TCPUDPDbg.rar
下载
软件 TCP UDP
查看(30)

所属分类:网络技术 > 网络设备
文件大小:1.69 MB
上传日期:2023-03-21 15:21
MD5:64757c87cb************bd57d13036
资源说明:TCP&UDP测试工具 V1.02 此测试工具用于开发网络通讯程序时,在服务器或客户端测试TCP/UDP通讯连接和测试数据的接收和发送情况。 1.可收发TCP/UDP数据。 2.对于TCP,支持服务器和客户端模式。 3.支持多连接,可同时对多路网络连接进行操作。 4.对于UDP,支持组播方式。 5.可显示当前数据传输速度。 6.数据显示方式分为ASCII和HEX两种。 7.可发送文件。 8.可把接收到的数据实时保存到文件。

[资源合计] 文件夹:4,文件:26

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 TCPUDPDbg\config\config.ini 392 Bytes 2023/3/20 16:05:36
2 TCPUDPDbg\config\img\1.jpg 50.82 KB 2022/5/23 19:56:54
3 TCPUDPDbg\config\img\2.jpg 50.55 KB 2022/5/23 19:56:55
4 TCPUDPDbg\config\img\3.jpg 26.03 KB 2022/5/23 19:56:56
5 TCPUDPDbg\config\img\4.jpg 32.35 KB 2022/5/23 19:56:55
6 TCPUDPDbg\config\img\5.jpg 55.3 KB 2022/5/23 19:56:55
7 TCPUDPDbg\config\img\6.jpg 19.88 KB 2022/5/23 19:56:56
8 TCPUDPDbg\config\intro.htm 1.16 KB 2022/5/23 19:56:51
9 TCPUDPDbg\config\lastsend.data 0 Bytes 2023/3/20 16:05:27
10 TCPUDPDbg\config\style.css 1.47 KB 2022/5/23 19:56:52
11 TCPUDPDbg\getresource.bat 20 Bytes 2022/5/23 19:56:46
12 TCPUDPDbg\language\chinesegb.xml 22.17 KB 2022/5/23 19:56:53
13 TCPUDPDbg\language\config.ini 143 Bytes 2023/3/20 15:00:08
14 TCPUDPDbg\language\english.xml 21.31 KB 2022/5/23 19:56:54
15 TCPUDPDbg\mfc42.dll 1004 KB 2022/5/23 19:56:47
16 TCPUDPDbg\msvcrt.dll 335 KB 2022/5/23 19:56:46
17 TCPUDPDbg\TCPUDPDbg.exe 256.06 KB 2022/5/23 19:56:46
18 TCPUDPDbg\UpdateLang.ini 2.29 KB 2022/5/23 19:56:46
19 TCPUDPDbg\winmm.dll 160 KB 2022/5/23 19:56:47
20 TCPUDPDbg\wsock32.dll 28 KB 2022/5/23 19:56:47
21 TCPUDPDbg\XMLResource.exe 40 KB 2022/5/23 19:56:48
22 TCPUDPDbg\XMLResource.xml 98 Bytes 2022/5/23 19:56:49
23 TCPUDPDbg\XTP9700Lib.dll 2.62 MB 2022/5/23 19:57:14
24 TCPUDPDbg\功能简介.txt 493 Bytes 2022/5/23 19:56:49
25 TCPUDPDbg\快捷方式 到 TCPUDPDbg.exe.lnk 591 Bytes 2022/5/23 19:56:49
26 TCPUDPDbg\软件说明.url 228 Bytes 2022/5/23 19:56:51
27 TCPUDPDbg\config\img 0 Bytes 2022/5/23 19:56:56
28 TCPUDPDbg\config 0 Bytes 2022/5/23 19:56:53
29 TCPUDPDbg\language 0 Bytes 2022/5/23 19:56:54
30 TCPUDPDbg 0 Bytes 2022/5/23 19:57:14

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!


下一资源: gmap demo.rar