mvs-texturing-cmake.rar
下载
源码 资料
查看(64)

所属分类:课程资源 > C/C++
文件大小:2.24 MB
上传日期:2022-03-07 16:30
MD5:0a3e64eca1************afe079cf54
资源说明:Waechter MVS纹理重建的源码,不用git master版本的,和主页的mve-cmake配合使用直接用cmake配环境。中间差个glm会一并上传。

[资源合计] 文件夹:136,文件:1505

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\blas\testing\zblat3.f 127.5 KB 2016/2/16 21:26:15
2 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\blas\testing\cblat3.f 127.22 KB 2016/2/16 21:26:15
3 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\blas\testing\zblat2.f 113.36 KB 2016/2/16 21:26:15
4 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\blas\testing\cblat2.f 113.02 KB 2016/2/16 21:26:15
5 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\unsupported\test\mpreal\mpreal.h 111.52 KB 2016/2/16 21:26:15
6 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\blas\testing\dblat2.f 108.78 KB 2016/2/16 21:26:15
7 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\blas\testing\sblat2.f 108.71 KB 2016/2/16 21:26:15
8 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\blas\testing\dblat3.f 100.61 KB 2016/2/16 21:26:15
9 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\blas\testing\sblat3.f 100.56 KB 2016/2/16 21:26:15
10 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\doc\Doxyfile.in 81.46 KB 2016/2/16 21:26:15
11 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\unsupported\test\NonLinearOptimization.cpp 63.71 KB 2016/2/16 21:26:15
12 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\OrderingMethods\Eigen_Colamd.h 59.79 KB 2016/2/16 21:26:15
13 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Geometry\Transform.h 55.62 KB 2016/2/16 21:26:15
14 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\unsupported\test\levenberg_marquardt.cpp 53.26 KB 2016/2/16 21:26:15
15 mvs-texturing-cmake\elibs\rayint\.git\objects\pack\pack-c521e816988dc243bdb920d3f6b600f4d440c2bf.pack 52.18 KB 2021/9/11 14:41:24
16 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\products\GeneralBlockPanelKernel.h 45.17 KB 2016/2/16 21:26:15
17 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\SparseCore\SparseMatrix.h 44.06 KB 2016/2/16 21:26:15
18 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\blas\testing\dblat1.f 43.77 KB 2016/2/16 21:26:15
19 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\blas\testing\sblat1.f 42.37 KB 2016/2/16 21:26:15
20 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\SVD\JacobiSVD.h 38.56 KB 2016/2/16 21:26:15
21 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\Functors.h 37.96 KB 2016/2/16 21:26:15
22 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\util\Memory.h 37.65 KB 2016/2/16 21:26:15
23 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\PlainObjectBase.h 35.01 KB 2016/2/16 21:26:15
24 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\bench\btl\libs\BLAS\blas.h 34.33 KB 2016/2/16 21:26:15
25 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\COPYING.GPL 34.32 KB 2016/2/16 21:26:15
26 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\blas\level3_impl.h 34.1 KB 2016/2/16 21:26:15
27 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\plugins\BlockMethods.h 33.58 KB 2016/2/16 21:26:15
28 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\misc\blas.h 32.82 KB 2016/2/16 21:26:15
29 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\SuperLUSupport\SuperLUSupport.h 31.79 KB 2016/2/16 21:26:15
30 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\unsupported\Eigen\src\SVD\JacobiSVD.h 31.42 KB 2016/2/16 21:26:15
31 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\blas\testing\cblat1.f 30.46 KB 2016/2/16 21:26:15
32 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\blas\testing\zblat1.f 30.46 KB 2016/2/16 21:26:15
33 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\unsupported\Eigen\src\Skyline\SkylineMatrix.h 30.34 KB 2016/2/16 21:26:15
34 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\TriangularMatrix.h 29.65 KB 2016/2/16 21:26:15
35 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\doc\InsideEigenExample.dox 29.53 KB 2016/2/16 21:26:15
36 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Eigenvalues\SelfAdjointEigenSolver.h 29.53 KB 2016/2/16 21:26:15
37 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\unsupported\Eigen\src\Eigenvalues\ArpackSelfAdjointEigenSolver.h 29.11 KB 2016/2/16 21:26:15
38 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\CwiseNullaryOp.h 28.71 KB 2016/2/16 21:26:15
39 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Geometry\Quaternion.h 28.63 KB 2016/2/16 21:26:15
40 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\SparseLU\SparseLU.h 28.27 KB 2016/2/16 21:26:15
41 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\GeneralProduct.h 27.86 KB 2016/2/16 21:26:15
42 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\LU\FullPivLU.h 27.64 KB 2016/2/16 21:26:15
43 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Eigen2Support\Geometry\Transform.h 27.57 KB 2016/2/16 21:26:15
44 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\DenseCoeffsBase.h 26.99 KB 2016/2/16 21:26:15
45 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\unsupported\Eigen\src\SVD\BDCSVD.h 26.62 KB 2016/2/16 21:26:15
46 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\VectorwiseOp.h 26.35 KB 2016/2/16 21:26:15
47 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\COPYING.LGPL 25.91 KB 2016/2/16 21:26:15
48 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\doc\QuickReference.dox 25.84 KB 2016/2/16 21:26:15
49 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\SparseQR\SparseQR.h 25.83 KB 2016/2/16 21:26:15
50 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\unsupported\Eigen\src\AutoDiff\AutoDiffScalar.h 25.46 KB 2016/2/16 21:26:15
51 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\util\Macros.h 24.86 KB 2016/2/16 21:26:15
52 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\PermutationMatrix.h 24.55 KB 2016/2/16 21:26:15
53 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\arch\SSE\PacketMath.h 24.15 KB 2016/2/16 21:26:15
54 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\MatrixBase.h 23.65 KB 2016/2/16 21:26:15
55 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\blas\level2_impl.h 23.38 KB 2016/2/16 21:26:15
56 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\Assign.h 23.17 KB 2016/2/16 21:26:15
57 mvs-texturing-cmake\libs\tex\generate_texture_patches.cpp 22.97 KB 2017/6/10 22:54:35
58 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\lapack\zlarfb.f 22.95 KB 2016/2/16 21:26:15
59 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\QR\FullPivHouseholderQR.h 22.94 KB 2016/2/16 21:26:15
60 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\lapack\clarfb.f 22.88 KB 2016/2/16 21:26:15
61 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\SparseCholesky\SimplicialCholesky.h 22.86 KB 2016/2/16 21:26:15
62 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\PaStiXSupport\PaStiXSupport.h 22.79 KB 2016/2/16 21:26:15
63 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\products\GeneralMatrixVector.h 22.52 KB 2016/2/16 21:26:15
64 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\unsupported\Eigen\src\MatrixFunctions\MatrixLogarithm.h 22.49 KB 2016/2/16 21:26:15
65 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\SparseCore\SparseBlock.h 22.43 KB 2016/2/16 21:26:15
66 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\DenseBase.h 22.22 KB 2016/2/16 21:26:15
67 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\lapack\dlarfb.f 22.22 KB 2016/2/16 21:26:15
68 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\lapack\slarfb.f 22.19 KB 2016/2/16 21:26:15
69 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Eigenvalues\RealQZ.h 21.99 KB 2016/2/16 21:26:15
70 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Eigenvalues\Tridiagonalization.h 21.89 KB 2016/2/16 21:26:15
71 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\unsupported\Eigen\src\MatrixFunctions\MatrixFunction.h 21.88 KB 2016/2/16 21:26:15
72 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\QR\ColPivHouseholderQR.h 21.67 KB 2016/2/16 21:26:15
73 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\unsupported\Eigen\src\NonLinearOptimization\LevenbergMarquardt.h 21.61 KB 2016/2/16 21:26:15
74 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\MathFunctions.h 21.44 KB 2016/2/16 21:26:15
75 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Eigenvalues\EigenSolver.h 21.33 KB 2016/2/16 21:26:15
76 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Cholesky\LDLT.h 21.15 KB 2016/2/16 21:26:15
77 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\test\main.h 21.12 KB 2016/2/16 21:26:15
78 mvs-texturing-cmake\elibs\rayint\libs\math\vector.h 20.04 KB 2021/9/11 14:41:25
79 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\PardisoSupport\PardisoSupport.h 20.01 KB 2016/2/16 21:26:15
80 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\CholmodSupport\CholmodSupport.h 19.88 KB 2016/2/16 21:26:15
81 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\doc\TutorialSparse.dox 19.8 KB 2016/2/16 21:26:15
82 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\test\sparse_basic.cpp 19.61 KB 2016/2/16 21:26:15
83 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\unsupported\Eigen\src\NonLinearOptimization\HybridNonLinearSolver.h 19.36 KB 2016/2/16 21:26:15
84 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Eigenvalues\RealSchur.h 19.22 KB 2016/2/16 21:26:15
85 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\products\CoeffBasedProduct.h 18.87 KB 2016/2/16 21:26:15
86 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\demos\opengl\quaternion_demo.cpp 18.75 KB 2016/2/16 21:26:15
87 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Householder\HouseholderSequence.h 18.72 KB 2016/2/16 21:26:15
88 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\SparseCore\SparseMatrixBase.h 18.67 KB 2016/2/16 21:26:15
89 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\unsupported\Eigen\OpenGLSupport 18.6 KB 2016/2/16 21:26:15
90 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\arch\AltiVec\PacketMath.h 18.36 KB 2016/2/16 21:26:15
91 mvs-texturing-cmake\apps\texrecon\texrecon.cpp 18.23 KB 2021/9/12 19:24:57
92 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\unsupported\Eigen\src\IterativeSolvers\DGMRES.h 18.22 KB 2016/2/16 21:26:15
93 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\cmake\EigenTesting.cmake 18.17 KB 2016/2/16 21:26:15
94 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Eigen2Support\SVD.h 18.04 KB 2016/2/16 21:26:15
95 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\SparseCore\SparseSelfAdjointView.h 18.03 KB 2016/2/16 21:26:15
96 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\products\TriangularMatrixMatrix.h 17.99 KB 2016/2/16 21:26:15
97 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\LU\PartialPivLU.h 17.77 KB 2016/2/16 21:26:15
98 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\arch\SSE\Complex.h 17.73 KB 2016/2/16 21:26:15
99 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\bench\btl\COPYING 17.68 KB 2016/2/16 21:26:15
100 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\test\geo_transformations.cpp 17.66 KB 2016/2/16 21:26:15
101 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\test\jacobisvd.cpp 17.51 KB 2016/2/16 21:26:15
102 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\bench\spbench\spbenchsolver.h 17.3 KB 2016/2/16 21:26:15
103 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\unsupported\Eigen\src\MatrixFunctions\MatrixPower.h 17.12 KB 2016/2/16 21:26:15
104 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\doc\SparseLinearSystems.dox 17.03 KB 2016/2/16 21:26:15
105 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\Matrix.h 16.95 KB 2016/2/16 21:26:15
106 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\util\XprHelper.h 16.87 KB 2016/2/16 21:26:15
107 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\util\Constants.h 16.85 KB 2016/2/16 21:26:15
108 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\DenseStorage.h 16.59 KB 2016/2/16 21:26:15
109 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Eigen2Support\Geometry\Quaternion.h 16.55 KB 2016/2/16 21:26:15
110 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Eigenvalues\ComplexSchur.h 16.43 KB 2016/2/16 21:26:15
111 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\unsupported\Eigen\src\Splines\Spline.h 16.42 KB 2016/2/16 21:26:15
112 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\COPYING.MPL2 16.33 KB 2016/2/16 21:26:15
113 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\unsupported\Eigen\src\MatrixFunctions\MatrixSquareRoot.h 16.27 KB 2016/2/16 21:26:15
114 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\CMakeLists.txt 16.01 KB 2016/2/16 21:26:15
115 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\Block.h 15.91 KB 2016/2/16 21:26:15
116 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\UmfPackSupport\UmfPackSupport.h 15.89 KB 2016/2/16 21:26:15
117 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\products\GeneralMatrixMatrix.h 15.89 KB 2016/2/16 21:26:15
118 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Cholesky\LLT.h 15.82 KB 2016/2/16 21:26:15
119 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\OrderingMethods\Amd.h 15.61 KB 2016/2/16 21:26:15
120 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\unsupported\Eigen\MatrixFunctions 15.59 KB 2016/2/16 21:26:15
121 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\products\SelfadjointMatrixMatrix.h 15.4 KB 2016/2/16 21:26:15
122 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\arch\SSE\MathFunctions.h 15.31 KB 2016/2/16 21:26:15
123 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\arch\NEON\PacketMath.h 15.17 KB 2016/2/16 21:26:15
124 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\Transpositions.h 15 KB 2016/2/16 21:26:15
125 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\IterativeLinearSolvers\IncompleteLUT.h 14.96 KB 2016/2/16 21:26:15
126 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\test\eigen2\eigen2_geometry_with_eigen2_prefix.cpp 14.85 KB 2016/2/16 21:26:15
127 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\products\TriangularMatrixVector.h 14.65 KB 2016/2/16 21:26:15
128 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\unsupported\Eigen\src\MatrixFunctions\MatrixExponential.h 14.63 KB 2016/2/16 21:26:15
129 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\Transpose.h 14.59 KB 2016/2/16 21:26:15
130 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\test\eigen2\eigen2_geometry.cpp 14.56 KB 2016/2/16 21:26:15
131 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\LU\Inverse.h 14.11 KB 2016/2/16 21:26:15
132 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Jacobi\Jacobi.h 13.98 KB 2016/2/16 21:26:15
133 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Eigenvalues\HessenbergDecomposition.h 13.92 KB 2016/2/16 21:26:15
134 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\Redux.h 13.85 KB 2016/2/16 21:26:15
135 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Geometry\AlignedBox.h 13.69 KB 2016/2/16 21:26:15
136 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\products\TriangularSolverMatrix.h 13.67 KB 2016/2/16 21:26:15
137 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\unsupported\Eigen\src\Polynomials\PolynomialSolver.h 13.65 KB 2016/2/16 21:26:15
138 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Eigenvalues\GeneralizedEigenSolver.h 13.65 KB 2016/2/16 21:26:15
139 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\unsupported\Eigen\FFT 13.59 KB 2016/2/16 21:26:15
140 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\products\GeneralMatrixMatrixTriangular.h 13.55 KB 2016/2/16 21:26:15
141 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\util\ForwardDeclarations.h 13.48 KB 2016/2/16 21:26:15
142 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\unsupported\Eigen\src\IterativeSolvers\MINRES.h 13.45 KB 2016/2/16 21:26:15
143 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\test\packetmath.cpp 13.45 KB 2016/2/16 21:26:15
144 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\bench\sparse_setter.cpp 13.44 KB 2016/2/16 21:26:15
145 mvs-texturing-cmake\elibs\rayint\libs\acc\bvh_tree.h 13.42 KB 2021/9/11 14:41:25
146 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\SparseCore\SparseVector.h 13.32 KB 2016/2/16 21:26:15
147 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\test\cholesky.cpp 13.2 KB 2016/2/16 21:26:15
148 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\QR\HouseholderQR.h 13.14 KB 2016/2/16 21:26:15
149 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\doc\FunctionsTakingEigenTypes.dox 13.14 KB 2016/2/16 21:26:15
150 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\test\eigen2\main.h 13.13 KB 2016/2/16 21:26:15
151 mvs-texturing-cmake\libs\tex\calculate_data_costs.cpp 12.85 KB 2017/6/10 22:54:35
152 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\LU\arch\Inverse_SSE.h 12.79 KB 2016/2/16 21:26:15
153 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\BandMatrix.h 12.74 KB 2016/2/16 21:26:15
154 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\products\TriangularMatrixMatrix_MKL.h 12.71 KB 2016/2/16 21:26:15
155 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\cmake\FindBLAS.cmake 12.68 KB 2016/2/16 21:26:15
156 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\unsupported\Eigen\src\BVH\BVAlgorithms.h 12.67 KB 2016/2/16 21:26:15
157 mvs-texturing-cmake\libs\tex\global_seam_leveling.cpp 12.63 KB 2017/6/10 22:54:35
158 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\Core 12.53 KB 2016/2/16 21:26:15
159 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\blas\ztbmv.f 12.37 KB 2016/2/16 21:26:15
160 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\blas\ctbmv.f 12.34 KB 2016/2/16 21:26:15
161 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\unsupported\Eigen\src\LevenbergMarquardt\LevenbergMarquardt.h 12.32 KB 2016/2/16 21:26:15
162 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\blas\level2_cplx_impl.h 12.19 KB 2016/2/16 21:26:15
163 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\doc\TutorialMatrixClass.dox 12.13 KB 2016/2/16 21:26:15
164 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\unsupported\Eigen\src\IterativeSolvers\GMRES.h 12.07 KB 2016/2/16 21:26:15
165 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\GenericPacketMath.h 12.04 KB 2016/2/16 21:26:15
166 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\doc\A05_PortingFrom2To3.dox 12.01 KB 2016/2/16 21:26:15
167 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Eigenvalues\ComplexEigenSolver.h 12.01 KB 2016/2/16 21:26:15
168 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\unsupported\Eigen\src\FFT\ei_kissfft_impl.h 11.99 KB 2016/2/16 21:26:15
169 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\SPQRSupport\SuiteSparseQRSupport.h 11.8 KB 2016/2/16 21:26:15
170 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\SparseCore\SparseCwiseBinaryOp.h 11.77 KB 2016/2/16 21:26:15
171 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\Array.h 11.71 KB 2016/2/16 21:26:15
172 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\unsupported\Eigen\src\SparseExtra\DynamicSparseMatrix.h 11.7 KB 2016/2/16 21:26:15
173 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\test\array.cpp 11.63 KB 2016/2/16 21:26:15
174 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\Ref.h 11.52 KB 2016/2/16 21:26:15
175 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\test\sparse_solver.h 11.51 KB 2016/2/16 21:26:15
176 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\unsupported\Eigen\src\SparseExtra\RandomSetter.h 11.47 KB 2016/2/16 21:26:15
177 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Geometry\Homogeneous.h 11.39 KB 2016/2/16 21:26:15
178 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\debug\msvc\eigen.natvis 11.39 KB 2016/2/16 21:26:15
179 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\DiagonalMatrix.h 11.31 KB 2016/2/16 21:26:15
180 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\SelfAdjointView.h 11.3 KB 2016/2/16 21:26:15
181 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\doc\TutorialReductionsVisitorsBroadcasting.dox 11.29 KB 2016/2/16 21:26:15
182 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\blas\level2_real_impl.h 11.27 KB 2016/2/16 21:26:15
183 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\bench\bench_norm.cpp 11.17 KB 2016/2/16 21:26:15
184 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Geometry\Hyperplane.h 11.15 KB 2016/2/16 21:26:15
185 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\test\sparse_product.cpp 11.13 KB 2016/2/16 21:26:15
186 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\unsupported\Eigen\src\Skyline\SkylineInplaceLU.h 11.09 KB 2016/2/16 21:26:15
187 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\ProductBase.h 11.05 KB 2016/2/16 21:26:15
188 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\Assign_MKL.h 11.02 KB 2016/2/16 21:26:15
189 mvs-texturing-cmake\libs\tex\texture_view.cpp 11.01 KB 2021/9/12 13:55:59
190 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\test\ref.cpp 10.89 KB 2016/2/16 21:26:15
191 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\blas\dtbmv.f 10.85 KB 2016/2/16 21:26:15
192 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\blas\stbmv.f 10.82 KB 2016/2/16 21:26:15
193 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\SparseCore\SparseDenseProduct.h 10.72 KB 2016/2/16 21:26:15
194 mvs-texturing-cmake\libs\tex\partition_mesh.cpp 10.7 KB 2017/6/10 22:54:35
195 mvs-texturing-cmake\libs\tex\texture_patch.cpp 10.69 KB 2017/6/10 22:54:35
196 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\lapack\CMakeLists.txt 10.63 KB 2016/2/16 21:26:15
197 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\unsupported\Eigen\src\Skyline\SkylineProduct.h 10.59 KB 2016/2/16 21:26:15
198 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\Eigen\src\Core\products\SelfadjointMatrixVector.h 10.5 KB 2016/2/16 21:26:15
199 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\test\eigen2\eigen2_sparse_basic.cpp 10.46 KB 2016/2/16 21:26:15
200 mvs-texturing-cmake\elibs\eigen\unsupported\test\openglsupport.cpp 10.44 KB 2016/2/16 21:26:15

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!