frp_0.34.2_windows_amd64.zip
下载
电脑 远程 内网
查看(37)

所属分类:网络技术 > 网管软件
文件大小:8.16 MB
上传日期:2021-09-08 11:13
MD5:9ce919b971************277776d3dc
资源说明:如何安装 frp 和使用frp (linux /windows) 很多时候会用到处在内网的电脑或者虚拟机,需要将内网上的服务发布出去,让外部访问,又或者需要发布的服务端口防火墙没打开,外部也访问不了,这时候可以用frp,将内网的ip和端口映射到一个外部可以访问的外网ip和端口上。

[资源合计] 文件夹:2,文件:11

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 frp_0.34.2_windows_amd64 0 Bytes 2020/11/6 15:57:12
2 frp_0.34.2_windows_amd64\frps.exe 12.76 MB 2020/11/6 15:54:07
3 frp_0.34.2_windows_amd64\frps_full.ini 4.81 KB 2020/11/6 15:57:12
4 frp_0.34.2_windows_amd64\frps.ini 26 Bytes 2020/11/6 15:57:12
5 frp_0.34.2_windows_amd64\frpc.exe 9.57 MB 2020/11/6 15:53:57
6 frp_0.34.2_windows_amd64\frpc_full.ini 8.13 KB 2020/11/6 15:57:12
7 frp_0.34.2_windows_amd64\LICENSE 11.09 KB 2020/11/6 15:57:12
8 frp_0.34.2_windows_amd64\frpc.ini 126 Bytes 2020/11/6 15:57:12
9 frp_0.34.2_windows_amd64\systemd 0 Bytes 2020/11/6 15:57:12
10 frp_0.34.2_windows_amd64\systemd\frpc@.service 257 Bytes 2020/11/6 15:57:12
11 frp_0.34.2_windows_amd64\systemd\frpc.service 263 Bytes 2020/11/6 15:57:12
12 frp_0.34.2_windows_amd64\systemd\frps.service 210 Bytes 2020/11/6 15:57:12
13 frp_0.34.2_windows_amd64\systemd\frps@.service 208 Bytes 2020/11/6 15:57:12

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!