zxing-cpp-master.zip
下载
源码 二维码
查看(32)

所属分类:开发技术 > C++
文件大小:96.4 MB
上传日期:2022-04-09 10:33
MD5:e1d384b38b************92de1c6de5
资源说明:zxing项目是谷歌推出的用来识别多种格式条形码的开源项目,项目地址为https://github.com/zxing/zxing,zxing有多个人在维护,覆盖主流编程语言,也是目前还在维护的较受欢迎的二维码扫描开源项目之一。

[资源合计] 文件夹:126,文件:2529

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 zxing-cpp-master\test\samples\pdf417-4\02-01.png 1.64 MB 2022/4/7 4:41:40
2 zxing-cpp-master\test\samples\pdf417-4\02-02.png 1.47 MB 2022/4/7 4:41:40
3 zxing-cpp-master\test\samples\ean13-extension-1\2.png 1.27 MB 2022/4/7 4:41:40
4 zxing-cpp-master\test\samples\qrcode-2\6.png 1.22 MB 2022/4/7 4:41:40
5 zxing-cpp-master\test\samples\rssexpanded-2\12.png 896.45 KB 2022/4/7 4:41:40
6 zxing-cpp-master\test\samples\rssexpanded-2\4_04.png 860.32 KB 2022/4/7 4:41:40
7 zxing-cpp-master\test\samples\qrcode-6\15.png 826.76 KB 2022/4/7 4:41:40
8 zxing-cpp-master\test\samples\rssexpanded-2\17.png 803.48 KB 2022/4/7 4:41:40
9 zxing-cpp-master\test\samples\rssexpanded-2\5.png 790.2 KB 2022/4/7 4:41:40
10 zxing-cpp-master\test\samples\falsepositives-1\09.png 724.28 KB 2022/4/7 4:41:40
11 zxing-cpp-master\test\samples\rssexpanded-2\4_02.png 694.09 KB 2022/4/7 4:41:40
12 zxing-cpp-master\test\samples\rssexpanded-2\3_06.png 680.17 KB 2022/4/7 4:41:40
13 zxing-cpp-master\build-zxing-Desktop_Qt_5_14_2_MinGW_32_bit-Debug\debug\ZXingQtReader.o 674.35 KB 2022/4/9 10:14:22
14 zxing-cpp-master\test\samples\falsepositives-1\19.png 658.41 KB 2022/4/7 4:41:40
15 zxing-cpp-master\test\samples\falsepositives-1\20.png 650.91 KB 2022/4/7 4:41:40
16 zxing-cpp-master\test\samples\falsepositives-1\10.png 637.13 KB 2022/4/7 4:41:40
17 zxing-cpp-master\test\samples\falsepositives-1\03.png 632.56 KB 2022/4/7 4:41:40
18 zxing-cpp-master\test\samples\falsepositives-1\16.png 629.5 KB 2022/4/7 4:41:40
19 zxing-cpp-master\test\samples\falsepositives-1\15.png 618.17 KB 2022/4/7 4:41:40
20 zxing-cpp-master\test\samples\qrcode-2\4.png 616.15 KB 2022/4/7 4:41:40
21 zxing-cpp-master\test\samples\falsepositives-1\02.png 615.04 KB 2022/4/7 4:41:40
22 zxing-cpp-master\test\samples\rssexpanded-2\4_03.png 604.21 KB 2022/4/7 4:41:40
23 zxing-cpp-master\test\samples\rssexpanded-2\3_05.png 600.13 KB 2022/4/7 4:41:40
24 zxing-cpp-master\test\samples\falsepositives-1\12.png 600.04 KB 2022/4/7 4:41:40
25 zxing-cpp-master\test\samples\falsepositives-1\04.png 598.58 KB 2022/4/7 4:41:40
26 zxing-cpp-master\test\samples\falsepositives-1\05.png 598.49 KB 2022/4/7 4:41:40
27 zxing-cpp-master\test\samples\falsepositives-1\11.png 593.02 KB 2022/4/7 4:41:40
28 zxing-cpp-master\test\samples\rssexpanded-2\18.png 588.13 KB 2022/4/7 4:41:40
29 zxing-cpp-master\test\samples\rssexpanded-2\4_00.png 586.46 KB 2022/4/7 4:41:40
30 zxing-cpp-master\build-zxing-Desktop_Qt_5_14_2_MinGW_32_bit-Debug\debug\MultiFormatReader.o 546.59 KB 2022/4/9 10:11:57
31 zxing-cpp-master\test\samples\rssexpanded-2\16.png 534.57 KB 2022/4/7 4:41:40
32 zxing-cpp-master\test\samples\falsepositives-1\17.png 522.02 KB 2022/4/7 4:41:40
33 zxing-cpp-master\test\samples\falsepositives-1\21.png 521.66 KB 2022/4/7 4:41:40
34 zxing-cpp-master\test\samples\maxicode-2\05.png 516.25 KB 2022/4/7 4:41:40
35 zxing-cpp-master\test\samples\falsepositives-1\06.png 514.95 KB 2022/4/7 4:41:40
36 zxing-cpp-master\test\samples\maxicode-2\03.png 507.54 KB 2022/4/7 4:41:40
37 zxing-cpp-master\test\samples\maxicode-2\04.png 503.57 KB 2022/4/7 4:41:40
38 zxing-cpp-master\test\samples\ean13-1\19.png 498.88 KB 2022/4/7 4:41:40
39 zxing-cpp-master\test\samples\rssexpanded-2\3_07.png 497.74 KB 2022/4/7 4:41:40
40 zxing-cpp-master\test\samples\falsepositives-1\22.png 496.17 KB 2022/4/7 4:41:40
41 zxing-cpp-master\test\samples\upca-4\17.png 496.14 KB 2022/4/7 4:41:40
42 zxing-cpp-master\core\src\textcodec\GBTextEncoder.cpp 491.66 KB 2022/4/7 4:41:40
43 zxing-cpp-master\test\samples\rssexpanded-2\3_01.png 489.75 KB 2022/4/7 4:41:40
44 zxing-cpp-master\test\samples\code39-3\16.png 488.74 KB 2022/4/7 4:41:40
45 zxing-cpp-master\test\samples\falsepositives-1\08.png 484.54 KB 2022/4/7 4:41:40
46 zxing-cpp-master\test\samples\falsepositives-1\18.png 484.02 KB 2022/4/7 4:41:40
47 zxing-cpp-master\test\samples\rssexpanded-2\3_02.png 479.94 KB 2022/4/7 4:41:40
48 zxing-cpp-master\test\samples\ean13-extension-1\38.png 477.31 KB 2022/4/7 4:41:40
49 zxing-cpp-master\test\samples\code128-2\35.png 475.75 KB 2022/4/7 4:41:40
50 zxing-cpp-master\test\samples\maxicode-2\01.png 473.08 KB 2022/4/7 4:41:40
51 zxing-cpp-master\test\samples\upca-4\14.png 471.01 KB 2022/4/7 4:41:40
52 zxing-cpp-master\test\samples\upca-4\13.png 469.06 KB 2022/4/7 4:41:40
53 zxing-cpp-master\test\samples\falsepositives-1\14.png 466.02 KB 2022/4/7 4:41:40
54 zxing-cpp-master\test\samples\upca-4\8.png 464.97 KB 2022/4/7 4:41:40
55 zxing-cpp-master\test\samples\code128-2\36.png 462.82 KB 2022/4/7 4:41:40
56 zxing-cpp-master\test\samples\upca-4\15.png 459.52 KB 2022/4/7 4:41:40
57 zxing-cpp-master\test\samples\ean13-1\7.png 457.6 KB 2022/4/7 4:41:40
58 zxing-cpp-master\test\samples\upca-4\9.png 452.79 KB 2022/4/7 4:41:40
59 zxing-cpp-master\test\samples\ean13-1\1.png 452.42 KB 2022/4/7 4:41:40
60 zxing-cpp-master\test\samples\ean13-1\22.png 451.72 KB 2022/4/7 4:41:40
61 zxing-cpp-master\test\samples\falsepositives-1\13.png 451.54 KB 2022/4/7 4:41:40
62 zxing-cpp-master\test\samples\upca-4\10.png 443.17 KB 2022/4/7 4:41:40
63 zxing-cpp-master\test\samples\ean13-1\26.png 442.49 KB 2022/4/7 4:41:40
64 zxing-cpp-master\test\samples\code128-2\10.png 442.27 KB 2022/4/7 4:41:40
65 zxing-cpp-master\test\samples\ean13-1\6.png 440.04 KB 2022/4/7 4:41:40
66 zxing-cpp-master\test\samples\ean13-1\20.png 438.79 KB 2022/4/7 4:41:40
67 zxing-cpp-master\test\samples\code39-3\14.png 435.5 KB 2022/4/7 4:41:40
68 zxing-cpp-master\test\samples\ean13-1\4.png 433.34 KB 2022/4/7 4:41:40
69 zxing-cpp-master\core\src\textcodec\Big5TextEncoder.cpp 432.25 KB 2022/4/7 4:41:40
70 zxing-cpp-master\test\samples\code128-2\19.png 429.67 KB 2022/4/7 4:41:40
71 zxing-cpp-master\test\samples\ean13-1\2.png 429.63 KB 2022/4/7 4:41:40
72 zxing-cpp-master\test\samples\upca-1\29.png 428.9 KB 2022/4/7 4:41:40
73 zxing-cpp-master\test\samples\ean13-1\21.png 427.24 KB 2022/4/7 4:41:40
74 zxing-cpp-master\test\samples\code128-2\28.png 426.45 KB 2022/4/7 4:41:40
75 zxing-cpp-master\test\samples\ean13-1\12.png 425.86 KB 2022/4/7 4:41:40
76 zxing-cpp-master\test\samples\upca-4\11.png 423.16 KB 2022/4/7 4:41:40
77 zxing-cpp-master\test\samples\ean13-1\24.png 422.14 KB 2022/4/7 4:41:40
78 zxing-cpp-master\test\samples\ean13-1\10.png 419.8 KB 2022/4/7 4:41:40
79 zxing-cpp-master\test\samples\code128-2\03.png 418.59 KB 2022/4/7 4:41:40
80 zxing-cpp-master\test\samples\code128-2\37.png 417.92 KB 2022/4/7 4:41:40
81 zxing-cpp-master\build-zxing-Desktop_Qt_5_14_2_MinGW_32_bit-Debug\debug\ReadBarcode.o 417.23 KB 2022/4/9 10:16:04
82 zxing-cpp-master\test\samples\ean13-1\8.png 414.46 KB 2022/4/7 4:41:40
83 zxing-cpp-master\test\samples\upca-4\12.png 412.78 KB 2022/4/7 4:41:40
84 zxing-cpp-master\test\samples\ean13-1\5.png 410.82 KB 2022/4/7 4:41:40
85 zxing-cpp-master\test\samples\ean13-1\28.png 409.88 KB 2022/4/7 4:41:40
86 zxing-cpp-master\test\samples\upca-1\28.png 409.42 KB 2022/4/7 4:41:40
87 zxing-cpp-master\test\samples\code128-2\17.png 409.03 KB 2022/4/7 4:41:40
88 zxing-cpp-master\test\samples\ean13-1\37.png 408.94 KB 2022/4/7 4:41:40
89 zxing-cpp-master\test\samples\ean13-1\30.png 408.8 KB 2022/4/7 4:41:40
90 zxing-cpp-master\test\samples\ean13-1\36.png 408.7 KB 2022/4/7 4:41:40
91 zxing-cpp-master\test\samples\falsepositives-1\07.png 406.73 KB 2022/4/7 4:41:40
92 zxing-cpp-master\test\samples\ean13-1\29.png 403.82 KB 2022/4/7 4:41:40
93 zxing-cpp-master\test\samples\ean13-1\25.png 402.05 KB 2022/4/7 4:41:40
94 zxing-cpp-master\test\samples\ean13-1\3.png 399.98 KB 2022/4/7 4:41:40
95 zxing-cpp-master\test\samples\upca-1\27.png 397.98 KB 2022/4/7 4:41:40
96 zxing-cpp-master\test\samples\ean13-1\23.png 396.93 KB 2022/4/7 4:41:40
97 zxing-cpp-master\test\samples\ean13-1\13.png 394.54 KB 2022/4/7 4:41:40
98 zxing-cpp-master\test\samples\code128-2\01.png 394.47 KB 2022/4/7 4:41:40
99 zxing-cpp-master\test\samples\code128-2\02.png 392.51 KB 2022/4/7 4:41:40
100 zxing-cpp-master\test\samples\rssexpanded-2\3_09.png 391.26 KB 2022/4/7 4:41:40
101 zxing-cpp-master\test\samples\upca-1\35.png 390.66 KB 2022/4/7 4:41:40
102 zxing-cpp-master\test\samples\upca-4\18.png 390.53 KB 2022/4/7 4:41:40
103 zxing-cpp-master\test\samples\code128-2\38.png 390.09 KB 2022/4/7 4:41:40
104 zxing-cpp-master\test\samples\code128-2\12.png 383.89 KB 2022/4/7 4:41:40
105 zxing-cpp-master\test\samples\ean13-1\18.png 382.09 KB 2022/4/7 4:41:40
106 zxing-cpp-master\test\samples\code128-2\22.png 380.89 KB 2022/4/7 4:41:40
107 zxing-cpp-master\build-zxing-Desktop_Qt_5_14_2_MinGW_32_bit-Debug\debug\ZXBigInteger.o 377.85 KB 2022/4/9 10:11:57
108 zxing-cpp-master\test\samples\code39-3\15.png 377.34 KB 2022/4/7 4:41:40
109 zxing-cpp-master\test\samples\ean13-1\9.png 374.22 KB 2022/4/7 4:41:40
110 zxing-cpp-master\test\samples\upca-4\16.png 372.85 KB 2022/4/7 4:41:40
111 zxing-cpp-master\test\samples\falsepositives-1\01.png 372.15 KB 2022/4/7 4:41:40
112 zxing-cpp-master\test\samples\code128-2\31.png 371.54 KB 2022/4/7 4:41:40
113 zxing-cpp-master\test\samples\pdf417-3\12.png 370.83 KB 2022/4/7 4:41:40
114 zxing-cpp-master\test\samples\ean13-1\14.png 368.91 KB 2022/4/7 4:41:40
115 zxing-cpp-master\test\samples\upca-4\3.png 367.03 KB 2022/4/7 4:41:40
116 zxing-cpp-master\test\samples\code128-2\16.png 366.22 KB 2022/4/7 4:41:40
117 zxing-cpp-master\build-zxing-Desktop_Qt_5_14_2_MinGW_32_bit-Debug\debug\AZHighLevelEncoder.o 363.5 KB 2022/4/9 10:17:13
118 zxing-cpp-master\test\samples\code128-2\25.png 361.89 KB 2022/4/7 4:41:40
119 zxing-cpp-master\test\samples\code128-2\27.png 356.13 KB 2022/4/7 4:41:40
120 zxing-cpp-master\build-zxing-Desktop_Qt_5_14_2_MinGW_32_bit-Debug\debug\DMHighLevelEncoder.o 342.41 KB 2022/4/9 10:16:04
121 zxing-cpp-master\build-zxing-Desktop_Qt_5_14_2_MinGW_32_bit-Debug\debug\CharacterSetECI.o 342.27 KB 2022/4/9 10:08:53
122 zxing-cpp-master\test\samples\pdf417-4\01-01.png 340.42 KB 2022/4/7 4:41:40
123 zxing-cpp-master\build-zxing-Desktop_Qt_5_14_2_MinGW_32_bit-Debug\debug\MCDecoder.o 340.41 KB 2022/4/9 10:16:50
124 zxing-cpp-master\test\samples\code128-2\14.png 339.4 KB 2022/4/7 4:41:40
125 zxing-cpp-master\test\samples\code39-3\12.png 338.71 KB 2022/4/7 4:41:40
126 zxing-cpp-master\test\samples\code128-2\06.png 330.55 KB 2022/4/7 4:41:40
127 zxing-cpp-master\test\samples\ean13-1\15.png 328.71 KB 2022/4/7 4:41:40
128 zxing-cpp-master\test\samples\code128-2\32.png 327 KB 2022/4/7 4:41:40
129 zxing-cpp-master\core\src\textcodec\GBTextDecoder.cpp 323.78 KB 2022/4/7 4:41:40
130 zxing-cpp-master\test\samples\upca-4\19.png 322.9 KB 2022/4/7 4:41:40
131 zxing-cpp-master\test\samples\code128-2\05.png 322.62 KB 2022/4/7 4:41:40
132 zxing-cpp-master\test\samples\qrcode-1\18.png 321.14 KB 2022/4/7 4:41:40
133 zxing-cpp-master\test\samples\qrcode-1\16.png 315.4 KB 2022/4/7 4:41:40
134 zxing-cpp-master\test\samples\ean13-1\35.png 309.61 KB 2022/4/7 4:41:40
135 zxing-cpp-master\build-zxing-Desktop_Qt_5_14_2_MinGW_32_bit-Debug\debug\AZReader.o 296.26 KB 2022/4/9 10:14:22
136 zxing-cpp-master\test\samples\code39-3\05.png 293.58 KB 2022/4/7 4:41:40
137 zxing-cpp-master\test\samples\qrcode-1\17.png 288.43 KB 2022/4/7 4:41:40
138 zxing-cpp-master\test\samples\code39-3\09.png 285.5 KB 2022/4/7 4:41:40
139 zxing-cpp-master\build-zxing-Desktop_Qt_5_14_2_MinGW_32_bit-Debug\debug\MCReader.o 282.44 KB 2022/4/9 10:16:50
140 zxing-cpp-master\test\samples\code39-3\08.png 282.05 KB 2022/4/7 4:41:40
141 zxing-cpp-master\test\samples\code39-3\10.png 278 KB 2022/4/7 4:41:40
142 zxing-cpp-master\test\samples\ean13-extension-1\33.png 273.92 KB 2022/4/7 4:41:40
143 zxing-cpp-master\build-zxing-Desktop_Qt_5_14_2_MinGW_32_bit-Debug\debug\DMReader.o 271.56 KB 2022/4/9 10:16:04
144 zxing-cpp-master\build-zxing-Desktop_Qt_5_14_2_MinGW_32_bit-Debug\debug\ReedSolomonEncoder.o 271.48 KB 2022/4/9 10:16:04
145 zxing-cpp-master\test\samples\qrcode-2\5.png 268.13 KB 2022/4/7 4:41:40
146 zxing-cpp-master\test\samples\code39-3\07.png 263.81 KB 2022/4/7 4:41:40
147 zxing-cpp-master\test\samples\upca-1\21.png 259.22 KB 2022/4/7 4:41:40
148 zxing-cpp-master\test\samples\upca-extension-1\19.png 257.03 KB 2022/4/7 4:41:40
149 zxing-cpp-master\build-zxing-Desktop_Qt_5_14_2_MinGW_32_bit-Debug\debug\GlobalHistogramBinarizer.o 250.77 KB 2022/4/9 10:08:54
150 zxing-cpp-master\test\samples\upca-extension-1\18.png 250.21 KB 2022/4/7 4:41:40
151 zxing-cpp-master\test\samples\qrcode-1\15.png 248.34 KB 2022/4/7 4:41:40
152 zxing-cpp-master\test\samples\ean13-1\34.png 245.89 KB 2022/4/7 4:41:40
153 zxing-cpp-master\test\samples\upca-1\5.png 240.89 KB 2022/4/7 4:41:40
154 zxing-cpp-master\build-zxing-Desktop_Qt_5_14_2_MinGW_32_bit-Debug\debug\ODCode128Writer.o 237.55 KB 2022/4/9 10:16:50
155 zxing-cpp-master\test\samples\code39-3\02.png 236.6 KB 2022/4/7 4:41:40
156 zxing-cpp-master\test\samples\upca-1\2.png 234.59 KB 2022/4/7 4:41:40
157 zxing-cpp-master\test\samples\pdf417-3\04.png 234.51 KB 2022/4/7 4:41:40
158 zxing-cpp-master\test\samples\qrcode-1\13.png 233.9 KB 2022/4/7 4:41:40
159 zxing-cpp-master\test\samples\upca-extension-1\9.png 232.32 KB 2022/4/7 4:41:40
160 zxing-cpp-master\test\samples\qrcode-1\20.png 231.73 KB 2022/4/7 4:41:40
161 zxing-cpp-master\test\samples\code39-3\03.png 230.34 KB 2022/4/7 4:41:40
162 zxing-cpp-master\build-zxing-Desktop_Qt_5_14_2_MinGW_32_bit-Debug\debug\DMECEncoder.o 229.75 KB 2022/4/9 10:16:04
163 zxing-cpp-master\test\samples\qrcode-1\1.png 228.18 KB 2022/4/7 4:41:40
164 zxing-cpp-master\test\samples\upca-extension-1\8.png 227.61 KB 2022/4/7 4:41:40
165 zxing-cpp-master\test\samples\qrcode-1\14.png 224.81 KB 2022/4/7 4:41:40
166 zxing-cpp-master\test\samples\qrcode-2\28.png 223.98 KB 2022/4/7 4:41:40
167 zxing-cpp-master\test\samples\qrcode-1\12.png 222.02 KB 2022/4/7 4:41:40
168 zxing-cpp-master\test\samples\upca-1\4.png 220.83 KB 2022/4/7 4:41:40
169 zxing-cpp-master\test\samples\qrcode-1\7.png 220.65 KB 2022/4/7 4:41:40
170 zxing-cpp-master\test\samples\qrcode-1\8.png 220.39 KB 2022/4/7 4:41:40
171 zxing-cpp-master\build-zxing-Desktop_Qt_5_14_2_MinGW_32_bit-Debug\debug\BitMatrix.o 219.44 KB 2022/4/9 10:17:13
172 zxing-cpp-master\test\samples\upca-1\16.png 217.55 KB 2022/4/7 4:41:40
173 zxing-cpp-master\test\samples\code39-3\01.png 216.13 KB 2022/4/7 4:41:40
174 zxing-cpp-master\test\samples\qrcode-1\19.png 214.47 KB 2022/4/7 4:41:40
175 zxing-cpp-master\test\samples\upca-1\12.png 214.29 KB 2022/4/7 4:41:40
176 zxing-cpp-master\test\samples\qrcode-1\11.png 213.17 KB 2022/4/7 4:41:40
177 zxing-cpp-master\core\src\textcodec\JPTextEncoder.cpp 209.06 KB 2022/4/7 4:41:40
178 zxing-cpp-master\build-zxing-Desktop_Qt_5_14_2_MinGW_32_bit-Debug\debug\GenericGFPoly.o 207.27 KB 2022/4/9 10:16:04
179 zxing-cpp-master\test\samples\upca-1\17.png 206.71 KB 2022/4/7 4:41:40
180 zxing-cpp-master\test\samples\qrcode-1\2.png 203.17 KB 2022/4/7 4:41:40
181 zxing-cpp-master\test\samples\qrcode-1\9.png 202.98 KB 2022/4/7 4:41:40
182 zxing-cpp-master\build-zxing-Desktop_Qt_5_14_2_MinGW_32_bit-Debug\debug\ReedSolomonDecoder.o 201.22 KB 2022/4/9 10:16:04
183 zxing-cpp-master\test\samples\qrcode-1\4.png 199.69 KB 2022/4/7 4:41:40
184 zxing-cpp-master\test\samples\ean13-extension-1\32.png 198.57 KB 2022/4/7 4:41:40
185 zxing-cpp-master\build-zxing-Desktop_Qt_5_14_2_MinGW_32_bit-Debug\debug\ODCode39Writer.o 198 KB 2022/4/9 10:16:50
186 zxing-cpp-master\test\samples\upca-extension-1\11.png 197.19 KB 2022/4/7 4:41:40
187 zxing-cpp-master\test\samples\upca-extension-1\10.png 197.03 KB 2022/4/7 4:41:40
188 zxing-cpp-master\build-zxing-Desktop_Qt_5_14_2_MinGW_32_bit-Debug\debug\ODCodabarWriter.o 191.65 KB 2022/4/9 10:16:50
189 zxing-cpp-master\build-zxing-Desktop_Qt_5_14_2_MinGW_32_bit-Debug\debug\AZDetector.o 184.11 KB 2022/4/9 10:16:04
190 zxing-cpp-master\test\samples\upca-1\3.png 183.42 KB 2022/4/7 4:41:40
191 zxing-cpp-master\build-zxing-Desktop_Qt_5_14_2_MinGW_32_bit-Debug\debug\Result.o 182.95 KB 2022/4/9 10:08:54
192 zxing-cpp-master\test\samples\ean13-1\31.png 182.29 KB 2022/4/7 4:41:40
193 zxing-cpp-master\test\samples\falsepositives-2\17.png 180.27 KB 2022/4/7 4:41:40
194 zxing-cpp-master\build-zxing-Desktop_Qt_5_14_2_MinGW_32_bit-Debug\debug\TextDecoder.o 176.63 KB 2022/4/9 10:11:57
195 zxing-cpp-master\test\samples\falsepositives-2\02.png 172.33 KB 2022/4/7 4:41:40
196 zxing-cpp-master\test\samples\falsepositives-2\23.png 170.33 KB 2022/4/7 4:41:40
197 zxing-cpp-master\core\src\textcodec\Big5TextDecoder.cpp 168.48 KB 2022/4/7 4:41:40
198 zxing-cpp-master\test\samples\pdf417-3\05.png 168.1 KB 2022/4/7 4:41:40
199 zxing-cpp-master\test\samples\upca-4\7.png 166.15 KB 2022/4/7 4:41:40
200 zxing-cpp-master\test\samples\falsepositives-2\14.png 164.43 KB 2022/4/7 4:41:40

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!