php-7.4.5-nts-Win32-vc15-x64.zip
下载
PHP 开发
查看(199)

所属分类:开发技术 > PHP
文件大小:24.79 MB
上传日期:2021-01-15 09:49
MD5:c14d20f54b************e6d7c69688
资源说明:php-7.4.5-nts-Win32-vc15-x64,用于php的开发,这个版本是支持IIS的,如果用wamp搭建的话就需要另外一个版本的php。
移动页面: MIP AMP

[资源合计] 文件夹:7,文件:86

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 deplister.exe 117 KB 2020/4/15 1:29:05
2 dev 0 Bytes 2020/4/15 1:28:57
3 dev\php7.lib 822.72 KB 2020/4/15 1:28:57
4 ext 0 Bytes 2020/4/15 1:29:05
5 extras 0 Bytes 2020/4/15 1:37:29
6 extras\ssl 0 Bytes 2020/4/15 1:37:29
7 extras\ssl\openssl.cnf 10.65 KB 2020/4/15 1:37:29
8 ext\php_bz2.dll 85 KB 2020/4/15 1:28:58
9 ext\php_com_dotnet.dll 85.5 KB 2020/4/15 1:28:58
10 ext\php_curl.dll 539 KB 2020/4/15 1:28:58
11 ext\php_dba.dll 144.5 KB 2020/4/15 1:28:58
12 ext\php_enchant.dll 23.5 KB 2020/4/15 1:28:58
13 ext\php_exif.dll 70.5 KB 2020/4/15 1:29:05
14 ext\php_ffi.dll 145 KB 2020/4/15 1:28:58
15 ext\php_fileinfo.dll 5.44 MB 2020/4/15 1:28:59
16 ext\php_ftp.dll 55 KB 2020/4/15 1:28:59
17 ext\php_gd2.dll 1.62 MB 2020/4/15 1:29:02
18 ext\php_gettext.dll 53.5 KB 2020/4/15 1:29:02
19 ext\php_gmp.dll 335 KB 2020/4/15 1:29:02
20 ext\php_imap.dll 888 KB 2020/4/15 1:29:02
21 ext\php_intl.dll 380 KB 2020/4/15 1:29:02
22 ext\php_ldap.dll 250 KB 2020/4/15 1:29:03
23 ext\php_mbstring.dll 1.36 MB 2020/4/15 1:29:04
24 ext\php_mysqli.dll 105.5 KB 2020/4/15 1:29:05
25 ext\php_oci8_12c.dll 136.5 KB 2020/4/15 1:29:04
26 ext\php_odbc.dll 60 KB 2020/4/15 1:29:04
27 ext\php_opcache.dll 465.5 KB 2020/4/15 1:29:04
28 ext\php_openssl.dll 124 KB 2020/4/15 1:29:04
29 ext\php_pdo_firebird.dll 29 KB 2020/4/15 1:29:05
30 ext\php_pdo_mysql.dll 30 KB 2020/4/15 1:29:05
31 ext\php_pdo_oci.dll 35 KB 2020/4/15 1:29:05
32 ext\php_pdo_odbc.dll 26.5 KB 2020/4/15 1:29:05
33 ext\php_pdo_pgsql.dll 38.5 KB 2020/4/15 1:29:05
34 ext\php_pdo_sqlite.dll 28 KB 2020/4/15 1:29:05
35 ext\php_pgsql.dll 96 KB 2020/4/15 1:29:04
36 ext\php_phpdbg_webhelper.dll 17.5 KB 2020/4/15 1:28:57
37 ext\php_shmop.dll 16.5 KB 2020/4/15 1:29:04
38 ext\php_snmp.dll 411 KB 2020/4/15 1:29:04
39 ext\php_soap.dll 233.5 KB 2020/4/15 1:29:05
40 ext\php_sockets.dll 72 KB 2020/4/15 1:29:04
41 ext\php_sodium.dll 71.5 KB 2020/4/15 1:29:04
42 ext\php_sqlite3.dll 44 KB 2020/4/15 1:29:04
43 ext\php_sysvshm.dll 17 KB 2020/4/15 1:29:04
44 ext\php_tidy.dll 557 KB 2020/4/15 1:29:05
45 ext\php_xmlrpc.dll 81 KB 2020/4/15 1:29:05
46 ext\php_xsl.dll 283 KB 2020/4/15 1:29:05
47 ext\php_zend_test.dll 17 KB 2020/4/15 1:29:05
48 glib-2.dll 1.31 MB 2020/4/15 1:29:06
49 gmodule-2.dll 18 KB 2020/4/15 1:29:06
50 icudt65.dll 26.68 MB 2020/4/15 1:29:06
51 icuin65.dll 2.51 MB 2020/4/15 1:29:06
52 icuio65.dll 60 KB 2020/4/15 1:29:06
53 icuuc65.dll 1.8 MB 2020/4/15 1:29:06
54 lib 0 Bytes 2020/4/15 1:29:06
55 libcrypto-1_1-x64.dll 3.28 MB 2020/4/15 1:29:05
56 libenchant.dll 46.5 KB 2020/4/15 1:29:06
57 libpq.dll 276 KB 2020/4/15 1:29:06
58 libsasl.dll 106 KB 2020/4/15 1:29:06
59 libsodium.dll 293.5 KB 2020/4/15 1:29:06
60 libsqlite3.dll 1.27 MB 2020/4/15 1:29:06
61 libssh2.dll 275 KB 2020/4/15 1:29:06
62 libssl-1_1-x64.dll 666.5 KB 2020/4/15 1:29:05
63 lib\enchant 0 Bytes 2020/4/15 1:29:06
64 lib\enchant\libenchant_ispell.dll 40 KB 2020/4/15 1:29:06
65 lib\enchant\libenchant_myspell.dll 453.5 KB 2020/4/15 1:29:06
66 license.txt 3.2 KB 2020/4/15 1:29:05
67 news.txt 71.36 KB 2020/4/15 1:29:05
68 nghttp2.dll 201.5 KB 2020/4/15 1:29:06
69 phar.phar.bat 43 Bytes 2020/4/15 1:37:30
70 pharcommand.phar 52.06 KB 2020/4/15 1:37:30
71 php-cgi.exe 69 KB 2020/4/15 1:28:57
72 php-win.exe 37 KB 2020/4/15 1:28:57
73 php.exe 127 KB 2020/4/15 1:28:57
74 php.ini-development 72.48 KB 2020/4/15 1:29:05
75 php.ini-production 72.78 KB 2020/4/15 1:29:05
76 php7.dll 8.91 MB 2020/4/15 1:28:57
77 php7embed.lib 855.05 KB 2020/4/15 1:28:57
78 php7phpdbg.dll 299 KB 2020/4/15 1:28:57
79 phpdbg.exe 301.5 KB 2020/4/15 1:28:57
80 readme-redist-bins.txt 29.55 KB 2020/4/15 1:29:05
81 README.md 4.73 KB 2020/4/15 1:29:05
82 sasl2 0 Bytes 2020/4/15 1:29:06
83 sasl2\saslANONYMOUS.dll 16 KB 2020/4/15 1:29:06
84 sasl2\saslCRAMMD5.dll 22 KB 2020/4/15 1:29:06
85 sasl2\saslDIGESTMD5.dll 62.5 KB 2020/4/15 1:29:06
86 sasl2\saslLOGIN.dll 17 KB 2020/4/15 1:29:06
87 sasl2\saslNTLM.dll 39 KB 2020/4/15 1:29:06
88 sasl2\saslOTP.dll 69.5 KB 2020/4/15 1:29:06
89 sasl2\saslPLAIN.dll 18 KB 2020/4/15 1:29:06
90 sasl2\saslSASLDB.dll 86 KB 2020/4/15 1:29:06
91 sasl2\saslSCRAM.dll 40 KB 2020/4/15 1:29:06
92 sasl2\saslSQLITE.dll 839.5 KB 2020/4/15 1:29:06
93 snapshot.txt 2.17 KB 2020/4/15 1:29:05

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!


上一资源: 适配HTTPS.pdf.zip