Amaze 后台管理模板HTML.zip
下载
源码 网站 模板
查看(9)

所属分类:课程资源 > 网页制作
文件大小:905.08 KB
上传日期:2023-10-28 17:13
MD5:0e552ff469************b7a390134d
资源说明:Amaze 后台管理模板HTML,关键词信息:后台、自适应、后台管理、后台界面、ui界面、admin系统、cms系统、oa系统、图表、登录、注册、后台框架、左栏、后台管理系统、admin后台、amazeui等。

[资源合计] 文件夹:9,文件:45

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 cpts_640_cej 0 Bytes 2021/1/28 15:32:52
2 cpts_640_cej\cpts_640_cej 0 Bytes 2023/10/28 16:35:35
3 cpts_640_cej\cpts_640_cej\admin-404.html 5.92 KB 2017/12/30 13:33:33
4 cpts_640_cej\cpts_640_cej\admin-form.html 11.11 KB 2017/12/30 13:33:33
5 cpts_640_cej\cpts_640_cej\admin-gallery.html 10.21 KB 2017/12/30 13:33:33
6 cpts_640_cej\cpts_640_cej\admin-help.html 6.9 KB 2017/12/30 13:33:33
7 cpts_640_cej\cpts_640_cej\admin-index.html 17.83 KB 2017/12/30 13:33:33
8 cpts_640_cej\cpts_640_cej\admin-log.html 10.15 KB 2017/12/30 13:33:33
9 cpts_640_cej\cpts_640_cej\admin-table.html 21.23 KB 2017/12/30 13:33:33
10 cpts_640_cej\cpts_640_cej\admin-user.html 9.38 KB 2014/12/3 18:32:42
11 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets 0 Bytes 2017/12/30 13:52:36
12 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\css 0 Bytes 2014/12/14 20:07:38
13 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\css\admin.css 2.98 KB 2014/11/6 11:26:16
14 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\css\amazeui.css 297.09 KB 2014/12/5 10:19:32
15 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\css\amazeui.flat.css 297.93 KB 2014/12/5 10:19:32
16 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\css\amazeui.flat.min.css 227.57 KB 2014/12/5 10:19:32
17 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\css\amazeui.min.css 226.56 KB 2017/12/30 13:56:01
18 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\css\app.css 23 Bytes 2014/11/6 11:26:16
19 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\fonts 0 Bytes 2017/12/30 13:52:36
20 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\fonts\fontawesome-webfont.eot 74.72 KB 2016/8/17 16:17:34
21 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\fonts\fontawesome-webfont.ttf 149.21 KB 2016/8/17 16:17:34
22 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\fonts\fontawesome-webfont.woff 88.29 KB 2016/8/17 16:17:34
23 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\fonts\fontawesome-webfont.woff2 70.21 KB 2016/8/17 16:17:34
24 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\fonts\FontAwesome.otf 122.06 KB 2016/8/17 16:17:34
25 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\i 0 Bytes 2014/12/14 20:07:38
26 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\i\app-icon72x72@2x.png 7.05 KB 2014/11/6 11:26:16
27 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\i\examples 0 Bytes 2014/12/14 20:07:38
28 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\i\examples\admin-chrome.png 3.51 KB 2014/11/6 11:26:16
29 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\i\examples\admin-firefox.png 3.94 KB 2014/11/6 11:26:16
30 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\i\examples\admin-ie.png 3.91 KB 2014/11/6 11:26:16
31 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\i\examples\admin-opera.png 3.66 KB 2014/11/6 11:26:16
32 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\i\examples\admin-safari.png 3.96 KB 2014/11/6 11:26:16
33 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\i\examples\adminPage.png 2.64 KB 2014/11/6 11:26:16
34 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\i\examples\blogPage.png 2.52 KB 2014/11/6 11:26:16
35 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\i\examples\landing.png 4.41 KB 2014/11/6 11:26:16
36 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\i\examples\landingPage.png 2.44 KB 2014/11/6 11:26:16
37 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\i\examples\loginPage.png 2.03 KB 2014/11/6 11:26:16
38 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\i\examples\sidebarPage.png 2.31 KB 2014/11/6 11:26:16
39 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\i\favicon.png 1 KB 2014/11/6 11:26:16
40 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\i\startup-640x1096.png 9.37 KB 2014/11/6 11:26:16
41 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\js 0 Bytes 2014/12/14 20:07:38
42 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\js\amazeui.js 500.33 KB 2014/12/5 10:19:32
43 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\js\amazeui.legacy.js 155.95 KB 2014/12/5 10:19:32
44 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\js\amazeui.legacy.min.js 60.1 KB 2014/12/5 10:19:32
45 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\js\amazeui.min.js 180.33 KB 2014/12/5 10:19:32
46 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\js\amazeui.widgets.helper.js 32.72 KB 2014/12/5 10:19:32
47 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\js\amazeui.widgets.helper.min.js 31.43 KB 2014/12/5 10:19:32
48 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\js\app.js 307 Bytes 2014/12/3 18:32:42
49 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\js\handlebars.min.js 47.38 KB 2014/12/5 10:19:32
50 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\js\jquery.min.js 82.3 KB 2014/12/5 10:19:32
51 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\js\polyfill 0 Bytes 2014/12/14 20:07:38
52 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\js\polyfill\rem.min.js 2.72 KB 2014/12/5 10:19:32
53 cpts_640_cej\cpts_640_cej\assets\js\polyfill\respond.min.js 4.48 KB 2014/12/5 10:19:32
54 cpts_640_cej\cpts_640_cej\index.html 2.47 KB 2021/1/28 15:32:52

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!