excel2json.zip
下载
c# 源码 Json
查看(187)

所属分类:开发技术 > C#
文件大小:973.77 KB
上传日期:2021-03-05 15:39
MD5:f169df3a3f************e15fd48ba0
资源说明:使用C#开发的excel转json格式桌面应用,包含了exe可执行文件和相关源码。

[资源合计] 文件夹:1,文件:18

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 excel2json 0 Bytes 2020/10/8 16:47:04
2 excel2json\CommandLine.dll 57 KB 2020/3/31 21:14:57
3 excel2json\CommandLine.xml 77.38 KB 2020/3/31 21:14:57
4 excel2json\excel2json.exe 476 KB 2020/10/8 16:47:04
5 excel2json\excel2json.exe.config 184 Bytes 2020/3/31 21:14:57
6 excel2json\excel2json.pdb 57.5 KB 2020/10/8 16:47:04
7 excel2json\ExcelDataReader.DataSet.dll 9.5 KB 2019/5/2 4:39:58
8 excel2json\ExcelDataReader.DataSet.pdb 2.58 KB 2019/5/2 4:39:58
9 excel2json\ExcelDataReader.DataSet.xml 3.34 KB 2019/5/2 4:39:58
10 excel2json\ExcelDataReader.dll 158 KB 2019/5/2 4:39:52
11 excel2json\ExcelDataReader.pdb 63.45 KB 2019/5/2 4:39:52
12 excel2json\ExcelDataReader.xml 77.57 KB 2019/5/2 4:39:50
13 excel2json\FastColoredTextBox.dll 323 KB 2018/12/5 15:07:38
14 excel2json\FastColoredTextBox.xml 132.1 KB 2018/12/5 15:07:38
15 excel2json\ICSharpCode.SharpZipLib.dll 194 KB 2019/8/9 8:40:22
16 excel2json\ICSharpCode.SharpZipLib.pdb 94.57 KB 2019/8/9 8:40:22
17 excel2json\ICSharpCode.SharpZipLib.xml 523.95 KB 2019/8/9 8:40:22
18 excel2json\Newtonsoft.Json.dll 683.92 KB 2019/11/9 0:56:44
19 excel2json\Newtonsoft.Json.xml 691.13 KB 2019/11/9 0:51:54

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!