jsoncpp.rar
下载
源码 类库
查看(56)

所属分类:开发技术 > C++
文件大小:195.93 KB
上传日期:2020-07-12 12:56
MD5:00a51a0d42************49097a9515
资源说明:jsoncpp源代码,工程可直接编译,亲测可用,C++库,允许操作JSON值,包括与字符串串行化和序列化。它可在反序列化/序列化步骤中保留现有注释,使其成为存储用户输入文件的便捷方式。是一个第三方JSON解析库,可将源码编译成方便使用动态链接库、静态链接库或者静态导入库的。
移动页面: MIP AMP

[资源合计] 文件夹:17,文件:232

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 jsoncpp\doc\doxyfile.in 98.13 KB 2019/12/25 10:05:40
2 jsoncpp\doc\web_doxyfile.in 98.13 KB 2019/12/25 10:05:40
3 jsoncpp\src\test_lib_json\main.cpp 84.5 KB 2019/12/25 10:05:40
4 jsoncpp\src\lib_json\json_reader.cpp 48.41 KB 2019/12/25 10:05:40
5 jsoncpp\src\lib_json\json_value.cpp 43.47 KB 2019/12/25 10:05:40
6 jsoncpp\src\lib_json\json_writer.cpp 33.39 KB 2019/12/25 10:05:40
7 jsoncpp\test\data\test_array_07.expected 30.97 KB 2019/12/25 10:05:40
8 jsoncpp\test\data\test_large_01.expected 30.97 KB 2019/12/25 10:05:40
9 jsoncpp\include\json\value.h 25.93 KB 2019/12/25 10:05:40
10 jsoncpp\makerelease.py 15.36 KB 2019/12/25 10:05:40
11 jsoncpp\src\test_lib_json\jsontest.cpp 12.35 KB 2019/12/25 10:05:40
12 jsoncpp\include\json\reader.h 11.38 KB 2019/12/25 10:05:40
13 jsoncpp\devtools\batchbuild.py 11.21 KB 2019/12/25 10:05:40
14 jsoncpp\src\test_lib_json\jsontest.h 10.83 KB 2019/12/25 10:05:40
15 jsoncpp\include\json\writer.h 10.28 KB 2019/12/25 10:05:40
16 jsoncpp\SConstruct 9.35 KB 2019/12/25 10:05:40
17 jsoncpp\test\data\test_array_07.json 9.27 KB 2019/12/25 10:05:40
18 jsoncpp\test\data\test_large_01.json 9.27 KB 2019/12/25 10:05:40
19 jsoncpp\src\jsontestrunner\main.cpp 9.16 KB 2019/12/25 10:05:40
20 jsoncpp\README.md 8.13 KB 2019/12/25 10:05:40
21 jsoncpp\makefiles\msvc2010\lib_json.vcxproj 7.95 KB 2019/12/25 10:07:08
22 jsoncpp\devtools\antglob.py 7.7 KB 2019/12/25 10:05:40
23 jsoncpp\doxybuild.py 7.24 KB 2019/12/25 10:05:40
24 jsoncpp\test\runjsontests.py 6.97 KB 2019/12/25 10:05:40
25 jsoncpp\NEWS.txt 6.93 KB 2019/12/25 10:05:40
26 jsoncpp\amalgamate.py 6.58 KB 2019/12/25 10:05:40
27 jsoncpp\doc\jsoncpp.dox 5.73 KB 2019/12/25 10:05:40
28 jsoncpp\makefiles\msvc2010\test_lib_json.vcxproj 5.49 KB 2019/12/25 10:05:40
29 jsoncpp\makefiles\vs71\lib_json.vcproj 5.34 KB 2019/12/25 10:05:40
30 jsoncpp\CMakeLists.txt 5.3 KB 2019/12/25 10:05:40
31 jsoncpp\scons-tools\srcdist.py 5.3 KB 2019/12/25 10:05:40
32 jsoncpp\makefiles\msvc2010\jsontest.vcxproj 4.99 KB 2019/12/25 10:05:40
33 jsoncpp\src\lib_json\json_valueiterator.inl 4.94 KB 2019/12/25 10:05:40
34 jsoncpp\devtools\licenseupdater.py 3.85 KB 2019/12/25 10:05:40
35 jsoncpp\include\json\config.h 3.77 KB 2019/12/25 10:05:40
36 jsoncpp\scons-tools\substinfile.py 3.43 KB 2019/12/25 10:05:40
37 jsoncpp\makefiles\vs71\test_lib_json.vcproj 3.4 KB 2019/12/25 10:05:40
38 jsoncpp\makefiles\msvc2010\jsoncpp.sln 3.35 KB 2019/12/25 10:07:08
39 jsoncpp\scons-tools\targz.py 3.18 KB 2019/12/25 10:05:40
40 jsoncpp\src\lib_json\CMakeLists.txt 3.12 KB 2019/12/25 10:05:40
41 jsoncpp\makefiles\vs71\jsontest.vcproj 3.04 KB 2019/12/25 10:05:40
42 jsoncpp\test\rununittests.py 2.83 KB 2019/12/25 10:05:40
43 jsoncpp\src\lib_json\json_tool.h 2.68 KB 2019/12/25 10:05:40
44 jsoncpp\LICENSE 2.6 KB 2019/12/25 10:05:40
45 jsoncpp\makefiles\vs71\jsoncpp.sln 2.47 KB 2019/12/25 10:05:40
46 jsoncpp\test\pyjsontestrunner.py 2.29 KB 2019/12/25 10:05:40
47 jsoncpp\devtools\tarball.py 2.16 KB 2019/12/25 10:05:40
48 jsoncpp\include\json\assertions.h 2.15 KB 2019/12/25 10:05:40
49 jsoncpp\devtools\fixeol.py 2.15 KB 2019/12/25 10:05:40
50 jsoncpp\test\data\test_string_02.json 1.88 KB 2019/12/25 10:05:40
51 jsoncpp\test\data\test_string_02.expected 1.84 KB 2019/12/25 10:05:40
52 jsoncpp\scons-tools\globtool.py 1.81 KB 2019/12/25 10:05:40
53 jsoncpp\include\json\features.h 1.47 KB 2019/12/25 10:05:40
54 jsoncpp\test\jsonchecker\pass1.json 1.41 KB 2019/12/25 10:05:40
55 jsoncpp\.clang-format 1.36 KB 2019/12/25 10:05:40
56 jsoncpp\src\test_lib_json\CMakeLists.txt 1.33 KB 2019/12/25 10:05:40
57 jsoncpp\.travis.yml 1.21 KB 2019/12/25 10:05:40
58 jsoncpp\makefiles\msvc2010\lib_json.vcxproj.filters 1.13 KB 2019/12/25 10:05:40
59 jsoncpp\dev.makefile 1.04 KB 2019/12/25 10:05:40
60 jsoncpp\src\jsontestrunner\CMakeLists.txt 920 Bytes 2019/12/25 10:05:40
61 jsoncpp\devtools\agent_vmw7.json 898 Bytes 2019/12/25 10:05:40
62 jsoncpp\test\data\test_array_05.expected 877 Bytes 2019/12/25 10:05:40
63 jsoncpp\makefiles\msvc2010\test_lib_json.vcxproj.filters 837 Bytes 2019/12/25 10:05:40
64 jsoncpp\travis.sh 829 Bytes 2019/12/25 10:05:40
65 jsoncpp\include\json\forwards.h 758 Bytes 2019/12/25 10:05:40
66 jsoncpp\appveyor.yml 750 Bytes 2019/12/25 10:05:40
67 jsoncpp\include\json\autolink.h 662 Bytes 2019/12/25 10:05:40
68 jsoncpp\doc\header.html 600 Bytes 2019/12/25 10:05:40
69 jsoncpp\devtools\agent_vmxp.json 589 Bytes 2019/12/25 10:05:40
70 jsoncpp\src\lib_json\version.h.in 585 Bytes 2019/12/25 10:05:40
71 jsoncpp\test\generate_expected.py 552 Bytes 2019/12/25 10:05:40
72 jsoncpp\include\json\version.h 509 Bytes 2019/12/25 10:05:40
73 jsoncpp\test\data\test_comment_02.json 505 Bytes 2019/12/25 10:05:40
74 jsoncpp\test\cleantests.py 466 Bytes 2019/12/25 10:05:40
75 jsoncpp\makefiles\msvc2010\jsontest.vcxproj.filters 444 Bytes 2019/12/25 10:05:40
76 jsoncpp\test\data\test_comment_02.expected 421 Bytes 2019/12/25 10:05:40
77 jsoncpp\include\json\json.h 420 Bytes 2019/12/25 10:05:40
78 jsoncpp\.gitignore 404 Bytes 2019/12/25 10:05:40
79 jsoncpp\test\data\test_array_05.json 387 Bytes 2019/12/25 10:05:40
80 jsoncpp\test\data\test_complex_01.expected 338 Bytes 2019/12/25 10:05:40
81 jsoncpp\pkg-config\jsoncpp.pc.in 313 Bytes 2019/12/25 10:05:40
82 jsoncpp\test\data\test_complex_01.json 247 Bytes 2019/12/25 10:05:40
83 jsoncpp\src\test_lib_json\sconscript 242 Bytes 2019/12/25 10:05:40
84 jsoncpp\src\jsontestrunner\sconscript 227 Bytes 2019/12/25 10:05:40
85 jsoncpp\devtools\__init__.py 226 Bytes 2019/12/25 10:05:40
86 jsoncpp\test\data\test_real_11.json 223 Bytes 2019/12/25 10:05:40
87 jsoncpp\.gitattributes 221 Bytes 2019/12/25 10:05:40
88 jsoncpp\test\data\test_real_09.json 218 Bytes 2019/12/25 10:05:40
89 jsoncpp\test\data\test_real_10.expected 214 Bytes 2019/12/25 10:05:40
90 jsoncpp\test\data\test_real_11.expected 213 Bytes 2019/12/25 10:05:40
91 jsoncpp\test\data\test_real_10.json 212 Bytes 2019/12/25 10:05:40
92 jsoncpp\test\data\test_real_08.expected 210 Bytes 2019/12/25 10:05:40
93 jsoncpp\test\data\test_real_08.json 208 Bytes 2019/12/25 10:05:40
94 jsoncpp\test\data\test_real_09.expected 207 Bytes 2019/12/25 10:05:40
95 jsoncpp\test\data\test_comment_01.json 206 Bytes 2019/12/25 10:05:40
96 jsoncpp\test\data\test_preserve_comment_01.json 206 Bytes 2019/12/25 10:05:40
97 jsoncpp\test\data\test_array_06.expected 185 Bytes 2019/12/25 10:05:40
98 jsoncpp\test\data\test_array_06.json 173 Bytes 2019/12/25 10:05:40
99 jsoncpp\test\jsonchecker\readme.txt 173 Bytes 2019/12/25 10:05:40
100 jsoncpp\test\data\test_preserve_comment_01.expected 150 Bytes 2019/12/25 10:05:40
101 jsoncpp\test\jsonchecker\pass3.json 148 Bytes 2019/12/25 10:05:40
102 jsoncpp\src\lib_json\sconscript 146 Bytes 2019/12/25 10:05:40
103 jsoncpp\test\data\test_comment_01.expected 146 Bytes 2019/12/25 10:05:40
104 jsoncpp\src\CMakeLists.txt 131 Bytes 2019/12/25 10:05:40
105 jsoncpp\doc\roadmap.dox 109 Bytes 2019/12/25 10:05:40
106 jsoncpp\include\CMakeLists.txt 108 Bytes 2019/12/25 10:05:40
107 jsoncpp\test\data\test_string_01.json 99 Bytes 2019/12/25 10:05:40
108 jsoncpp\test\data\test_string_01.expected 98 Bytes 2019/12/25 10:05:40
109 jsoncpp\test\data\test_string_05.json 82 Bytes 2019/12/25 10:05:40
110 jsoncpp\test\data\test_real_02.expected 73 Bytes 2019/12/25 10:05:40
111 jsoncpp\test\data\test_real_03.expected 73 Bytes 2019/12/25 10:05:40
112 jsoncpp\doc\readme.txt 71 Bytes 2019/12/25 10:05:40
113 jsoncpp\test\data\test_real_02.json 71 Bytes 2019/12/25 10:05:40
114 jsoncpp\test\data\test_real_03.json 71 Bytes 2019/12/25 10:05:40
115 jsoncpp\test\data\test_comment_00.expected 69 Bytes 2019/12/25 10:05:40
116 jsoncpp\test\data\test_comment_00.json 69 Bytes 2019/12/25 10:05:40
117 jsoncpp\test\data\test_object_03.json 64 Bytes 2019/12/25 10:05:40
118 jsoncpp\test\data\test_real_01.expected 64 Bytes 2019/12/25 10:05:40
119 jsoncpp\test\data\test_real_01.json 62 Bytes 2019/12/25 10:05:40
120 jsoncpp\test\jsonchecker\fail1.json 60 Bytes 2019/12/25 10:05:40
121 jsoncpp\test\jsonchecker\fail10.json 58 Bytes 2019/12/25 10:05:40
122 jsoncpp\test\data\test_real_12.expected 53 Bytes 2019/12/25 10:05:40
123 jsoncpp\test\jsonchecker\pass2.json 52 Bytes 2019/12/25 10:05:40
124 jsoncpp\test\data\test_object_03.expected 50 Bytes 2019/12/25 10:05:40
125 jsoncpp\test\data\test_real_12.json 50 Bytes 2019/12/25 10:05:40
126 jsoncpp\test\jsonchecker\fail18.json 50 Bytes 2019/12/25 10:05:40
127 jsoncpp\AUTHORS 48 Bytes 2019/12/25 10:05:40
128 jsoncpp\test\data\test_string_05.expected 45 Bytes 2019/12/25 10:05:40
129 jsoncpp\test\jsonchecker\fail13.json 43 Bytes 2019/12/25 10:05:40
130 jsoncpp\test\data\test_array_04.expected 41 Bytes 2019/12/25 10:05:40
131 jsoncpp\test\data\test_array_03.expected 40 Bytes 2019/12/25 10:05:40
132 jsoncpp\test\jsonchecker\fail32.json 40 Bytes 2019/12/25 10:05:40
133 jsoncpp\test\jsonchecker\fail26.json 38 Bytes 2019/12/25 10:05:40
134 jsoncpp\test\data\test_integer_03.expected 37 Bytes 2019/12/25 10:05:40
135 jsoncpp\test\data\test_string_03.json 37 Bytes 2019/12/25 10:05:40
136 jsoncpp\test\jsonchecker\fail3.json 37 Bytes 2019/12/25 10:05:40
137 jsoncpp\test\data\test_integer_02.expected 36 Bytes 2019/12/25 10:05:40
138 jsoncpp\test\data\test_integer_01.expected 35 Bytes 2019/12/25 10:05:40
139 jsoncpp\test\data\test_integer_03.json 35 Bytes 2019/12/25 10:05:40
140 jsoncpp\test\data\test_string_03.expected 35 Bytes 2019/12/25 10:05:40
141 jsoncpp\test\data\test_integer_02.json 34 Bytes 2019/12/25 10:05:40
142 jsoncpp\test\jsonchecker\fail15.json 34 Bytes 2019/12/25 10:05:40
143 jsoncpp\test\jsonchecker\fail17.json 34 Bytes 2019/12/25 10:05:40
144 jsoncpp\test\data\test_integer_01.json 33 Bytes 2019/12/25 10:05:40
145 jsoncpp\test\jsonchecker\fail22.json 33 Bytes 2019/12/25 10:05:40
146 jsoncpp\test\data\test_string_unicode_05.expected 32 Bytes 2019/12/25 10:05:40
147 jsoncpp\test\jsonchecker\fail21.json 32 Bytes 2019/12/25 10:05:40
148 jsoncpp\test\data\test_basic_09.expected 31 Bytes 2019/12/25 10:05:40
149 jsoncpp\test\jsonchecker\fail12.json 31 Bytes 2019/12/25 10:05:40
150 jsoncpp\test\jsonchecker\fail14.json 31 Bytes 2019/12/25 10:05:40
151 jsoncpp\test\data\test_basic_08.expected 29 Bytes 2019/12/25 10:05:40
152 jsoncpp\test\data\test_basic_09.json 29 Bytes 2019/12/25 10:05:40
153 jsoncpp\test\data\test_integer_04.expected 29 Bytes 2019/12/25 10:05:40
154 jsoncpp\test\data\test_real_06.expected 29 Bytes 2019/12/25 10:05:40
155 jsoncpp\test\data\test_real_07.expected 29 Bytes 2019/12/25 10:05:40
156 jsoncpp\test\data\test_real_07.json 29 Bytes 2019/12/25 10:05:40
157 jsoncpp\test\jsonchecker\fail11.json 29 Bytes 2019/12/25 10:05:40
158 jsoncpp\test\jsonchecker\fail25.json 29 Bytes 2019/12/25 10:05:40
159 jsoncpp\test\data\test_real_06.json 28 Bytes 2019/12/25 10:05:40
160 jsoncpp\test\data\test_string_unicode_05.json 28 Bytes 2019/12/25 10:05:40
161 jsoncpp\test\data\test_basic_08.json 27 Bytes 2019/12/25 10:05:40
162 jsoncpp\test\data\test_integer_04.json 27 Bytes 2019/12/25 10:05:40
163 jsoncpp\test\data\test_real_05.expected 27 Bytes 2019/12/25 10:05:40
164 jsoncpp\test\data\test_real_05.json 27 Bytes 2019/12/25 10:05:40
165 jsoncpp\test\data\test_real_04.expected 26 Bytes 2019/12/25 10:05:40
166 jsoncpp\test\data\test_real_04.json 26 Bytes 2019/12/25 10:05:40
167 jsoncpp\test\jsonchecker\fail6.json 26 Bytes 2019/12/25 10:05:40
168 jsoncpp\test\jsonchecker\fail7.json 26 Bytes 2019/12/25 10:05:40
169 jsoncpp\test\jsonchecker\fail5.json 24 Bytes 2019/12/25 10:05:40
170 jsoncpp\test\data\test_integer_07_64bits.expected 23 Bytes 2019/12/25 10:05:40
171 jsoncpp\test\data\test_integer_08_64bits.expected 23 Bytes 2019/12/25 10:05:40
172 jsoncpp\test\jsonchecker\fail20.json 23 Bytes 2019/12/25 10:05:40
173 jsoncpp\doc\footer.html 22 Bytes 2019/12/25 10:05:40
174 jsoncpp\test\data\test_array_04.json 22 Bytes 2019/12/25 10:05:40
175 jsoncpp\test\data\test_integer_06_64bits.expected 22 Bytes 2019/12/25 10:05:40
176 jsoncpp\test\data\test_integer_07_64bits.json 22 Bytes 2019/12/25 10:05:40
177 jsoncpp\test\data\test_integer_08_64bits.json 22 Bytes 2019/12/25 10:05:40
178 jsoncpp\test\jsonchecker\fail19.json 22 Bytes 2019/12/25 10:05:40
179 jsoncpp\test\jsonchecker\fail9.json 22 Bytes 2019/12/25 10:05:40
180 jsoncpp\test\data\test_integer_06_64bits.json 21 Bytes 2019/12/25 10:05:40
181 jsoncpp\test\jsonchecker\fail23.json 20 Bytes 2019/12/25 10:05:40
182 jsoncpp\test\data\test_object_02.json 19 Bytes 2019/12/25 10:05:40
183 jsoncpp\version.in 18 Bytes 2019/12/25 10:05:40
184 jsoncpp\test\data\test_array_03.json 17 Bytes 2019/12/25 10:05:40
185 jsoncpp\test\data\test_object_02.expected 17 Bytes 2019/12/25 10:05:40
186 jsoncpp\test\jsonchecker\fail2.json 17 Bytes 2019/12/25 10:05:40
187 jsoncpp\test\data\test_object_04.json 16 Bytes 2019/12/25 10:05:40
188 jsoncpp\test\data\test_string_04.json 16 Bytes 2019/12/25 10:05:40
189 jsoncpp\test\jsonchecker\fail24.json 16 Bytes 2019/12/25 10:05:40
190 jsoncpp\test\jsonchecker\fail4.json 16 Bytes 2019/12/25 10:05:40
191 jsoncpp\test\jsonchecker\fail8.json 16 Bytes 2019/12/25 10:05:40
192 jsoncpp\test\data\test_string_04.expected 15 Bytes 2019/12/25 10:05:40
193 jsoncpp\test\jsonchecker\fail28.json 15 Bytes 2019/12/25 10:05:40
194 jsoncpp\test\data\test_basic_03.expected 14 Bytes 2019/12/25 10:05:40
195 jsoncpp\test\data\test_string_unicode_04.json 14 Bytes 2019/12/25 10:05:40
196 jsoncpp\test\jsonchecker\fail27.json 14 Bytes 2019/12/25 10:05:40
197 jsoncpp\test\data\test_basic_02.expected 13 Bytes 2019/12/25 10:05:40
198 jsoncpp\test\data\test_array_02.expected 12 Bytes 2019/12/25 10:05:40
199 jsoncpp\test\data\test_basic_01.expected 12 Bytes 2019/12/25 10:05:40
200 jsoncpp\test\data\test_basic_02.json 12 Bytes 2019/12/25 10:05:40

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!


上一资源: gflags.rar