QQ空间代码站源码 v1.0.zip
下载
源码 代码 QQ 空间
查看(18)

所属分类:开发技术 > 其它
文件大小:4.3 MB
上传日期:2022-05-02 16:57
MD5:a3bdcb4892************992d7cf5f0
资源说明:演示地址:http://www.qqnc.cc/ 后台用户名和密码:admin 由于图片太大,所以,打包程序中没有图片文件,需要的可以联系作者获取, 程序内核:四博新云 修正部分: 修正了采集文章时不能添加水印的问题,这个问题应该是新云程序的通病,现在已经修正好了 程序简单介绍:生成html,可设置采集,后台自由添加广告。

[资源合计] 文件夹:32,文件:654

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 database\#3434@#$.mdb 11.72 MB 2010/3/16 10:26:02
2 database\#3434@#$1.mdb 11.17 MB 2009/5/31 16:46:00
3 admin\Logdata.asa 2.16 MB 2010/3/16 10:26:02
4 skin\NC_Skins.mdb 1.86 MB 2009/4/30 18:55:00
5 database\#Collection.asa 616 KB 2009/6/7 9:07:00
6 inc\cls_public.asp 157.34 KB 2009/4/30 18:44:00
7 admin\Admin_SoftGather.asp 136.79 KB 2010/2/11 17:52:00
8 admin\Admin_ArticleGather.asp 117.79 KB 2010/2/27 20:31:36
9 inc\PicChannel.asp 105.02 KB 2009/4/30 18:45:00
10 inc\NewsChannel.asp 99.56 KB 2009/5/28 21:17:00
11 inc\SoftChannel.asp 99.11 KB 2009/4/30 18:45:00
12 inc\cls_main.asp 96.33 KB 2010/3/16 10:17:36
13 admin\admin_soft.asp 85.16 KB 2010/2/17 13:00:00
14 skin\new\2.png 74.25 KB 2009/5/9 10:14:00
15 admin\admin_article.asp 66.43 KB 2010/3/11 14:52:40
16 index.html 65.63 KB 2010/3/16 10:18:42
17 admin\admin_classify.asp 60.92 KB 2010/2/11 17:51:00
18 skin\new\1.png 60.74 KB 2009/5/9 10:15:00
19 skin\new\top01_01.png 56.86 KB 2009/5/8 22:37:00
20 admin\admin_channel.asp 50.13 KB 2010/2/11 17:51:00
21 admin\admin_template.asp 42.38 KB 2010/2/11 17:52:00
22 admin\admin_server.asp 41.34 KB 2010/2/18 23:01:06
23 admin\admin_config.asp 37.62 KB 2010/3/13 19:24:18
24 editor\Dialog\symbol.htm 37.01 KB 2006/4/6 14:27:52
25 admin\include\piccj.asp 36.28 KB 2010/2/11 17:51:00
26 editor\Editor.js 35.58 KB 2006/5/25 21:31:06
27 admin\admin_master.asp 34.75 KB 2010/2/11 17:52:00
28 inc\UploadCls.Asp 34.69 KB 2009/4/30 18:45:00
29 ico.html 33.53 KB 2009/5/22 13:01:00
30 admin\include\collection.asp 33.16 KB 2010/2/11 17:51:00
31 inc\classmenu.asp 31.56 KB 2009/4/30 18:44:00
32 admin\admin_admanage.asp 29.7 KB 2010/2/11 17:51:00
33 admin\admin_label.asp 28.07 KB 2010/2/11 17:51:00
34 admin\include\cls_AdminFile.asp 28.03 KB 2010/2/11 17:50:00
35 admin\admin_single.asp 27.92 KB 2010/2/11 17:52:00
36 admin\admin_database.asp 26.61 KB 2010/2/11 17:51:00
37 skin\new\bg_web_b.jpg 25.73 KB 2009/6/1 7:53:00
38 admin\include\selcolor.htm 25.17 KB 2010/2/11 17:51:00
39 admin\Admin_CreateArticle.Asp 24.21 KB 2010/2/11 17:51:00
40 skin\new\7030241.jpg 24.19 KB 2009/5/2 17:59:00
41 admin\Admin_CreateSoft1.Asp 23.88 KB 2010/2/11 17:51:00
42 editor\editor1.js 23.25 KB 2006/4/6 14:31:20
43 admin\admin_loadskin.asp 22.49 KB 2010/2/11 17:51:00
44 editor\post.js 22.15 KB 2006/4/6 14:31:22
45 skin\new\7030233.jpg 22.13 KB 2009/5/2 17:58:00
46 admin\Admin_CreateSoft.Asp 21.8 KB 2010/2/14 14:39:00
47 images\sy.png 21.35 KB 2010/2/27 20:23:34
48 editor\edit.js 20.04 KB 2006/4/6 14:31:18
49 inc\cls_payment.asp 19.84 KB 2009/4/30 18:44:00
50 admin\admin_link.asp 19.78 KB 2010/2/11 17:51:00
51 images\2009.jpg 19.07 KB 2010/3/16 9:29:20
52 admin\include\btformat.htm 19.05 KB 2010/2/11 17:50:00
53 editor\btformat.htm 19.05 KB 2006/4/6 14:31:18
54 admin\admin_special.asp 18.84 KB 2010/2/11 17:52:00
55 admin\admin_custom.asp 17.5 KB 2010/2/11 17:51:00
56 skin\new\7030231.jpg 17.48 KB 2009/5/2 17:58:00
57 banquan.swf 17.3 KB 2009/5/12 13:52:00
58 skin\new\7030235.jpg 17.03 KB 2009/5/2 17:58:00
59 skin\new\7030239.jpg 16.56 KB 2009/5/2 17:59:00
60 admin\admin_probe.asp 15.47 KB 2010/2/11 17:52:00
61 editor\editor1.asp 15.42 KB 2007/3/15 13:37:04
62 admin\Admin_CreateSingle.Asp 15.09 KB 2010/2/11 17:51:00
63 inc\const.asp 14.46 KB 2009/5/13 9:33:00
64 admin\admin_left.asp 14.43 KB 2010/3/9 10:22:04
65 editor\Dialog\table.htm 14.11 KB 2006/4/6 14:27:54
66 soft\download.asp 13.91 KB 2009/5/24 10:44:00
67 admin\setup.asp 13.89 KB 2010/3/4 16:10:36
68 editor\menu.js 13.64 KB 2006/4/6 14:31:22
69 editor\Dialog\help\main.htm 13.59 KB 2006/4/6 14:27:18
70 editor\editor.asp 12.53 KB 2007/3/15 13:36:50
71 editor\editors.asp 12 KB 2007/3/15 13:37:20
72 editor\sysimage\bg\Gathering.jpg 11.86 KB 2006/4/6 14:30:50
73 editor\sysimage\bg\Maize.jpg 11.47 KB 2006/4/6 14:30:52
74 editor\Dialog\img.htm 11.33 KB 2006/4/6 14:27:44
75 admin\admin_login.asp 11.31 KB 2010/2/11 17:52:00
76 admin\images\pic\file_exe.gif 11.31 KB 2010/2/11 17:49:00
77 skin\new\c_81.jpg 11.3 KB 2009/5/16 22:42:00
78 admin\images\pic\file_rm.gif 11.19 KB 2010/2/11 17:49:00
79 admin\images\pic\file_media.gif 11.13 KB 2010/2/11 17:49:00
80 inc\md5.asp 10.99 KB 2009/4/30 18:44:00
81 editor\table.htm 10.98 KB 2006/4/6 14:31:24
82 inc\cls_md5.asp 10.98 KB 2009/4/30 18:44:00
83 inc\online.asp 10.97 KB 2009/4/30 18:45:00
84 skin\new\7030237.jpg 10.87 KB 2009/5/2 17:58:00
85 skin\new\style.css 10.71 KB 2009/5/22 12:41:00
86 editor\Upload.asp 10.69 KB 2007/3/15 13:36:24
87 editor\Dialog\tablecell.htm 10.28 KB 2006/4/6 14:27:56
88 admin\images\pic\file_zip.gif 10.23 KB 2010/2/11 17:49:00
89 admin\images\pic\file_rar.gif 10.18 KB 2010/2/11 17:49:00
90 inc\upload.inc 9.84 KB 2009/4/30 18:45:00
91 admin\images\pic\file_other.gif 9.83 KB 2010/2/11 17:49:00
92 editor\Dialog\backimage.htm 9.72 KB 2006/4/6 14:27:26
93 admin\include\MenuCode.asp 9.1 KB 2010/2/11 17:51:00
94 admin\images\pic\file_flash.gif 9.02 KB 2010/2/11 17:49:00
95 admin\images\pic\Thumbs.db 9 KB 2010/2/11 17:49:00
96 skin\new\logo.gif 8.84 KB 2009/5/9 10:14:00
97 editor\table.js 8.79 KB 2006/4/6 14:31:24
98 admin\admin_replace.asp 8.56 KB 2010/2/11 17:52:00
99 admin\check.asp 8.02 KB 2010/2/11 17:52:00
100 admin\admin_log.asp 7.84 KB 2010/2/11 17:52:00
101 skin\new\16746068.jpg 7.79 KB 2009/5/3 13:51:00
102 inc\ubbcode.asp 7.75 KB 2009/4/30 18:45:00
103 admin\images\a_r7_c2.gif 7.72 KB 2010/2/11 17:50:00
104 soft\softdown.asp 7.59 KB 2009/5/24 10:44:00
105 admin\admin_classad.asp 7.57 KB 2010/2/11 17:51:00
106 editor\Dialog\selcolor.htm 7.36 KB 2006/4/6 14:27:52
107 admin\admin_comment.asp 7.19 KB 2010/2/11 17:51:00
108 admin\include\Channel.dat 6.98 KB 2010/2/11 17:50:00
109 inc\base64.asp 6.96 KB 2009/4/30 18:44:00
110 admin\upfiles.asp 6.93 KB 2010/2/11 17:53:00
111 admin\admin_softerr.asp 6.82 KB 2010/2/11 17:52:00
112 editor\sysimage\bg\Flower.gif 6.8 KB 2006/4/6 14:30:50
113 admin\upload.asp 6.73 KB 2010/2/11 17:53:00
114 inc\xslt\NC_slide.xslt 6.48 KB 2009/4/30 18:44:00
115 soft\js\ShowPage.JS 6.47 KB 2009/5/24 10:43:00
116 inc\SingleChannel.asp 6.45 KB 2009/4/30 18:45:00
117 skin\new\15253328.jpg 6.42 KB 2009/5/10 9:30:00
118 admin\admin_password.asp 6.4 KB 2010/2/11 17:52:00
119 admin\style.css 6.36 KB 2010/2/11 17:53:00
120 link\index.asp 6.13 KB 2009/4/30 18:45:00
121 editor\Dialog\file.htm 6.11 KB 2006/10/18 17:36:52
122 admin\admin_main.asp 5.94 KB 2010/2/12 20:53:00
123 google.asp 5.63 KB 2009/4/30 18:56:00
124 editor\Dialog\map.htm 5.59 KB 2006/4/6 14:27:46
125 skin\new\7030242.jpg 5.56 KB 2009/5/2 17:58:00
126 admin\images\a_r4_c3.gif 5.56 KB 2010/2/11 17:50:00
127 editor\sysimage\bg\Clear.jpg 5.54 KB 2006/4/6 14:30:48
128 admin\showerr.asp 5.54 KB 2010/2/11 17:53:00
129 editor\sysimage\bg\Ivy.gif 5.53 KB 2006/4/6 14:30:52
130 soft\js\Show_Page.JS 5.35 KB 2009/5/24 10:43:00
131 skin\new\7030236.jpg 5.27 KB 2009/5/2 17:58:00
132 editor\Dialog\iframe.htm 5.14 KB 2006/4/6 14:27:42
133 admin\include\admin.js 5.13 KB 2010/2/11 17:50:00
134 editor\Dialog\hyperlink.htm 5.01 KB 2006/4/6 14:27:40
135 editor\Dialog\flash.htm 4.93 KB 2006/4/6 14:27:36
136 editor\sysimage\bg\Fiesta.jpg 4.93 KB 2006/4/6 14:30:48
137 admin\images\admin_login_r4_c1.jpg 4.9 KB 2010/2/11 17:50:00
138 editor\Dialog\media.htm 4.87 KB 2006/4/6 14:27:48
139 skin\new\7030234.jpg 4.86 KB 2009/5/2 17:58:00
140 admin\include\cls_admanage.asp 4.82 KB 2010/2/11 17:50:00
141 skin\new\cbg.gif 4.74 KB 2009/5/7 10:53:00
142 skin\new\l_01.gif 4.74 KB 2009/5/25 20:13:00
143 editor\Dialog\dialog.js 4.71 KB 2006/4/6 14:27:28
144 editor\Dialog\fieldset.htm 4.67 KB 2006/4/6 14:27:30
145 soft\rss.xslt 4.66 KB 2009/5/24 10:44:00
146 skin\new\title1.jpg 4.66 KB 2009/5/3 13:50:00
147 admin\admin_space.asp 4.53 KB 2010/2/11 17:52:00
148 inc\cls_down.asp 4.46 KB 2009/4/30 18:44:00
149 admin\images\img_r2_c1.gif 4.42 KB 2010/2/11 17:50:00
150 editor\Dialog\anchor.htm 4.32 KB 2006/4/6 14:27:24
151 inc\cls_custom.asp 4.32 KB 2009/4/30 18:44:00
152 admin\images\admin_login_r1_c1.jpg 4.31 KB 2010/2/11 17:50:00
153 skin\new\7030232.jpg 4.18 KB 2009/5/2 17:58:00
154 editor\selcolor.htm 4.13 KB 2006/4/6 14:31:24
155 soft\js\a-z.js 4.12 KB 2009/5/24 10:43:00
156 admin\images\a_r3_c5.gif 4.06 KB 2010/2/11 17:50:00
157 skin\new\czjt_58.gif 3.98 KB 2009/5/2 18:04:00
158 admin\upfile.asp 3.96 KB 2010/2/11 17:53:00
159 editor\Dialog\findreplace.htm 3.87 KB 2006/4/6 14:27:34
160 skin\new\you333.jpg 3.76 KB 2009/5/17 11:19:00
161 link\addlink.asp 3.74 KB 2009/4/30 18:45:00
162 editor\sysimage\bg\Nature.jpg 3.69 KB 2006/4/6 14:30:52
163 editor\Editor.css 3.67 KB 2006/4/6 14:31:18
164 skin\new\czjt_31.gif 3.67 KB 2009/5/8 9:37:00
165 skin\new\you33.jpg 3.59 KB 2009/5/17 11:15:00
166 skin\new\7030240.jpg 3.57 KB 2009/5/2 17:59:00
167 admin\include\float.inc 3.47 KB 2010/2/11 17:51:00
168 inc\menu.js 3.45 KB 2009/4/30 18:44:00
169 editor\sysimage\bg\christmas.gif 3.37 KB 2006/4/6 14:30:48
170 editor\Dialog\emot.htm 3.34 KB 2006/4/6 14:27:30
171 admin\include\mouse_on_title.js 3.34 KB 2010/2/11 17:51:00
172 inc\email.asp 3.29 KB 2009/4/30 18:44:00
173 inc\GetCode.asp 3.29 KB 2009/4/30 18:44:00
174 admin\include\Gatherer.JS 3.02 KB 2010/2/11 17:51:00
175 admin\images\admin_title.gif 2.96 KB 2010/2/11 17:50:00
176 skin\new\7030238.jpg 2.89 KB 2009/5/2 17:59:00
177 skin\new\czjt_34.gif 2.87 KB 2009/5/2 18:04:00
178 soft\config.asp 2.77 KB 2009/5/24 10:44:00
179 editor\sysimage\bg\Glacier.jpg 2.68 KB 2006/4/6 14:30:50
180 skin\new\type_b_right.gif 2.67 KB 2009/5/22 12:04:00
181 skin\new\p2_pic.gif 2.64 KB 2009/5/8 10:19:00
182 editor\Dialog\tablecellsplit.htm 2.62 KB 2006/4/6 14:27:58
183 admin\images\err.gif 2.61 KB 2010/2/11 17:50:00
184 admin\images\succ.gif 2.48 KB 2010/2/11 17:50:00
185 skin\new\czjt_33.gif 2.48 KB 2009/5/13 10:07:00
186 admin\include\showpage.js 2.43 KB 2010/2/11 17:51:00
187 editor\Dialog\about\newasp_logo.gif 2.41 KB 2006/4/6 14:27:14
188 editor\sysimage\bg\Citrus.gif 2.4 KB 2006/4/6 14:30:48
189 admin\images\admin_login_r2_c1.jpg 2.37 KB 2010/2/11 17:50:00
190 soft\previewimg.asp 2.37 KB 2009/5/24 10:44:00
191 editor\Dialog\marquee.htm 2.35 KB 2006/4/6 14:27:46
192 skin\new\you3.jpg 2.21 KB 2009/5/16 22:42:00
193 admin\include\checksoft.js 2.21 KB 2010/2/11 17:50:00
194 skin\new\czjt_331.gif 2.18 KB 2009/5/2 18:04:00
195 skin\new\c_76.gif 2.12 KB 2009/5/3 10:23:00
196 admin\images\a_r4_c4.gif 2.12 KB 2010/2/11 17:50:00
197 admin\admin_top.asp 2.04 KB 2010/3/4 21:17:16
198 soft\error.asp 2.04 KB 2009/5/24 10:44:00
199 admin\images\admin_left_2.gif 1.99 KB 2010/2/11 17:50:00
200 admin\include\menu.js 1.96 KB 2010/2/11 17:51:00

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!