YimonTemplate (ASP模板引擎) v1.5.20120823 GBK.zip
下载
模板 引擎 ASP
查看(11)

所属分类:开发技术 > 其它
文件大小:29.16 KB
上传日期:2022-05-01 20:03
MD5:83689c63d0************97ea6418c2
资源说明:YimonTemplate 1.3 ASP 模板引擎,为程序开发配备常用函数及设置,开发中仅需要直接采用即可,拥有着缓存,模板重编,及模板缓存几个大的功能,同时,在用户没有命令其更新时,它一直会调用缓存模板,而不会去重新编译一次模板数据,设置让运行速度加快及更人性化。

[资源合计] 文件夹:8,文件:8

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 demo 0 Bytes 2012/8/23 15:54:06
2 demo\data 0 Bytes 2012/8/22 13:42:06
3 demo\data\cache 0 Bytes 2012/8/22 13:42:06
4 demo\data\templates 0 Bytes 2012/8/22 14:08:54
5 demo\data.mdb 144 KB 2012/8/23 14:33:56
6 demo\index.asp 3.05 KB 2012/8/23 15:24:42
7 demo\templates 0 Bytes 2012/8/22 14:54:20
8 demo\templates\default 0 Bytes 2012/8/22 18:07:16
9 demo\templates\default\header.html 802 Bytes 2012/8/22 17:06:46
10 demo\templates\default\images 0 Bytes 2012/8/22 15:31:42
11 demo\templates\default\images\logo.png 9.58 KB 2012/8/22 15:31:24
12 demo\templates\default\index.html 1.48 KB 2012/8/22 18:07:16
13 demo\templates\default\showmessage.html 953 Bytes 2012/8/22 17:49:10
14 libs 0 Bytes 2012/8/22 18:00:40
15 libs\YimonTemplate.asp 13.61 KB 2012/8/22 18:00:40
16 YimonTemplate说明文档.html 8.28 KB 2012/8/23 15:49:24

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!


上一资源: XML导航系统 v1.4.zip
下一资源: ASP微博源码 v2.0.zip