Qt C++开发的打地鼠小游戏.rar
下载
小游戏 开发
查看(107)

所属分类:开发技术 > C++
文件大小:9.46 MB
上传日期:2020-04-26 22:06
MD5:4436e7b46f************65e0f72c65
资源说明:Qt C++开发的打地鼠小游戏,新手写的,不喜勿喷,欢迎下载。

[资源合计] 文件夹:10,文件:52

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 mygame\android_sources\128.png 21.66 KB 2020/2/24 21:06:32
2 mygame\android_sources\32.png 2.05 KB 2020/2/24 20:48:29
3 mygame\android_sources\64.png 6.31 KB 2020/2/24 21:07:18
4 mygame\android_sources\AndroidManifest.xml 6.13 KB 2020/2/24 21:13:58
5 mygame\android_sources\res\drawable-hdpi\icon.png 21.66 KB 2020/2/24 21:06:32
6 mygame\android_sources\res\drawable-ldpi\icon.png 2.05 KB 2020/2/24 20:48:29
7 mygame\android_sources\res\drawable-mdpi\icon.png 6.31 KB 2020/2/24 21:07:18
8 mygame\gameworid.cpp 11.05 KB 2020/2/26 16:01:58
9 mygame\gameworid.h 2.12 KB 2020/2/26 16:11:01
10 mygame\gameworid.ui 6.21 KB 2020/2/25 17:25:41
11 mygame\main.cpp 1.13 KB 2020/2/26 16:35:13
12 mygame\mainwindow.cpp 1.45 KB 2020/2/26 15:43:07
13 mygame\mainwindow.h 613 Bytes 2020/2/26 15:22:23
14 mygame\mainwindow.ui 1.81 KB 2020/2/25 17:25:52
15 mygame\mygame.pro 1.51 KB 2020/2/25 15:42:28
16 mygame\mygame.pro.user 72.72 KB 2020/2/26 16:47:44
17 mygame\myicon.rc 44 Bytes 2020/2/25 17:28:27
18 mygame\qDebug2Logcat.cpp 898 Bytes 2014/5/2 16:35:28
19 mygame\qDebug2Logcat.h 206 Bytes 2014/5/2 16:34:25
20 mygame\res\abo.jpg 10.65 KB 2020/2/23 14:01:10
21 mygame\res\abo2.jpg 13.06 KB 2020/2/23 21:47:26
22 mygame\res\Buttonmusic.wav 1.26 KB 2020/2/25 15:12:31
23 mygame\res\Clickerror.wav 76.6 KB 2018/11/22 9:40:09
24 mygame\res\Clickright.wav 337.87 KB 2020/2/24 10:19:29
25 mygame\res\drawable-hdpi\icon.png 703 Bytes 2020/2/24 20:22:00
26 mygame\res\drawable-ldpi\icon.png 703 Bytes 2020/2/24 20:22:00
27 mygame\res\drawable-mdpi\icon.png 703 Bytes 2020/2/24 20:22:00
28 mygame\res\exiticon.png 11.18 KB 2020/2/22 18:47:48
29 mygame\res\gamemusice.wav 12.74 MB 2020/2/22 6:20:40
30 mygame\res\gameover.wav 433.03 KB 2020/2/24 10:14:28
31 mygame\res\gamevictory.wav 889.23 KB 2020/2/24 10:19:08
32 mygame\res\hammer0.png 19.61 KB 2020/2/23 10:35:39
33 mygame\res\hammer1.png 18.79 KB 2020/2/23 10:35:58
34 mygame\res\hammer2.png 10.19 KB 2020/2/23 10:36:20
35 mygame\res\hammer3.png 11.73 KB 2020/2/23 10:36:37
36 mygame\res\hammer4.png 10.02 KB 2020/2/23 10:36:53
37 mygame\res\leavegame2.jpg 40.54 KB 2020/2/25 13:44:03
38 mygame\res\setgame2.jpg 41.28 KB 2020/2/25 13:22:06
39 mygame\res\Setgameicon.png 2.83 KB 2020/2/22 18:50:17
40 mygame\res\Slidermusic.wav 800 Bytes 2020/2/25 15:10:51
41 mygame\res\Startgame.png 1.34 KB 2020/2/22 18:41:05
42 mygame\res\startgame2.png 186.07 KB 2020/2/25 13:25:23
43 mygame\res\tudou.jpg 9.99 KB 2020/2/23 14:00:26
44 mygame\res\tudou2.jpg 10.75 KB 2020/2/23 14:00:49
45 mygame\res\tudoulove.jpg 28.11 KB 2020/2/22 18:05:19
46 mygame\res.qrc 773 Bytes 2020/2/25 15:14:22
47 mygame\setworld.cpp 4.48 KB 2020/2/26 15:39:39
48 mygame\setworld.h 1.25 KB 2020/2/26 15:41:55
49 mygame\setworld.ui 5.84 KB 2020/2/25 17:26:06
50 mygame\sizeUtil.cpp 897 Bytes 2014/12/18 23:47:26
51 mygame\sizeUtil.h 505 Bytes 2014/12/18 23:38:54
52 mygame\tudou.ico 66.06 KB 2020/2/25 17:21:50
53 mygame\android_sources\res\drawable-hdpi 0 Bytes 2020/2/25 11:33:07
54 mygame\android_sources\res\drawable-ldpi 0 Bytes 2020/2/25 11:33:07
55 mygame\android_sources\res\drawable-mdpi 0 Bytes 2020/2/25 11:33:07
56 mygame\android_sources\res 0 Bytes 2020/2/25 11:33:07
57 mygame\res\drawable-hdpi 0 Bytes 2020/2/25 11:33:08
58 mygame\res\drawable-ldpi 0 Bytes 2020/2/25 11:33:08
59 mygame\res\drawable-mdpi 0 Bytes 2020/2/25 11:33:08
60 mygame\android_sources 0 Bytes 2020/2/25 11:33:07
61 mygame\res 0 Bytes 2020/2/25 17:21:49
62 mygame 0 Bytes 2020/2/26 16:47:44

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!