FAT 文件系统源码.rar
下载
系统 源码 文件
查看(8)

所属分类:开发技术 > C
文件大小:2.74 MB
上传日期:2021-10-28 11:35
MD5:cb78e221ff************8ac27071d8
资源说明:FAT 文件系统源码,包含:嵌入式FAT16_32文件系统、FAT文件系统Code的使用说明。

[资源合计] 文件夹:9,文件:49

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 FAT快速版\FAT文件系统Code的使用说明.doc 425.5 KB 2017/8/21 10:20:14
2 FAT快速版\嵌入式FAT16_32文件系统.doc 73 KB 2013/4/4 16:51:00
3 FAT快速版\版本.txt 601 Bytes 2020/9/3 16:56:20
4 FAT快速版\FAT快速版\fat_filesystem.dsp 4.79 KB 2019/9/4 13:11:58
5 FAT快速版\FAT快速版\fat_filesystem.dsw 536 Bytes 2016/4/22 18:28:22
6 FAT快速版\FAT快速版\fat_filesystem.ncb 1.2 MB 2020/9/3 12:49:48
7 FAT快速版\FAT快速版\fat_filesystem.opt 49.5 KB 2020/9/3 12:49:46
8 FAT快速版\FAT快速版\fat_filesystem.plg 262 Bytes 2020/9/3 11:18:50
9 FAT快速版\FAT快速版\main.C 16.89 KB 2020/9/3 11:18:40
10 FAT快速版\FAT快速版\Debug\fat.obj 335.81 KB 2020/4/21 18:36:50
11 FAT快速版\FAT快速版\Debug\fat.sbr 0 Bytes 2020/4/21 18:36:50
12 FAT快速版\FAT快速版\Debug\fat_filesystem.bsc 3.29 MB 2020/9/3 11:18:48
13 FAT快速版\FAT快速版\Debug\fat_filesystem.exe 528.06 KB 2020/9/3 11:18:44
14 FAT快速版\FAT快速版\Debug\fat_filesystem.ilk 247.88 KB 2020/9/3 11:18:44
15 FAT快速版\FAT快速版\Debug\fat_filesystem.pch 196.58 KB 2020/9/3 11:18:42
16 FAT快速版\FAT快速版\Debug\fat_filesystem.pdb 657 KB 2020/9/3 11:18:44
17 FAT快速版\FAT快速版\Debug\flash_management.obj 6.03 KB 2019/9/15 19:46:04
18 FAT快速版\FAT快速版\Debug\flash_management.sbr 0 Bytes 2019/9/15 19:46:06
19 FAT快速版\FAT快速版\Debug\main.obj 24.44 KB 2020/9/3 11:18:42
20 FAT快速版\FAT快速版\Debug\main.sbr 0 Bytes 2020/9/3 11:18:48
21 FAT快速版\FAT快速版\Debug\nandflash.obj 23.78 KB 2017/10/23 14:26:18
22 FAT快速版\FAT快速版\Debug\nandflash.sbr 0 Bytes 2017/10/23 14:26:30
23 FAT快速版\FAT快速版\Debug\readed.rar 1.01 MB 2018/6/26 11:37:50
24 FAT快速版\FAT快速版\Debug\time.obj 2.35 KB 2019/11/21 17:54:34
25 FAT快速版\FAT快速版\Debug\time.sbr 0 Bytes 2019/11/21 17:54:36
26 FAT快速版\FAT快速版\Debug\vc60.idb 81 KB 2020/9/3 11:18:50
27 FAT快速版\FAT快速版\Debug\vc60.pdb 68 KB 2020/9/3 11:18:42
28 FAT快速版\FAT快速版\Debug\yaffs_ecc.obj 6.2 KB 2017/10/14 15:49:04
29 FAT快速版\FAT快速版\FAT\fat.c 225.92 KB 2020/4/21 18:36:50
30 FAT快速版\FAT快速版\FAT\fat.h 2.7 KB 2019/9/15 16:31:10
31 FAT快速版\FAT快速版\FAT\time.c 1.08 KB 2019/9/4 13:24:56
32 FAT快速版\FAT快速版\FAT\time.h 506 Bytes 2019/9/4 13:24:56
33 FAT快速版\FAT快速版\FAT\CVS\Entries 82 Bytes 2007/5/11 11:00:58
34 FAT快速版\FAT快速版\FAT\CVS\Entries.Extra 22 Bytes 2007/5/11 11:00:58
35 FAT快速版\FAT快速版\FAT\CVS\Repository 28 Bytes 2007/3/11 18:25:50
36 FAT快速版\FAT快速版\FAT\CVS\Root 23 Bytes 2007/3/11 18:25:50
37 FAT快速版\FAT快速版\Flash_Management\flash_management.c 3.26 KB 2019/9/15 19:46:04
38 FAT快速版\FAT快速版\Flash_Management\flash_management.h 1.56 KB 2017/5/21 10:55:28
39 FAT快速版\FAT快速版\Flash_Management\CVS\Entries 115 Bytes 2007/2/26 22:02:02
40 FAT快速版\FAT快速版\Flash_Management\CVS\Entries.Extra 48 Bytes 2007/2/26 22:02:02
41 FAT快速版\FAT快速版\Flash_Management\CVS\Repository 41 Bytes 2007/2/26 22:02:02
42 FAT快速版\FAT快速版\Flash_Management\CVS\Root 23 Bytes 2007/2/26 22:02:02
43 FAT快速版\FAT快速版\include\fat_cfg.h 13.56 KB 2019/11/21 17:54:34
44 FAT快速版\FAT快速版\include\gb2312_to_unicode_table.h 681.5 KB 2011/2/21 14:47:28
45 FAT快速版\FAT快速版\include\types.h 1.71 KB 2019/9/4 13:51:50
46 FAT快速版\FAT快速版\include\CVS\Entries 88 Bytes 2007/3/31 22:25:44
47 FAT快速版\FAT快速版\include\CVS\Entries.Extra 28 Bytes 2007/3/31 22:25:44
48 FAT快速版\FAT快速版\include\CVS\Repository 32 Bytes 2007/3/11 18:25:50
49 FAT快速版\FAT快速版\include\CVS\Root 23 Bytes 2007/3/11 18:25:50
50 FAT快速版\FAT快速版\FAT\CVS 0 Bytes 2020/8/30 8:19:56
51 FAT快速版\FAT快速版\Flash_Management\CVS 0 Bytes 2020/8/30 8:19:56
52 FAT快速版\FAT快速版\include\CVS 0 Bytes 2020/8/30 8:19:56
53 FAT快速版\FAT快速版\Debug 0 Bytes 2020/9/3 11:18:44
54 FAT快速版\FAT快速版\FAT 0 Bytes 2020/8/30 8:19:56
55 FAT快速版\FAT快速版\Flash_Management 0 Bytes 2020/8/30 8:19:56
56 FAT快速版\FAT快速版\include 0 Bytes 2020/8/30 8:19:56
57 FAT快速版\FAT快速版 0 Bytes 2020/9/3 12:49:46
58 FAT快速版 0 Bytes 2021/10/27 22:33:24

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!