C# 医院管理系统.zip
下载
c# 医院
查看(86)

所属分类:开发技术 > C#
文件大小:3.52 MB
上传日期:2020-04-14 20:38
MD5:5e834b1d91************c66ce9c372
资源说明:C# 医院管理系统基于C#编程,程序员在编程的过程中可以参考学习使用,希望对IT程序员有用,此源码程序简单易懂、方便阅读,有很好的学习价值!
移动页面: MIP AMP

[资源合计] 文件夹:16,文件:309

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 08 医院管理系统\08 医院管理系统\data\Hospital_MIS_Data.MDF 2.38 MB 2011/4/19 16:37:50
2 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\background.bmp 2.25 MB 2011/4/19 16:38:08
3 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\background.bmp 2.25 MB 2011/4/19 16:36:34
4 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\bin\Debug\background.bmp 2.25 MB 2011/4/19 16:37:28
5 08 医院管理系统\08 医院管理系统\data\Hospital_MIS_Log.LDF 1 MB 2011/4/19 16:37:56
6 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\bin\Debug\Hospital_MIS.pdb 605.5 KB 2011/4/19 16:37:40
7 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\obj\Debug\Hospital_MIS.pdb 605.5 KB 2011/4/19 16:37:24
8 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\bin\Debug\Hospital_MIS.exe 518 KB 2011/4/19 16:37:34
9 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\obj\Debug\Hospital_MIS.exe 518 KB 2011/4/19 16:37:10
10 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\UseMedica.Designer.cs 173.06 KB 2011/4/19 16:37:02
11 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\PayRecordDataSet.Designer.cs 159.88 KB 2011/4/19 16:37:00
12 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\UseMedica.Designer.cs 154.97 KB 2011/4/19 16:38:30
13 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\PayRecordDataSet.Designer.cs 142.71 KB 2011/4/19 16:38:28
14 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS.suo 119 KB 2011/4/19 16:36:32
15 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS.suo 118.5 KB 2011/4/19 16:37:56
16 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\obj\Debug\TempPE\UseMedica.Designer.cs.dll 64.5 KB 2011/4/19 16:37:28
17 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\obj\Debug\TempPE\PayRecordDataSet.Designer.cs.dll 56.5 KB 2011/4/19 16:37:28
18 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\DataSet11.Designer.cs 49.16 KB 2011/4/19 16:36:38
19 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\UseMedica.xsd 46.07 KB 2011/4/19 16:38:32
20 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\UseMedica.xsd 46.07 KB 2011/4/19 16:37:02
21 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_Main.resx 44.19 KB 2011/4/19 16:38:20
22 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_Main.resx 44.19 KB 2011/4/19 16:36:50
23 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\DataSet1.Designer.cs 42.97 KB 2011/4/19 16:36:36
24 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\PayRecordDataSet.xsd 41.73 KB 2011/4/19 16:38:30
25 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\PayRecordDataSet.xsd 41.73 KB 2011/4/19 16:37:00
26 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\obj\Debug\TempPE\DataSet1.Designer.cs.dll 36 KB 2011/4/19 16:37:28
27 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\obj\Debug\TempPE\DataSet11.Designer.cs.dll 36 KB 2011/4/19 16:37:28
28 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\CRTmydocmand.rpt 32 KB 2011/4/19 16:38:08
29 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\CRTmydocmand.rpt 32 KB 2011/4/19 16:36:36
30 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\obj\Debug\Hospital_MIS.CRTmydocmand.rpt 32 KB 2011/4/19 16:37:04
31 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_payment.Designer.cs 31.87 KB 2011/4/19 16:38:22
32 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_payment.Designer.cs 31.87 KB 2011/4/19 16:36:52
33 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_addmedci.Designer.cs 31.25 KB 2011/4/19 16:38:10
34 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_addmedci.Designer.cs 31.25 KB 2011/4/19 16:36:38
35 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_patient.Designer.cs 30.98 KB 2011/4/19 16:38:22
36 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_patient.Designer.cs 30.98 KB 2011/4/19 16:36:52
37 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_appointment.Designer.cs 30.47 KB 2011/4/19 16:38:10
38 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_appointment.Designer.cs 30.47 KB 2011/4/19 16:36:38
39 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_doccommand.resx 28.4 KB 2011/4/19 16:38:14
40 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_doccommand.resx 28.4 KB 2011/4/19 16:36:44
41 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_medimanage.Designer.cs 26.7 KB 2011/4/19 16:38:20
42 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_medimanage.Designer.cs 26.7 KB 2011/4/19 16:36:50
43 08 医院管理系统\08 医院管理系统\UpgradeLog.XML 26.07 KB 2011/4/19 16:36:32
44 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\obj\Debug\Hospital_MIS.Frm_Main.resources 25.94 KB 2011/4/19 16:37:16
45 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_Main.Designer.cs 24.99 KB 2011/4/19 16:38:20
46 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_Main.Designer.cs 24.99 KB 2011/4/19 16:36:50
47 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_check.Designer.cs 24.01 KB 2011/4/19 16:38:12
48 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_check.Designer.cs 24.01 KB 2011/4/19 16:36:40
49 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_onduty.Designer.cs 22.43 KB 2011/4/19 16:38:22
50 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_onduty.Designer.cs 22.43 KB 2011/4/19 16:36:50
51 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_doccommand.Designer.cs 21.84 KB 2011/4/19 16:38:14
52 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_doccommand.Designer.cs 21.84 KB 2011/4/19 16:36:42
53 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_usermanage.Designer.cs 21.5 KB 2011/4/19 16:38:28
54 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_usermanage.Designer.cs 21.5 KB 2011/4/19 16:36:58
55 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_cardmanage.Designer.cs 21.29 KB 2011/4/19 16:38:12
56 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_cardmanage.Designer.cs 21.29 KB 2011/4/19 16:36:40
57 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_docscore.Designer.cs 20.7 KB 2011/4/19 16:38:16
58 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_docscore.Designer.cs 20.7 KB 2011/4/19 16:36:44
59 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Hospital_MIS.csproj 20.59 KB 2011/4/19 16:36:58
60 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Hospital_MIS.csproj 19.97 KB 2011/4/19 16:38:28
61 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_treat.Designer.cs 19.75 KB 2011/4/19 16:38:26
62 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_treat.Designer.cs 19.75 KB 2011/4/19 16:36:58
63 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_exitpay.Designer.cs 19.05 KB 2011/4/19 16:38:18
64 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_exitpay.Designer.cs 19.05 KB 2011/4/19 16:36:48
65 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_regmanage.Designer.cs 17.83 KB 2011/4/19 16:38:26
66 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_regmanage.Designer.cs 17.83 KB 2011/4/19 16:36:56
67 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_department.Designer.cs 17.73 KB 2011/4/19 16:38:14
68 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_department.Designer.cs 17.73 KB 2011/4/19 16:36:42
69 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_needpay.Designer.cs 16.64 KB 2011/4/19 16:38:20
70 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_needpay.Designer.cs 16.64 KB 2011/4/19 16:36:50
71 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_exitmedci.Designer.cs 16.3 KB 2011/4/19 16:38:16
72 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_exitmedci.Designer.cs 16.3 KB 2011/4/19 16:36:46
73 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\CRTcheck.rpt 16 KB 2011/4/19 16:38:08
74 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\CRTdoccom.rpt 16 KB 2011/4/19 16:38:08
75 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\CRTpay.rpt 16 KB 2011/4/19 16:38:10
76 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\CRTreg.rpt 16 KB 2011/4/19 16:38:10
77 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\printdoccom.rpt 16 KB 2011/4/19 16:38:30
78 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\CRTcheck.rpt 16 KB 2011/4/19 16:36:34
79 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\CRTdoccom.rpt 16 KB 2011/4/19 16:36:36
80 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\CRTpay.rpt 16 KB 2011/4/19 16:36:36
81 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\CRTreg.rpt 16 KB 2011/4/19 16:36:36
82 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\obj\Debug\Hospital_MIS.CRTcheck.rpt 16 KB 2011/4/19 16:37:04
83 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\obj\Debug\Hospital_MIS.CRTdoccom.rpt 16 KB 2011/4/19 16:37:04
84 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\obj\Debug\Hospital_MIS.CRTpay.rpt 16 KB 2011/4/19 16:37:04
85 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\obj\Debug\Hospital_MIS.CRTreg.rpt 16 KB 2011/4/19 16:37:04
86 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\obj\Debug\Hospital_MIS.printdoccom.rpt 16 KB 2011/4/19 16:37:26
87 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\printdoccom.rpt 16 KB 2011/4/19 16:37:00
88 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_exitmedcienter.Designer.cs 15.69 KB 2011/4/19 16:38:18
89 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_exitmedcienter.Designer.cs 15.69 KB 2011/4/19 16:36:46
90 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\obj\Debug\Hospital_MIS.Frm_doccommand.resources 15.68 KB 2011/4/19 16:37:14
91 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_appointment.cs 14.17 KB 2011/4/19 16:38:10
92 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_appointment.cs 14.17 KB 2011/4/19 16:36:38
93 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_patient.cs 13.61 KB 2011/4/19 16:38:22
94 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_patient.cs 13.61 KB 2011/4/19 16:36:52
95 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_department.resx 12.76 KB 2011/4/19 16:38:14
96 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_department.resx 12.76 KB 2011/4/19 16:36:42
97 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_cardmanage.resx 12.76 KB 2011/4/19 16:38:12
98 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_check.resx 12.76 KB 2011/4/19 16:38:12
99 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_docscore.resx 12.76 KB 2011/4/19 16:38:16
100 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_medimanage.resx 12.76 KB 2011/4/19 16:38:20
101 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_onduty.resx 12.76 KB 2011/4/19 16:38:22
102 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_regmanage.resx 12.76 KB 2011/4/19 16:38:26
103 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_treat.resx 12.76 KB 2011/4/19 16:38:26
104 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_usermanage.resx 12.76 KB 2011/4/19 16:38:28
105 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_cardmanage.resx 12.76 KB 2011/4/19 16:36:40
106 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_check.resx 12.76 KB 2011/4/19 16:36:40
107 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_docscore.resx 12.76 KB 2011/4/19 16:36:44
108 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_medimanage.resx 12.76 KB 2011/4/19 16:36:50
109 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_onduty.resx 12.76 KB 2011/4/19 16:36:52
110 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_regmanage.resx 12.76 KB 2011/4/19 16:36:56
111 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_treat.resx 12.76 KB 2011/4/19 16:36:58
112 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_usermanage.resx 12.76 KB 2011/4/19 16:36:58
113 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_payment.cs 12.62 KB 2011/4/19 16:38:22
114 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_payment.cs 12.62 KB 2011/4/19 16:36:52
115 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\obj\Debug\Hospital_MIS.csproj.FileListAbsolute.txt 12.59 KB 2011/4/19 16:37:06
116 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_addmedci.cs 12.56 KB 2011/4/19 16:38:10
117 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_addmedci.cs 12.56 KB 2011/4/19 16:36:38
118 08 医院管理系统\08 医院管理系统\_UpgradeReport_Files\UpgradeReport.xslt 12.21 KB 2011/4/19 16:36:32
119 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_sendmedci.Designer.cs 11.76 KB 2011/4/19 16:38:26
120 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_sendmedci.Designer.cs 11.76 KB 2011/4/19 16:36:56
121 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\obj\Debug\ResolveAssemblyReference.cache 11.63 KB 2011/4/19 16:37:26
122 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\bin\Debug\Hospital_MIS.vshost.exe 11.32 KB 2011/4/19 16:37:40
123 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_exitpay.resx 10.11 KB 2011/4/19 16:38:18
124 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_exitpay.resx 10.11 KB 2011/4/19 16:36:48
125 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\DataSet1.xsd 9.42 KB 2011/4/19 16:36:38
126 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_exitmedcienter.resx 8.98 KB 2011/4/19 16:38:18
127 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_exitmedcienter.resx 8.98 KB 2011/4/19 16:36:48
128 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_Main.cs 8.45 KB 2011/4/19 16:38:20
129 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_Main.cs 8.45 KB 2011/4/19 16:36:48
130 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_medimanage.cs 8.28 KB 2011/4/19 16:38:20
131 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_medimanage.cs 8.28 KB 2011/4/19 16:36:50
132 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_usermanage.cs 7.74 KB 2011/4/19 16:38:28
133 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_usermanage.cs 7.74 KB 2011/4/19 16:36:58
134 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_check.cs 7.33 KB 2011/4/19 16:38:12
135 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_check.cs 7.33 KB 2011/4/19 16:36:40
136 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\obj\Debug\TempPE\CRTcheck.cs.dll 7 KB 2011/4/19 16:37:26
137 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\obj\Debug\TempPE\CRTdoccom.cs.dll 7 KB 2011/4/19 16:37:26
138 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\obj\Debug\TempPE\CRTmydocmand.cs.dll 7 KB 2011/4/19 16:37:26
139 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\obj\Debug\TempPE\CRTpay.cs.dll 7 KB 2011/4/19 16:37:26
140 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\obj\Debug\TempPE\CRTreg.cs.dll 7 KB 2011/4/19 16:37:26
141 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\obj\Debug\TempPE\printdoccom.cs.dll 7 KB 2011/4/19 16:37:28
142 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\obj\Debug\DesignTimeResolveAssemblyReferencesInput.cache 6.59 KB 2011/4/19 16:37:04
143 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_onduty.cs 6.39 KB 2011/4/19 16:38:20
144 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_onduty.cs 6.39 KB 2011/4/19 16:36:50
145 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_docscore.cs 6.13 KB 2011/4/19 16:38:16
146 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_docscore.cs 6.13 KB 2011/4/19 16:36:44
147 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_countday.Designer.cs 6.11 KB 2011/4/19 16:38:12
148 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_countday.Designer.cs 6.11 KB 2011/4/19 16:36:40
149 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_patient.resx 6.04 KB 2011/4/19 16:38:22
150 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_patient.resx 6.04 KB 2011/4/19 16:36:52
151 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_sendmedci.resx 6.04 KB 2011/4/19 16:38:26
152 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_sendmedci.resx 6.04 KB 2011/4/19 16:36:56
153 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_printdoccom.resx 5.87 KB 2011/4/19 16:38:24
154 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_printdoccom.resx 5.87 KB 2011/4/19 16:36:54
155 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_printdoccommand.resx 5.87 KB 2011/4/19 16:38:24
156 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_printdoccommand.resx 5.87 KB 2011/4/19 16:36:54
157 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_printpay.resx 5.87 KB 2011/4/19 16:38:24
158 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_printreg.resx 5.87 KB 2011/4/19 16:38:26
159 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_printpay.resx 5.87 KB 2011/4/19 16:36:54
160 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_printreg.resx 5.87 KB 2011/4/19 16:36:56
161 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_exitmedci.cs 5.83 KB 2011/4/19 16:38:16
162 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_exitmedci.cs 5.83 KB 2011/4/19 16:36:44
163 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Properties\Resources.resx 5.82 KB 2011/4/19 16:38:32
164 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Properties\Resources.resx 5.82 KB 2011/4/19 16:37:04
165 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_addmedci.resx 5.68 KB 2011/4/19 16:38:10
166 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_appointment.resx 5.68 KB 2011/4/19 16:38:12
167 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_countday.resx 5.68 KB 2011/4/19 16:38:14
168 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_countdepart.resx 5.68 KB 2011/4/19 16:38:14
169 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_employee.resx 5.68 KB 2011/4/19 16:38:16
170 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_exitmedci.resx 5.68 KB 2011/4/19 16:38:18
171 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_login.resx 5.68 KB 2011/4/19 16:38:18
172 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_needpay.resx 5.68 KB 2011/4/19 16:38:20
173 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_payment.resx 5.68 KB 2011/4/19 16:38:22
174 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_addmedci.resx 5.68 KB 2011/4/19 16:36:38
175 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_appointment.resx 5.68 KB 2011/4/19 16:36:40
176 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_countday.resx 5.68 KB 2011/4/19 16:36:42
177 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_countdepart.resx 5.68 KB 2011/4/19 16:36:42
178 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_employee.resx 5.68 KB 2011/4/19 16:36:44
179 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_exitmedci.resx 5.68 KB 2011/4/19 16:36:46
180 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_login.resx 5.68 KB 2011/4/19 16:36:48
181 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_needpay.resx 5.68 KB 2011/4/19 16:36:50
182 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_payment.resx 5.68 KB 2011/4/19 16:36:52
183 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_login.Designer.cs 5.62 KB 2011/4/19 16:36:48
184 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\obj\Debug\Hospital_MIS.Frm_department.resources 5.59 KB 2011/4/19 16:37:14
185 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\obj\Debug\Hospital_MIS.Frm_cardmanage.resources 5.59 KB 2011/4/19 16:37:12
186 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\obj\Debug\Hospital_MIS.Frm_check.resources 5.59 KB 2011/4/19 16:37:12
187 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\obj\Debug\Hospital_MIS.Frm_docscore.resources 5.59 KB 2011/4/19 16:37:14
188 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\obj\Debug\Hospital_MIS.Frm_medimanage.resources 5.59 KB 2011/4/19 16:37:16
189 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\obj\Debug\Hospital_MIS.Frm_onduty.resources 5.59 KB 2011/4/19 16:37:16
190 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\obj\Debug\Hospital_MIS.Frm_regmanage.resources 5.59 KB 2011/4/19 16:37:18
191 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\obj\Debug\Hospital_MIS.Frm_treat.resources 5.59 KB 2011/4/19 16:37:20
192 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\obj\Debug\Hospital_MIS.Frm_usermanage.resources 5.59 KB 2011/4/19 16:37:20
193 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_login.Designer.cs 5.55 KB 2011/4/19 16:38:18
194 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_doccommand.cs 5.49 KB 2011/4/19 16:38:14
195 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_doccommand.cs 5.49 KB 2011/4/19 16:36:42
196 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\Frm_cardmanage.cs 5.48 KB 2011/4/19 16:38:12
197 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\Frm_cardmanage.cs 5.48 KB 2011/4/19 16:36:40
198 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\CRTmydocmand.cs 5.14 KB 2011/4/19 16:38:08
199 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Hospital_MIS\CRTmydocmand.cs 5.14 KB 2011/4/19 16:36:36
200 08 医院管理系统\08 医院管理系统\Backup\Hospital_MIS\printdoccom.cs 5.13 KB 2011/4/19 16:38:30

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!