2016/11/11 16:23:14
30 DiskGenius\swscale-2.dll 332.92 KB 2016/11/11 16:23:17
31 DiskGenius\VPreview.dll 160.65 KB 2018/5/2 13:57:20

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!