Party紫色ui重装音乐派对主题活动网站首页模板.zip
下载
源码 网站 模板
查看(6)

所属分类:课程资源 > 网页制作
文件大小:2.74 MB
上传日期:2023-03-18 21:06
MD5:8600d61cd0************a244c16df8
资源说明:Party紫色ui重装音乐派对主题活动网站首页模板,关键词信息:紫色ui、重装、音乐、派对、主题、活动、响应式、bootstarp主题、重金属、打碟、单页、宣传网站、表单、Party等。

[资源合计] 文件夹:28,文件:77

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 dgfp_63_party 0 Bytes 2021/1/28 18:44:54
2 dgfp_63_party\dgfp_63_party 0 Bytes 2023/3/18 20:54:54
3 dgfp_63_party\dgfp_63_party\b.jpg 47.91 KB 2020/5/29 14:11:49
4 dgfp_63_party\dgfp_63_party\contact 0 Bytes 2020/5/29 14:10:21
5 dgfp_63_party\dgfp_63_party\contact\Setup Contact Form.txt 53 Bytes 2018/11/28 10:37:26
6 dgfp_63_party\dgfp_63_party\css 0 Bytes 2020/5/29 14:10:21
7 dgfp_63_party\dgfp_63_party\css\style.css 23.83 KB 2018/11/28 9:40:34
8 dgfp_63_party\dgfp_63_party\img 0 Bytes 2020/5/29 14:10:21
9 dgfp_63_party\dgfp_63_party\img\about-img.png 145.86 KB 2018/11/27 19:19:00
10 dgfp_63_party\dgfp_63_party\img\action-img.jpg 218.92 KB 2018/11/27 19:27:40
11 dgfp_63_party\dgfp_63_party\img\apple-touch-icon.png 1.7 KB 2018/2/16 11:45:32
12 dgfp_63_party\dgfp_63_party\img\clients 0 Bytes 2020/5/29 14:10:21
13 dgfp_63_party\dgfp_63_party\img\clients\client-1.png 20.94 KB 2018/11/6 8:28:14
14 dgfp_63_party\dgfp_63_party\img\clients\client-2.png 26.4 KB 2018/11/6 8:28:58
15 dgfp_63_party\dgfp_63_party\img\clients\client-3.png 31.88 KB 2018/11/6 8:29:22
16 dgfp_63_party\dgfp_63_party\img\clients\client-4.png 20.17 KB 2018/11/6 8:29:44
17 dgfp_63_party\dgfp_63_party\img\clients\client-5.png 31 KB 2018/11/6 8:30:04
18 dgfp_63_party\dgfp_63_party\img\clients\client-6.png 26.24 KB 2018/11/6 8:30:26
19 dgfp_63_party\dgfp_63_party\img\favicon.png 491 Bytes 2018/2/16 11:45:32
20 dgfp_63_party\dgfp_63_party\img\intro-carousel 0 Bytes 2020/5/29 14:10:21
21 dgfp_63_party\dgfp_63_party\img\intro-carousel\1.jpg 200.58 KB 2018/11/28 9:43:42
22 dgfp_63_party\dgfp_63_party\img\portfolio 0 Bytes 2020/5/29 14:10:21
23 dgfp_63_party\dgfp_63_party\img\portfolio\1.jpg 45.17 KB 2018/8/25 1:48:30
24 dgfp_63_party\dgfp_63_party\img\portfolio\10.jpg 60.57 KB 2018/8/25 1:49:04
25 dgfp_63_party\dgfp_63_party\img\portfolio\11.jpg 119.05 KB 2018/8/25 1:48:48
26 dgfp_63_party\dgfp_63_party\img\portfolio\2.jpg 65.84 KB 2018/8/25 1:50:46
27 dgfp_63_party\dgfp_63_party\img\portfolio\3.jpg 80.74 KB 2018/8/25 1:50:28
28 dgfp_63_party\dgfp_63_party\img\portfolio\4.jpg 89.37 KB 2018/8/25 1:50:16
29 dgfp_63_party\dgfp_63_party\img\portfolio\5.jpg 91.67 KB 2018/8/25 1:50:04
30 dgfp_63_party\dgfp_63_party\img\portfolio\6.jpg 95.75 KB 2018/8/25 1:49:54
31 dgfp_63_party\dgfp_63_party\img\portfolio\7.jpg 51.16 KB 2018/8/25 1:49:44
32 dgfp_63_party\dgfp_63_party\img\portfolio\8.jpg 89.71 KB 2018/8/25 1:49:34
33 dgfp_63_party\dgfp_63_party\img\portfolio\9.jpg 59.97 KB 2018/8/25 1:49:20
34 dgfp_63_party\dgfp_63_party\img\team1.jpg 32.82 KB 2014/11/30 12:57:36
35 dgfp_63_party\dgfp_63_party\img\team2.jpg 45.66 KB 2014/11/30 12:59:54
36 dgfp_63_party\dgfp_63_party\img\team3.jpg 44.61 KB 2014/11/30 13:01:00
37 dgfp_63_party\dgfp_63_party\img\team4.jpg 33.22 KB 2014/11/30 13:01:24
38 dgfp_63_party\dgfp_63_party\index.html 30.38 KB 2021/1/28 18:44:54
39 dgfp_63_party\dgfp_63_party\js 0 Bytes 2020/5/29 14:10:21
40 dgfp_63_party\dgfp_63_party\js\main.js 4.93 KB 2018/11/6 10:05:34
41 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib 0 Bytes 2020/5/29 14:10:21
42 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\animate 0 Bytes 2020/5/29 14:10:21
43 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\animate\animate.css 24.83 KB 2018/2/16 11:45:32
44 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\animate\animate.min.css 16.57 KB 2018/2/16 11:45:32
45 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\bootstrap 0 Bytes 2020/5/29 14:10:21
46 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\bootstrap\css 0 Bytes 2020/5/29 14:10:21
47 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\bootstrap\css\bootstrap.css 173.98 KB 2018/2/16 11:45:32
48 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\bootstrap\css\bootstrap.min.css 141.48 KB 2018/2/16 11:45:32
49 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\bootstrap\js 0 Bytes 2020/5/29 14:10:21
50 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\bootstrap\js\bootstrap.bundle.min.js 66.15 KB 2018/2/16 11:45:32
51 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\bootstrap\js\bootstrap.min.js 47.8 KB 2018/2/16 11:45:32
52 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\easing 0 Bytes 2020/5/29 14:10:21
53 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\easing\easing.js 4 KB 2018/2/16 11:45:32
54 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\easing\easing.min.js 2.25 KB 2018/2/16 11:45:32
55 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\font-awesome 0 Bytes 2020/5/29 14:10:21
56 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\font-awesome\css 0 Bytes 2020/5/29 14:10:21
57 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\font-awesome\css\font-awesome.css 36.54 KB 2018/2/16 11:45:32
58 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\font-awesome\css\font-awesome.min.css 30.27 KB 2018/2/16 11:45:32
59 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\font-awesome\fonts 0 Bytes 2020/5/29 14:10:21
60 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\font-awesome\fonts\fontawesome-webfont.eot 161.86 KB 2018/2/16 11:45:32
61 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\font-awesome\fonts\fontawesome-webfont.svg 433.96 KB 2018/2/16 11:45:32
62 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\font-awesome\fonts\fontawesome-webfont.ttf 161.67 KB 2018/2/16 11:45:32
63 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\font-awesome\fonts\fontawesome-webfont.woff 95.73 KB 2018/2/16 11:45:32
64 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\font-awesome\fonts\fontawesome-webfont.woff2 75.35 KB 2018/2/16 11:45:32
65 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\font-awesome\fonts\FontAwesome.otf 131.65 KB 2018/2/16 11:45:32
66 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\ionicons 0 Bytes 2020/5/29 14:10:21
67 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\ionicons\css 0 Bytes 2020/5/29 14:10:21
68 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\ionicons\css\ionicons.css 55.85 KB 2018/2/16 11:45:32
69 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\ionicons\css\ionicons.min.css 50.08 KB 2018/2/16 11:45:32
70 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\ionicons\fonts 0 Bytes 2020/5/29 14:10:21
71 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\ionicons\fonts\ionicons.eot 117.89 KB 2018/2/16 11:45:32
72 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\ionicons\fonts\ionicons.svg 326.01 KB 2018/2/16 11:45:32
73 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\ionicons\fonts\ionicons.ttf 184.09 KB 2018/2/16 11:45:32
74 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\ionicons\fonts\ionicons.woff 66.31 KB 2018/2/16 11:45:32
75 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\jquery 0 Bytes 2020/5/29 14:10:21
76 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\jquery\jquery-migrate.min.js 6.92 KB 2018/2/16 11:45:32
77 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\jquery\jquery.min.js 84.63 KB 2018/2/16 11:45:32
78 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\magnific-popup 0 Bytes 2020/5/29 14:10:21
79 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\magnific-popup\magnific-popup.css 6.79 KB 2018/2/17 13:43:52
80 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\magnific-popup\magnific-popup.js 40.75 KB 2018/2/17 13:43:52
81 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\magnific-popup\magnific-popup.min.js 19.74 KB 2018/2/17 13:43:52
82 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\owlcarousel 0 Bytes 2020/5/29 14:10:21
83 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\owlcarousel\assets 0 Bytes 2020/5/29 14:10:21
84 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\owlcarousel\assets\ajax-loader.gif 3.13 KB 2018/3/14 10:03:12
85 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\owlcarousel\assets\owl.carousel.css 4.31 KB 2018/3/14 10:03:12
86 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\owlcarousel\assets\owl.carousel.min.css 3.18 KB 2018/3/14 10:03:12
87 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\owlcarousel\assets\owl.theme.default.css 1.35 KB 2018/3/14 10:03:12
88 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\owlcarousel\assets\owl.theme.default.min.css 1013 Bytes 2018/3/14 10:03:12
89 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\owlcarousel\assets\owl.theme.green.css 1.35 KB 2018/3/14 10:03:12
90 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\owlcarousel\assets\owl.theme.green.min.css 1013 Bytes 2018/3/14 10:03:12
91 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\owlcarousel\assets\owl.video.play.png 4.86 KB 2018/3/14 10:03:12
92 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\owlcarousel\LICENSE 1.07 KB 2018/3/14 10:03:12
93 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\owlcarousel\owl.carousel.js 87.38 KB 2018/3/14 10:03:12
94 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\owlcarousel\owl.carousel.min.js 43.19 KB 2018/3/14 10:03:12
95 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\owlcarousel\README.md 3.68 KB 2018/3/14 10:03:12
96 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\sticky 0 Bytes 2020/5/29 14:10:21
97 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\sticky\sticky.js 9.75 KB 2016/12/19 7:17:48
98 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\superfish 0 Bytes 2020/5/29 14:10:21
99 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\superfish\hoverIntent.js 6.91 KB 2018/2/16 11:45:32
100 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\superfish\superfish.js 7.38 KB 2018/2/16 11:45:32
101 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\superfish\superfish.min.js 4.37 KB 2018/2/16 11:45:32
102 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\wow 0 Bytes 2020/5/29 14:10:21
103 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\wow\wow.js 16.66 KB 2018/2/16 11:45:32
104 dgfp_63_party\dgfp_63_party\lib\wow\wow.min.js 7.97 KB 2018/2/16 11:45:32
105 dgfp_63_party\dgfp_63_party\s.jpg 37.15 KB 2020/5/29 14:12:25

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!