MK8215 MAS902.zip
下载
资料 工具
查看(19)

所属分类:存储 > 其它
文件大小:18.23 MB
上传日期:2022-09-11 14:35
MD5:baade16b17************9a06a87254
资源说明:MK8215 MAS902 量产工具,开卡工具。MK8215 MAS902 量产工具,开卡工具。

[资源合计] 文件夹:65,文件:404

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\MXMPSORT_MAS090x.exe 7.41 MB 2018/7/30 17:52:55
2 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\MKMPSORT_MK8215.exe 7.37 MB 2018/7/30 17:55:36
3 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\Dump\DumpImage_20180912_092259_DeskTop.bmp 4.94 MB 2018/9/12 9:22:59
4 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\MXUtility_MAS090x.exe 4.3 MB 2018/7/30 18:20:47
5 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\MKUtility_MAS090x.exe 4.27 MB 2018/7/30 18:20:32
6 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\Dump\DumpImage_20180912_092259_Tool.bmp 2.73 MB 2018/9/12 9:22:59
7 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\log\Error_201809111516_07_978091150021.txt 624 KB 2018/9/11 15:16:14
8 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\DCJHCABC.bin 372 KB 2018/8/3 11:40:19
9 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\DCJHCADC.bin 372 KB 2018/8/3 11:40:19
10 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\DCJHCAFC.bin 372 KB 2018/8/3 11:40:19
11 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\DCJHCAHC.bin 372 KB 2018/8/3 11:40:19
12 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\DCJHCANC.bin 372 KB 2018/8/3 11:40:19
13 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\DCJHCAPC.bin 372 KB 2018/8/3 11:40:19
14 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\DCJHCARC.bin 372 KB 2018/8/3 11:40:19
15 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\DCJHCATC.bin 372 KB 2018/8/3 11:40:19
16 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\DCJHCCBC.bin 372 KB 2018/8/3 11:40:19
17 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\DCJHCCDC.bin 372 KB 2018/8/3 11:40:19
18 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\DCJHCCFC.bin 372 KB 2018/8/3 11:40:19
19 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\DCJHCCHC.bin 372 KB 2018/8/3 11:40:19
20 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\DCJHCCNC.bin 372 KB 2018/8/3 11:40:19
21 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\DCJHCCPC.bin 372 KB 2018/8/3 11:40:19
22 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\DCJHCEBC.bin 372 KB 2018/8/3 11:40:19
23 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\DCJHCEDC.bin 372 KB 2018/8/3 11:40:19
24 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\DCJHCEFC.bin 372 KB 2018/8/3 11:40:19
25 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\DCJHCEHC.bin 372 KB 2018/8/3 11:40:19
26 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\ECJHCABC.bin 372 KB 2018/8/3 11:40:19
27 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\ECJHCADC.bin 372 KB 2018/8/3 11:40:19
28 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\ECJHCAFC.bin 372 KB 2018/8/3 11:40:19
29 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\ECJHCAHC.bin 372 KB 2018/8/3 11:40:19
30 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\ECJHCANC.bin 372 KB 2018/8/3 11:40:19
31 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\ECJHCAPC.bin 372 KB 2018/8/3 11:40:19
32 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\ECJHCARC.bin 372 KB 2018/8/3 11:40:19
33 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\ECJHCATC.bin 372 KB 2018/8/3 11:40:19
34 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\ECJHCCBC.bin 372 KB 2018/8/3 11:40:19
35 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\ECJHCCDC.bin 372 KB 2018/8/3 11:40:19
36 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\ECJHCCFC.bin 372 KB 2018/8/3 11:40:19
37 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\ECJHCCHC.bin 372 KB 2018/8/3 11:40:20
38 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\ECJHCCNC.bin 372 KB 2018/8/3 11:40:20
39 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\ECJHCCPC.bin 372 KB 2018/8/3 11:40:20
40 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\ECJHCEBC.bin 372 KB 2018/8/3 11:40:20
41 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\ECJHCEDC.bin 372 KB 2018/8/3 11:40:20
42 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\ECJHCEFC.bin 372 KB 2018/8/3 11:40:20
43 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\ECJHCEHC.bin 372 KB 2018/8/3 11:40:20
44 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\GCJHCABC.bin 372 KB 2018/8/3 11:40:20
45 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\HCJHCABC.bin 372 KB 2018/8/3 11:40:20
46 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\HCJHCAHC.bin 372 KB 2018/8/3 11:40:20
47 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\DCJHCCAC.bin 368 KB 2018/8/3 11:40:19
48 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\ECJHCCAC.bin 368 KB 2018/8/3 11:40:19
49 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\DCJHCEAC.bin 352 KB 2018/8/3 11:40:19
50 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\ECJHCEAC.bin 352 KB 2018/8/3 11:40:20
51 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\DCJHCAAC.bin 348 KB 2018/8/3 11:40:19
52 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\ECJHCAAC.bin 348 KB 2018/8/3 11:40:19
53 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\GCJHCAAC.bin 348 KB 2018/8/3 11:40:20
54 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SYS\HCJHCAAC.bin 348 KB 2018/8/3 11:40:20
55 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\DAT\dummyF.bin 256 KB 2018/5/10 14:18:39
56 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\DAT\dummy0.bin 250 KB 2018/4/23 15:34:20
57 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\GDP.bin 189.77 KB 2018/7/30 18:09:39
58 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\SORT\SORT.bin 182.07 KB 2018/7/27 11:16:29
59 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\TMC.ini 104.94 KB 2018/7/19 8:55:15
60 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\DAT\opal.bin 64 KB 2018/1/18 10:16:26
61 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\Para_9x9_ALL.ini 37.47 KB 2018/7/27 11:19:59
62 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\DAT\SFT_PAT.bin 16.01 KB 2018/4/24 18:01:06
63 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\15NM\nandmem_15NM_ddr_page2.bin 16 KB 2017/8/4 15:37:08
64 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\15NM\nandmem_15NM_sdr_page1.bin 16 KB 2017/8/4 15:37:08
65 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\19NM\nandmem_19NM_ddr_page2.bin 16 KB 2017/8/4 15:37:08
66 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\19NM\nandmem_19NM_sdr_page1.bin 16 KB 2017/8/4 15:37:08
67 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\A19N\nandmem_A19N_ddr_page2.bin 16 KB 2017/8/4 15:37:08
68 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\A19N\nandmem_A19N_sdr_page1.bin 16 KB 2017/8/4 15:37:08
69 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\B16A\nandmem_B16A_ddr_page2.bin 16 KB 2017/8/4 15:37:08
70 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\B16A\nandmem_B16A_sdr_page1.bin 16 KB 2017/8/4 15:37:08
71 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\B17A\nandmem_B17A_ddr_page2.bin 16 KB 2017/8/4 15:37:08
72 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\B17A\nandmem_B17A_sdr_page1.bin 16 KB 2017/8/4 15:37:08
73 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\B27A\nandmem_B27A_ddr_page2.bin 16 KB 2017/8/4 15:37:08
74 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\B27A\nandmem_B27A_sdr_page1.bin 16 KB 2017/8/4 15:37:08
75 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\BIC2\nandmem_BIC2_ddr_page2.bin 16 KB 2017/8/4 15:37:08
76 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\BIC2\nandmem_BIC2_sdr_page1.bin 16 KB 2017/8/4 15:37:08
77 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\BIC3\nandmem_BIC3_ddr_page2.bin 16 KB 2017/8/4 15:37:08
78 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\BIC3\nandmem_BIC3_sdr_page1.bin 16 KB 2017/8/4 15:37:08
79 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\BOKB\nandmem_BOKB_ddr_page2.bin 16 KB 2018/4/30 17:59:30
80 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\BOKB\nandmem_BOKB_sdr_page1.bin 16 KB 2018/4/30 17:57:22
81 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\N18A\nandmem_N18A_ddr_page2.bin 16 KB 2018/4/30 17:59:30
82 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\N18A\nandmem_N18A_sdr_page1.bin 16 KB 2018/4/30 17:57:22
83 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\SKV4\nandmem_SKV4_ddr_page2.bin 16 KB 2017/8/4 15:37:08
84 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\SKV4\nandmem_SKV4_sdr_page1.bin 16 KB 2017/8/4 15:37:08
85 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\DAT\Pattern.bin 16 KB 2018/4/16 11:42:06
86 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\DAT\PRB7.bin 16 KB 2018/4/16 11:42:06
87 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\MPSetting.raw 16 KB 2020/1/14 23:17:06
88 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\Sorting_Log\0908_093801_Port07_0000000000000\0000000000000_RDTBad_Result.ms1 14.07 KB 2018/9/8 9:38:02
89 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\Sorting_Log\0908_093938_Port07_0000000000000\0000000000000_RDTBad_Result.ms1 14.07 KB 2018/9/8 9:39:40
90 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\Flash.ini 11.6 KB 2018/8/6 19:00:06
91 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\MPS.txt 7.54 KB 2020/1/14 23:20:21
92 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\uCodeInfo.txt 6.85 KB 2018/7/27 16:18:45
93 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\MPTOOL.ini 6.18 KB 2020/1/14 23:20:41
94 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\Style.cs 6.15 KB 2020/1/14 23:20:41
95 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\Sorting_Log\0908_093801_Port07_0000000000000\Sorting_OK\SortingLog_OK\0000000000000_S_BK0(0)CH1.ms1 5.47 KB 2018/9/8 9:38:02
96 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\Sorting_Log\0908_093938_Port07_0000000000000\Sorting_OK\SortingLog_OK\0000000000000_S_BK0(0)CH1.ms1 5.47 KB 2018/9/8 9:39:39
97 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\Sorting_Log\0908_093801_Port07_0000000000000\Sorting_OK\SortingLog_OK\0000000000000_S_BK1(0)CH0.ms1 5.46 KB 2018/9/8 9:38:02
98 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\Sorting_Log\0908_093801_Port07_0000000000000\Sorting_OK\SortingLog_OK\0000000000000_S_BK1(0)CH1.ms1 5.46 KB 2018/9/8 9:38:02
99 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\Sorting_Log\0908_093938_Port07_0000000000000\Sorting_OK\SortingLog_OK\0000000000000_S_BK1(0)CH0.ms1 5.46 KB 2018/9/8 9:39:39
100 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\Sorting_Log\0908_093938_Port07_0000000000000\Sorting_OK\SortingLog_OK\0000000000000_S_BK1(0)CH1.ms1 5.46 KB 2018/9/8 9:39:39
101 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\B17A\001_200\B17A_001_ddr23_op.bin 5.3 KB 2018/7/27 16:18:44
102 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\B17A\001_200\B17A_001_sdr_op.bin 5.3 KB 2018/7/27 16:18:44
103 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\B17A\001_266\B17A_001_ddr23_op.bin 5.3 KB 2018/7/27 16:18:44
104 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\B17A\001_266\B17A_001_sdr_op.bin 5.3 KB 2018/7/27 16:18:44
105 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\B17A\001_333\B17A_001_ddr23_op.bin 5.3 KB 2018/7/27 16:18:44
106 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\B17A\001_333\B17A_001_sdr_op.bin 5.3 KB 2018/7/27 16:18:44
107 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\B17A\002_200\B17A_002_ddr23_op.bin 5.3 KB 2018/7/27 16:18:44
108 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\B17A\002_200\B17A_002_sdr_op.bin 5.3 KB 2018/7/27 16:18:44
109 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\B17A\002_266\B17A_002_ddr23_op.bin 5.3 KB 2018/7/27 16:18:44
110 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\B17A\002_266\B17A_002_sdr_op.bin 5.3 KB 2018/7/27 16:18:44
111 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\B17A\002_333\B17A_002_ddr23_op.bin 5.3 KB 2018/7/27 16:18:44
112 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\B17A\002_333\B17A_002_sdr_op.bin 5.3 KB 2018/7/27 16:18:44
113 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\B27A\001_200\B27A_001_ddr23_op.bin 5.3 KB 2018/7/27 16:18:45
114 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\B27A\001_200\B27A_001_sdr_op.bin 5.3 KB 2018/7/27 16:18:45
115 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\B27A\001_266\B27A_001_ddr23_op.bin 5.3 KB 2018/7/27 16:18:45
116 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\B27A\001_266\B27A_001_sdr_op.bin 5.3 KB 2018/7/27 16:18:45
117 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\B27A\001_333\B27A_001_ddr23_op.bin 5.3 KB 2018/7/27 16:18:45
118 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\B27A\001_333\B27A_001_sdr_op.bin 5.3 KB 2018/7/27 16:18:45
119 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\SKV4\001_200\SKV4_001_ddr23_op.bin 5.02 KB 2018/7/27 16:18:44
120 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\SKV4\001_200\SKV4_001_sdr_op.bin 5.02 KB 2018/7/27 16:18:44
121 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\BOKB\001_200\BOKB_001_ddr23_op.bin 4.91 KB 2018/7/27 16:18:45
122 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\BOKB\001_200\BOKB_001_sdr_op.bin 4.91 KB 2018/7/27 16:18:45
123 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\BOKB\001_266\BOKB_001_ddr23_op.bin 4.91 KB 2018/7/27 16:18:45
124 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\BOKB\001_266\BOKB_001_sdr_op.bin 4.91 KB 2018/7/27 16:18:45
125 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\Sorting_Log\0908_093801_Port07_0000000000000\Sorting_OK\SortingLog_OK\0000000000000_S_BK0(0)CH0.ms1 4.88 KB 2018/9/8 9:38:02
126 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\Sorting_Log\0908_093938_Port07_0000000000000\Sorting_OK\SortingLog_OK\0000000000000_S_BK0(0)CH0.ms1 4.88 KB 2018/9/8 9:39:39
127 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\log\PFT_3_978091150029_01142316.log 4.56 KB 2020/1/14 23:16:47
128 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\log\PFT_6_978091150027_09120923.log 4.45 KB 2018/9/12 9:23:21
129 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\Dram.ini 4.35 KB 2017/1/5 14:11:14
130 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\DAT\ldpc_rate1_page1.bin 4 KB 2016/9/20 9:43:07
131 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\DAT\ldpc_rate1_page2.bin 4 KB 2016/9/20 9:47:46
132 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\DAT\ldpc_rate2_page1.bin 4 KB 2016/10/26 9:34:56
133 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\DAT\ldpc_rate2_page2.bin 4 KB 2017/10/12 18:40:25
134 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\DAT\ldpc_rate3_page1.bin 4 KB 2016/10/26 9:36:24
135 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\DAT\ldpc_rate3_page2.bin 4 KB 2016/10/26 9:36:54
136 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\DAT\ldpc_rate4_page1.bin 4 KB 2016/9/29 21:30:43
137 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\DAT\ldpc_rate4_page2.bin 4 KB 2016/9/29 21:31:33
138 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\N18A\001_200\N18A_001_ddr23_op.bin 3.95 KB 2018/7/27 16:18:45
139 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\N18A\001_200\N18A_001_sdr_op.bin 3.95 KB 2018/7/27 16:18:45
140 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\N18A\001_266\N18A_001_ddr23_op.bin 3.95 KB 2018/7/27 16:18:45
141 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\N18A\001_266\N18A_001_sdr_op.bin 3.95 KB 2018/7/27 16:18:45
142 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\N18A\001_333\N18A_001_ddr23_op.bin 3.95 KB 2018/7/27 16:18:45
143 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\N18A\001_333\N18A_001_sdr_op.bin 3.95 KB 2018/7/27 16:18:45
144 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\B16A\001_200\B16A_001_ddr23_op.bin 3.88 KB 2018/7/27 16:18:44
145 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\B16A\001_200\B16A_001_sdr_op.bin 3.88 KB 2018/7/27 16:18:44
146 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\B16A\001_266\B16A_001_ddr23_op.bin 3.88 KB 2018/7/27 16:18:44
147 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\B16A\001_266\B16A_001_sdr_op.bin 3.88 KB 2018/7/27 16:18:44
148 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\B16A\001_333\B16A_001_ddr23_op.bin 3.88 KB 2018/7/27 16:18:44
149 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\B16A\001_333\B16A_001_sdr_op.bin 3.88 KB 2018/7/27 16:18:44
150 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\BIC3\001_200\BIC3_001_ddr23_op.bin 3.81 KB 2018/7/27 16:18:44
151 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\BIC3\001_200\BIC3_001_sdr_op.bin 3.81 KB 2018/7/27 16:18:44
152 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\BIC3\001_266\BIC3_001_ddr23_op.bin 3.81 KB 2018/7/27 16:18:44
153 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\BIC3\001_266\BIC3_001_sdr_op.bin 3.81 KB 2018/7/27 16:18:44
154 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\log\PFT_6_978091150022_09111516.log 3.7 KB 2018/9/11 15:16:29
155 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\log\PFT_6_978091150023_09111517.log 3.7 KB 2018/9/11 15:17:58
156 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\log\PFT_6_978091150024_09111522.log 3.7 KB 2018/9/11 15:22:58
157 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\log\PFT_6_978091150025_09111529.log 3.7 KB 2018/9/11 15:29:22
158 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\log\PFT_6_978091150028_09121025.log 3.7 KB 2018/9/12 10:25:44
159 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\log\PFT_6_978091150029_09121016.log 3.7 KB 2018/9/12 10:16:02
160 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\BIC2\001_200\BIC2_001_ddr23_op.bin 3.37 KB 2018/7/27 16:18:44
161 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\BIC2\001_200\BIC2_001_sdr_op.bin 3.37 KB 2018/7/27 16:18:44
162 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\BIC2\001_266\BIC2_001_ddr23_op.bin 3.37 KB 2018/7/27 16:18:44
163 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\BIC2\001_266\BIC2_001_sdr_op.bin 3.37 KB 2018/7/27 16:18:44
164 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\Sorting_Log\0908_093801_Port07_0000000000000\0000000000000_TotalResult.ms1 3.31 KB 2018/9/8 9:38:02
165 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\Sorting_Log\0908_093938_Port07_0000000000000\0000000000000_TotalResult.ms1 3.31 KB 2018/9/8 9:39:40
166 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\BIC3\002_200\BIC3_002_ddr23_op.bin 3.24 KB 2018/7/27 16:18:44
167 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\BIC3\002_200\BIC3_002_sdr_op.bin 3.24 KB 2018/7/27 16:18:45
168 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\log\FWDPD_7_978091150027_09120923.ms0 2.79 KB 2018/9/12 9:23:23
169 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\log\FWDPD_4_978091150029_01142317.ms0 2.79 KB 2020/1/14 23:17:00
170 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\log\FWDPD_7_978091150022_09111516.ms0 2.79 KB 2018/9/11 15:16:31
171 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\log\FWDPD_7_978091150023_09111518.ms0 2.79 KB 2018/9/11 15:18:00
172 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\log\FWDPD_7_978091150024_09111523.ms0 2.79 KB 2018/9/11 15:23:00
173 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\log\FWDPD_7_978091150025_09111529.ms0 2.79 KB 2018/9/11 15:29:24
174 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\log\FWDPD_7_978091150028_09121025.ms0 2.79 KB 2018/9/12 10:25:46
175 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\log\FWDPD_7_978091150029_09121016.ms0 2.79 KB 2018/9/12 10:16:04
176 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\A19N\002_100\A19N_002_ddr23_op.bin 2.13 KB 2018/7/27 16:18:45
177 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\A19N\002_100\A19N_002_sdr_op.bin 2.13 KB 2018/7/27 16:18:45
178 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\A19N\002_200\A19N_002_ddr23_op.bin 2.13 KB 2018/7/27 16:18:45
179 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\A19N\002_200\A19N_002_sdr_op.bin 2.13 KB 2018/7/27 16:18:45
180 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\Sorting_Log\0908_093801_Port07_0000000000000\Sorting_OK\SortingLog_OK\0000000000000_S_BK0(0)CH2.ms1 1.86 KB 2018/9/8 9:38:02
181 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\Sorting_Log\0908_093938_Port07_0000000000000\Sorting_OK\SortingLog_OK\0000000000000_S_BK0(0)CH2.ms1 1.86 KB 2018/9/8 9:39:39
182 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\Sorting_Log\0908_093801_Port07_0000000000000\Sorting_OK\SortingLog_OK\0000000000000_S_BK0(0)CH3.ms1 1.74 KB 2018/9/8 9:38:02
183 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\Sorting_Log\0908_093801_Port07_0000000000000\Sorting_OK\SortingLog_OK\0000000000000_S_BK1(0)CH2.ms1 1.74 KB 2018/9/8 9:38:02
184 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\Sorting_Log\0908_093801_Port07_0000000000000\Sorting_OK\SortingLog_OK\0000000000000_S_BK1(0)CH3.ms1 1.74 KB 2018/9/8 9:38:02
185 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\Sorting_Log\0908_093938_Port07_0000000000000\Sorting_OK\SortingLog_OK\0000000000000_S_BK0(0)CH3.ms1 1.74 KB 2018/9/8 9:39:40
186 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\Sorting_Log\0908_093938_Port07_0000000000000\Sorting_OK\SortingLog_OK\0000000000000_S_BK1(0)CH2.ms1 1.74 KB 2018/9/8 9:39:39
187 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\Sorting_Log\0908_093938_Port07_0000000000000\Sorting_OK\SortingLog_OK\0000000000000_S_BK1(0)CH3.ms1 1.74 KB 2018/9/8 9:39:40
188 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\BIC3\002_200\BIC3_002_ddr23_cmd.bin 1.73 KB 2018/7/27 16:18:45
189 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\SKV4\001_200\SKV4_001_ddr23_cmd.bin 1.7 KB 2018/7/27 16:18:44
190 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\15NM\001_200\15NM_001_ddr23_op.bin 1.54 KB 2018/7/27 16:18:45
191 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\15NM\001_200\15NM_001_sdr_op.bin 1.54 KB 2018/7/27 16:18:45
192 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\A19N\001_100\A19N_001_ddr23_op.bin 1.54 KB 2018/7/27 16:18:45
193 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\A19N\001_100\A19N_001_sdr_op.bin 1.54 KB 2018/7/27 16:18:45
194 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\A19N\001_200\A19N_001_ddr23_op.bin 1.54 KB 2018/7/27 16:18:45
195 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\A19N\001_200\A19N_001_sdr_op.bin 1.54 KB 2018/7/27 16:18:45
196 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\19NM\001_100\19NM_001_ddr23_op.bin 1.53 KB 2018/7/27 16:18:45
197 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\19NM\001_100\19NM_001_sdr_op.bin 1.53 KB 2018/7/27 16:18:45
198 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\BIC3\002_200\BIC3_002_sdr_cmd.bin 1.47 KB 2018/7/27 16:18:45
199 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\15NM\001_200\15NM_001_ddr23_cmd.bin 1.36 KB 2018/7/27 16:18:45
200 MK8215 MAS902\A2X-B17A-V2.01-T180731-SN0481-M7V6-G6V19-Kingspec(0B)-180807\BIN\A19N\001_100\A19N_001_ddr23_cmd.bin 1.36 KB 2018/7/27 16:18:45

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!