jacob-1.18.zip
下载
PDF 插件 Java
查看(1374)

所属分类:开发技术 > Java
文件大小:472.78 KB
上传日期:2020-09-27 21:35
MD5:8ddb0e648c************d716c3df32
资源说明:Java Word转换为PDF文件,JACOB一个Java-COM中间件,通过这个组件你可以在Java应用程序中调用COM组件和Win32程序库。
移动页面: MIP AMP

[资源合计] 文件夹:10,文件:92

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 jacob-1.18 0 Bytes 2015/8/5 5:01:30
2 jacob-1.18\LICENSE.TXT 26.31 KB 2008/9/11 21:42:32
3 jacob-1.18\README.txt 519 Bytes 2010/11/6 22:14:40
4 jacob-1.18\docs 0 Bytes 2012/4/11 16:23:06
5 jacob-1.18\docs\BuildingJacobFromSource.html 7.33 KB 2015/6/22 0:04:56
6 jacob-1.18\docs\EventCallbacks.html 5.72 KB 2008/9/11 21:42:28
7 jacob-1.18\docs\JacobComLifetime.html 2.65 KB 2008/9/11 21:42:28
8 jacob-1.18\docs\JacobThreading.html 14.03 KB 2008/9/11 21:42:28
9 jacob-1.18\docs\ReleaseNotes.html 47.16 KB 2015/6/22 0:24:54
10 jacob-1.18\docs\UsingJacob.html 11.54 KB 2010/11/7 21:54:30
11 jacob-1.18\jacob-1.18-x86.dll 164 KB 2015/8/5 5:01:18
12 jacob-1.18\jacob-1.18-x64.dll 200.5 KB 2015/8/5 5:01:24
13 jacob-1.18\jacob.jar 48.08 KB 2015/8/5 5:01:26
14 jacob-1.18\docs\api 0 Bytes 2015/8/5 5:01:30
15 jacob-1.18\docs\api\com 0 Bytes 2015/6/22 0:04:06
16 jacob-1.18\docs\api\com\jacob 0 Bytes 2015/6/22 0:04:08
17 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\activeX 0 Bytes 2015/8/5 5:01:30
18 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\activeX\class-use 0 Bytes 2015/8/5 5:01:30
19 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com 0 Bytes 2015/8/5 5:01:30
20 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\class-use 0 Bytes 2015/8/5 5:01:30
21 jacob-1.18\docs\api\resources 0 Bytes 2015/8/5 5:01:30
22 jacob-1.18\docs\api\allclasses-frame.html 3.91 KB 2015/8/5 5:01:30
23 jacob-1.18\docs\api\allclasses-noframe.html 3.36 KB 2015/8/5 5:01:30
24 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\activeX\ActiveXComponent.html 55.96 KB 2015/8/5 5:01:28
25 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\activeX\ActiveXDispatchEvents.html 19.3 KB 2015/8/5 5:01:28
26 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\activeX\ActiveXInvocationProxy.html 15.01 KB 2015/8/5 5:01:28
27 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\activeX\class-use\ActiveXComponent.html 9.22 KB 2015/8/5 5:01:30
28 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\activeX\class-use\ActiveXDispatchEvents.html 4.28 KB 2015/8/5 5:01:30
29 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\activeX\class-use\ActiveXInvocationProxy.html 4.29 KB 2015/8/5 5:01:30
30 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\activeX\package-frame.html 1.04 KB 2015/8/5 5:01:30
31 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\activeX\package-summary.html 5.17 KB 2015/8/5 5:01:30
32 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\activeX\package-tree.html 5.53 KB 2015/8/5 5:01:30
33 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\activeX\package-use.html 5.24 KB 2015/8/5 5:01:30
34 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\ComException.html 24.74 KB 2015/8/5 5:01:28
35 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\ComFailException.html 20.31 KB 2015/8/5 5:01:28
36 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\ComThread.html 19.48 KB 2015/8/5 5:01:28
37 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\Currency.html 15.57 KB 2015/8/5 5:01:28
38 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\DateUtilities.html 14.47 KB 2015/8/5 5:01:30
39 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\Dispatch.html 87.21 KB 2015/8/5 5:01:30
40 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\DispatchEvents.html 21.15 KB 2015/8/5 5:01:30
41 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\DispatchIdentifier.html 49.49 KB 2015/8/5 5:01:30
42 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\DispatchProxy.html 15.25 KB 2015/8/5 5:01:30
43 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\EnumVariant.html 19.41 KB 2015/8/5 5:01:30
44 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\InvocationProxy.html 16.95 KB 2015/8/5 5:01:30
45 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\InvocationProxyAllVariants.html 14.5 KB 2015/8/5 5:01:30
46 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\JacobException.html 14.31 KB 2015/8/5 5:01:30
47 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\JacobObject.html 15.77 KB 2015/8/5 5:01:30
48 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\JacobReleaseInfo.html 11.92 KB 2015/8/5 5:01:30
49 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\LibraryLoader.html 23.04 KB 2015/8/5 5:01:30
50 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\MainSTA.html 19.87 KB 2015/8/5 5:01:30
51 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\NotImplementedException.html 13.62 KB 2015/8/5 5:01:30
52 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\ROT.html 22.01 KB 2015/8/5 5:01:30
53 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\STA.html 24.22 KB 2015/8/5 5:01:30
54 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\SafeArray.html 106.88 KB 2015/8/5 5:01:30
55 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\Variant.html 141.63 KB 2015/8/5 5:01:30
56 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\VariantUtilities.html 19.91 KB 2015/8/5 5:01:30
57 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\VariantViaEvent.html 21.4 KB 2015/8/5 5:01:30
58 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\WrongThreadException.html 13.8 KB 2015/8/5 5:01:30
59 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\class-use\ComException.html 5.89 KB 2015/8/5 5:01:30
60 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\class-use\ComFailException.html 4.18 KB 2015/8/5 5:01:30
61 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\class-use\ComThread.html 4.1 KB 2015/8/5 5:01:30
62 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\class-use\Currency.html 8.8 KB 2015/8/5 5:01:30
63 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\class-use\DateUtilities.html 4.15 KB 2015/8/5 5:01:30
64 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\class-use\Dispatch.html 47.45 KB 2015/8/5 5:01:30
65 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\class-use\DispatchEvents.html 5.93 KB 2015/8/5 5:01:30
66 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\class-use\DispatchIdentifier.html 4.2 KB 2015/8/5 5:01:30
67 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\class-use\DispatchProxy.html 4.15 KB 2015/8/5 5:01:30
68 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\class-use\EnumVariant.html 5.9 KB 2015/8/5 5:01:30
69 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\class-use\InvocationProxy.html 9.58 KB 2015/8/5 5:01:30
70 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\class-use\InvocationProxyAllVariants.html 4.29 KB 2015/8/5 5:01:30
71 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\class-use\JacobException.html 8.02 KB 2015/8/5 5:01:30
72 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\class-use\JacobObject.html 14.25 KB 2015/8/5 5:01:30
73 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\class-use\JacobReleaseInfo.html 4.18 KB 2015/8/5 5:01:30
74 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\class-use\LibraryLoader.html 4.15 KB 2015/8/5 5:01:30
75 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\class-use\MainSTA.html 5.87 KB 2015/8/5 5:01:30
76 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\class-use\NotImplementedException.html 4.25 KB 2015/8/5 5:01:30
77 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\class-use\ROT.html 4.04 KB 2015/8/5 5:01:30
78 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\class-use\STA.html 5.91 KB 2015/8/5 5:01:30
79 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\class-use\SafeArray.html 8.26 KB 2015/8/5 5:01:30
80 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\class-use\Variant.html 54.69 KB 2015/8/5 5:01:30
81 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\class-use\VariantUtilities.html 4.18 KB 2015/8/5 5:01:30
82 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\class-use\VariantViaEvent.html 4.17 KB 2015/8/5 5:01:30
83 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\class-use\WrongThreadException.html 4.22 KB 2015/8/5 5:01:30
84 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\package-frame.html 3.35 KB 2015/8/5 5:01:30
85 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\package-summary.html 11.95 KB 2015/8/5 5:01:30
86 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\package-tree.html 9.79 KB 2015/8/5 5:01:30
87 jacob-1.18\docs\api\com\jacob\com\package-use.html 9.25 KB 2015/8/5 5:01:30
88 jacob-1.18\docs\api\constant-values.html 38.99 KB 2015/8/5 5:01:30
89 jacob-1.18\docs\api\deprecated-list.html 11.69 KB 2015/8/5 5:01:30
90 jacob-1.18\docs\api\help-doc.html 8.7 KB 2015/8/5 5:01:30
91 jacob-1.18\docs\api\index-all.html 193.25 KB 2015/8/5 5:01:30
92 jacob-1.18\docs\api\index.html 2.86 KB 2015/8/5 5:01:30
93 jacob-1.18\docs\api\overview-frame.html 863 Bytes 2015/8/5 5:01:30
94 jacob-1.18\docs\api\overview-summary.html 4.14 KB 2015/8/5 5:01:30
95 jacob-1.18\docs\api\overview-tree.html 9.86 KB 2015/8/5 5:01:30
96 jacob-1.18\docs\api\package-list 34 Bytes 2015/8/5 5:01:30
97 jacob-1.18\docs\api\resources\background.gif 2.26 KB 2015/8/5 5:01:30
98 jacob-1.18\docs\api\resources\tab.gif 291 Bytes 2015/8/5 5:01:30
99 jacob-1.18\docs\api\resources\titlebar.gif 10.45 KB 2015/8/5 5:01:30
100 jacob-1.18\docs\api\resources\titlebar_end.gif 849 Bytes 2015/8/5 5:01:30
101 jacob-1.18\docs\api\serialized-form.html 6.94 KB 2015/8/5 5:01:30
102 jacob-1.18\docs\api\stylesheet.css 11.34 KB 2015/8/5 5:01:30

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!